Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:
* de bouw van 22 koopwoningen met bergingen en een garage en de bouw van 22 huurwoningen met bergingen aan Vinkenbroek en Karnsberg in de wijk "De Keen" door de Woonstichting Etten-Leur. Tevens is er bij deze woningen een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Spletting (besluit 09-06-1999);

* de bouw van 28 woningen met bergingen en twee garages t.b.v. kavel 1 en 21 aan de Spletting door aannemingsbedrijf Van Agtmaal B.V. Tevens is hierbij een vergunning verleend voor het in
* en uitwegen op de Spletting; (besluit 09-06-1999);
* de bouw van 19 woningen met bergingen aan Vinkenbroek (cluster 22) in wijk "De Keen" (besluit 09-06-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning aan Klarinetstraat 18 (besluit 04-06-1999);

* de verbouw van het kantoorpand aan Mon Plaisir 15 (besluit 09-06-1999);

* de bouw van een twee-onder-een kap woning met garage aan Moerlaken (kavel 206) in wijk "De Keen". Tevens is er hierbij een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Moerlaken. (besluit 09-06-1999);

* de bouw van een twee-onder-een kap woning met garage aan Moerlaken (kavel 205) in wijk "De Keen". Tevens is er hierbij een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Moerlaken (besluit 09-06-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben aan Amnesty International toestemming gegeven om in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren in de week van 27 juni tot en met 3 juli 1999.

Burgemeester en wethouders hebben aan de Stichting Popel toestemming gegeven om ook dit jaar het Popeluchtfestival te houden in het Brabantpark. Het muziekfestival mag worden gehouden op zaterdag 10 juli aanstaande van 20.00 - 23.00 en op zondag 11 juli aanstaande van 14.00 - 23.00 uur.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het aanbrengen van verlichte reclamevoorzieningen op de gevel van het pand Bisschopsmolenstraat 105-107 (besluit 15-06-1999).

Commissievergaderingen

Op maandag 28 juni 1999 om 19.00 uur vindt de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde;

* de notitie " Werken met het Bouwstoffenbesluit";
* Inspraakreacties en vaststelling afbouw
* en groenplan Akkerhof;

* Vaststelling herinrichtingsplan "Parklaan";
* beleidsnotitie openbare verlichting 1999-2003;
* evaluatie privatisering Milieustraat 1998;
* privatisering afvalinzameling.

De geplande openbare vergadering van de commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken van 29 juni aanstaande gaat niet door vanwege het ontbreken van agendapunten. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 13 september aanstaande.

Uitgangspunten cultuurnota

Burgemeester en wethouders hebben in een notitie de uitgangspunten opgesteld, die de grondslag vormen voor de "nieuwe" cultuurnota van de gemeente Etten-Leur.
De uitgangspunten zijn aan de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur voorgelegd tijdens de openbare vergadering van 22 juni jl.

Opdracht voor archeologische inventarisatie

Burgemeester en wethouders hebben aan RAAP, Archeologisch Adviesbureau te Amsterdam de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aanvullende archeologische inventarisatie van het plangebied "Vosdonk-West" in verband met de uitbreiding van het bedrijventerrein "Vosdonk" in westelijke richting. De kosten hiervan worden geraamd op een bedrag van 36.956 gulden.

Volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt dit gebied tussen spoorlijn en rijksweg uit archeologische oogpunt hoog gewaardeerd.

Informatie- en communicatietechnologieplan Openbare Bibliotheek Etten-Leur

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 5 juli aanstaande voor om in te stemmen met een voorstel om garant te staan voor de betaling van rente en aflossing van een door de stichting Bibliotheek te sluiten geldlening voor de financiering van het informatie- en communicatieplan van de plaatselijke openbare bibliotheek.

Werken aan installaties sportcentrum De Banakker

Burgemeester en wethouders hebben een opdracht verstrekt aan Croon Elektrotechniek BV te Roosendaal om werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische installaties in het sportcentrum "De Banakker" voor een bedrag van 172.223 gulden inclusief BTW. Ook zal de verlichtingsinstallatie alhier worden aangepast. De kosten hiervan bedragen 105.045 gulden inclusief BTW.

Voortgangsverslag project toekomstverkenning Etten-Leur in meervoud

In de openbare vergadering van de commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken van 13 september aanstaande stellen burgemeester en wethouders de leden van deze commissie in kennis van een notitie over de voortgang van het project "Toekomstverkenning Etten-Leur in Meervoud" tot nu toe met daarbij aangegeven de voorlopige resultaten van de diverse acties. In de notitie geeft het college ook aan hoe het project gaat verlopen tot en met het einde van dit jaar.

Representatie

Op zondag 11 juli aanstaande zal wethouder Vermeulen de officiële opening verrichten van de trekkertrek-wedstrijd, georganiseerd door KPJ Leur aan het Sander. Wethouder Vermeulen verricht op 26 juni aanstaande de opening van de banen van handboogschutterij Nimrod op sportpark De Lage Banken. Op vrijdag 30 juli aanstaande zal burgemeester Van Agt de expositie openen van de Kunstkring Etten-Leur in TB-de Galerie.

Vertegenwoordiging Regionaal Archief West-Brabant

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 5 juli aanstaande voor om burgemeester drs. J.A.M. van Agt aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Regionaal Archief West-Brabant".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie