Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

College formuleert uitgangspunten inzetbaarheid en mobiliteit Het college kiest voor veel vaste banen en weinig vaste plekken. Dat staat in de kadernota Inzetbaarheid, waarin het college de uitgangspunten vaststelt voor de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerkers van de gemeente Groningen.
Zowel op concernniveau als bij de diensten bereidt de gemeente Groningen zich voor op de toekomst. De gemeente wil ook in de toekomst over voldoende toegerust en gemotiveerd personeel beschikken. Inzetbaarheid moet bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers, en leiden tot versterking van de arbeidsmarktpositie van de medewerkers. Zij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de eigen loopbaan, de organisatie moet hierbij stimuleren en faciliteren. Het accent ligt op het voorkómen van problemen in de toekomst.
Wethouder Wicher Pattje bespreekt de nota met de leden van de raadscommissie FPC op 15 juli.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Inzetbaarheid

Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen op koers
Dit voorjaar heeft het college van B&W plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hierop is inmiddels inspraak geweest. Er zijn zon 30 reacties binnengekomen, variërend van individuele burgers tot ministeries. B&W hebben hier kennis van genomen en aansluitend commentaar geleverd en wijzigingen voorgesteld. In grote lijnen blijft het bedrijventerreinen-beleid ongewijzigd. De raad wordt nu gevraagd hiermee in te stemmen.
De economie van Groningen heeft zich de afgelopen jaren voorspoedig ontwikkeld. Uit de grote interesse van het bedrijfsleven om zich in de stad te vestigen vloeit voort dat de komende jaren een tekort dreigt aan diverse soorten bedrijventerreinen. Vandaar de ontwikkeling van de nota 'Ruimte voor Bedrijvigheid. Hierin stelt het college een aantal nieuwe bedrijventerreinen voor.
Aan de ene kant gaat het om trendvolgend beleid, aan de andere kant wil het college hiermee ook trendsettend zijn: zorg voor een zodanig royaal aanbod dat je bedrijven naar je toe trekt. Thematisering van bedrijventerreinen -maatwerk- ligt in dezen dan voor de hand. In de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen heeft het college nadrukkelijk ook een relatie gelegd met de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Voor de stad Groningen betekent dit dat tot 2030 zon 500 hectare moet worden ontwikkeld.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Reacties en commentaar n.a.v. nota 'Ruimte voor Bedrijvigheid'

Nieuw kantoorgebouw hoek Van Swietenlaan/ Piccardthofplas Het college van B&W heeft een voorbereidingsbesluit genomen over kantoorontwikkeling langs de Van Swietenlaan. Op die plek tegenover de Piccardthof-plas en langs de omgelegde Veenweg is een kantoorgebouw gepland dat straks fungeert als een soort van poort naar de stad. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de ecologische waarde van de locatie.
Het is de bedoeling dat er vanaf november dit jaar gebouwd wordt aan een kantoorgebouw van ca. 3.600m2. Accountantskantoor Adviesgroep Noord 90 uit Groningen zal er naar verwachting begin 2001 zijn intrek nemen.
B&W stellen de raad voor, nu de inspraak is afgerond, om het genomen besluit vast te stellen.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit Van Swietenlaan

Wijziging huisvestingsverordening gemeente Groningen B&W stellen de gemeenteraad voor de Huisvestingsverordening (1994) van de gemeente Groningen te wijzigen. Het gaat om het doorvoeren van een drietal wijzigingen.
Ten eerste gaat het om een aantal wijzigingen dat betrekking heeft op woonwagens. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege het afschaffen van de Woonwagenwet per 1 maart van dit jaar. Ten tweede betreft het een aantal 'overige' wijzigingen, dat noodzakelijk is omdat vlak na de laatste wijziging van de Huisvestingsverordening in april 1998 is gebleken dat de nieuwe verordening nog een aantal onvolkomenheden bevatte. Tenslotte wordt de wijziging van de Huisvestingsverordening aangegrepen om de huurlasttabel te vervangen door de actuele huurlasttabel.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie VRO voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Huisvestingsverordening

Wijkgerichte scholing
Jaarlijks verleent de gemeente Groningen een subsidie van f 84.000,- (uit het zgn. educatief jaarprogramma budget) via het Noorderpoortcollege aan diverse welzijnsinstellingen. Doel van de subsidie is om moeilijk bereikbare doelgroepen via
welzijnsactiviteiten toe te leiden naar de volwasseneneducatie. Deze doelgroep betreft inwoners van de gemeente Groningen vanaf 18 jaar met maximaal 3 jaar voortgezet onderwijs.
Vorig jaar werd besloten slechts de helft van de EJP middelen in te zetten voor cursusactiviteiten uitgevoerd door welzijnsinstellingen. De resterende middelen werden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkgerichte scholing. Hierbij was het de bedoeling ook de Vensterscholen in de gemeente Groningen een nadrukkelijke plaats te geven.
Door wijkgerichte scholing te bieden wil het Noorderpoortcollege in samenwerking met onder meer welzijnsorganisaties een vraaggestuurd educatief aanbod in de wijken van Groningen vormgeven. Doel hierbij is om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten en daarnaast de doorstroom naar reguliere trajecten te bevorderen.
Het streven is uiteindelijk dat 40% van de deelnemers doorstroomt naar reguliere trajecten. De middelen die bestemd zijn voor het educatief jaarprogramma (EJP) zullen de komende vier jaar worden ingezet voor wijkgerichte scholing. Na deze vier jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Educatief jaarprogramma

Concept-raadsvoorstel schoolbegeleiding vastgesteld Het college van B&W heeft het concept-raadsvoorstel over inhoudelijke vormgeving en bekostiging van (algemene en specifieke) schoolbegeleiding voorlopig vastgesteld. Het gaat hierbij om het schooljaar 1999/2000.
Iedere school in Groningen heeft recht op schoolbegeleiding door een schoolbegeleidingsdienst. Samen met de schoolbesturen en ABCG is besloten om onder meer individuele leerlingenzorg en kwaliteitszorg extra aandacht te geven. De gemeente Groningen spendeert zon 1,6 miljoen gulden aan deze algemene begeleiding.
Specifieke begeleiding is de schoolbegeleiding die een dienst levert op verzoek van de gemeente als lokale overheid. Dit houdt in dat gemeentelijke beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs vertaald kunnen worden naar prioriteiten voor schoolbegeleiding. Voor deze specifieke begeleiding is in het komende schooljaar een bedrag van 1 miljoen gulden beschikbaar.
Dit geld zal onder meer besteed worden aan extra begeleiding van scholen die meedoen met het gemeentelijk onderwijskansenbeleid. Ook is er geld beschikbaar voor extra begeleiding van scholen die deelnemen aan het Vensterschoolproject en de begeleiding van vernieuwende projecten zoals de ICT-ontwikkeling (Informatie en Communicatie Technologie).
Het concept-raadsvoorstel wordt voor overleg aangeboden aan het Breed Besturenoverleg Onderwijs (BBO).

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Algemene en specifieke schoolbegeleiding: schooljaar 1999/200

Inkopen gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft in 1998 voor een bedrag tussen de 350 en 375 miljoen gulden aan inkopen gedaan. Dit bedrag is echter niet hard te maken omdat het vaststellen van wat nu precies een subsidie, interne verrekening etc. is, handmatig is gebeurd.
Onder inkoop vallen alle werken, leveringen en diensten waarvoor een factuur is ontvangen. Deze cijfers staan vermeld in het jaarverslag 1998 van de afdeling Commerciële Zaken van de DIA.
Eén van de doelen van het jaarverslag is om een beter inzicht en overzicht te krijgen van de inkopen in de gemeente Groningen. Over 1998 is 322 miljoen gulden getraceerd aan inkopen bij negen diensten (de dienst Kunst & Cultuur was in 1998 nog een aparte gemeentelijke dienst). Het bedrag van de totale inkomen bedraagt echter - net als in 1997- meer, zon 358 miljoen.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Cijfermatig jaaroverzicht betreffende de inkopen van de gemeente Groningen in 1998

En verder heeft het college besloten...

* de heren D. Toffoletto en S. Zabihi Tari te herbenoemen als lid van de Minderhedenraad voor de periode juli 1999 juli 2002; en in de vacatures te benoemen mw. M. Goedhart-Werleman en de heren O. Naranjo, W. Altoma, A. Abukar, R. Stewart, A. Lafar en F. Yildiz voor de periode juli 1999 juli 2002.

* de uitgaven uit het investeringsbudget Millennium over het tweede kwartaal 1999 goed te keuren en een investeringskrediet van f 1,1 miljoen gulden toe te wijzen voor het derde kwartaal 1999 en dit bedrag te dekken uit de algemene egalisatie-reserve.
* de raad voor te stellen deel te nemen in de Stichting Wijkvernieuwing. Dit voorstel zal in de raadsvergadering van 1 juli worden voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: geen

Meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002
Het onderwijsinnovatiebudget (INBUD) is bedoeld om
onderwijsvernieuwingen van scholen te stimuleren en financieel te ondersteunen. De vernieuwingen moeten wel passen binnen het algemene lokale onderwijsbeleid. Het is nodig het innovatiebudget aan te passen omdat dit budget in het kader van gemeentelijke bezuinigingen met een bedrag van f 150.000,- wordt gekort.
Dit betekent onder meer dat nieuwe aanvragen voor onderwijsvernieuwing 'strenger' worden beoordeeld.
Daarnaast worden de bezuinigingen uitgevoerd door een aantal budgetten die in 1998 nog binnen het INBUD vielen over te hevelen naar andere begrotingsposten. Ook zal er een reserve voor het INBUD worden gevormd. Reden hiervoor is dat het INBUD een jaarlijks wisselend budget heeft, waarvan het uitgavenniveau slecht te voorspellen is. Wel is er voor komend schooljaar een bedrag van f 230.000,- beschikbaar gesteld voor het CLIP-project. (Correctief Leefbaar Interveniërend Preventief, ofwel Veilige School). Dit geld is beschikbaar gesteld via middelen uit het Grote-Stedenbeleid. Het meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002 wordt ter informatie naar de raadscommissie JOS gestuurd.

Datum besluit: maandag, 28 juni 1999
Nota: Meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie