Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 29 JUNI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering beslist een bedrag van 62,7 miljoen fr. vast te leggen voor de cofinanciering van diverse ICT-projecten in het kader van het Doelstelling 2-pro- gramma Turnhout. Het gaat in hoofdzaak om projecten waarvoor op de FIOV-begroting 1998 onvoldoende middelen beschikbaar waren.


* * *

Op 8/6/1999 keurde de Vlaamse regering principieel het personeelsstatuut van Export Vlaanderen goed. In aans- luiting hierop keurt zij nu ook de algemene lijst met de functioneringscriteria principieel goed, als bijlage bij het personeelsstatuut. Over deze lijst zal onderhandeld worden met de vakbonden, en zij zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse wordt voor wat het grondgebied van de gemeente Zemst betreft, definitief vastgesteld. De wijziging beoogt een bestemmingswijzi- ging van gebied voor verblijfsrecreatie naar woongebied met recreatief karakter en bevestigt de in mei '98 voor- gestelde oplossing voor de problematiek van de weekend- verblijven in Zemst.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Na advies van de Raad van State wordt het besluit dat de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van natuur- reservaten en terreinbeherende natuurverenigingen vast- stelt, definitief goedgekeurd.


* * *

Op basis van de huidige reglementering kan iemand die sinds 1998 een Waals jachtexamengetuigschrift bekomen heeft, maar een Vlaams jachtverlof krijgen als hij slaagt voor het Vlaams praktisch examen. De Vlaamse regering keurt nu een voorstel goed dat ertoe strekt het Waalse jachtexamengetuigschrift, dat vanaf 1998 ook een prak- tisch gedeelte bevat, gelijk te stellen met het Vlaamse jachtexamengetuigschrift.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van het afschotplan voor reewild. Het afschot zal geor- ganiseerd worden op kalenderjaarbasis i.pl.v. op jacht- seizoenbasis, het wordt mogelijk een deel van het toegestaan aantal te schieten jongen later op het seizoen als jaarlingbok te mogen schieten, en er wordt een mer- kensysteem ingevoerd om fraude beter te bestrijden en de controle op stroperij efficiënter te maken. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Het statuut van het contractueel instructiepersoneel bij de VDAB wordt na onderhandelingen met de vakbonden defi- nitief goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging van het besluit van 20/5/1992 op de riviervisserij goed. De wijziging was principieel goedgekeurd op 2/2/1999.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eddy BALDEWIJNS :

De verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet voor de uitbetaling van salarissen en salaris- toelagen in het onderwijs wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het op 25/5/1999 principieel goedgekeurde besluit dat de voor- waarden en regels voor subsidiëring van vormingsinitia- tieven voor gemeentelijke mandatarissen vastlegt. Aan de Raad van State zal daarom gevraagd worden bij hoogdrin- gendheid advies te verlenen.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De overeenkomst met de Universiteit Gent betreffende het steunpunt Intercultureel Onderwijs 1999-2000 wordt goedgekeurd. Er wordt een budget van 21 miljoen voor- zien.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt de aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut voor wat de expertenfunc- ties, de hiërarchische bevordering en de functionerings- toelage betreft definitief goedgekeurd.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel de aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut voor wat de contractuele betrekking van procesbewaker voor de inning van gewest- en gemeenschaps- belastingen betreft goed. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt de aanpassing van de personeelsformatie van de departementen Coördina- tie, WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), EWBL (Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw) en LIN (Leefmilieu en Infrastructuur) defi- nitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een bijstu- ring van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschap- pelijke instellingen. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van de Sectorale CAO 1997-1998 en na onderhandelingen met de vakbonden beslist de Vlaamse regering definitief tot aanpassing van het Vlaams Perso- neelsstatuut en het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen voor wat de contractuele betrekkingen van groenarbeider betreft.


* * *

Na advies van de Raad van State worden de op 7/10/1997 principieel goedgekeurde aanpassingen aan het personeels- statuut van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en van de Vlaamse Onderwijsraad definitief goedgekeurd.


* * *

Na overleg met de afgevaardigden van de inrichtende mach- ten keurt de Vlaamse regering de op 1/6/1999 principieel goedgekeurde aanpassing van het besluit betreffende het secundair onderwijs en de controle op de inschrijving van leerlingen in het secundair onderwijs opnieuw principieel goed, zodat het besluit voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Na advies van de Raad van State wordt het besluit dat de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden regelt, definitief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering beslist expansiesteun toe te kennen aan NV Tenneco Automotive Europe (Monroe) in Sint- Truiden.


* * *

Op 4/5/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een nieuwe regeling goed voor de erkenning van levensbeschou- welijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van gastprogramma's op de VRT regelt. Na advies van de Vlaamse Mediaraad en de SERV wordt het besluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan bvba Cine 3 wordt een productiepremie van 24,5 mil- joen fr. toegekend voor de langspeelfilm "Blinker". Deze jeugdfilm is gebaseerd op een boek van jeugdschrijver Marc De Bel en wordt geregisseerd door Filip Van Neyghem.


* * *

Op 8/6/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van decreet inzake de opwekking en distribu- tie van elektriciteit. Nadat het al voor advies voor- gelegd is aan de SERV, beslist de Vlaamse regering nu ook het advies van de MiNa-Raad in te winnen.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie