Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fracties raad A'dam geven visie op gemeentelijk beleid

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

FRACTIES AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD GEVEN HUN VISIE OP HET GEMEENTELIJK BELEID IN 2000

Op 30 juni en 1 juli vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over de Voorjaarsnota van het college van B&W. In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen over de aanwending van een bedrag van 54 miljoen gulden in het begrotingsjaar 2000. De bespreking van de Voorjaarsnota is voor de fracties in de gemeenteraad hét moment om hun visie op en wensen voor het gemeentelijk beleid in het jaar 2000 bekend te maken.

Hieronder treft u de teksten zoals die door de verschillende fracties zijn aangeleverd.

PvdA

Investeren in mensen, in jeugd.

Amsterdam is een jonge stad en daar is de PvdA trots op. Te lang is het gemeentelijk jeugdbeleid beperkt tot bestrijding van uitwassen zoals schooluitval en criminaliteit. Het kind van nu is de vader of moeder, de werknemer, de kiezer en de cultuurgenieter van straks. De PvdA wil een Amsterdams jeugd- en onderwijsbeleid dat ook jongeren uit achterstandsgezinnen een kans geeft om later niet alleen de werknemer, maar de baas te worden, niet alleen de kiezer maar de gekozene, niet alleen huurder, maar ook voorzitter van de bewonersorganisatie, niet alleen de cultuurgenieter maar ook de topkunstenaar. Dit vraagt om extra investeringen:

Investeren in mensen: de veiligheid

Criminaliteit en vandalisme zijn voor Amsterdammers ergernis no. 2. Statistieken laten op dit punt verbeteringen zien, maar de lat ligt voor Amsterdammers hoog. De middelen die het college beschikbaar stelt zijn onvoldoende voor een werkelijk krachtige en duurzame aanpak. Veiligheidsbeleid kan resultaten boeken, daar is de PvdA- fractie van overtuigd. Het zeer succesvolle verkeersveiligheidsbeleid laat zien dat een combinatie van maatregelen nodig is: toezicht, publiekscampagnes om mentaliteit en houding te veranderen. Hiervoor is een lange adem nodig. De PvdA wil paal en perk stellen aan agressie, vandalisme en criminaliteit.

De fractie is geschrokken van de onderzoeken over levensduur van mensen met een kleine portemonnee, de kansen op kindersterfte. Een nieuwe aanpak is nodig. Gezondheidszorg dicht bij de mensen, in de wijken.

Investeren in mensen: de stadsdelen

De PvdA wil investeren in mensen, in zaken die onze Amsterdammers belangrijk vinden. Die Amsterdammers wonen voor het overgrote deel in stadsdelen. Wat is de grootste ergernis van Amsterdammers? Vies en smerig. Onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van stadsdelen.

Investeren in mensen: de actieve stad

Werk blijft voor de PvdA topprioriteit, ook in 2000. Het motto voor komend jaar daarbij is haast. Amsterdam zit met de luxe positie dat er veel vacatures zijn, op elk niveau. De PvdA wil dat er haast gemaakt wordt met het toeleiden van onze Amsterdammers naar die banen. Haast zoals die ook door het instituut Nyffer bepleit is. We zitten op achterstand, we hebben de taakstelling van '98 niet gehaald, geld wordt niet op tijd uitgegeven. Haast is dus het motto, niet alleen voor de mensen die kansrijk zijn, maar ook voor langdurig werklozen en gedeeltelijk gehandicapten. Diepte-investeringen in mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt: steun voor sociale activeringsprojecten zoals in Oud-West. Haast met het investeren in starters.

Meer informatie: Bea Irik (5523477)

VVD

De VVD-fractie wil dat het college van B&W veel harder de aanval gaat inzetten op de grote werkloosheid in de stad. Onder het motto 'Het beste sociaal beleid is werkgelegenheidsbeleid' wil de VVD er veel meer aan doen om mensen uit de bijstand en aan het werk te krijgen. "Het is treurig te moeten vaststellen dat in een tijd van hoogconjunctuur en grote vraag naar arbeidskrachten niet alles uit de kast wordt gehaald om de bovengemiddelde hoge werkloosheid in Amsterdam aan te pakken", aldus fractievoorzitter Geert Dales.

Werkgelegenheid is het centrale thema van de VVD-inbreng bij de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Amsterdam.

Om de werkgelegenheidsdoelstellingen van het Programakkoord van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 (inzet op thema werk: opnieuw 10.000 additionele arbeidsplaatsen, extra aandacht voor perspectief op regulier werk) serieus inhoud te kunnen geven moet het collegevoorstel voor de verdeling van de structurele financiële ruimte in het jaar 2000 worden gewijzigd. De VVD wil vijf miljoen gulden extra voor de 'stelpost Werk', een verhoging met 50% ten opzichte van de afspraken in het Programakkoord.

Een onorthodoxe aanpak van de uitstroom uit de bijstand is dringend noodzakelijk. Binnenkort start een eerste experiment 'Inzet Zuidoost'. De VVD wil dat het college op korte termijn besluit tot een reeks verdere experimenten die ertoe moeten leiden dat het tempo van uitstroom drastisch omhoog gaat.

Voor het uit te geven moet het geld eerst worden verdiend. De VVD wil ruim baan voor economische bedrijvigheid, onder meer door een goed bereikbaarheids- en mobiliteitsbeleid, verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en verdere lastenver1ichting.

Meer informatie: Geert Dales (5523475/0653380276/4083292)

GroenLinks

GroenLinks zal in haar inbreng een werkelijke verrijking van Amsterdam bepleiten. Een verrijking waarmee de Amsterdamse samenleving inhoud krijgt, waarin sociale spanningen geen rol van betekenis spelen, mensen niet worden uitgesloten en waar voldoende evenwicht bestaat tussen compact en ruimtelijk.

Om dit te bereiken is in de begroting van 2000 een fors bedrag nodig voor de uitvoering van het Sociaal Structuurplan en voor de uitbreiding van de doelgroep van de Plusvoorziening. Dit kan worden gefinancierd uit te verwachten structurele ruimte. Investeringen zijn nodig in duurzaam renoveren, multifunctionele centra voor ouderen en voor groenvoorzieningen.

Meer informatie: Herma Hofmeijer 5523479

D66

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Amsterdam zal bij de bespreking van de Voorjaarsnota en de Gemeenterekening 1998 voorstellen 15 miljoen gulden extra te investeren in de stad. De sociaal-

liberalen willen 20 miljoen gulden bezuinigen op de kosten voor oud-gemeentepersoneel dat als dure externe adviseurs wordt ingehuurd.

D66 wil:


* 7 miljoen gulden voor het intensiveren van het onderhoud van schoolgebouwen en schoolterreinen;


* 2 miljoen gulden voor investeringen in leermiddelen en schoolbibliotheken, en


* 9,5 miljoen gulden voor een fonds om elektronische transacties door het midden- en kleinbedrijf en de overheid te stimuleren.

"Kinderen horen les te krijgen op computers en zouden geen wasteil naast de schoolbanken hoeven te hebben om het regenwater op te vangen. In schoolbibliotheken horen ook CD-roms aanwezig te zijn als we onze kinderen willen voorbereiden op de informatiemaatschappij. Het midden- en kleinbedrijf en de gemeentelijke organisatie heeft een financiële steun in de rug nodig om mee te kunnen in die nieuwe wereld van computers. Daarom willen we extra geld voor elektronische transacties", aldus fractievoorzitter Warner Hemmes.

"Terwijl de stad verschillende noden kent, geeft de gemeente 200 miljoen gulden per jaar uit aan dure adviseurs. Vaak ook nog eens aan ex-personeel van de gemeente dat als zelfstandig ondernemer voor drie tot vier keer het oude salaris voor de stad komt werken. Daar moet een eind aan komen", aldus Hemmes.

Meer informatie: Warner Hemmes (0622809075)

Amsterdam Anders/De Groenen

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen wil een stop op de 'uitverkoop'. De gemeente moet het heft in handen houden. Volgens de fractie is Amsterdam bezig haar sturingsmogelijkheden te verkopen. De kabel, de UNA, je kunt er één keer geld mee verdienen en dan is het afgelopen. Amsterdam moet stoppen met die uitverkoop en het geld dat al werd binnengehaald (zoals met de UNA) investeren op een manier die de stad langdurig ten goede komt. Amsterdam Anders/De Groenen stelt voor om met een deel van het UNA-geld (450 miljoen gulden) een Fonds Energiek Investeren in te stellen, dat gebruikt wordt voor versterking van de sociale structuur, duurzame energie en milieu, en verbetering van het openbaar vervoer. Amsterdamse burgers moeten actief worden betrokken bij de uiteindelijke besteding. Amsterdam Anders/De Groenen willen de bevolking uitnodigen om met voorstellen te komen, die beoordeeld zullen worden door een jury bestaande uit raadsleden en burgers. Op die manier wordt de positie van de gemeenteraad tegenover B&W versterkt en worden de Amsterdammers bij een wezenlijk onderdeel van het bestuur betrokken.

Meer informatie: Hansje Kalt/Ernst van Lohuizen (5522706)

CDA

Vandaag wordt de eerste Voorjaarsnota van dit college gepresenteerd. Volgens het CDA bruist deze nota van saaiheid, brengt niets nieuws onder de zon. Het lijkt er op dat er in dit brede college geen nieuwe beslissingen kunnen worden genomen omdat VVD-wethouder Harry Groen als een brave schooljongen zijn huiswerk maakt (uitvoering Program-akkoord) en weinig oog heeft voor de werkelijke noden in de stad. Conclusie, de Voorjaarsnota en de vrijkomende gelden worden overal een beetje voor ingezet en geen enkel beleidsterrein krijgt die financiële impuls die het nodig heeft.

Harde infrastructuur

Het college stelt voor om de gelden van de UNA (die overigens nog niet zeker zijn omdat het Rijk nog niet heeft ingestemd met de verkoop) te besteden aan de diverse broodnodige infrastructurele werken. Het CDA juicht investeringen in de infrastructuur toe. Maar het college is even vergeten dat hij al akkoord is gegaan met een groot financieel risico in de aakleg van de Noord/Zuidlijn. Het CDA is dan ook van mening dat de wellicht vrijkomende gelden van de UNA geheel gereserveerd moeten worden voor het risico van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Voor alle andere infrastructurele werken waar in totaal enkele miljarden voor nodig zijn moet worden gezocht naar mogelijkheden in de sfeer van publiek private financiering.

Sociale infrastructuur

Het CDA wil groot inzetten op de jeugd in Amsterdam. De te verwachten precario-inkomsten kunnen hiervoor worden gebruikt. Het CDA stelt voor om 20 miljoen gulden te investeren in het jeugdbeleid (brede school, onderwijs, sociaal en maatschappelijk beleid) en 10 miljoen gulden in de veiligheid van het openbaar vervoer (GVB) in samenwerking met de scholen. Hierbij moet de regiefunctie van de centrale stad nader ingevuld worden.

Het CDA is van mening dat inwoners van Amsterdam meer kennis moeten krijgen van hun stad (geografische identiteit). Daartoe moet er een samenwerkingsrelatie komen tussen AT5 en MigrantenTelevisie waarbij gezamenlijke programma's worden aangeboden ten behoeve van alle Amsterdammers. Ook zouden cursussen voor Amsterdammers die de Nederlandse taal niet goed beheersen moeten worden gestimuleerd.

Toerisme

Amsterdam moet een trekker blijven voor de vele toeristen die onze mooie stad ieder jaar weer met velen aandoen. Het CDA stelt daarom voor om structureel 1 miljoen gulden per jaar te reserveren voor een groot straatartiestenfestival, waarbij straatartiesten vanuit de hele wereld in Amsterdam hun artistieke kunsten kunnen vertonen.

Meer informatie: Gerrit Goedhart (5523476)

SP

Amsterdam in de uitverkoop vormt het leitmotiv van de Algemene Beschouwingen van de SP-gemeenteraadsfractie. De uitverkoop zal volgens de SP tot hogere kosten leiden voor de burgers. Ook de financiering van de Noord/Zuidlijn kan geen genade vinden in de ogen van de SP-fractie. Daarnaast wil de partij dat de centrale stad het beleid ten aanzien van stadsdeeloverstijgende zaken als het onderwijs (leerlingvervoer, leerlingstops), milieu (plaatsing GSM-antennes) en welzijn naar zich toetrekt. Ook wil de SP dat de gemeente zich het vaak belabberde lot aantrekt van de naar schatting 80.000 mantelzorgers in Amsterdam. Bijvoorbeeld geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers met een uitkering van de Sociale Dienst en volledige ontheffing van parkeerkosten voor deze groep. Daarnaast wil de partij het Woonlastenfonds met 8 miljoen extra vullen, voor gehandicapten moeten meer grote Miva-woningen worden gebouwd, terug naar het vergoeden van individueel vervoer en vergoeding van het eigen autootje.

Na de verkoop van de kabel aan A2000, de privatisering van de Arbodienst, een aantal gezondheidsinstellingen en de Stadsdrukkerij, staat nu de verkoop van de elektriciteitsproduktie op het punt z'n beslag te krijgen. Zodra de laatste hinderpalen, de zogenaamde bakstenen, de investeringen die de elektriciteitsbedrijven op verzoek van de overheid gezamenlijk hebben gedaan voor energiebesparing en schonere productie zijn geregeld, zal de energieproductie in drie stappen volledig worden geprivatiseerd. En dat pakt verkeerd uit voor de kleingebruiker, meent de SP. De nieuwe eigenaar, het Amerikaanse Reliant Energy - tot voor kort Houston Industries geheten - was in de VS in tal van schandalen verwikkeld. Het bedrijf staat bekend vanwege voortdurende tegenwerking van vakbondsactiviteiten in haar bedrijven. Twee jaar geleden kocht Houston lndustries een energiebedrijf op in Rio de Janeiro. Bij dit Braziliaanse bedrijf werden in korte tijd 5000 mensen ontslagen. En de stroom die het bedrijf in Texas levert is 34% duurder dan die van het overheidsbedrijf CPS.

Ook de afspraak met het Rijk over de financiering van de Noord/Zuidlijn beschouwt de partij als een slechte deal voor Amsterdam. De partij vreest dat de bijdrage van de gemeente dichter in de buurt van de miljard zal uitkomen dan de begrote 150 miljoen. "Geld waarvoor Amsterdam heel wat nuttiger dingen zou kunnen doen voor zijn burgers", aldus SP-fractievoorzitter Wim Paquay.

Meer informatie: Wim Paquay 55234301/6333189

Mokum Mobiel '99

Mokum Mobiel '99 wil financiële ruimte scheppen door meer spreiding in de tijd van de grote infrastructurele projecten. Dit geeft ook minder overlast ('zandbak') in de stad.

De fractie wil de extra financiële ruimte besteden aan de volgende zaken:


* Ouderen

Meer bekendheid geven aan de Krasparkeerkaart om familiebezoek en mantelzorg te bevorderen en sociale armoede te voorkomen. Lagere parkeeropbrengsten (circa 8 miljoen gulden) voor lief nemen.

Financiële effecten: 300.000 gulden voor promotie, gederfde parkeer-inkomsten: 8 miljoen gulden (50% van 16 miljoen gulden).


* Introductie Sociale Parkeerkaart

Bij wijze van proef een Sociale Parkeerkaart, vergelijkbaar met de Krasparkeerkaart, invoeren voor alle Amsterdammers.


* Investeren in naschoolse opvang

Bevordert de werkgelegenheid en voorkomt ook criminaliteit op straat. Kosten: 10 miljoen gulden.


* Eenoudergezinnen

Er moet een campagne komen om gezinnen met kinderen met een laag inkomen te informeren over fondsen.

Kosten: 25.000 gulden.


* Compacte stad

Bij wijze van proef onder twee panden een parkeergarage van minstens 50 parkeerplaatsen realiseren.

Kosten: 35 miljoen gulden


* Herstel gemeentelijke fouten

Volledige terugbetaling van ten onrechte geïncasseerde rioolbelasting. Herstelt ook vertrouwen in de gemeente.

Kosten: 30 miljoen gulden


* Stadsmobiel

Dienstverlening en autopark uitbreiden ten behoeve van gehandicapten. Is nu niet adequaat.

Kosten: 3 miljoen gulden.


* Bereikbaarheid van ambtenaren.

Introductie van een telefonische boodschappendienst die 'zoekende' burgers netjes opvangt. Eventueel combineren met boeteclausule voor ambtenaren die niet binnen 24 uur terugbellen.

Kosten: 140 duizend gulden


* Interimmanagers

Beëindiging van het voor veel geld inhuren van ex-ambtenaren hiervoor. Liever investeren in zittend personeel.

Opbrengsten/kosten: 25 miljoen.

Meer informatie: Gonny van Oudenallen (5522199/0651356441)

Amsterdam, 30 juni 1999

Pb-69 Guus Schokker, Afdeling Communicatie, 5523533

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie