Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Buitenlandse Zaken inzake APP-prgramma

Datum nieuwsfeit: 26-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Postbus 20018


2500 EA Den Haag

Directoraat-Generaal

Internationale Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 juni 1999
Kenmerk 99133/DGIS
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft APP-prgramma

Alleen al het verschijnen van de motie-Dijksma (neergelegd in stuk 26 551, nr 6) maakt duidelijk dat de communicatie met Uw Kamer over de herziening van de in de motie genoemde IAP- en APP-programma's helaas niet optimaal is geweest.

Alvorens Uw Kamer zich uitspreekt over deze motie zou ik haar gaarne deelgenoot willen maken van enige overwegingen. Daarmee hoop ik duidelijk te maken, dat er wel degelijk een heldere onderbouwing is voor de ingezette lijn.

Laat ik beginnen voorop te stellen dat het belang van de mogelijkheid voor onze ambassades om kleine projecten te financieren, onomstotelijk vast staat. Daarin verschil ik derhalve niet met de Kamer.

Het is U bekend dat ik mij voorgenomen heb successievelijk iedere bouwsteen van het budget zowel beleidsmatig als financieel onder de loep te nemen. In eerdere uitspraken heeft Uw Kamer mij aangemoedigd de uitgaven zo in te richten, dat zichtbaar is dat armoedebestrijding daarbij steeds een heldere richtsnoer is. Inmiddels wordt daaraan via de discussie over de landen- en sectorbeperking invulling gegeven. Het is evenwel noodzakelijk die discussie niet te beperken tot deze grote operatie. Ook de kleinere beleidsvelden verdienen aandacht. Vooral in dat licht zijn ook de programma's voor kleine projecten in ogenschouw genomen.

Het departement kende drie afzonderlijke programma's voor kleine projecten. De motie adresseert twee programma's: IAP en APP. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er nog een derde programma voor kleine activiteiten bestond: Lokale Cultuur Projecten (LCP). De daar toegepaste grondige herstructurering is in lijn met de in het Regeerakkoord aangekondigde concentratie op 13 landen.Het betreft hier overigens een non-ODA programma.

Zowel oorsprong als financieringsgrondslag van het IAP- en het APP-programma zijn verschillend.

Het APP-programma is het oudst, was ODA-gefinancierd en had tot doel kleine ontwikkelingsactiviteiten mogelijk te maken in de tijd waarin nog geen decentralisatie naar de posten had plaatsgevonden. De budget-omvang per land verschilde sterk en kan alleen nog maar verklaard worden op historische gronden. Een beleidslijn was er niet meer in te ontdekken. De omvang van het budget per post liep uiteen van vrijwel niets tot ongeveer een miljoen gulden (volgens de regels te spenderen aan projecten van maximaal DFL 25.000 !).

Het IAP-programma is ontstaan om alle posten een mogelijkheid te geven via kleine projecten de Nederlandse presentie meer reliëf te geven. Het programma werd betaald uit non-ODA middelen en was min of meer genormeerd. De posten waren daartoe in drie categorieën verdeeld: klein, middelgroot en groot, met een budget van in beginsel resp. DFL.
20.000, 30.000 en 40.000).

Bij de heroverweging van deze programma's hebben enkele uitgangspunten centraal gestaan.

In de eerste plaats is overwogen dat het van belang is dat al onze posten in het buitenland kunnen beschikken over de mogelijkheid om de zichtbaarheid van de Nederlandse presentie te verhogen door het mogelijk maken van kleine projecten. Daartoe is een nieuw Programma kleine projecten (PKP) in het leven geroepen. Mede op grond van ervaringen met de oude programma's is besloten om de beheerslasten zo beperkt mogelijk te houden. Het programma is dan ook van zo min mogelijk regels voorzien. In feite hebben de posten volledig de vrije hand, verantwoording geschiedt achteraf. Omdat het hier om niet specifiek ontwikkelingsgerichte activiteiten gaat, waren voor de financiering van het nieuwe programma de beschikbare non-ODA middelen voor het IAP-programma (ongeveer DFL 2 mln) maatgevend. Om enige invulling aan het nieuwe programma te geven is de volgende redenering gevolgd. Er is voor de financiering een onderscheid gemaakt tussen landen die wel en landen die niet voorkomen op de OESO/DAC-I lijst. Vervolgens is het beschikbare IAP-budget volledig verdeeld over de posten in landen die niet op die lijst voorkomen. Daarbij is een indeling in klein, middelgroot en groot gehanteerd en konden de normbedragen worden vastgesteld op resp. DFL 35.000, 70.000 en
100.000. Een en ander betekent dat alle non-ODA posten er aanzienlijk op vooruitgegaan zijn. Voor de posten in landen die wel op de DAC-Ilijst staan geschiedt financiering ten laste van ODA-middelen. Daarbij zijn, om alle posten dezelfde mogelijkheden te bieden, dezelfde normbedragen aangehouden als hiervoor aangegeven.

Indien de motie naar de letter zou moeten worden uitgevoerd zou dat inhouden dat met onmiddellijke ingang de budgetten voor alle posten alsnog een neerwaartse bijstelling tot de oude IPA-normen zou moeten plaatsvinden.

Vervolgens is het APP-programma tegen het licht gehouden. Zoals reeds is gesteld was daar geen lijn meer in te ontdekken.

Dat gold in de eerste plaats voor de landenkeuze. Zo werd ten laste van ODA-middelen op alleen nog uit de historie verklaarbare gronden een bedrag van ruim DFL 400.000 aan kleine projecten in Mexico (een OESO-lidstaat !!) gefinancierd. Bovendien kregen grote posten als India en Costa Rica naast de aanzienlijke gedelegeerde budgetten krachtens het APP-programma ook nog eens DFL 800.000 resp. DFL 1 mln toegekend voor kleine projecten.

In de tweede plaats dient de vraag te worden gesteld of activiteiten die krachtens het APP-programma werden gefinancierd de centrale doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid nog wel dienen. Als voorbeeld noem ik het (soms de facto structureel) financieren van alumni-verenigingen en het financieren van handelsbevorderende activiteiten.

In de derde plaats bleek dat de ambassades in toenemende mate problemen ondervonden van de in de loop der jaren aangescherpte beheerslasten. Sommige ambassades hadden één of meerdere lokale krachten (gefinancierd uit het APP-programma zelf !) in dienst genomen om het programma uit te voeren. Andere hadden de uitvoering tegen betaling uitbesteed.

In de vierde plaats is overwogen dat ook ten gevolge van de invoering van de decentralisatie het APP-programma voor kleine projecten zijn doel voorbijgeschoten was. Het is de posten immers mogelijk om binnen de budgetten die zij krijgen desgewenst een deel te bestemmen voor kleine projecten. Van tevoren ligt daarbij evenwel vast dat die projecten passen binnen ontwikkelingsrelevante beleidskaders. Het bestaan daarvan en van beheersregels zullen de ambassades evenwel dwingen zich voortdurend te vergewissen van de beleidsrelevantie van te entameren kleine projecten.

Tenslotte, maar niet in het minst, is ook overwogen dat ten gevolge van de gegroeide situatie niet alleen voor mij, maar ook voor de Kamer het concrete zicht op en de sturing van een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden onvoldoende was gegarandeerd.

Uit van de posten ontvangen reacties is gebleken, dat ook de communicatie met hen over dit onderwerp kennelijk tekortgeschoten is. Inmiddels is aan de posten(nogmaals) gecommuniceerd dat op drie manieren een oplossing kan worden bewerkstelligd. De eerste is dat zij uit de hen toegestane budgetten zelf een voorziening voor kleine activiteiten kunnen creëren, binnen de hierboven omschreven randvoorwaarden. De tweede is dat zij voor het lopende begrotingsjaar van een overgangsregeling gebruik kunnen maken voor het honoreren van bestaande juridische en morele verplichtingen. Dat laatste is inmiddels door de posten op ruime schaal gedaan, tot in totaal een bedrag van ongeveer DFL 6 mln.

De derde oplossingsrichting is de volgende. Sommige posten bekostigden uit het APP min of meer structureel zaken die thuishoren in de normale thema-budgetten. Voorbeeld: mensenrechten- en vredebevorderende activiteiten in Colombia. Het is wenselijk dat dat soort activiteiten nadrukkelijk wordt gebracht onder de voor dat terrein geldende beleidskaders. Aan de posten is daarom medegedeeld dat zij voorstellen voor de continuering van dergelijke activiteiten in hun jaarplannen voor 2000 onder het geëigende thematisch budget dienen aan te vragen. Deze mogelijkheid biedt in combinatie met het overgangsrecht de waarborg dat de continuïteit van beleidsmatig gewenste activiteiten geen gevaar loopt.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...