Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen contractvormen van kabelexploitanten

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 112 Datum: 01-07-1999

CONTRACTVORMEN EN TARIEVEN VAN KABELEXPLOITANTEN

Het lid van de Tweede Kamer Van Bommel (SP) heeft aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dhr. Van der Ploeg, op 9 juni 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u kennisgenomen van het voornemen van kabelexploitant Casema om per 1 juli 1999 haar tariefstructuur te wijzigen 1) en herinnert u zich het besprokene tijdens het mondelinge vragenuur van 20 april jl. over de tarieven van kabelexploitant A2000? 2)

2 Vindt u dat abonnees van Casema, die nu 31 tv-zenders kunnen ontvangen voor f.17,03/maand een reele keuze wordt geboden met een basispakket van 17 zenders voor f.13,53/maand en een pluspakket met 17 zenders (waaronder alle Nederlandstalige commerciele zenders) voor f.5,95/maand, of deelt u de mening dat er feitelijk sprake is van een verkapte prijsverhoging van 14,4%?

3 Zou er geen regelgeving moeten komen om kabelexploitanten, die hun aanbod door middel van splitsing willen uitponden, te verplichten om hun abonnees ook de mogelijkheid te bieden ervoor te kiezen om het bestaande contract voort te zetten?

4 Kan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in het licht van zijn uitspraken tijdens het mondeling vragenuur van 20 april jl., aangeven wat de bestudering van het contract van A2000 voor conclusies heeft opgeleverd? Is hij bereid om ook het voorstel van Casema aan een soortgelijk onderzoek te onderwerpen?

5 Deelt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de mening dat een prijsmaatregel, zoals ook in Amerika tegen kabelexploitanten genomen is, onvermijdelijk wordt als de kabelbedrijven op deze koers voortgaan?

1) Zie: Brief klantenservice Casema en bijlage (bijgevoegd). 2) Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999, p.4154 e.v.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. Van der Ploeg, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja, wij hebben kennis genomen van het voornemen van kabelexploitant Casema om per 1 juli 1999 Keuze-TV in te voeren in Utrecht en herinneren ons het besprokene tijdens het mondelinge vragenuur over de tarieven van kabelexploitant A2000 en 20 april jl.

2 Deze wijziging is overeengekomen met de gemeente. De opzet was de consument de keuze te bieden tussen een beperkt basispakket (kleiner en goedkoper dan het huidige standaardpakket) en een uitgebreid pakket (groter en duurder dan het huidige pakket). Wat de samenstelling van het beperkte pakket betreft is volgens mijn informatie aan de gemeente de keuze geboden tussen een basispakket met alleen publieke zenders en een pakket met ook enkele commercielen. Er werd gekozen voor het publieke basispakket.

De invoering van Keuze-TV door Casema in Utrecht biedt consumenten de mogelijkheid om alleen een pakket van 17 publieke zenders af te nemen voor  13,53 per maand, of om naast dit pakket ook nog een pluspakket met commerciele zenders voor  5,95 per maand af te nemen. Volgens informatie van Casema ontvangen kabelabonnees in Utrecht nu 32 zenders voor  17,30 per maand. Vanaf 1 juli ontvangen kabelabonnees die zowel het basis- als het pluspakket afnemen, twee zenders extra, te weten: de zender Animal Planet en een etalagekanaal (een overzicht van de zenders die de kabelexploitant doorgeeft). Hiervoor betalen kabelabonnees  2,45. d.w.z. 14,4% extra.

De vraag of de tariefstijging redelijk is, hangt af van meerdere factoren, waaronder de huidige prijsstelling, de uitbreiding van het aanbod, en de kosten die gemaakt moeten worden om de keuze technisch mogelijk te maken. De notitie "Kabel, omroep en consument; pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze", die 11 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat de visie van het kabinet op de ontwikkelingen in de kabelsector, waaronder de plannen van kabelmaatschappijen om het huidige basispakket op te splitsen in een basispakket enerzijds en een of meer pluspakketten anderzijds. In de notitie wordt onderzoek aangekondigd naar de redelijkheid van consumententarieven, kostenorientatie en rentabiliteit in de kabelsector. De resultaten hiervan zullen een belangrijk onderdeel vormen van de nota over de ontwikkeling van de kabel die het kabinet vervolgens in de tweede helft van het jaar zal uitbrengen.


3.Het wettelijk regelen van een verplichting aan kabelmaatschappijen om abonnees de
mogelijkheid te bieden het bestaande contract voort te zetten, zou een vergaande ingreep in de
ondernemersvrijheid van kabelexploitanten betekenen. De Mediawet biedt niet de mogelijkheid om
tot in detail voor te schrijven hoe kabelmaatschappijen hun programmapakketten moeten
samenstellen. Wel schrijft de wet een pluriform basispakket van ten minste 15 zenders voor. Daarmee
garandeert de Mediawet voor alle burgers een betaalbare basisvoorziening via de kabel. We zouden
aan regelgeving kunnen denken als zou blijken dat kabelexploitanten misbruik maken van hun
economische machtspositie. De mogelijkheid van zulke regelgeving is geopperd in de recente
kabinetsnotitie. Dan moet echter blijken dat er werkelijk van machtsmisbruik sprake is. Vervolgens
moet ook nog duidelijk zijn dat de huidige situatie, met regelgeving op basis van de Mededingingswet
en toezicht van de NMa, ontoereikend is.

4 Naar aanleiding van de vragen van de vragen van 20 april jl. heeft de Staatssecretaris van OC&W 12 mei een brief gestuurd naar de OPTA, de NMa en het Commissariaat voor de Media. In deze brief brengt hij het contract tussen de gemeente Amsterdam en A2000 en de gevolgen van dit contract voor de tariefontwikkeling van het basispakket onder de aandacht van genoemde organen.

Een verzoek om de tariefontwikkeling van Casema in relatie tot de invoering van Keuze-TV te onderzoeken, zal deel uitmaken van het bredere onderzoek naar kostenorientatie en rentabiliteit in de kabelsector, dat in de kabelnotitie is aangekondigd.

5 Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, zoals bedoeld onder punt 3 en 4, wordt bepaald in hoeverre de tarieven van kabelabonnementen redelijk zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, wordt een prijsmaatregel overwogen. Voorkomen moet worden dat de prijzen van het kabelaanbod onder een constante opwaartse druk komen te staan, als gevolg van een belangenverstrengeling tussen programma-aanbieders en kabelexploitanten. Voordat sprake kan zijn van een prijsmaatregel, moet echter eerst worden aangetoond dat de huidige regelgeving en toezicht ontreikend zijn. Voor deze problematiek wordt verwezen naar de uitgebrachte kabelnotitie en de vervolgnotitie die door het kabinet is toegezegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie