Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijeenkomsten VNG: kennisoverdracht Bouwstoffenbesluit

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Bijeenkomsten

Kennisoverdracht Bouwstoffenbesluit

Per 1 juli 1999 is na een overgangstermijn van zes maanden het Bouwstoffenbesluit geheel effectief geworden. In de afgelopen jaren hebben de provincies het IPO-interimbeleid voor het werken met secundaire grondstoffen gevoerd. Per 1 juli, bij het volledig effectief worden van het Bouwstoffenbesluit, vervalt het IPO-interimbeleid 'Werken met secundaire grondstoffen'. Voor het Bouwstoffenbesluit zijn, in plaats van de provincies, doorgaans de gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders het bevoegde gezag.Behalve dat ze een taak als bevoegd gezag hebben, zijn overheden ook eigenaren/opdrachtgevers van werken waarin bouwstoffen worden toegepast.
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben afgesproken dat de gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders met behulp van kennisoverdracht zo goed mogelijk voorbereid moeten worden op de nieuwe taken. Daartoe is besloten dat voor de gemeenten verdeeld over het gehele land kleinschalige bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor de waterkwaliteitsbeheerders worden aparte bijeenkomsten georganiseerd op 14 september te Eindhoven en op 7 oktober te Zwolle. Inhoudelijk zal in de bijeenkomsten aandacht worden besteed aan een korte algemene inleiding op het Bouwstoffenbesluit. Handhaving en implementatie van het besluit zijn belangrijke onderwerpen, eveneens als nieuwe ontwikkelingen (actief bodembeheer, verandering in wet- en regelgeving). Dit alles wordt geïllustreerd met voorbeelden en veel ruimte voor het stellen van (praktijk)vragen.


-----------------------Programma------------------------------------

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en zal het grootste deel van de ochtend en middag in beslag nemen. Hieronder worden de onderdelen kort toegelicht.

OCHTENDPROGRAMMA
Algemeen Bsb (± 30 minuten)

- Wettelijk kader (Wbb en Wvo)

- Welke materialen

- Welke toepassingen (inclusief uitzonderingen)
- Wie is wanneer bevoegd gezag

- Normering

- Categorieën bouwstoffen

- Toepassingsvoorwaarden per categorie

- Welke bewijsmiddelen zijn er

- Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk (gebruiker)

Nieuwe wettelijke regels (± 30 minuten)

- Vrijstellingsregeling Grondverzet (actief bodembeheer)
- Vrijstellingsregeling Samenstellings- en Immissiewaarden
- Aanpassing Uitvoeringsregeling

- Baggerspecie en het Bouwstoffenbesluit

Handhavings- en Uitvoeringsmethode (HUM) (± 30 minuten) Opbouw van de HUM in delen (verschillende doelgroepen). Wat staat erin, wat kun je met de HUM en voor wie is het bedoeld?

Deel 1: info over besluit, bevoegdheden, overige regelgeving (met name afvalstoffenregelgeving)
Deel 2: handhavingsstrategie (nadruk op voorkomen van overtredingen) Deel 3: constateren van en optreden tegen overtredingen (checklisten, samen met OM, kernovertredingen)

MIDDAGPROGRAMMA
Implementatie (± 30 minuten)

- Gevolgen voor waterkwaliteitsbeheerders (uitvoering en handhaving)
- Taken (uitvoering, beoordeling, handhaving)
- Omgaan met de melding

- Organisatie/afdelingen, werkgroep Bsb

- Samenwerking

- Mogelijke knelpunten en oplossingen bij de implementatie (onder andere particulieren)

- Praktische tips
– Demonstratie Bouwstoffenbesluit op de computer (BOKS)

Case
Met behulp van praktijkgevallen wordt getracht zowel de inhoud als de implementatie te verhelderen. Hierin zijn ook praktische tips meegenomen. Juist door zelf aan de slag te gaan met het Bouwstoffenbesluit worden aanknopingspunten gegeven voor de implementatie in de eigen organisatie.
Op elk moment is er tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ruimte voor vragen en suggesties.
Het exacte programma met aanvangstijden en sprekers wordt u een week voor de desbetreffende bijeenkomst toegestuurd.


-------------------data en locaties--------------------------------

dinsdag 14 september 1999, Aristo Zalen Eindhoven, Vestdijk 16a te Eindhoven
donderdag 7 oktober 1999, Postiljon Hotel Zwolle, Hertsenbergweg 1 te Zwolle


---------------------doelgroep----------------------------------------
------

De bijeenkomsten zijn bestemd voor ambtenaren die betrokken zijn bij de handhaving en uitvoering van het Bouwstoffenbesluit, bijvoorbeeld ambtenaren van afdelingen Vergunningen, Handhaving, Openbare Werken en Grondzaken.


------------------------kosten----------------------------------------
--------

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Bij overintekening zal een maximumaantal deelnemers per waterschap worden vastgesteld.


------------------------inschrijving

-------------------------------------------

Indien u zich voor een van bovengenoemde bijeenkomsten wilt inschrijven kunt u hier klikken om een inschrijfformulier te downloaden in WordPerfect of Word. Dit dient zo spoedig mogelijk te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus
30435, 2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per telefax verzenden. Het telefaxnummer is: 070-3738743 of 3635682. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.


------------------------annulering

-------------------------------------------

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk één week voor de bijeenkomst. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger.


-------------------------inlichtingen

--------------------------------------------

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070-3738493 (doorkiesnummer)
Fax: 070-3738743/3635682

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie