Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA wetsvoorstel zelfstandigen in de ziekenfondswet

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
 Den Haag, 1 juli 1999

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. VERSLAG WETSVOORSTEL ZELFSTANDIGEN IN DE ZIEKENFONDSWET (ZFW) Woordvoerder: Rob Oudkerk

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van deze wetswijzigingen. Alvorens in te gaan op de strekking van de wetswijziging en de vragen hechten deze leden eraan deze wetswijziging in een breder kader te plaatsen, overigens conform de afspraken daarover in het regeerakkoord. De leden van de fractie van de fractie van de Partij van de Arbeid zijn van mening dat voorstellen ontwikkeld moeten worden die expliciet gericht zijn op varianten in een verzekeringsstelsel, dat enerzijds voldoende prikkels bevat voor kosten beheersing en anderzijds toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid garandeert, rekening houdend met systemen en ontwikkelingen in andere EU-landen. Met betrekking tot dit laatste punt dient naar de mening van deze leden expliciet aansluiting te worden gezocht bij de vereisten die in europees verband gesteld worden aan een sociaal ziektekostenstelsel. Deze leden zijn van mening dat verder uitstel van deze voorstellen met het oog op de driedubbele vergrijzing en de te verwachten kosten voor de volksgezondheid, niet langer verantwoord is. Tevens heeft de minister blijkens persberichten op diverse gelegenheden uiting gegeven aan haar wens het verzekeringsstelsel aan te passen in de richting van een basisverzekering voor alle burgers. Graag zien deze leden de overwegingen van de minister in deze betrokken bij de beantwoording van bovenstaande vragen. Deze leden vragen het kabinet daarnaast welke uitgangspunten en concrete beleidsvoornemens met betrekking tot de WTZ dit jaar de Kamer zullen bereiken en op welke wijze de doelstellingen uit het regeerakkoord op een andere wijze worden gerealiseerd, zoals de minister schreef in haar brief aan de Kamer van 3 februari jongstleden.

Kan de regering precies aangeven op welke wijze bij de voor 1986 vigerende vrijwillige ziekenfondsverzekering de niet-inkomensafhankelijke premie voor zelfstandigen betaalbaar werd gehouden? De regering schrijft in de memorie van toelichting dat dit onder andere door rijksbijdragen geschiedde. Deze leden zouden echter graag een volledig en gedetailleerd overzicht ontvangen op welke wijze de inkomsten en uitgaven van de centrale kas plaatsvonden.

Deze leden gaan er vanuit dat deze wetswijziging een definitieve breuk betekent met het begrip werknemersverzekering. Op welke wijze zou de regering de ziekenfondswet willen typeren als deze wetswijzigingen worden aangenomen?

Kan de regering nog een keer expliciet uitleggen wat de ratio is van het bewaren van het bestaande evenwicht in aantallen verzekerden tussen collectieve en particuliere verzekeringen? Kan de regering een gedetailleerd overzicht geven van de voordelen en/of nadelen als dit evenwicht zou verschuiven in de richting van de particuliere verzekering dan wel de collectieve verzekering? Kan de regering aangeven hoe bij een percentsgewijze verschuiving de collectieve lastendruk zou oplopen dan wel verminderen?

De mutatie van de ZFW premie met 0,2 % zal worden meegenomen in het integrale koopkrachtbeeld voor 2000. Is de regering met deze leden van mening dat, gezien het verschil tussen de door het kabinet vastgestelde rekenpremie en de uiteindelijk door de verzekeraars vastgestelde daadwerkelijke nominale premie voor ziekenfondsverzekerden de kans niet gering is dat in januari 2000 een 'loonstrookjesdebat' vanwege tegenvallende nettolonen gevoerd zal moeten worden? Kan de regering andere garanties geven dan ?het meenemen in het integrale koopkrachtbeeld??

Wat is het standpunt van de regering omtrent de technische uitvoerbaarheid van deze wetswijziging, daar waar het gaat om het in acht nemen van bepaalde uitgangspunten zoals door de Ziekenfondsraad geformuleerd? Zijn al deze uitgangspunten daadwerkelijk in acht genomen?

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid zijn van mening dat met deze wetswijziging opnieuw sprake is van een maatregel die weliswaar voor een groep burgers een lastenverlichting betekent op het gebied van de ziektekostenverzekering, maar geen structurele oplossing geeft voor knelpunten als rechtsongelijkheid in de verouderde Ziekenfondswet. Wat is de mening van de regering over de rechtsongelijkheid die mogelijk kan ontstaan door in de gebruikte definities een verschil aan te brengen tussen 'zelfstandigen' enerzijds en 'beroepsbeoefenaren' anderzijds? Is het in dit verband mogelijk om beroepsbeoefenaren die wel een belastingaangifte insturen wel onder de Ziekenfondswet te brengen?

Heeft de rijksbelastingdienst de garantie gegeven dat zij over voldoende tijd, gegevens en menskracht beschikt om haar aandeel in de invoering van deze wetswijziging per 1 januari 2000 te laten geschieden? Deze leden vragen zich dat met name af omdat de regering in de memorie van toelichting schrijft dat voor een deel van de personen 'beroepsbeoefenaren' de gegevens pas na verloop van jaren in beeld krijgt. Geldt dit dan niet evenzeer voor een deel van de 'zelfstandigen'? Hoe denkt de regering over het mogelijk via de rechter afdwingen van verzekeringsrechten krachtens de ZFW van grote groepen 'beroepsbeoefenaren' gezien de mogelijke rechtsongelijkheid die kan ontstaan door de definitiekwesties?

Bij het vasttellen van de inkomensgrens wordt onder meer uitgegaan van het tweede EIM-rapport. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens dit rapport gemiddeld 64 % van het bruto-inkomen, de inkomensgrens voor zelfstandigen wordt derhalve vastgesteld op 64% van de loongrens. Deze leden hebben informatie dat het hier echter zou gaan om een grote bandbreedte rond dit gemiddelde. Kan aangegeven worden om welke bandbreedte het hier gaat? Is de regering met deze leden van mening dat het aanbeveling zou verdienen om tegen de bovengrens van deze bandbreedte aan te gaan leunen? Dit heeft als bijkomend voordeel dat daardoor ook de premie-inkomsten hoger worden.

Waarom wordt in de ministeriële regeling voor de beoordeling voor de ZF-verzekering van een zelfstandige uitgegaan van het inkomen over drie jaren en niet over een langere periode? De fluctuaties in inkomens van bepaalde zelfstandigen zouden naar de mening van deze leden een langere periode van beoordeling rechtvaardigen.

De financiële consequenties zijn, zo schrijft de regering, met meer dan de gebruikelijke onzekerheden omgeven. Wat zijn de gebruikelijke onzekerheden? Welke onzekerheden komen daar concreet bovenop? Is de precieze informatievoorziening over de precieze inkomens- en schadeverdeling bij ziektekostenverzekeringen niet in het convenant dat voor 1 juli ter zake met de verzekeraars zou worden gesloten opgenomen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, hoe exact is dat in het convenant vormgegeven?

Op basis waarvan heeft de regering de aanname gepleegd dat 400.000 mensen zullen instromen in de ZFW? Deze leden wijzen op de soms grote verschillen in de ramingen en de realistische instroom en/of uitstroom destijds bij de reparatie van de Wet Van Otterloo. Met welke bandbreedte heeft de regering rekening gehouden bij het berekenen van de financiële gevolgen?

Wat is het effect op de nominale premies die verzekeraars zullen gaan berekenen aan hun verzekerden om te compenseren dat werknemers met een relatief hoog inkomen (en dus een hogere bijdrage aan de inkomsten van de ZFW) plaatsmaken voor zelfstandigen met een relatief laag inkomen (en derhalve een lagere bijdrage aan de inkomsten in de ZFW)?

Kan de regering een gedetailleerd en meer precies beeld schetsen van de inkomenseffecten zoals deze zullen optreden bij kleine zelfstandigen? Deze leden zagen graag daarbij niet een indeling in groepen - onder de 30.000, tussen 30.000 en 41.200 etc. - maar een indeling met inkomens die in een oplopende reeks van f 1000 nader worden gekwantificeerd. Daarbij is het deze leden ook bij nadere toelichting nog onduidelijk op welke wijze de compensatiemechanismen voor de negatieve inkomenseffecten zullen worden gehanteerd.

Gesteld wordt dat slechts bij benadering iets te zeggen is over de omvang van de groep die een negatief inkomenseffect zal hebben; circa een kwart van de zelfstandigen die moeten veranderen van verzekeringsvorm zal een negatief inkomenseffect moeten ondergaan. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen welke theoretische mogelijkheden er zijn om zelfstandigen toegang te verlenen tot het ziekenfonds en tegelijkertijd deze negatieve inkomenseffecten voor een zo grote groep mensen te voorkomen. Kan daarbij ook aangegeven worden welke onrechtvaardigheden in stand blijven c.q. ontstaan na deze wijziging van de Ziekenfondswet? Graag zien deze leden een overzicht van mogelijkheden om onrechtvaardigheden en negatieve inkomenseffecten op te lossen waarbij ook de betaalbaarheid van het Ziekenfonds, de gevolgen voor de hoogte van de premie en de mogelijkheden ten aanzien van de WTZ worden betrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...