Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

College formuleert uitgangspunten inzetbaarheid en mobiliteit Het college kiest voor veel vaste banen en weinig vaste plekken. Dat staat in de kadernota Inzetbaarheid, waarin het college de uitgangspunten vaststelt voor de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerkers van de gemeente Groningen.
Zowel op concernniveau als bij de diensten bereidt de gemeente Groningen zich voor op de toekomst. De gemeente wil ook in de toekomst over voldoende toegerust en gemotiveerd personeel beschikken. Inzetbaarheid moet bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers, en leiden tot versterking van de arbeidsmarktpositie van de medewerkers. Zij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de eigen loopbaan, de organisatie moet hierbij stimuleren en faciliteren. Het accent ligt op het voorkómen van problemen in de toekomst.
Wethouder Wicher Pattje bespreekt de nota met de leden van de raadscommissie FPC op 15 juli.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Inzetbaarheid

Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen op koers
Dit voorjaar heeft het college van B&W plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hierop is inmiddels inspraak geweest. Er zijn zon 30 reacties binnengekomen, variërend van individuele burgers tot ministeries. B&W hebben hier kennis van genomen en aansluitend commentaar geleverd en wijzigingen voorgesteld. In grote lijnen blijft het bedrijventerreinen-beleid ongewijzigd. De raad wordt nu gevraagd hiermee in te stemmen.
De economie van Groningen heeft zich de afgelopen jaren voorspoedig ontwikkeld. Uit de grote interesse van het bedrijfsleven om zich in de stad te vestigen vloeit voort dat de komende jaren een tekort dreigt aan diverse soorten bedrijventerreinen. Vandaar de ontwikkeling van de nota 'Ruimte voor Bedrijvigheid. Hierin stelt het college een aantal nieuwe bedrijventerreinen voor.
Aan de ene kant gaat het om trendvolgend beleid, aan de andere kant wil het college hiermee ook trendsettend zijn: zorg voor een zodanig royaal aanbod dat je bedrijven naar je toe trekt. Thematisering van bedrijventerreinen -maatwerk- ligt in dezen dan voor de hand. In de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen heeft het college nadrukkelijk ook een relatie gelegd met de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Voor de stad Groningen betekent dit dat tot 2030 zon 500 hectare moet worden ontwikkeld.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Reacties en commentaar n.a.v. nota 'Ruimte voor Bedrijvigheid'

Nieuw kantoorgebouw hoek Van Swietenlaan/ Piccardthofplas Het college van B&W heeft een voorbereidingsbesluit genomen over kantoorontwikkeling langs de Van Swietenlaan. Op die plek tegenover de Piccardthof-plas en langs de omgelegde Veenweg is een kantoorgebouw gepland dat straks fungeert als een soort van poort naar de stad. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de ecologische waarde van de locatie.
Het is de bedoeling dat er vanaf november dit jaar gebouwd wordt aan een kantoorgebouw van ca. 3.600m2. Accountantskantoor Adviesgroep Noord 90 uit Groningen zal er naar verwachting begin 2001 zijn intrek nemen.
B&W stellen de raad voor, nu de inspraak is afgerond, om het genomen besluit vast te stellen.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Voorbereidingsbesluit Van Swietenlaan

Wijziging huisvestingsverordening gemeente Groningen B&W stellen de gemeenteraad voor de Huisvestingsverordening (1994) van de gemeente Groningen te wijzigen. Het gaat om het doorvoeren van een drietal wijzigingen.
Ten eerste gaat het om een aantal wijzigingen dat betrekking heeft op woonwagens. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege het afschaffen van de Woonwagenwet per 1 maart van dit jaar. Ten tweede betreft het een aantal 'overige' wijzigingen, dat noodzakelijk is omdat vlak na de laatste wijziging van de Huisvestingsverordening in april 1998 is gebleken dat de nieuwe verordening nog een aantal onvolkomenheden bevatte. Tenslotte wordt de wijziging van de Huisvestingsverordening aangegrepen om de huurlasttabel te vervangen door de actuele huurlasttabel.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie VRO voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Huisvestingsverordening

Wijkgerichte scholing
Jaarlijks verleent de gemeente Groningen een subsidie van f 84.000,- (uit het zgn. educatief jaarprogramma budget) via het Noorderpoortcollege aan diverse welzijnsinstellingen. Doel van de subsidie is om moeilijk bereikbare doelgroepen via
welzijnsactiviteiten toe te leiden naar de volwasseneneducatie. Deze doelgroep betreft inwoners van de gemeente Groningen vanaf 18 jaar met maximaal 3 jaar voortgezet onderwijs.
Vorig jaar werd besloten slechts de helft van de EJP middelen in te zetten voor cursusactiviteiten uitgevoerd door welzijnsinstellingen. De resterende middelen werden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkgerichte scholing. Hierbij was het de bedoeling ook de Vensterscholen in de gemeente Groningen een nadrukkelijke plaats te geven.
Door wijkgerichte scholing te bieden wil het Noorderpoortcollege in samenwerking met onder meer welzijnsorganisaties een vraaggestuurd educatief aanbod in de wijken van Groningen vormgeven. Doel hierbij is om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten en daarnaast de doorstroom naar reguliere trajecten te bevorderen.
Het streven is uiteindelijk dat 40% van de deelnemers doorstroomt naar reguliere trajecten. De middelen die bestemd zijn voor het educatief jaarprogramma (EJP) zullen de komende vier jaar worden ingezet voor wijkgerichte scholing. Na deze vier jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Educatief jaarprogramma

Concept-raadsvoorstel schoolbegeleiding vastgesteld Het college van B&W heeft het concept-raadsvoorstel over inhoudelijke vormgeving en bekostiging van (algemene en specifieke) schoolbegeleiding voorlopig vastgesteld. Het gaat hierbij om het schooljaar 1999/2000.
Iedere school in Groningen heeft recht op schoolbegeleiding door een schoolbegeleidingsdienst. Samen met de schoolbesturen en ABCG is besloten om onder meer individuele leerlingenzorg en kwaliteitszorg extra aandacht te geven. De gemeente Groningen spendeert zon 1,6 miljoen gulden aan deze algemene begeleiding.
Specifieke begeleiding is de schoolbegeleiding die een dienst levert op verzoek van de gemeente als lokale overheid. Dit houdt in dat gemeentelijke beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs vertaald kunnen worden naar prioriteiten voor schoolbegeleiding. Voor deze specifieke begeleiding is in het komende schooljaar een bedrag van 1 miljoen gulden beschikbaar.
Dit geld zal onder meer besteed worden aan extra begeleiding van scholen die meedoen met het gemeentelijk onderwijskansenbeleid. Ook is er geld beschikbaar voor extra begeleiding van scholen die deelnemen aan het Vensterschoolproject en de begeleiding van vernieuwende projecten zoals de ICT-ontwikkeling (Informatie en Communicatie Technologie).
Het concept-raadsvoorstel wordt voor overleg aangeboden aan het Breed Besturenoverleg Onderwijs (BBO).

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Algemene en specifieke schoolbegeleiding: schooljaar 1999/200

Inkopen gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft in 1998 voor een bedrag tussen de 350 en 375 miljoen gulden aan inkopen gedaan. Dit bedrag is echter niet hard te maken omdat het vaststellen van wat nu precies een subsidie, interne verrekening etc. is, handmatig is gebeurd.
Onder inkoop vallen alle werken, leveringen en diensten waarvoor een factuur is ontvangen. Deze cijfers staan vermeld in het jaarverslag 1998 van de afdeling Commerciële Zaken van de DIA.
Eén van de doelen van het jaarverslag is om een beter inzicht en overzicht te krijgen van de inkopen in de gemeente Groningen. Over 1998 is 322 miljoen gulden getraceerd aan inkopen bij negen diensten (de dienst Kunst & Cultuur was in 1998 nog een aparte gemeentelijke dienst). Het bedrag van de totale inkomen bedraagt echter - net als in 1997- meer, zon 358 miljoen.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: Cijfermatig jaaroverzicht betreffende de inkopen van de gemeente Groningen in 1998

En verder heeft het college besloten...

* de heren D. Toffoletto en S. Zabihi Tari te herbenoemen als lid van de Minderhedenraad voor de periode juli 1999 juli 2002; en in de vacatures te benoemen mw. M. Goedhart-Werleman en de heren O. Naranjo, W. Altoma, A. Abukar, R. Stewart, A. Lafar en F. Yildiz voor de periode juli 1999 juli 2002.

* de uitgaven uit het investeringsbudget Millennium over het tweede kwartaal 1999 goed te keuren en een investeringskrediet van f 1,1 miljoen gulden toe te wijzen voor het derde kwartaal 1999 en dit bedrag te dekken uit de algemene egalisatie-reserve.
* de raad voor te stellen deel te nemen in de Stichting Wijkvernieuwing. Dit voorstel zal in de raadsvergadering van 1 juli worden voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 29 juni 1999
Nota: geen

Meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002
Het onderwijsinnovatiebudget (INBUD) is bedoeld om
onderwijsvernieuwingen van scholen te stimuleren en financieel te ondersteunen. De vernieuwingen moeten wel passen binnen het algemene lokale onderwijsbeleid. Het is nodig het innovatiebudget aan te passen omdat dit budget in het kader van gemeentelijke bezuinigingen met een bedrag van f 150.000,- wordt gekort.
Dit betekent onder meer dat nieuwe aanvragen voor onderwijsvernieuwing 'strenger' worden beoordeeld.
Daarnaast worden de bezuinigingen uitgevoerd door een aantal budgetten die in 1998 nog binnen het INBUD vielen over te hevelen naar andere begrotingsposten. Ook zal er een reserve voor het INBUD worden gevormd. Reden hiervoor is dat het INBUD een jaarlijks wisselend budget heeft, waarvan het uitgavenniveau slecht te voorspellen is. Wel is er voor komend schooljaar een bedrag van f 230.000,- beschikbaar gesteld voor het CLIP-project. (Correctief Leefbaar Interveniërend Preventief, ofwel Veilige School). Dit geld is beschikbaar gesteld via middelen uit het Grote-Stedenbeleid. Het meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002 wordt ter informatie naar de raadscommissie JOS gestuurd.

Datum besluit: maandag, 28 juni 1999
Nota: Meerjarenbeeld innovatiebudget 1999-2002

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...