Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage SP debat Gemeentelijke Lasten

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws van de Socialistische Partij

TIP: In het Nieuwsoverzicht kun je van week tot week volgen welke standpunten de SP inneemt in en buiten het parlement.

Debat Gemeentelijke Lasten - eerste termijn Agnes Kant


30-06-99

Mevrouw Kant (SP): Voorzitter! Ik wil allereerst terug naar de voorgeschiedenis van het voorstel. De oorspronkelijke reden voor dit voorstel
was, dat toch nodig iets gedaan moest worden
aan de stijgende lokale lastendruk. De onderlinge redenering was, dat allerlei rijksregels
over milieu de lokale milieulasten in de
afgelopen tien jaar nogal hebben doen stijgen.
De SP heeft toen ook ingestemd met dit voorstel tot de Zalmsnip, niet omdat zij het een oplossing was van het probleem of dat de oorzaak werd
aangepakt maar wel omdat de mensen een vermindering van die lastendruk kregen. Met name voor
de lagere inkomens is deze lastendruk heel
zwaar en betekent die f.100 een ontlasting.
Wij hebben dus daarmee ingestemd, echter
met een dubbel gevoel. Het was immers een
verkiezingssnip. Waarom moest het anders
zo duidelijk op het belastingformulier van
de gemeente vermeld worden? Dat was immers
de voorwaarde! Ook het tijdstip van invoering
van de Zalmsnip gaf duidelijk aan dat het
met de verkiezingen te maken had. Vandaar
dat wij het destijds "verkiezingssnip" hebben
genoemd. Misschien kunnen wij concluderen
dat de Zalmsnip een positief staaltje van
opportunisme was.
Het is echter geen oplossing. De SP heeft
sowieso problemen met de niet-inkomensafhankelijke gemeentelijke lasten. Bij de lokale lastendruk
dragen de zwaarste schouders niet de zwaarste
lasten. Wij zijn voor een rechtvaardiger
systeem dat wel inkomensafhankelijk is.
Wij vinden het systeem in ons land eigenlijk
een beetje onzinnig. Op drie niveaus worden
belastingen geheven, elk met zijn eigen bureaucratie. Naar onze mening is één landelijk belastingstelsel het beste. De belastingdienst zou dat prima
kunnen uitvoeren. Dat is ook het meest eerlijk. én landelijk systeem waarbij belasting geheven
wordt naar inkomen en vermogen plus vennootschapsbelasting. Gemeenten moeten dan via een eerlijke verdeelsleutel hun aandeel krijgen om hun beleid te kunnen
voeren. Zo kijken wij ertegenaan.
De stijgende lastendruk van de afgelopen
jaren had te maken met landelijke milieuregels. Dat had op d t moment gecompenseerd moeten
worden. Vanaf nu zal bij nieuw rijksbeleid
gekeken worden naar het effect van een en
ander op de lasten. Waarom is dat hier niet
met terugwerkende kracht gebeurd? De stijging
van de lasten wordt echter niet alleen veroorzaakt door de rijksmilieuregels, maar ook door
de jarenlange "algemene financiële anorexia"
van de gemeenten en met de efficiencykortingen
die de gemeenten zijn opgelegd bij decentralisaties. Bij de introductie van nieuw beleid worden
de gevolgen op gemeentelijke lasten in beeld
gebracht, zo staat in de memorie van toelichting. Geldt dit voor al het beleid, dus ook voor
mogelijke decentralisatieoperaties? En waarom
geldt het nu niet met terugwerkende kracht?
Wij zien immers dat gemeenten voor bepaalde
taken te weinig geld gekregen hebben. Waarom
worden zij daarvoor niet gecompenseerd?
Ik geef als voorbeeld de WVG. Veel gemeenten
komen hieraan tekort. Soms wordt er inderdaad
iets bijgelegd en soms leidt het indirect
tot belastingverhogingen. Het voorzieningenniveau is regelmatig onder de maat omdat gemeenten
te weinig geld hebben om een en ander uit
te voeren. Het is toch bij de beesten af,
dat bij dit soort voorzieningen de zak met
geld de norm gaat bepalen en niet de norm
het geld dat nodig is?
Voorzitter! Zoals reeds gezegd, zien wij
het liever geregeld via landelijke belastingen
naar draagkracht en inkomen. Wij moeten echter
een oordeel vellen over voortzetting van
de Zalmsnip. Wij willen dat deze vorm van
lastenverlichting doorgaat. De gemeenten
krijgen vrijheid bij de invulling. Dat vinden
wij prima, maar het moet wel gebeuren. Wij
zijn het dan ook niet eens met de vrijblijvendheid die uit dit wetsvoorstel spreekt.
Ik heb een amendement ingediend waarin wordt
voorgesteld de kan-bepaling te schrappen.
Als de gemeenten namelijk vrijgelaten worden,
kunnen zij met dit geld doen wat zij willen.
In de memorie van toelichting staat echter
dat het het Rijk ernst is en dat het Rijk
duidelijk druk uitoefent op de gemeenten
om het wel te gaan doen. Maar druk uitoefenen
en aangeven wat je graag wilt, is niet hetzelfde als ergens toe verplichten. In de memorie
van toelichting staat: "Het spreekt voor
zich dat het kabinet ervan uitgaat dat de
lastenverlichting in volle omgang wordt gecontinueerd." Het wordt niet wettelijk geregeld. Volgens
mij is er geen wettelijke grond om gemeenten
te kunnen dwingen dit uit te voeren.
Mevrouw Van der Hoeven (CDA): Voorzitter!
Ik wil graag een toelichting op het amendement
van mevrouw Kant. Zij wil de kan-bepaling
uit artikel 229d halen. Zij laat staan dat
het belastingbedrag wordt verminderd met
ten hoogste f.100. De gemeente kan de belastingaanslag dus met een minder hoog bedrag in mindering
brengen. Dat laat zij dus staan.
Mevrouw Kant (SP): Dat is niet het geval.
Ik heb dit amendement nu ingediend. Aan een
amendement op d t punt wordt nog gewerkt.
Ik heb overigens begrepen dat de heer Luchtenveld al met een amendement bezig is. Als dat amendement tegemoet komt aan mijn bedoeling, laat ik
het graag aan hem over.
De heer Hoekema (D66): Voorzitter! Ik ben
een beetje bang dat het amendement van mevrouw
Kant situaties als in Leiden, waar een deel
van de Zalmsnip aan de minima wordt toegekend,
onmogelijk maakt. Dat is een technisch bezwaar. Mijn politieke bezwaar is dat zij alles zo
ontzettend wil opleggen en verplichten, terwijl in de wetsgeschiedenis en de wetsstukken
buiten de wetstekst ook een belangrijke norm
te vinden is die moet worden nageleefd. Mevrouw Kant wil echter van bovenaf tot achter de
komma opleggen.
Mevrouw Kant (SP): Wij vinden dat deze mensen
gewoon die f.100 moeten krijgen. Normen zijn
dan prima, maar regels zijn beter. Op de
situatie in Leiden kom ik nog terug. Men
kan zich afvragen waarom de SP-fractie er
niet voor is dat dit bedrag vooral en alleen
aan de mensen met de lage inkomens wordt
gegeven. Uiteraard kom ik daarover nog te
spreken.
De verlokkingen voor de gemeenten zijn groot
gezien hun financiële problemen om middelen
die zij krijgen, zoals deze f.100 per huishouden, anders in te zetten. Daar zit onze angst.
Daarom vinden wij dat het verplicht moet
worden gesteld. Het is onjuist om deze middelen anders in te zetten, omdat zij daar niet
voor zijn bedoeld. Als het niet verplicht
wordt gesteld, bestaat het risico dat de
laagste inkomens dit geld wordt ontnomen,
dat ook zij deze f.100 niet krijgen. Het
kan inderdaad ook andersom, maar die garantie
wordt niet gegeven. Omdat wij f.100 voor
huishoudens met de laagste inkomens belangrijk
vinden, willen wij graag de garantie hebben
dat zij dat geld ook krijgen. Deze mensen
hebben dat geld hard nodig en moeten dat
voortaan blijven krijgen. Wij zijn er ook
niet voor om het geld via tarieven te geven.
Als het geld wordt ingezet voor een tariefsverlaging van de OZB, kan iemand met een huis van vijf
ton f.200
voordeel hebben. Als het niet verplicht wordt
gesteld, kan het dus negatief uitpakken.
Mensen hebben het meeste profijt als generiek
f.100 wordt gegeven. Nogmaals, wij regelen
het liever landelijk, via de inkomstenbelasting. Op die manier kan tot stand worden gebracht
dat mensen met lage inkomens er meer op vooruitgaan. Maar zolang dit wetsvoorstel er ligt en er
een mogelijkheid is dat iedereen 100 krijgt,
dus ook de mensen met de lage inkomens voor
wie dit veel geld is, zijn wij ervoor dat
een generieke regeling verplicht wordt gesteld. Want natuurlijk hebben mensen met een villa
die f.100 niet nodig. Een gemeente kan er
natuurlijk toe besluiten om daarnaast nog
ander minimabeleid te voeren. Het geven van
die f.100 zie ik namelijk ook als een vorm
van minimabeleid. Mensen met lage inkomens
krijgen er gewoon f.100 bij. Maar als gemeenten nog meer willen doen voor deze groep, steunen
wij dat natuurlijk van harte. Wij hebben
er ook geen problemen mee als voor de mensen
in de villawijken dan de OZB-tarieven worden
verhoogd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie