Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over beleidsvoornemen overdracht melkquota

Datum nieuwsfeit: 06-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Den Haag 6 juli 1999

Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over Beleidsvoornemen overdracht melkquota, brief van 27 april 1999 (26200 XIV nr. 52)

Woordvoerder: Harm Evert Waalkens

A. Quotumbeurs


1.
Welke gevolgen heeft het verhandelen van melkquotum los van de grond voor a. de ruimtelijke verdeling van melkveebedrijven over Nederland, b. de hoeveelheid melkquotum die zal worden verhandeld en c. de grondprijzen voor grasland?
2.
Welk deel van het melkquotum mag wel en welk deel mag niet via de quotumbeurs worden verhandeld? Welke criteria gelden daarbij? In hoeverre worden GVE-normen als grens voor het verhandelen gebruikt?
3.
Kan grond met quotum (niet zijnde een geheel bedrijf) ook nog buiten de quotumbeurs om worden verhandeld?
4.
Wat zijn naar verwachting de exploitatiekosten van de quotumbeurs en wat zijn de transactiekosten voor de handelende partijen? Wat zijn gemiddeld de huidige transactiekosten voor partijen als zij gebruik maken van een makelaar?
5.
In welke mate dient de quotumbeurs financieel zelfvoorzienend te zijn? Hoeveel mensen (fte's) zullen betrokken zijn bij de quotumbeurs?
6.
Wat zijn de gevolgen van de quotumbeurs voor de prijs van het melkquotum?
7.
Kan de minister aangeven welke Europeesrechtelijke aspecten een rol spelen bij de instelling van de quotumbeurs?
8.
Om welke reden blijft de overdracht van gehele bedrijven buiten de quotumbeurs?
9.
Wanneer is sprake van de overdracht van een geheel bedrijf? Is bijvoorbeeld alleen sprake van een gehele bedrijfsoverdracht indien het gehele melkquotum incl. alle gronden worden overgedragen of mag een deel van de gronden ook buiten de verhandeling blijven? Zo ja, welke gronden en hoeveel?

10.
Indien een gemengd bedrijf de melkveetak afstoot, is er dan sprake van de overdracht van een geheel bedrijf of dient het melkquotum via de beurs te worden verhandeld? ? Zo ja, gaat het dan alleen om al het grasland of om alle landbouwgronden van het bedrijf? 11.
Hoe zijn de rechten van pachters en verpachters gewaarborgd? Kunnen beide partijen erop vertrouwen dat geen melkquotum zonder elkaars medeweten wordt verhandeld? Zo ja, hoe is dat dan geregeld? 12.
Zijn er fiscale gevolgen van het loskoppelen van melkquotum van de grond, zo ja, welke? 13.
Kan gedurende het gehele (superheffings)jaar quotum worden verhandeld? 14.
Kan de minister een overzicht geven van de regels ten aanzien van het verhandelen van melkquotum in de ons omringende landen, dat wil zeggen: België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met daarbij een beoordeling van de positieve en negatieve kanten van de aldaar aanwezige systemen?

B. Leasen melkquotum


1.
De minister stelt in zijn brief dat 60% van het tijdelijk overgedragen melkquotum afkomstig is van veehouders die hun volledige melkquotum verhuren. Kan een indicatie worden gegeven van de leeftijdsopbouw en bedrijfsgrootte van deze veehouders c.q. bedrijven?
2.
Welk percentage van de verhuurde melk wordt daadwerkelijk niet langer dan een jaar verhuurd, gemeten in aantallen transacties en hoeveelheden melkquotum?
3.
De minister stelt voor om het verhuren te beperken tot maximaal 10% van het melkquotum. Daarnaast mag gedurende maximaal 2 jaar meer dan 10% van het quotum per jaar worden verhuurd, tot maximaal het volledige melkquotum. Waarom heeft de minister niet overwogen om het verhuren buiten de genoemde twee jaren te beperken tot maximaal een bepaalde hoeveelheid melkquotum per bedrijf? Zo worden grote bedrijven die willen verhuren immers niet bevoordeeld boven kleinere bedrijven.
4.
Hoeveel bedrijven zullen naar verwachting als gevolg van de strengere regelgeving (eerder) stoppen en welk deel hiervan zal een beroep (moeten) doen op het sociale zekerheidsstelsel (IOAZ, Bbz voor beëindigende bedrijven, bijstand, e.a.)?


5.
Welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor a. de omvang van de totale hoeveelheid 'lease-melk' op de markt en b. de prijs van deze lease-melk?
6.
Waarom heeft de minister gekozen voor een 'afbouwperiode' van 2 jaar en niet voor de eerder in discussie geweest zijnde termijn van 3 jaar?
7.
Wat zijn de gevolgen voor de pacht, bezien vanuit a. de positie van verpachters en b. de positie van pachters? Draagt deze maatregel bij aan de doelstelling van de pachtaanpassing, namelijk het terugdringen van de achteruitgang van het pachtareaal, of versterkt deze maatregel juist de teruggang?
8.
Kan de minister een overzicht geven van de lease-regels in de ons omringende landen, dat wil zeggen: België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met daarbij een beoordeling van de positieve en negatieve kanten van de aldaar aanwezige systemen van leasen?
9.
Welke Europeesrechtelijke aspecten zijn verbonden aan een wijziging van het Nederlandse lease-stelsel?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie