Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 29 juni 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.
De Randstad op weg naar de Vijfde Nota


1 Kennis te nemen van de notitie "De Randstad op weg naar de Vijfde Nota"

2 De notitie geschikt te achten voor een oriënterende discussie in de Bestuurlijke Commissie Randstad.

3 In te stemmen met de thematische aanpak: economische ontwikkeling, blauw/groene raamwerken, verstedelijkingsstrategieën, bereikbaarheid.
4 Akkoord te gaan met de stapsgewijze uitwerking (nadere uitwerking thema's, samenhangende visie op hoofdlijnen, opstellen actie- en investeringsprogramma).

5 Nadere discussie c.q. aanvullingen nodig te achten voor wat betreft:


- de ruimtelijk-economische invalshoek (o.a. diensteneconomie, brainports); - de blauw/groene netwerken in relatie tot het Groene Hart; - de herstructureringsmogelijkheden en opnamecapaciteit van de steden;

- de mate van ontvlechting van de infrastructuur; - het noodzakelijk instrumentarium (o.a. grondbeleid).

6 Aandacht te vragen voor de tijdige aanlevering van stukken; er dient voldoende ruimte voor afstemming en overleg te zijn: - de kustvisie; - de optie van een luchthaven in zee.

7 De notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie ROB op
15 juli a.s.


2.
Inbreng IPO op de 5e Nota Ruimtelijke Ordening

Het college besluit:

1 Kennis te nemen van de notitie "Inbreng IPO op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening" (concept 16 juni 1999).

2 De notitie geschikt te achten voor een oriënterende discussie in de IPO-commissie ROVEM op 8 juli a.s.

3 De per thema aangegeven opgaven voor de Vijfde Nota, te beschouwen als richtinggevend voor het overleg met het rijk. Bij e.e.a. in te brengen dat aandacht dient te worden besteed aan de kustvisie en de optie van een luchthaven in zee.

4 De notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie ROB op
15 juli a.s.

5 Aandacht te vragen voor de tijdige aanlevering van stukken; er dient voldoende ruimte voor afstemming en overleg te zijn.


3.
Strategie overdenking samenwerking Randstadprovincies 1999/2000

Het college besluit:

1 de notitie van de directeur van het Randstadbureau met een strategische overdenking samenwerking Randstadprovincies 1999/2000.
2 Neemt kennis van de bijgevoegde stukken over de Regio Randstad (deel uit het vastgesteld werkplan 1999) en van de Bestuurlijke Commissie Randstad (werkplan 1998).

3 Te blijven uitgaan van de inzet in de randstadsamenwerking zoals bestuurlijk vastgelegd in 1997/98 en te bevorderen dat de statencommissie hieraan ook vasthoudt.

4 De in het werkplan 1999 van de Regio Randstad aangekondigde evaluatie van het samenwerkingsverband RR en de BCR in 2000 af te wachten .

5 Dit besluit evenals de notitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie ROB op 15 juli a.s.


4.
Heroverweging hogere waarden verzoeken t.b.v. industrielawaai vanwege Forbo-Krommenie BV voor een viertal art.19 WRO procedures

Het college besluit:

1 Het advies van de Commissie, met betrekking tot het vaststellen van een hogere waarde voor woningen buiten de zone over te nemen, onze besluiten dienovereenkomstig te wijzigen en voor dat deel de bezwaren gegrond te verklaren.

2 Contrair te gaan aan de overige punten van het advies van de Commissie en daarmee de bezwaren ongegrond te verklaren.
3 Het besluit van 29 september 1998, nr.98-915316 als volgt te herzien: I. vanwege het industrieterrein Assendelft te Zaanstad, ten behoeve van 125 woningen van de 1777 zoals opgenomen in het verzoek om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een hogere waarde vast te stellen van 55 dB(A); II. vanwege de provinciale weg N246, ten behoeve van 6 woningen, opgenomen in het verzoek om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een hogere waarde vast te stellen (inclusief de correctie ex. artikel 103 van de Wet geluidshinder) van 52 dB(A); III. van dit besluit een afschrift aan de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne in Noord-Holland aan Kennedy Van der Laan Advocaten te Amsterdam te zenden.

4 Het besluit van 29 september 1998, nr.98-915319 als volgt te herzien: I. vanwege het industrieterrein Assendelft te Zaanstad, ten behoeve van 23 woningen van de 53 zoals opgenomen in het verzoek om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een hogere waarde vast te stellen van 55 dB(A); II. van dit besluit een afschrift aan de Inspecteur van de Volksgezoneheid voor de Milieuhygiëne in Noord-Holland en aan Kennedy Van der Laan Advocaten te Amsterdam te zenden.

5 De besluiten van 29 september 1998, nrs 98-915318 en 98-915337 te handhaven.

6 Van dit besluit een afschrift aan de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne in Noord-Holland en aan Kennedy Van der Laan advocaten te Amsterdam te zenden.


5.
Bestemmingsplan Saendelft in de gemeente Zaanstad, een VINEX-locatie voor 5000 woningen

Het college besluit:

1 Reclamanten genoemd onder 1, 2 en 4 mee te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, doch dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel.
2 Reclamanten genoemd onder 5 en 6 mee te delen, dat hun bedenkingen niet in behandeling kunnen worden genomen.

3 Dat de uitwerkingsplannen ingevolge de artikelen 8 (dentrumvoorzieningen II), 11 (Bedrijfsdoeleinden) en 14 (verkeersdoeleinden II), ook indien deze niet bezwaard zijn, in verband met artikel 11, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening onze goedkeuring behoeven.

4 Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Zaandam tot vaststelling van het bestemmingsplan Saendelft.


6.
Ecologische hoofdstructuur/Kop van Noord-Holland

Het college besluit:

1 Kennis te nemen van de startnotitie "Water Bindt" gezamenlijk opgesteld door: Uitwaterende Sluizen (US), het gewest Kop van Noord-Holland, het waterschap Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland.

2 In te stemmen met de door de provincie en US geïnitieerde vorm van samenwerking.

3 In te stemmen met de concept-Intentieverklaring.
4 De portefeuillehouder Water te machtigen namens GS op een nader vast te stellen tijdstip de Intentieverklaring te tekenen.
5 Bestuurlijk overleg te organiseren met het ministerie van LNV/DLG met als doel het project te betrekken in het jaarlijks vast te stellen Provinciaal Meerjarenprogramma zodat de financiering van de aanleg van verbindingszones en eventueel begrenzing en aankoop van natuurontwikkeling- en/of reservaatsgebieden uit het PEHS fonds gewaarborgd kan worden.

6 In te stemmen met de kosten voor procesmanagement en communicatie in
1999, zijnde f.40.000 exclusief btw. Dit is het deel (50%) van de kosten dat voor rekening van de provincie komt. US betaalt de overige
50% voor 1999.


7.
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur op 1 juli 1999

Het college besluit:
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur.


8.
Ontwerp statenvoordracht inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling van het IPO

Het college besluit:

1 De conceptstatenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit inzake wijziging van de Gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg" in principe vast te stellen.
2 De conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit met bijlagen om advies voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

3 Na verwerking van het advies van de statencommissie ROB de IPO GS-commissie te machtigen de bijgaande conceptstatenvoordracht en het ontwerpbesluit met bijlagen definitief vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten.


9.
Wet milieubeheer; SO2- en NOx-problematiek bij Hoogovens Staal BV te IJmuiden als gevolg van het niet doorgaan van het CCF-project.

Het college besluit:

1. In te stemmen met:

- de realisering van een proef Biodenox-installatie bij de Pelletfabriek ter beperking van de Nox-emissie (als oplossing voor de korte termijn);

- het in overleg voor het komende BMP-3 bepalen van de keuze tussen het treffen van kosteneffectieve maatregelen of deelname aan het systeem van kostenverevening;

- het uitvoeren van optimalisatie-onderzoek ter beperking van de SO2-emissie, e.e.a. conform inliggend concept-antwoord.
2. Het antwoord tezamen met notitie "NOx/SO2 Hoogovens n.a.v. niet doorgaan CCF" in te brengen in de vergadering van de Commissie Milieu, Water en Groen van 15 juli 1999.

3. na behandeling in de sub 2 genoemde commissie brief te verzenden.


10.
Bijdrage aan Japanse Kersentuin

Het college besluit:

1 In principe in te stemmen met een bijdrage van 25% de werkelijke kosten tot een maximum van f.700.000 aan de Japanse Kersentuin in het Amsterdamse Bos.

2 Aan PS voor te stellen om bij het Najaarsbericht deze bijdrage te ramen.

3 Het voorstel om advies voor te leggen aan de statencommissie Economie, Landbouw & Europa.

4 Na positieve advisering door de Statencommissie Economie, Landbouw & Economie de bijdrage - vooruitlopend op de besluitvorming door PS bij het najaarsbericht - beschikbaar te stellen.


11.
Standpunt GS ten aanzien van de werkzaamheden Agendacommissie voor de inrichting van de Vechtstreek

Het college besluit:

1 In te stemmen met het door de Agendacommissie geaccordeerde "Plan van Aanpak" en "Akkoord op hoofdlijnen oppervlakteclaims"
2 Afdeling Water & Groen opdracht te geven om , in samenwerking met andere partijen, voor het eind van dit jaar nader onderzoek te verrichten naar de vraag of en hoeverre er inderdaad sprake is van knelpuntsituaties met betrekking tot de verplaatsing of beëindiging van agrarische bedrijven, waarin de huidige financiële vergoedingsregelingen van het Rijk niet voorzien.
3 Natuurmonumenten formeel te verzoeken om bij te dragen aan de financiering van knelpuntsituaties als uit het onderzoek blijkt, dat dit nodig is.

4 Op basis van de resultaten van het onderzoek een definitief besluit te nemen over het beschikbaar te stellen (maximale) bedrag en de fasering daarvan. Naar verwachting zal een en ander kunnen plaatsvinden in het kader van het Voorjaarsbericht 2000.
5 De gedeputeerde Landinrichting te machtigen bijgaande brief aan de Agendacommissie te versturen.

6 Indien het onderzoek uitwijst, dat er knelpuntsituaties zijn in beginsel bereid te zijn om aanvullende financiële regeling aan te gaan, die vergelijkbaar is met de regeling die in het gebied de Venen is getroffen. Het onderzoek zal daartoe moeten aangeven wat het geraamde financiële nadeel is als gevolg van verplaatsing of beëindiging, welk deel daarvan redelijkerwijs aanvullend gefinancierd zou moeten worden, in welk tempo (kasritme) die aanvullende financiële middelen beschikbaar zouden moeten komen en hoe een aanvullende financiële regeling vormgegeven moet worden.

7 Indien uit het onderzoek blijkt, dat de huidige rijksregelingen onvoldoende zijn, bij het rijk aan te dringen op herziening van deze regelingen en te bezien welke bijdrage hiervan te verwachten is.
8 Akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de oppervlakteclaims en daarbij aan de Agendacommissie te adviseren om gebruik te maken van overeenkomsten die het Programma Beheer te bieden zal hebben. Aanvullende provinciale financiële middelen voor het beheer zijn uitgesloten.

9 Te adviseren een milieueffectrapportage, die zo gericht mogelijk ingaat op de effecten van nog openstaande keuzes, op te (laten) stellen.

10 Zo spoedig mogelijk de LI Cie te benoemen en deze een brede taakopdracht ten aanzien van inrichting van het landelijk gebied mee te geven.

11 De Agendacommissie te verzoeken om zo voortvarend mogelijk de concrete begrenzing / opstelling van een natuurgebiedsplan ter hand te willen nemen.

12 Dit standpunt van GS op de brief van de Agendacommissie ter kennisname aan te bieden aan de PS-Commissies voor landinrichting en openluchtrecreatie.


12.
Vragen statenlid de heer G.Le Belle inzake ontwerp-landinrichtingplan Bergen-Egmond-Schoorl

Het college stelt de antwoorden vast.


13.
Vaststelling wijziging mandaatsbesluiten: Bestuurs- en Beheersbevoegdheden GS en van de Commissaris van de Koningin

Het college besluit:

1.1
I. Vast te stellen de wijziging van het Mandaatbesluit bestuurs- en beheersbevoegdheden van gedeputeerde staten.
II. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de directieraad d.d. 9 juni 1999 tot intrekking van zijn besluit van 31 maart 1998 tot vaststelling van een algemene vervangingsregeling voor afdelingshoofden alsmede zijn besluit van 27 mei 1998 tot het vaststellen van algemene vervangingsregelingen voor onderafdelingshoofden, bureauhoofden en medewerkers. III. De Griffier te machtigen het onder I. vermelde besluit bekend te maken door plaatsing in het Provinciaal Blad.
IV. In te trekken per 1 april 1999 het besluit van 17 november 1998, voor wat betreft de onderdelen 1. en 2., nr 98-915263. V. Kennis te nemen van de door de Commissaris van de Koningin vastgestelde wijziging van het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin.


1.2. De Commissaris van de Koningin besluit: I. Vast te stellen de wijziging van het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland;
II. De Griffier te machtigen het onder I. genoemde besluit bekend te maken door plaatsing in het Provinciaal Blad.


14.
Jaarverslag 1998 Regionale Samenwerking Amsterdam e.o.

Het college besluit:

1 Kennis te nemen van het eerste jaarverslag Regionale Samenwerking Amsterdam en omgeving 1998.

2 Ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.


15.
Toelichting op de notitie woningbouwtaakstellingen tot 2005 in Noord-Holland

Het college besluit:

1 Behoudens enige aanpassing in te stemmen met de toelichting op woningbouwtaakstellingen.

2 De toelichting en de beleidsnotitie woningbouwtaakstellingen tot
2005 in Noord-Holland te bespreken in de statencommissie ROB.
3 Een brief ter verduidelijking van de kwaliteitscriteria aan de gemeenten te zenden.


16.
Procedurevoorstel uitwerkingsplan Zuidas

Het college besluit:

1 Gelet op de omvang en de impact van de plannen voor de Zuidas wordt voorgesteld in te stemmen met het volgen van de "zware" procedure voor het opstellen van het ontwerp uitwerkingsplan Zuidas (Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied Partiële Herziening grondgebied Amsterdam).

2 Dit procedurevoorstel voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 15 juli 1999.


17.
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het Implementatieplan voor het project Cultuurhistorische Waardenkaart N-H, inclusief de bijlagen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde adviezen van Prof. Borger van het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam inzake de huidige methodiek voor het maken van de kaart en de vervaardiging van de eindteksten per regio;

3. Op basis van de resultaten van de testfase zoals verwoord in het Implementatieplan CHW in principe te besluiten tot een aantal uitwerkingen.

4. Het Implementatieplan en het ontwerp-besluit 3 ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie ZWC;

5. De gedeputeerde voor ZWC te machtigen om na positief advies van de Statencommissie het Implementatieplan definitief vast te stellen.
6. De Directieraad te verzoeken:
a) nadere voorstellen te doen over de eventuele betaling door derden voor het gebruikmaken van de kaart (geldt voor papieren kaart en toekomstige raadpleging via internet);
b) met nadere voorstellen te komen over de wijze waarop de CHW-kaart (die geen formele status heeft) eventueel gebruikt gaat worden bij de formulering van provinciaal ruimtelijk beleid.


18.
AvA 1999 N.V. Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland (WRK)

Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 1998 van NV watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland, die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 juni 1999.


19.
Statutenwijziging Stichting Koningin Wilhelmina-studiefonds

Het college besluit:

1 Akkoord te gaan met de wijziging van de statuten van de Stichting Koningin Wilhelmina-studiefonds.

2 De heer F.Drenth, huidige secretaris/penningmeester van de stichting, te machtigen deze statutenwijziging bij de notaris te bekrachtigen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 8, 13, 14
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 19
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 10, 11, 12
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 18
S.Raben tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15. 16, 17 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6, 9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie