Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen wijziging polissen i.v.m millennium

Datum nieuwsfeit: 28-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ persbericht

WIJZIGING VAN VERZEKERINGSPOLISSEN IN VERBAND MET HET MILLENNIUMPROBLEEMDatum: 28-06-1999

De leden van de Tweede Kamer Leers en Wijn (beiden CDA) hebben aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën op 8 juni 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 1) over de wijziging van verzekeringspolissen in verband met het
millenniumprobleem alleen gebaseerd op de informatie van het Verbond van Verzekeraars? Welke andere informatiebronnen zijn nog door u geraadpleegd?

2 Waar baseert u uw conclusie op dat in beginsel op verzekeraar de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen als in het clausuleblad datum gerelateerde storingen nadrukkelijk wordt aangeven dat verzekerde dat moet bewijzen en dat hij daarnaast verplicht is opgave te doen van alle door hem getroffen maatregelen. Leidt het niet kunnen overleggen van een
zorgplichtdossier tot het uitsluiten van schadevergoeding ? Deelt u de mening dat de inhoud van de zorgplicht door verzekeraar nader zou moeten worden omschreven opdat achteraf een objectieve beoordeling kan plaatsvinden of men aan het gestelde heeft voldaan.

3 Door het Verbond van Verzekeraars is aangegeven dat ca 25% van de Nederlandse Verzekeraars een eigen beleid wordt gevoerd ten aanzien van de wijze waarop wordt omgegaan met schades als gevolg van het millenniumprobleem. Kan aangegeven worden wat dit 'eigen beleid' inhoudt? Kan het hierbij om nog grotere uitsluitingen gaan? Staat de evt. door deze verzekeraars uit te keren bedragen dan los van het genoemde 'vangnet' van f 1 miljard?

4 Wat wordt verstaan onder 'catastrofale millenniumvoorvallen'? Is het niet zo dat in principe alle zakelijke polissen, groot of klein, vallen onder het gecreëerde 'vangnet' van f 1 miljard, zoals ook blijkt uit de clausulebladen A,B en C en de daarin opgenomen zorgplichtclausules?

5 Hoe billijk is het dat een verzekerde die aan alle voorwaarden heeft voldaan en alle redelijkerwijs van hem te verwachten maatregelen heeft genomen om datum-gerelateerde schade te voorkomen, toch de kans loopt slechts beperkt schadeloos te worden gesteld. Is het gecreëerde vangnet ad f 1 miljard in uw ogen wel voldoende?

6 Hoe kijkt u aan tegen de constructie dat achteraf - pas nadat de millenniumherverzekeringsmaatschappij tot totale omvang van de evt. schade heeft vastgesteld en de betrokken verzekeringsmaatschappijen de hun toekomende bedragen hebben ontvangen - tot uitkering zal worden overgegaan? Hoe lang denkt u dat - gemiddelde genomen- verzekerden zullen moeten wachten op een evt. uitkering en acht u dit verantwoord?
----------
1) Aanhangsel Handelingen nr. 1350, Vergaderjaar 1998-1999

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Financiën, drs. G. Zalm, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen over deze kwestie is gebruik gemaakt van de expertise aanwezig bij, en de informatie afkomstig van, de ministeries van Financiën en van Economische Zaken, het Millennium Platform en het Verbond van Verzekeraars.

2 De conclusie dat de bewijslast om aannemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen in beginsel op de verzekeraar rust, is gebaseerd op de tekst van het betrokken artikel in het aangehaalde clausuleblad. Daarin wordt namelijk (kort samengevat) vermeld dat onder bepaalde voorwaarden millenniumschade van de dekking is uitgesloten. Uitgaand van het algemeen geldend beginsel dat wie stelt, moet bewijzen, moet de conclusie luiden dat de verzekeraar de toepasselijkheid van de door hem gestipuleerde uitsluiting zal dienen te bewijzen.
Deze interpretatie wordt bevestigd door de zinsnede in het betrokken artikel dat verzekerde het tegendeel (van de door verzekeraar gestelde toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond) kan bewijzen. Daar komt bij dat in de door het Verbond van Verzekeraars aan zijn leden aangeboden toelichting op het in de vragen vermelde clausuleblad, uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de verzekeraar feiten en omstandigheden moet bewijzen waaruit het zwaarwichtig vermoeden kan worden afgeleid dat een datumgerelateerde storing de oorzaak van de schade is, alsmede dat de verzekerde in zijn zorgplicht te kort is geschoten.

Het niet kunnen overleggen van een zorgplichtdossier zal zeker niet per definitie leiden tot uitsluiting van schadevergoeding. Ook via andere wegen (zoals gespreksverslagen en verklaringen van betrokkenen) kan de betrachte zorg aannemelijk worden gemaakt. Het wordt echter, juist in het belang van de verzekerde, zeer aangeraden (ook door het Millennium Platform) om de ondernomen acties te documenteren omdat reconstructie achteraf in het algemeen moeilijker is.

De zorgplicht voor zakelijke verzekerden is nader ingevuld door middel van een in juni 1999 door het Verbond van Verzekeraars en de organisaties van assurantietussenpersonen NVA en NBVA opgestelde brochure, getiteld Verzekering en millennium: uw zorgplicht als ondernemer bij het millenniumprobleem. In deze brochure worden adviezen gegeven met betrekking tot acties gericht op
millenniumbestendigheid van bedrijven. Die adviezen worden tevens in een checklist samengevat.

3 Het door een deel van de Nederlandse verzekeraars gevoerde eigen beleid houdt in dat de betrokken verzekeraars zich de vrijheid hebben voorbehouden om een eigen invulling te geven aan de wijze waarop zij dekking verlenen. Enerzijds kan dit inhouden dat geen enkele clausulering wordt toegepast, dan wel dat alleen een zorgplicht wordt vereist, zonder de dekkingsbeperking via het vangnet van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij. Anderzijds komt het voor dat er voor bepaalde verzekeringssoorten verdergaande uitsluitingen worden gehanteerd dan die uit het advies van het Verbond van Verzekeraars.

De door de betreffende verzekeraars uit te keren bedragen staan inderdaad los van het vangnet van ( 1 miljard.

4 Onder catastrofale millenniumvoorvallen wordt verstaan storingen in of het uitvallen van de levering van gas, elektriciteit of water en het geheel of gedeeltelijk niet of niet goed functioneren van telecommunicatie- en transportmiddelen.
Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de volgende zakelijke verzekeringen (voor zover het millenniumschades betreft) onder de vangnetclausulering vallen:

- brand-, transport- en technische verzekeringen (alleen dekkingsbeperking met betrekking tot millenniumschade veroorzaakt door catastrofale millenniumvoorvallen);

- aansprakelijkheidsverzekeringen;

- bedrijfsschadeverzekeringen;

- verzekeringen tegen elektronica-, computer- en machinebreuk;
- agrarische verzekeringen (voorzover deze betrekking hebben op levende have en gewassen).

5 Het is inderdaad mogelijk dat een verzekerde die aan zijn zorgplicht heeft voldaan, toch slechts beperkt schadeloos wordt gesteld. Ik kan ten volle begrijpen dat dit in een concreet geval voor betrokkene moeilijk te aanvaarden zal zijn. Daar staat echter tegenover dat deze problematiek ook vanuit een andere invalshoek moet worden bezien. Alle verzekerden gezamenlijk zijn er immers geenszins bij gebaat wanneer de continuïteit van verzekeraars in gevaar komt, met als onwenselijk gevolg dat verzekeraars hun verplichtingen aan al hun verzekerden (ook de verplichtingen die niets uitstaande hebben met het millenniumprobleem) niet meer zouden kunnen nakomen. Met de onderhavige beleidslijn streven verzekeraars naar een evenwicht tussen de belangen van verzekerden enerzijds en het belang van de continuïteit van de verzekeringsbedrijfstak anderzijds.
De risicos die het millenniumprobleem met zich brengt zullen dus zowel door verzekerden als door verzekeraars gedragen moeten worden. De verzekerde kan deze risicos tot een minimum beperken door middel van een gedegen aanpak van het millenniumprobleem.
Of het bedrag van ( 1 miljard voldoende zal zijn om alle
millenniumschade te dekken is op dit moment niet te zeggen.

6 Volgens de regels van het schaderegelingsprotocol van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij zal op 1 juli 2000 een tussenbalans worden opgemaakt waarna schaden kunnen worden afgehandeld en uitgekeerd. Op 1 januari 2001 zal mogelijk een aanvullende schade-uitkering volgen.

Naar verwachting zal er vooral sprake zijn van beperkte schaden. In die gevallen lijkt, gezien de onzekerheid over de totale omvang van de schade, een wachttijd van enkele maanden voor de schade-uitkering acceptabel. Waar het gaat om schaden waarbij de continuïteit van verzekerde ondernemingen acuut in gevaar komt, zou een wachttijd van een aantal maanden te lang kunnen zijn. Met name in het midden- en kleinbedrijf zouden dergelijke gevallen zich kunnen voordoen. Ik heb het Verbond van Verzekeraars daarom gevraagd aan deze kwestie verdere aandacht te besteden.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...