Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

29/06/99

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (C98438) Reaalslag 31, betreft het vergroten van een woning
* (C99534) NS-station, betreft het maken van een kiosk in wachtruimte

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (C99268) Provincialeweg 67, betreft het oprichten van een open loods

* (C99269) Abrikozengaarde 14, betreft het vergroten van een woning
* (H99270) Goudvinkhaag 75, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (C99271) Pr. Marijkeweg 17 en 19, betreft het vergroten van twee woningen

* (W99272) tussen Loerik II en Overdam, betreft het bouwen van een ver-keersbrug

* (H99273) Jukveld 29, betreft het oprichten van een garage
* (O99274) Kruisboog 2, betreft het oprichten van een sportschool met kantoor

* (H99275) Bramengaarde 5 B, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvragen om een milieuvergunning zijn binnengekomen:
* N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht, voor oprichten en inwerking hebben van twee mobiele ketelinstallaties gelegen aan Schalkwijkseweg/Vijf-wal te Houten. De eind-datum is 29 juli 1999.

Wij zijn voornemens deze vergunning te verlenen.

De ontwerpbeschikking(en) en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.

Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelinge bedenkingen worden ingebracht.

Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovenge-noemde periode moet worden gehouden. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het plaatsen van dakkapellen en een tuinhuisje op het perceel Stadhoudersland 9 te Houten ten name van C.B. Kanne.
* het oprichten van een bijgebouw op het perceel Kamillehof 22 te Houten ten name van H.J.A.A. Hoogendoorn.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Sijsjeshaag 11 te Houten ten name van W.C.J. Renssen.

* het verbouwen van de berging en plaatsen dakkapellen op het perceel Snoeksloot 123 te Houten ten name van G. Smit.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Koolmeeshaag 33 te Houten ten name van A.J. Kompagne.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Groenlinghaag 13 te Houten ten name van A. van Wijnen.

* het vergroten van een woning op het perceel Riddersborch 55 te Houten ten name van J.T.G. van Giesen.

* het tijdelijk plaatsen van twee mobiele ketels op een lokatie in Schonauwen I te Houten ten name van REMU N.V. De volgende mededeling ligt voor een ieder ter inzage:
* het wijzigen van de bestemming van het perceel Plein 17 te Houten in detailhandelsdoeleinden horeca.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 7, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 8, te verlenen met toepassing van artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan de mededeling genoemd onder 9, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 14 juli 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstellingen genoemd onder 1 tot en met 8, naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.
Tegen de mededeling genoemd onder 9 kan een ieder tot en met 28 juli
1999 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De bouwplannen liggen vanaf donderdag 1 juli 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken. De mededeling ligt vanaf 1 juli 1999 4 weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken. Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Bestemmingsplan "1e fase Rondweg - De Koppeling" Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend, ter voldoening aan artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de goedkeuring van het bestemmingsplan "1e fase Rondweg De Koppeling" onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 juni 1999 heeft besloten dat de herziening van de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding is:


1. een deel van de Utrechtseweg ter hoogte van bedrijfsterrein Doornkade;

2. het noordelijke gedeelte van kern Houten.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op 1 juli 1999 en liggen vanaf deze datum met de bijbehorende tekening voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis op kamer 3.21 (tussen 9.00 en 12.00 en 13.30 en
16.00 uur).

Houten, 30 juni 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureau's van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand). Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen.

Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande clienten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe clienten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.

Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611.

Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek. Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-6392800.

Afvalscheidingsstation
Het Afvalscheidingsstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en niet tot 15.00 uur zoals vermeld op de nieuwe Afval-kalender 1999.

Spreekuur college
Maandag 5 juli zijn burgemeester A. de Jonge en wethouder R. Lubberdink beiden verhinderd voor het spreekuur. Wethouder N.J. Teeuwen en de heer G. Zandbergen houden zoals gebruike-lijk spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via het Bestuursse-cretariaat, telefoon 639 27 00.

Spreekuur ombudsman
Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Mevrouw Quant houdt iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Haar telefoonnummer is 030-6377966. Bij het postkantoor, de bibliotheek en het gemeentehuis kunt u een folder afhalen over de Houtense Ombudsman.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie