Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Nederlandsche Bank over samenwerking Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

Toekomstige samenwerking in de Europese Unie

Toespraak door drs. H.J. Brouwer, directeur van de Nederlandsche Bank, ter gelegenheid van het seminar van het Duitsland Instituut over `The Road to European Monetary Union' op 25 juni 1999 in Amsterdam.

Inleiding
Dames en heren. Het is mij een genoegen om tijdens dit seminar te mogen spreken over samenwerking op monetair en economisch terrein binnen de Europese Unie en in het bijzonder over de Duits-Nederlandse samenwerking in de toekomst. De samenwerking tussen Duitsland en Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in het Europese integratieproces. Beide waren er van overtuigd dat economische integratie zou bijdragen aan vrede en stabiliteit in Europa. De weg naar monetaire integratie, die later is ingeslagen, heeft in de kern dezelfde achtergrond. Duitsland en Nederland beseften echter goed dat economische en monetaire integratie alleen kans van slagen zou hebben indien het EMU-project economisch ook verantwoord zou zijn. In die zin waren we aan elkaar gewaagd en vonden we elkaar in de nadruk op het belang van prijsstabiliteit, de onafhankelijkheid van de centrale bank en de dwingende noodzaak tot convergentie van financieel beleid. Bijzonder was dat Duitsland vanwege tactische overwegingen vaak graag een voortouwfunctie van Nederland zag in het Europese overleg over deze onderwerpen. Niet alleen vanwege zijn verleden vervulde Duitsland in het Europese integratieproces een voor een groot land wat a-typische rol, maar ook de wenselijke en tegelijkertijd vaak gecompliceerde Frans-Duitse as speelde daarbij een rol.

De vraag die ik mij stel is deze: kunnen er ten aanzien van de Duits-Nederlandse samenwerking op monetair en economisch terrein binnen de Europese Unie lijnen worden doorgetrokken naar de toekomst? Niet zonder meer. De kaart van Europa is daarvoor te veel veranderd. Ten eerste zijn er nieuwe spelregels voor de Europese beleidsvorming totstandgekomen. Ten tweede zijn de spelers zelf veranderd. En ten derde kent het spel z'n eigen dynamiek, hetgeen kan leiden tot een meer gemeenschappelijk optreden door de lidstaten van de Europese Unie. Samenwerkingsrelaties met andere lidstaten dan Duitsland kunnen worden geïntensiveerd en tevens zullen er nieuwe coalities kunnen ontstaan. Tegelijkertijd blijft er in de Duits-Nederlandse samenwerking een aantal constanten aanwezig. In mijn speech zou ik graag bij deze drie elementen, de nieuwe spelregels, de veranderde spelers en de dynamiek van het spel willen stilstaan.

Nieuwe spelregels
Met de start van de derde fase van de EMU zijn de spelregels voor het monetaire en economische beleid in Europa veranderd. Maakte tot sinds kort de Bundesbank in z'n eentje de facto op monetair terrein de dienst uit in Europa, nu wordt het Europese monetaire beleid bepaald door de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. In deze Raad hebben de presidenten van de nationale centrale banken van het Eurosysteem en de zes directieleden van de ECB zitting. Eenieder heeft één stem. Daarmee is een einde gekomen aan de Duitse monetaire dominantie in Europa en is het monetaire beleid een 'echte' Europese zaak geworden. De invalshoek bij de beraadslagingen in Frankfurt is steeds het eurogebied. Ook de Nederlandsche Bank opereert thans vanuit een EMU-brede invalshoek en is van hoedster van de gulden medehoedster van de euro geworden. De ECB-Raad wordt gekarakteriseerd door consensus en een gezamenlijk optreden. Natuurlijk bestaan er onder de leden van de ECB-Raad wel eens nuanceverschillen over de beoordeling van bijvoorbeeld de actuele economische situatie in het eurogebied. Maar over de doelstelling van prijsstabiliteit en de wegen om dat te bereiken en te handhaven bestaat volledige consensus. Deze zaken zijn gemeengoed geworden, niet alleen onder centrale bankiers maar ook voor het gros van de Europese politici. De consensus over het te voeren economische beleid door de lidstaten is op politiek niveau minder sterk ontwikkeld dan onder de centrale bankiers. Overigens volstrekt begrijpelijk; politieke achterbannen, kiezers en verkozen worden spelen hierbij een rol. Sprekend over de Duits-Nederlandse samenwerking kan ik niet verhelen dat aanvankelijk na de regeringswisseling in Duitsland, Nederlandse financieel-economische beleidsmakers zich even op het verkeerde been voelden staan. Dat is voorbij, maar geeft wel aan dat nauwe samenwerking met andere landen niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd.
Is er op monetair terrein in enge zin, dat wil zeggen het rentebeleid, nu nog plaats voor bilaterale samenwerkingsrelaties? Neen. Monetair beleid en wisselkoersbeleid zijn nu exclusieve Europese competenties. Op dat terrein is dan ook geen ruimte meer voor coalitievorming. Op monetair terrein dus ook niet voor de Frans-Duitse as. Sterker nog, coalitievorming zou een destabiliserende rol kunnen spelen en de eenheid van het ESCB kunnen ondermijnen.

Ofschoon het monetaire beleid door de lidstaten is overgedragen aan de ECB, blijft het economische beleid en begrotingsbeleid tot de competentie van de lidstaten zelf behoren. Om er voor te zorgen dat de lidstaten hun huishoudboekje op orde houden zijn er ook voor dit beleidsterrein Europese spelregels afgesproken - deze zijn vastgelegd in het Pact voor Stabiliteit en Groei. Dit pact bepaalt dat de overheidsbegrotingen dichtbij evenwicht of in overschot moeten worden gebracht op de middellange termijn. Er is dan voldoende marge om bij slecht economisch weer niet meteen te hoeven bezuinigen waardoor de economische ontwikkeling nog verder zou kunnen verslechteren. Te expansief beleid kan leiden tot een opwaartse rente- en inflatiedruk en belast daarmee het monetaire beleid. Vooral van belang is dat bij een te ruim beleid het vertrouwen wordt ondergraven, hetgeen zijn weerslag kan hebben op het eurogebied via de rente of de koersbewegingen. De financiële markten zijn namelijk sterk gefocused op de `fiscal performance' van de lidstaten. Dit zagen we onlangs nog bij de discussie in Brussel ten aanzien van de Italiaanse overheidsbegroting.

Er valt bij sommigen enige tendentie te bespeuren in de richting van een accentuering van het belang van op euro-xi niveau geaggregeerde stand van de overheidsfinanciën. Dit zal er echter toe leiden dat de lidstaten zich achter elkaar gaan verschuilen en niet meer zichtbaar aanspreekbaar zijn. Dat ondermijnt de discipline. Het is belangrijk dat de nationale overheden ieder voor zich op hun verantwoordelijkheden kunnen worden aangesproken. Dit is vooral ook in het belang van de kleinere lidstaten, aangezien deze lidstaten negatieve gevolgen kunnen ondervinden van slecht budgettair beleid van de grotere lidstaten.
Dit dient ook het uitgangspunt te zijn voor coördinatie van economisch beleid op Europees niveau. Mijns inziens is dit voornamelijk een kwestie van `peer review' en `peer pressure'. Daarbij dient maximaal gebruik te worden gemaakt van de zogenoemde `broad economic guidelines' die gelukkig recentelijk een meer landenspecifieke focus hebben gekregen. Andere centralistische vormen van beleidsafstemming lijken mij niet wenselijk. Dat zou de flexibiliteit wegnemen die op nationaal niveau nodig is om in te kunnen spelen op divergerende economische ontwikkelingen tussen lidstaten. Bovendien is enige beleidsconcurrentie een gezonde zaak. Binnen de Euro-xi kunnen de lidstaten hun ervaringen met verschillende beleidsconcepten uitwisselen om op die manier te komen tot `best practices' voor het structurele economische beleid. Zo heeft het Nederlandse poldermodel binnen Europa de laatste tijd veel aandacht gekregen. Elementen uit zo´n beleidsconcept zouden andere lidstaten kunnen inspireren tot verbetering van hun structureel economisch beleid. De Euro-xi dient zich vooral op deze `peer pressure' te concentreren. In deze context kan de dialoog met de ECB, en tussen de ncb´s en hun regeringen van de lidstaten, zeer zinvol zijn. Maar van een ex ante coördinatie kan geen sprake zijn. Dat zou de onafhankelijkheid van het Stelsel (ESCB) ondermijnen: beide autoriteiten hebben hun eigen, gescheiden verantwoordelijkheden.

De spelers zijn veranderd
Niet alleen zijn de spelregels voor het Europese beleid veranderd maar ook de spelers zelf. In de eerste plaats Duitsland. Het begin van de EMU valt samen met het moment dat een nieuw hoofdstuk in de Duitse geschiedenis aanvangt. In Duitsland is voor het eerst een regering aan de macht die voornamelijk bestaat uit politici van de naoorlogse generatie. Het is deze regering die binnenkort naar Berlijn zal verhuizen. Het naoorlogse en democratische Duitsland is volwassen geworden en zal als `Berliner Republik' zowel binnen Europa als op internationaal niveau een onbevangener houding tonen - een houding meer in overeenstemming met zijn economische en geografische omvang.

In de tweede plaats zien we de houding van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van het Europese integratieproces -in positieve zin- veranderen. Het VK heeft altijd een haat-liefde verhouding met Europa gehad. Aan de ene kant is het VK voorstander van een daadkrachtig Europa dat vrede en vrij handelsverkeer wereldwijd bevordert. Maar tegelijkertijd heeft het VK altijd moeite gehad met zijn eigen rol, omdat het nogal sterk gekant is tegen een federalistisch Europa dat de nationale soevereiniteit teveel beperkt. Wat dit laatste betreft is de afstand tussen het VK en de rest van Europa wellicht verkleind. De meeste lidstaten blijken - voorlopig althans - minder sterke federale Europese ambities te koesteren. Bovendien beginnen de Britten in te zien dat hun manier van optreden geen vruchten heeft afgeworpen. Door telkens weer te kiezen voor een opt-out en aan de zijlijn te blijven staan slaagt het VK er niet in zijn stempel op de vorming van de Europese Unie te drukken. De Britse premier heeft echter herhaalde malen aangeven dat de toekomst van het VK in het hart van Europa ligt. Hopelijk is de recentelijk weer wat aarzelende houding ten aanzien van toetreding tot de EMU slechts een tijdelijk verschijnsel.

Door de grotere rol van het VK en de veranderde positie van Duitsland zal de Frans-Duitse as in de dagelijkse praktijk van het beleidsmakingsproces een minder prominente rol gaan spelen. Het Europese speelveld zal meer open komen te liggen voor andere coalities. Het onlangs gepresenteerde programma van Schröder en Blair is hier een goed voorbeeld van. De inhoud van het programma toont duidelijk de betekenis van de Britse inbreng. Alle juiste economische beleidsrecepten die Europa nodig heeft staan erin: een behoedzaam budgettair beleid, hervorming van de sociale zekerheid en flexibilisering van de arbeids- en productmarkten. Deregulering en flexibilisering van de arbeidsmarkt is van groot belang om het EMU-project ook in de toekomst een succes te maken en om het hoofd te kunnen bieden aan de werkloosheidsproblematiek in het eurogebied. Soms bespeur ik wel eens een soort gevoel van `arrivé'. Sommigen schijnen te denken dat nu de lidstaten er in geslaagd zijn de derde fase van de EMU in te gaan het met het economisch beleid ook vanzelf wel goed zal komen. Niets is minder waar. De invoering van de euro leidt niet automatisch tot een beter structureel beleid. Het maakt de noodzaak tot economische hervormingen daarentegen wel groter. Het komt dus aan op de daadkracht van de lidstaten zelf. Het initiatief van Schröder en Blair mag daarom met gejuich worden ontvangen.

Voor Nederland betekenen deze ontwikkelingen concreet meer mogelijkheden voor andere coalities. Nederland heeft trouwens bij het Europese integratieproces terecht nooit al zijn kaarten op één land gezet maar heeft met verschillende landen coalities gevormd afhankelijk van de concrete belangen en de dossiers. Ik verwacht derhalve een voortzetting en intensivering van deze praktijk van meerdere, gelijktijdige coalities. Een voorbeeld is de samenwerking tussen het VK en Nederland. Zowel binnen Europa als op internationaal niveau hebben het VK en Nederland elkaar altijd kunnen vinden in de nadruk op meer marktwerking en transparantie.

Ten slotte merk ik op dat ofschoon de Frans-Duitse as minder vanzelfsprekend zal worden, deze as als politiek strategisch oriëntatiepunt voor de lange termijn nog wel degelijk relevant zal blijven. Niet alleen kent de Frans-Duitse as een lange traditie, maar we zouden zonder deze as nooit een EMU hebben gehad. De Frans-Duitse samenwerking blijft derhalve ook voor de toekomst van politieke betekenis voor het Europese integratieproces.

Het nieuwe spel kent z´n eigen dynamiek
De EMU leidt tot een sterke toename in de Europese samenwerking niet alleen binnen Europa maar ook op internationaal niveau. Op deze manier geeft de dynamiek die van de EMU uitgaat een impuls aan het Europese integratieproces. De EMU draagt er aan bij dat Europa meer wordt dan de som der delen. Voorts zal door bundeling van krachten Europa een grotere rol kunnen spelen in de internationale financiële en economische politiek, meer in overeenstemming met z´n economische en financiële gewicht. Op het terrein van het monetair beleid zijn reeds de nodige voorzieningen getroffen om met één stem te spreken. De president van de ECB neemt deel aan het financieel-economisch G7 en G10 overleg. Voorts is er inmiddels een ECB-waarnemer benoemd bij het IMF in Washington. Deze is bij de besprekingen in de Raad van Bewindvoerders aanwezig, waar voor het eurogebied relevante onderwerpen op de agenda staan, zoals het monetaire beleid van het eurogebied en de besprekingen van het economische beleid van de EMU-lidstaten.

Er is al een ontwikkeling te bespeuren dat de Europese lidstaten in internationale fora in toenemende mate samenwerken op basis van `common understandings' en `common positions'. Dit draagt bij aan de vergroting van de Europese rol op internationaal niveau. Tevens is het een belangrijk leerproces, waardoor Europa ook op andere terreinen steeds meer leert spreken met één stem. Het werken met `common understandings' is een goede werkwijze waarbij aan de ene kant gezicht wordt gegeven aan het Europese beleid en aan de andere kant ruimte open blijft om nationale accenten aan te brengen. In dit licht wordt het van bijzonder belang dat de grotere lidstaten van de Europese Unie realiseren en accepteren dat nauwere afstemming ten behoeve van bijvoorbeeld het G7 overleg noodzakelijk is. In de discussie over de internationale architectuur speelt de Verenigde Staten bijvoorbeeld een zeer grote rol. Dat vraagt om meer balans van Europese zijde. Daarom is het wenselijk dat de grotere lidstaten een sterker accent leggen op afstemming binnen de Europese Unie om zodoende meer de gevoelens van het eurogebied in internationale fora te kunnen vertolken. Over het algemeen zitten Duitsland en Nederland internationaal gezien vaak op dezelfde lijn. Het is van belang deze gelijke gezindheid in de toekomst nog meer te benutten dan voorheen. Vooral nu Duitsland in de toekomst een meer geprononceerde houding zal gaan aannemen zal de Duits-Nederlandse samenwerking voor Nederland belangrijker worden.

Slot
Europa staat letterlijk en figuurlijk aan het begin van een nieuw tijdperk. De contouren van de belangrijkste uitbreiding die de Europese Unie ooit heeft gekend beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. De Europese Unie zal in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een groot aantal kleine en middelkleine lidstaten en een klein aantal grote lidstaten - de groep van grote lidstaten zal bestaan uit Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, en Polen. Het is duidelijk dat de uitbreiding van de Europese Unie gevolgen zal moeten hebben voor de institutionele structuur van de Europese Unie. Simpelweg extrapolatie van de huidige bestuursstructuur lijkt onmogelijk. Daarmee staat de Europese Unie voor de uitdaging te zoeken naar efficiëntere besluitvormingsmechanismen zonder te kort te doen aan de posities van de afzonderlijke lidstaten.

Uitbreiding van de Europese Unie zal leiden tot een toename in de diversiteit onder de lidstaten hetgeen de nodige creativiteit en daadkracht zal eisen om het Europese integratieproces voort te zetten. Wisselende coalities tussen de lidstaten zullen daarin een belangrijkere rol gaan spelen. Wellicht dat de Duits-Nederlandse samenwerking iets van zijn vanzelfsprekendheid zal verliezen. De Duitse regering bestaande uit een naoorlogse generatie zal zich waarschijnlijk nadrukkelijker opstellen in zowel Europese als internationale fora. De gelijkgezindheid op kernpunten van financieel en economisch beleid blijft echter essentieel en verdient continue `onderhoud'. Duitsland en Nederland kennen beide een lange traditie van economische en monetaire stabiliteit en blijven daarmee belangrijke hoeders van de Europese spelregels voor het monetaire en economische beleid. Ook kunnen Nederland en Duitsland veel van elkaar leren. Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van het Duitse monetaire beleid. Op zijn beurt kijkt Duitsland nu met belangstelling naar de Nederlandse prestaties op het gebied van onder andere de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De Duits-Nederlandse samenwerking komt daarmee in ander perspectief te staan en vormt een constante in een veranderde omgeving met nieuwe spelregels en veranderde spelers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...