Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA overleg uitspraak spoedappèl varkenshouderij

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Jaap Jelle Feenstra aan het algemeen overleg over de uitspraak spoedappèl varkenshouderij

30 juni 1999 PvdA

Het Hof heeft het vonnis van de Haagse rechtbankpresident van 23 februari bekrachtigd. Daarmee duurt de bestaande situatie van na 23 februari voort.
De uitspraak van het Hof is van een zwaarder juridisch kaliber dan de eerdere uitspraken in het tussen- en eindvonnis in december en februari. De PvdA tilt zwaar aan deze herhaalde kritiek op de Wet herstructurering varkenshouderij (WHV). Voor ons dat reden om Kabinet en Kamer op te roepen aandacht te besteden aan de kwaliteit van wetgeving; Kabinet en Kamer moeten zich daar de komende tijd op bezinnen!
Het Kabinet heeft nu besloten in cassatie te gaan en het oordeel van de Hoge Raad te vragen. Dit besluit is ingegeven door een breder belang, namelijk over de reikwijdte van de bevoegdheden van de kortgedingrechter bij de buiten toepassing verklaring van een wet die niet onmiskenbaar onverbindend is. De PvdA steunt dit besluit, zoals we eerder het hoger beroep en het spoedappÞl ook hebben gesteund.
Immers het is legitiem dat de Staat in de verhouding tussen algemeen belang en individuele belangen wil weten wat ze vermag. De minister verwijst daarbij zowel naar het varkensdossier als naar bredere beleidstoepassingen. Kan de minister dit punt nader uiteenzetten (mondeling/notitie)?

De juridische procedures kunnen veel tijd vergen, uiteindelijk kan een procedure bij het Europees Hof nodig zijn om te kunnen vaststellen wie het juridisch gelijk aan zijn/haar kant heeft. Daarmee kunnen wel 3 á 4 jaar, sommigen zeggen 7 á 10 jaar verstrijken. Over de juridische kant nog enkele vragen en opmerkingen.


- Kan de minister aangeven welke procedures er nu allemaal lopen? We kennen het hoger beroep/LTO, hoger beroep/NVV, cassatie/Staat. Wanneer volgt nu welke uitspraak over welke onderwerpen?


- Is de Staat voor het snel verkrijgen van duidelijkheid ook bereid zelf de benodigde stappen te zetten om de bodemprocedure te versnellen?


- Eerder is aangegeven dat de onderbouwing van het varkensmestoverschot van 14 miljoen kg. gemakkelijk te leveren is. Dat is relevant, ook voor het draagvlak en de acceptatie van maatregelen want spreken we nu over 10-14-18. Is deze pleitnota er nu dan wel komt die er versneld?


- En tegen diegenen die nu hoop putten uit de juridische tussenstand: het mag dan nu 4-0 voor de sector zijn, na de uitspraak van de Hoge Raad wordt het niet 5-0 of 4-1 maar de volgende winnaar staat weer met 1-0 voor!

De PvdA-fractie heeft ook enkele opmerkingen bij de brief.


- Doorprocederen is legitem voor de Staat maar ook voor betrokkenen, ook voor NVV. In onze rechtstaat zijjn procedures gecreÙerd waarmee partijen voor hun belang, hun vermeende belang mogen en moeten opkomen. En dat mag men onwelkom vinden en hinderlijk maar het is allemaal legitiem.


- Opkopen en afromen is bedoeld om de tweede korting van 10% te vervangen en niet zoals in de brief staat tot 5%.


- De minister geeft teleurstellende resultaten aan. Via opkoop en afromen is 1% van de varkensrechten verminderd en bij toekenning van alle vragen 6%;. De vorige minister gaf een positiever beeld. Dat vergt een nadere verklaring, anders dan de nu opgevoerde 3 punten, want dat wisten we bij de wetsbehandeling al.

De nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op 14 en 28 juni twee brieven naar de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in het spoedappÞl van 10 juni. Wij sluiten ons bij de hartenkreet van de minister: de sector is nog ver af van ons streven naar een gezonde, duurzame sector die opereert binnen maatschappelijke randvoorwaarden. De inhoud van de brieven is niet zonder betekenis maar wij willen ook niet verhullen dat we meer hadden verwacht. De daadkracht en de ambitie van deze minister inschattend hadden wij nu de presentatie van zijn aanpak verwacht zodat bij voldoende parlementaire steun het reces had kunnen worden gebruikt voor de uitwerking. Nu wordt de uitwerking doorgeschoven naar september en het aanvullend beleid treedt pas in werking in 2001. Van de PvdA mag het een tandje meer zijn. Dat hadden we ook verwacht;

De minister-president maakt in zijn brief naar aanleiding van het ontslag van de vorige minister van LNV daar ook melding van. Na de uitspraak zal de ministerraad het onderwerp opnieuw bespreken en tot nadere besluitvorming te komen. De minister-president heeft daar naar aanleiding van de ministerraad op 11 juni ook over gesproken. Graag een toelichting over deze nadere besluitvorming.

Momenteel stagneert de noodzakelijke uitvoering. De doelen moeten centraal staan. Daarmee zijn de te kiezen middelen niet onbelangrijk maar er zijn meerdere middelen denkbaar om de uitvoering van de Wet alsnog voortvarend te kunnen veiligstellen. De minister geeft ook aan aanvullende en wellicht vervangende maatregelen te moeten voorbereiden. Kan parallel aan de nu lopende de juridische procedures ook gelijktijdig de uitvoering via een niet-omstreden aanpak voortvarend worden vormgegeven en, zo ja, hoe wil deze minister dat doen?
Voor een voortvarende uitvoering zijn inmiddels meerdere varianten genoemd.


- Ten eerste, de PvdA-fractie heeft eerder al bepleit binnen het bestaande budget, een voor de PvdA-fractie harde voorwaarde, maximaal in te zetten op een beleid van opkoop en afroming. Een meerjarig volgehouden beleid volgens deze lijnen brengt de gestelde doelen ook dichterbij.


- Ten tweede, de minister roept nu op tot een grondige bezinning op het mest- en herstructureringsbeleid, ook in het licht van de kwetsbare situatie waarin Nederland zich in het licht van de Nitraatrichtlijn bevindt. In het algemeen overleg over nitraat van 16 juni heb ik gevraagd of dit een uitnodiging was om hierover na te denken en de discussie te openen. Het positieve antwoord van de minister daarop zou kunnen betekenen dat nu een sectorbreed mestbeleid op basis van nitraat kan worden opgezet.


- Ten derde, in de brief noemt de minster een grondgebonden afzet scenarioachtige aanpak.


- Ten vierde, ook de sector zit niet stil: LTO met betrekking tot verplichtende maatregelen voor de mestafzet, NVV met een eigen mineralenvisie. Wij waarderen deze inzet.

Kan de minister ons voor de besluitvorming in september toezeggen dat deze - en mogelijk andere - varianten onderling vergelijkbaar zullen worden uitgewerkt als kosten batenanalyse voor samenleving en sector zodat we kunnen nagaan wat kost het en wat levert het op in termen van doelstellingen?

Deksel op de pan
Momenteel verkeren beleid, sector en samenleving wederom in onzekerheid en komt de noodzakelijke uitvoering van het beleid niet voortvarend op gang. Zodoende worden de doelstellingen van de WHV niet dichterbij gebracht; doelstellingen waar de PvdA-fractie zich sterk aan gebonden acht, namelijk herstel van de mineralenbalans, veterinaire zekerstelling en reconstructie van de sector. Wel kan het Varkensbesluit voor de verbetering van het dierenwelzijn worden doorgevoerd en de varkensheffing voor de fondsvorming van de pestbestrijding. De minister geeft ook aan dat de Reconstructiewet kan doorlopen. Op dat punt graag een toelichting. Over de milieudoelen, het beperken van de varkensmestproductie en het herstellen van de mineralenbalans spreekt de minister ook zijn zorg uit. Er is momenteel zelfs weer een landelijk groei van de varkensstapel mogelijk binnen de beperkingen van bedrijfseconomie, ruimtelijke ordening en de milieuvergunning. Deze situatie hebben we in februari ook gehad (zie motie Feenstra met betrekking tot deksel op de pan. De door minister Apotheker voorgestelde Noodwet is echter gestuit op de Raad van State. Was dat uitsluitend om inhoudelijke of ook om juridische redenen? De minister kondigt nu een interimwet aan - een goede zaak. Letten op heilloze herhaling van zetten maar feitelijk is motie Feenstra dus nog steeds niet ingevuld en dat moet wel gebeuren. Hoe gaat minister dat nu wel klaren, gelet op voorgeschiedenis?
De PvdA-fractie ziet hier wel een sociaal probleem. Wat er nu bij een gewiekste enkeling bijkomt, moet er straks weer sectorbreed af. Dat vinden wij bepaald geen verantwoorde ontwikkeling.

Dialoog met de sector
De minister heeft inmiddels ook de sector weer uitgenodigd voor overleg, ik neem aan zowel LTO als NVV. Uitnodigen voor dialoog is een goede zaak maar het sluit inderdaad niet uit dat aan het eind van de dialoog een besluit moet worden genomen waarover tussen (een deel van het) bedrijfsleven en de overheid geen overeenstemming bestaat. Maar het is wel de moeite waard dat te proberen en wij spreken ook de sector daarop aan. De kille situatie van 15+10% generiek korten ligt inmiddels ver achter ons. Ook voor de sector moet gelden dat met 5% via het veevoer en 10% via opkoop en afromen de aanpak inmiddels toch betekenisvol is gewijzigd. Welke stap kunnen nu overheid en een verantwoordelijke sector nemen om de stagnatie te doorbreken, de uitvoering weer voortvarend op gang te brengen en de breed gedragen doelstelling daadwerkelijk te realiseren? Natuurlijk, wij zien ook wel wat de sector aan plannen voorbereidt. Ik noemde al het LTO-afzetplan en de NVV-mineralenvisie. Maar ook tegen de sector zeggen wij als PvdA-fractie: registreer wat inmiddels is gewijzigd, de huidige onzekerheid mag ook voor de eigen achterban niet langer worden voortgezet. Ook de sector is speler in het jarenlang slepende mestdossier. Op basis van welke agenda is de sector bereid, niet alleen in vragende en eisende zin maar ook als aanbiedende partij, zelf een onderdeel van de oplossing te worden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...