Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over K2/R4 project in de Oekraine

Datum nieuwsfeit: 28-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Onderzoek en Technologie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 28 juni 1999
Kenmerk DES/ET-488/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft beantwoording kamervragen Feenstra, Koenders, De Boer (allen PvdA), Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66) en Van den Akker (CDA)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 11 juni
1999, kenmerk 2989914420, waarbij gevoegd waren de door de leden Feenstra, Koenders, De Boer, M.B.Vos, Augusteijn-Esser en Van den Akker overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hierbij als bijlage dezes het antwoord op gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Financiën

Namens deze,

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Zalm, Minister van Financiën, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op vragen van de leden Feenstra, Koenders en De Boer (allen PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66) en Van den Akker (CDA)

Vraag 1

Herinnert u zich eerder gestelde vragen 1) over het K2/R4 (Khmellitsky 2 en Rivne 4) project in de Oekraine, en bent u op de hoogte van het feit dat de EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) op 20 juli a.s. een besluit zal nemen omtrent het al dan niet verstrekken van een lening van 190 miljoen dollar ten behoeve van dit project?

Antwoord:

Ja. Ten aanzien van het in het tweede gedeelte van de zin gestelde merken wij op dat een definitief voorstel voor een lening ten behoeve van het K2/R4-project tot nu toe nog niet is voorgelegd aan de Beheersraad van de EBRD, en dat een besluit over een dergelijke lening niet op de agenda van de Beheersraad staat voor de laatste vergadering vóór het zomerreces, die op 20 juli a.s. zal plaatsvinden.

Vraag 2

Wat is uw oordeel over berichten als zou dit project niet noodzakelijk zijn voor de nationale energievoorziening, maar vooral voor de export in de Oekraine, dat tegen geringere kosten gekomen kan worden tot een efficiëntere en duurzame energiehuishouding (waarvoor tevensvoldoende alternatieven worden aangereikt binnen het overeengekomen Memorandum of Understanding), en dat er vrees bestaat dat dit project alternatieve alsmede lopende initiatieven, met name op het gebied van energiebesparing, zou kunnen frustreren?

Antwoord:

Berichten als zou dit project niet noodzakelijk zijn voor de nationale energievoorziening van Oekraine, maar vooral voor de export naar het buitenland, zijn in tegenspraak met recente mededelingen van de Oekraïnse regering. Zo heeft President Koetsjma van Oekraine in recent overleg met het Duitse voorzitterschap van de G-7 verklaard dat export van elektriciteit niet aan de orde is. Over de vraag of het K2/R4-project beschouwd kan worden als een zgn. "least cost option", zijn inmiddels enkele studies verricht, die niet tot gelijkluidende conclusies komen. De meest recente, uitgevoerd door het consultancy-bureau Stone & Webster, komt tot de conclusie dat dit wel het geval is. T.a.v. energiebesparing merken wij op dat, volgens de ons ter beschikking staande gegevens, maatregelen om te komen tot energiebesparing de nodige aandacht hebben in het energiebeleid van de Oekraïnse regering. Zij wordt daarin gesteund door het energie-efficiëntie-programma van de EBRD, in het kader waarvan recentelijk de maatschappij UkrEsco is opgericht, een joint venture tussen EU, de EBRD en de Oekraïnse regering die gaat investeren in energiebesparende projecten. Een en ander neemt niet weg dat de regering, wanneer een definitief standpunt zal worden voorgelegd, zorgvuldig zal kijken naar deze kostenaspecten en naar het aspect van deenergiebesparing

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het feit dat, getuige een recente opiniepeiling van Gallup International en SOCIS Ukraine, de weerstand onder de bevolking tegen voltooiing van de twee kerncentrales groot is, dit in tegenstelling tot de uitspraken van de president en vice-president van de EBRD, dat de EBRD projecten ondersteuning van de lokale bevolking vereisen en dat er geen signalen zijn dat dit voor wat betreft het K2/R4-project niet het geval is?

Antwoord:

Een voorwaarde van de EBRD voor projecten als deze is dat de bevolking gelegenheid heeft tot inspraak. Om hieraan gevolg te geven heeft de Oekraïnse regering in 1998 in de regio's van de kerncentrales in kwestie hoorzittingen gehouden, waarin volgens de ons ter beschikking staande gegevens zowel voor- als tegenstanders gelegenheid hebben gehad zich over het project uit te spreken.

Vraag 4

Kunt u de stelling onderschrijven dat het project nog steeds niet voldoet aan de door de EBRD gestelde criteria, waarvoor het Europees Verbeteringsprogramma bestaat, (o.a. voor wat betreft least cost, veiligheid, milieu en sociale acceptatie) en dat derhalve niet tot financiering overgegaan zou dienen te worden?

Vraag 5

Bent u bereid een dergelijke zienswijze over te brengen aan de Nederlandse bewindvoerder bij de EBRD?

Vraag 6

Bent u tevens bereid, gezien het feit dat besluitvorming hierover in de EBRD reeds op 20 juli a.s. zal plaatsvinden, de kamer z.s.m. hierover te informeren, zodat indien nodig nog voor het zomerreces hierover met u van gedachten gewisseld kan worden?

Antwoord op 4, 5 en 6:

Zoals hierboven in het antwoord op vraag 1 is aangegeven ligt nog steeds geen definitief projectvoorstel voor, en dit zal volgens de meest recente informatie pas na het zomerreces ingediend worden. Het beleid van de Nederlandse regering blijft dat het project slechts gesteund zal worden als het voldoet aan alle voorwaarden die de EBRD stelt aan leningen voor nucleaire projecten, n.l. dat de projecten beschouwd kunnen worden als least cost opties, dat ze een verantwoorde financiële onderbouwing hebben, en dat ze voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Voor het overige verwijzen wij naar onze brief aan u van 21 dezer n.a.v. een door het Lid van uw kamer Van der Steenhoven gestelde vraag met betrekking tot dit project.


1) Aanhangsel Handelingen nr. 1359, Vergaderjaar
1996-1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie