Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste milieuverkenning voor de Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 28-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Gezamenlijk Persbericht

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN HET EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EMA) TE

KOPENHAGEN, DAT MEDE WORDT UITGEBRACHT DOOR HET MINISTERIE VAN

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBHEER (VROM)EN HET

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ( RIVM)

Eerste milieuverkenning voor de Europese Unie:
MET EEN 'BUSINESS-AS-USUAL' -SCENARIO BLIJFT HET MILIEU EUROPA

ONDER DRUK STAAN

Vandaag heeft het in Kopenhagen gevestigde Europees Milieuagentschap (EMA) de eerste Europese Milieuverkenning uitgebracht met de titel 'Het milieu in de Europese Unie op de drempel van een nieuwe eeuw'. Het document geeft een evaluatie van de manier waarop de kwaliteit van het milieu in de EU zich in de nabij toekomst, d.i. tot 2010, zal ontwikkelen. De verkenning is gebaseerd op de sociaal-economische basisscenario.s van de OESO en de Europese Commissie, die uitgaan van een toename van het BNP met 45 % tussen 1990 en 2010 en van een toename van de consumptie met 50 % tussen 1995 en 2010 'Het milieu in de Europese Unie bij de eeuwwisseling' verslaat de toestand van het milieu in de 15 lidstaten van de EU. Bij de discussie over uitbreiding wordt bovendien aandacht besteed de 11 toetredende landen (Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, de Slowaakse Republiek, Slovenië en Cyprus). Tenslotte wordt, waar van toepassing, de situatie in de landen van de EFTA (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) besproken. Het verslag geeft een diagnose van de situatie en kwantificeert deze, daarbij gebruik makend van de recentste gegevens. Bij het inschatten van toekomstige trends worden de in het verleden reeds geboekte en in de toekomst vermoedelijk te boeken vooruitgang afgezet tegen EU en internationale beleidsdoelstellingen. Het verslag is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het opstellen en uitvoeren van effectief milieubeleid, en andere maatregelen die op dit beleid van invloed zou kunnen zijn.

Belangrijkste bevindingen
Ondanks meer dan 25 jaar 'op zichzelf geslaagd' Gemeenschappelijk milieubeleid heeft het milieu in de Europese Unie zich niet significant hersteld.

. Terwijl op sommige terreinen, zoals de kwaliteit van rivieren en de bestrijding van de verzuring echte vooruitgang is geboekt, is er op andere terreinen, zoals afvalproductie, eerder sprake van achteruitgang. Het rapport analyseert de situatie en documenteert de huidige en toekomstige niet-duurzame ontwikkeling van een aantal economische sectoren, te weten vervoer, energie, landbouw, huishoudelijke consumptie en toerisme. Zonder verdere actie zal het milieu in Europa blijvend blootstaan aan ernstige druk van een reeks activiteiten, waarvan de meeste - vervoer, industrie, vrijetijdsbesteding en ook individuele consumptie - naar verwachting alleen maar zullen blijven groeien. Door hun onderlinge verbondenheid zullen deze activiteiten elkaars effecten versterken.

. Economische groei in de EU: ondanks enige vooruitgang in eco-efficiëntie (mindervervuiling per gulden BNP), zullen productie en consumptie in het algemeen een groter beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen en meer vervuilende stoffen en afval produceren. De hoeveelheid afval is tussen 1990 en 1996 met 10% toegenomen, en men verwacht een voortzetting van deze trend. Resultaten van milieubeleid, zoals richtlijnen inzake de kwaliteit van lucht, worden op deze manier ingehaald door de volume ontwikkeling van productie en consumptie.

. Ondanks een toename in energie-efficiëntie, zal het verbruik van energie binnen de EU in de jaren 1995-2010 met 15% toenemen. Dit als gevolg van een toename in het aantal huishoudens en toegenomen mobiliteit en vervoer: 30% meer vervoer per personenvoertuigen en 50% meer vrachtvervoer. Het leidt vooral tot een stijging van de emissie van het belangrijkste broeikasgas 'kooldioxide' (CO2 ) waardoor het moeilijk wordt om iets aan klimaatsverandering te doen. De doelstelling van de EU om emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2008-2012 met 8% terug te dringen zal met de vóór Kyoto ondernomen acties niet worden gehaald: een stijging van 6 % wordt verwacht. Het aandeel duurzame energie (nu 6 %) neemt slechts langzaam toe en het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling - 12 % in het jaar 2010 - gehaald zal worden.

. De snelle toename in toerisme heeft zowel zijn weerslag op vervoer als op de vraag naar energie. Naar verwachting zal het aantal internationale aankomsten van toeristen over de periode 1996-2010 met 50 % toenemen. Dit is, samen met de groei van stedelijke gebieden een ernstige bedreiging voor het platteland en speciaal voor kwetsbare gebieden zoals kustzones, waarvan 85 % al, door de vele manieren waarop deze worden belast, als matig tot ernstig bedreigd kunnen worden aangemerkt.

. De totale productie van chemicaliën neemt toe, maar voor 75% van de chemicaliën die massaal worden geproduceerd is geen minimale risicoanalyse uitgevoerd. Emissies van een aantal zware metalen zoals cadmium en koper door de industrie, wegvervoer en landbouw zullen toenemen tot 2010,aderen, zoals lood, zullen afnemen. Dat laatste geldt ook voor dioxines.

. Er is wezenlijke vooruitgang geboekt met de integratie van het milieu in sectorale beslissingsprocedures en beleid, maar het tempo waarop dit geschiedt is gering. Er is belangrijke vooruitgang geboekt in de industrie waar milieumanagement en milieu-auditing ingang hebben gevonden. Economische instrumenten (zoals milieuheffingen) worden nog maar op kleine schaal gebruikt. Er bestaan nog ruime mogelijkheden om integratiebeleid en integratie-instrumenten ook in andere sectoren toe te passen.

Wat is er bereikt, op welke gebied, en wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst?
De onderstaande tabel geeft een evaluatie van de over de afgelopen 5-10 jaar geboekte vooruitgang ('heden') en van de trends tot 2010 ('toekomst')(2050 voor Klimaatverandering en Ozonafbrekende stoffen). Onder 'belasting' wordt aangegeven hoe factoren die problemen veroorzaken, zoals de uitstoot van vervuilende stoffen of de wijze waarop land wordt gebruikt, aan het veranderen zijn. Onder 'toestand en effect' is aangegeven in hoeverre deze belastingen leiden tot een verandering in de kwaliteit van het milieu.

BELASTINGEN MILIEU-THEMA TOESTAND EFFECT

heden toekomst heden toekomst + / - - broeikasgassen - - en klimaatver-
andering
+ + / - afbraak van de - + / - ozonlaag
+ / - - gevaarlijke stoffen + / - ? + / - + / - grensover- + /- + / - schrijdende
luchtver-vuiling
+ / - + / - water + / - + / -
- - degradatie van
de - -
bodem
+ / - - afval - -
- - biodiversi-teit + / - ? + / - + / - menselijke gezondheid - ? + / - + / - stedelijkegebieden + / - + / -
- - kust- en zeegebieden - ?

Legenda:
+ positieve ontwikkeling
+ / - enige positieve ontwikkeling, maat niet voldoende
- ongunstige ontwikkeling
? onzeker (beschikbare kwantitatieve/deskundige analyse onvolledig)

De bovenstaande samenvattende tabel weerspiegelt de reductie in stoffen die de ozonlaag afbreken, de afname van emissies die bijdragen aan verzuring en de afname van fosforlozingen in rivieren. De vooruitgang bij het terugdringen van de andere manieren waarop het milieu wordt belast is over het algemeen gering geweest. Alleen voor luchtverontreinigende stoffen is er sinds 1990 een absolute ontkoppeling opgetreden tussen de uitstoot van vervuiling en het BBP. Daarentegen is er maar in geringe mate sprake van een ontkoppeling voor kooldioxide en voor afval. Volgens het vooruitzicht zullen deze trends zich tot 2010 voortzetten, met toenemende emissies in vooral die gebieden waarvan gebleken is dat beleid er weinig vat op heeft: de uitstoot van broeikasgassen, van chemicaliën en afvalproduktie.

Naar aanleiding van deze gegevens zei de directeur van het EMA, Domingo Jimenez-Beltran, bij de presentatie van het rapport aan de Milieuraad van e EU op 24 juni: 'Milieubeleid zal er op zichzelf nooit in slagen om de duurzame ontwikkeling te bereiken die het Verdrag van Amsterdam als doel gesteld heeft. Economische sectoren zullen hun beleid moeten veranderen en mede verantwoording moeten dragen voor duurzame ontwikkeling'.

Wat de belangrijkste economische sectoren betreft: de uitstoot van vervuilende stoffen is belangrijk gedaald in de energie- en vervoerssector en in de industrie en in mindere mate in de landbouw. Echter, het energiegebruik en de uitstoot van kooldioxide heeft gelijke tred gehouden met productie in de vervoerssector en de landbouw, en er zijn geen aanwijzingen dat de eco-efficiëntie in deze twee cruciale sectoren tussen nu en 2010 veel hoger zal worden.

Deze ontwikkeling in de belasting van het milieu leidt tot een even zorgwekkend vooruitzicht voor de toestand van het milieu in 2010. De effecten van klimaatverandering zullen dan toenemen en ook de gevolgen van de afvalproductie zullen naar verwachting sterk toenemen. Positieve ontwikkelingen worden verwacht voor de effecten van grensoverschrijdende luchtvervuiling, waar het percentage ecosystemen met een belasting met verzurende stoffen boven het niveau dat ze kunnen verdragen, zal afnemen van 25% in 1990 tot 7% in 2010; op het gebied van waterkwaliteit door een verdere afname van lozingen van fosfor en organische stoffen en voor de kwaliteit van lucht in steden.

Er blijven echter aanzienlijke onzekerheden. Doordat op sommige gebieden (zoals bodemkwaliteit, biodiversiteit, of pesticiden in grondwater)gegevens ontbreken is het moeilijk om te bepalen welke richting wij zullen opgaan. Het is vooral moeilijk om vooruitzichten op te stellen voor belangrijke 'nieuwe' milieuthema.s?. Deze komen steeds meer in de publieke belangstelling staan, zoals milieu en menselijke gezondheid (hoofdzakelijk) in verband met de lucht: er is mogelijk verband tussen luchtvervuiling door fijn stof en het feit dat er per jaar 40000-150 000 meer volwassenen in steden overlijden aan aandoeningen van de luchtwegen dan elders), chemicaliën (zoals dioxine) en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in voedingsmiddelen.

Tenslotte besteedt het verslag aandacht aan de uitdaging en mogelijkheden van de uitbreiding van de EU. In een aantal van de toetredende landen is de economische activiteit vaak duurzamer dan in het westen; daarnaast beschikken zij vaak over uitgestrekte natuurgebieden. Wanneer zij de overstap maken tot lidmaatschap van de EU bestaat echter het gevaar dat zij dezelfde weg in zullen slaan als de 15 lidstaten van de huidige EU, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Als convergentie met de huidige EU versnelde economische groei in de toetredende landen betekent, is het aan hun om het voorbeeld van West-Europa op milieugebied - twee decennia van veronachtzaming van het milieu, hetgeen in de zeventiger jaren uiteindelijk leidde tot het opzetten van een noodprogramma op Europees en nationaal niveau- niet te volgen.

' De toestand van het milieu in de EU en de voortgang naar duurzaamheid zijn onvoldoende. Verdere verslechtering staat voor de deur zelfs voordat we de condities voor verbetering hebben gecreëerd. Maar er zijn veranderingen op til. Ten eerste zijn er kleine maar positieve signalen die laten zien dat verandering mogelijk en lonend is: de toename in het gebruik van windenergie; het aanwijzen van pesticidevrije gebieden of gemeenten; een belangrijke toename in biologische landbouw. Ten tweede wordt er gebouwd aan betere randvoorwaarden: het Verdrag van Amsterdam met zijn garanties voor duurzaamheid, het initiatief van de Europese Top in Cardiff om integratie van milieubeleid te bevorderen, met binnenkort een vervolg in Helsinki. En tenslotte zijn er de kansen voor de EU om te werken aan duurzaamheid: de toepassing van het Kyoto protocol, de Agenda 2000 en het uitbreidingsproces van de Unie. Laten we dit goed aanpakken', aldus de directeur van het EMA, Domingo Jimenez-Beltran, op de presentatie van het verslag aan de Milieuraad van de EU op 24 juni 1999.

Environment in the European Union at the turn of the century is verschenen als nr 2 in reeks Environmental assessment reports van het Europese Milieu Agentschap (EMA) bij het bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen. (ISBN 929157 202 0) Het 446 pp. tellende rapport kost Euro 21,--

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...