Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen Poverty Reduction project

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Azië en Oceanië

Afdeling Oost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 juni 1999
Kenmerk DAO/OA-99-377
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op de vragen van het lid Karimi

over het Western Poverty Reduction Poverty project van de Wereld in China
C.c.

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 17 juni
1999, nr. 2989914670, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen heb ik de eer U, mede namens de minister van Financiën, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Evelien Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, minister van Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de heer Zalm, minister van Financiën, op vragen van kamerlid mevrouw Karimi

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van de inhoud van het Western Poverty Reduction Project van de WereldBank in Dulan, China en het artikel "World Bank plan irks Tibet Lobby" ?

Antwoord

Van beide heb ik kennis genomen.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de kritiek van NGO's als zou het project :


- de transmigratiepolitiek van China ondersteunen waardoor grote groepen Chinezen verplaatst worden naar gebieden die traditioneel bewoond worden door Tibetanen en Mongolen;


- bijdragen aan de genadeklap aan de Tibetaanse culturele identiteit van de oorspronkelijke bewoners van de regio (een gebied dat oorspronkelijk wordt gerekend tot het grondgebied van Tibet);


- verbonden zijn met nabij gelegen, zeer grote werkkampen, waardoor het gevaar bestaat dat er voor het project gebruik gemaakt zal worden van deze gevangenkampen voor het leveren van goedkope arbeid;


- in strijd zijn met het vastgestelde beleid van de WereldBank op het gebied van etnische minderheden, milieudoelstellingen en gedwongen migratie.

Antwoord

Het Western Poverty Reduction Project bestaat uit drie deelprojecten en volgt op soortgelijke programma's, die reeds werden uitgevoerd in Zuidwest-China en Centraal-China. Het Qinghai project is een van de deelprojecten. Uit de projectbeschrijving blijkt dat het hier gaat om
58.000 mensen (deels Han-Chinees, deels Hui, Tibetanen en andere etnische minderheden) die binnen de provincie Qinghai (ca. 5 mln inwomers) naar een ca. 400 km westwaarts gelegen gebied verhuizen. Het betreft hier de allerarmsten (gemiddeld 220 USD per capita) die zich vrijwillig hebben aangemeld voor verhuizing. Zij leven thans in een geërodeerd berggebied met een hoge bevolkingsdruk en verhuizen vrijwillig naar een gebied, waar met behulp van irrigatie-technieken betere bestaans-mogelijkheden zijn. De helft van de huidige bewoners van het directe projectgebied (ca. 5.000) is van Mongoolse afkomst. De Tibetaanse herders (ca. 276) hebben garanties gekregen dat zij niet in hun leefwijze zullen worden bedreigd; hun activiteiten vinden 60 tot
120 km van hetprojectgebied plaats. De Chinese overheid heeft garanties verstrekt dat bij de uitvoering van dit project geen gebruik zal worden gemaakt van arbeid afkomstig van gevangenkampen. De Chinese overheid heeft tevens garanties verstrekt dat de autonome (Tibetaanse en Mongoolse) status van het projectgebied niet zal worden aangetast. Overigens hebben zes van de acht prefecturen in de provincie Qinghai een autonome status, op grond waarvan etnische minderheden speciale bescherming ten aanzien van het behoud van de culturele identiteit ontvangen (zoals scholing). Daarvan hebben er vijf een Tibetaanse autonome status.

Voor zover wij kunnen nagaan op grond van de nu beschikbare informatie veroorzaakt het project geen substantiële inbreuk op Wereldbankbeleid op het gebied van etnische minderheden en gedwongen migratie. De Wereldbank heeft wel nagelaten om bijtijds sociale en milieu-effectrapportages te publiceren. Verder is betwistbaar dat de Bank het project ingedeeld heeft in milieucategorie B in plaats van de zwaardere categorie A, die meer procedurele eisen stelt.

Ik ben van mening dat de kritiek van de NGO's op dit project onvoldoende gegrond is om het project op inhoudelijke aspecten af te keuren.

Vraag 3

Zal over dit project binnenkort, waarschijnlijk op 24 juni, een beslissing genomen zal worden door de Board of Executive Directors?

Antwoord

Het projectvoorstel stond geagendeerd voor 22 juni 1999, maar de behandeling werd op de dag zelf door de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank met 2 dagen uitgesteld.

Op 24 juni 1999 werd het project door de Raad van Bewindvoerders goedgekeurd.

Vraag 4

Zo ja, wat zal de stellingname worden van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank? Indien de kritiek van de NGO's terecht blijkt, bent u dan bereid de vertegenwoordiger tegen te laten stemmen? Indien de kritiek van de NGO's voldoende reden tot twijfel geeft over het project, bent u dan bereid de vertegenwoordiger te laten aandringen op nader onderzoek? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Verwijzend naar het antwoord op vraag 2. ben ik zoals aangegeven van mening dat de kritiek van de NGO's op ditproject onvoldoende gegrond is om het project op inhoudelijke aspecten af te keuren.

In de aanloopfase van dit project bestonden er bij verscheidene bewindvoerders, waaronder de Nederlandse, twijfels over de gevolgde procedure. Deze twijfel is in verscheidene vergaderingen met andere bewindvoerders en hun staf, met de staf en management van de Bank, alsmede met NGO's weggenomen. Daarnaast zijn er op het Departement informatieve gesprekken geweest met een vertegenwoordigster van de Dalai Lama en met de Chinese Ambassade in Den Haag.

Nederland heeft op grond van de projectmerites alsmede de expliciete bereidheid van de Chinese autoriteiten om nader onderzoek toe te staan en de omstandigheid dat met de uitvoering van het project eerst begonnen zal worden na behandeling van de bij het inspectiepanel van de Wereldbank binnengekomen klacht over het Qinghai-onderdeel van het project ingestemd met het project.

Wel is een krachtig signaal aan het management gegeven dat de vereiste procedures met de grootste zorgvuldigheid dienen te worden nageleefd.

Twee bewindvoerders stemden tegen het project, vier onthielden zich van stemming, alle andere bewindvoerders stemden voor.

Vraag 5

Wat voor bedragen zijn gemoeid met dit project? Voor hoeveel geld is de Wereldbank hierbij betrokken en om wat voor soort lening gaat het?

Antwoord

De totale kosten van het Western Poverty Reduction Project zijn geraamd op USD 311 miljoen. De Wereldbank draagt USD 160 miljoen aan het project bij, waarvan USD 100 miljoen concessioneel (IDA-lening) en USD 60 miljoen niet-concessioneel (IBRD-lening). Voor de provincie Qinghai gaat het om een lening van USD 40 miljoen (USD 26,7 miljoen IDA en 13,3 miljoen IBRD).

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 20 juni, opdat er eventueel nog gelegenheid is met de Kamer van gedachten te wisselen over dit project?

Antwoord

Een voorlopig antwoord is u op 18 juni jl. toegegaan, met kenmerk DAO/OA-99-356.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie