Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 06-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 6 JULI 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Sinds midden '98 werkt het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan de implementatie van de aanbevelingen van een externe audit om de procedures voor bedrijfsinveste- ringen te vereenvoudigen. De Vlaamse regering keurt nu een voorstel van de werkgroep tot verdere implementatie van de projecten goed.

* * *

Op 8/6/1999 stemde de Vlaamse regering principieel in met een hervorming van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ter uitvoering hiervan keurt zij nu princi- pieel een wijziging goed van het besluit van 20/7/1994 betreffende de financiering van de geconcerteerde onder- zoeksacties en van de speciale fondsen voor onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Het nieuwe besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De Vlaamse regering beslist dat het Decreet van 13/4/1999 betreffende het statuut van de terreinen voor openlucht- recreatieve verblijven in werking treedt op 1/6/1999.

* * *

De cofinanciering van het project Centrum Telewesthoek in het kader van het doelstelling 5 b-gebied Westhoek wordt goedgekeurd. Het project beoogt in de Westhoek initia- tieven te bundelen en eigen projecten inzake de inzet van telematica in een ruraal gebied te genereren.

* * *

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van de regeling m.b.t. de ontslagtoelage voor de kabinetsleden van de Vlaamse ministers, omdat gebleken is dat de huidige reglementering aanleiding geeft tot een ongelijke behandeling van sommige kabinetsleden. Concreet wordt ingeschreven dat het vervangingsinkomen ten gevolge van zwangerschap of ziekte eenzelfde effect heeft op de ontslagtoelage als het vervangingsinkomen ten gevolge van werkloosheid, d.w.z. dat de ontslagtoelage het vervang- ingsinkomen aanvult. En het salaris voor onvolledige functies en pensioenen voor onvolledige loopbanen worden enkel in mindering gebracht ingeval deze inkomsten ontstaan zijn na het ontslag op het kabinet.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Teneinde de representatieve vakorganisaties de mogelijk- heid te bieden om op een actieve en constructieve manier mee te werken aan de veranderingsprocessen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse weten- schappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instel- lingen, voorzag het Sectoraal Akkoord 1995-1996 dat aan de ACOD en de FCSOD telkens drie vrijgestelden worden toegekend met ingang van 1/7/1997. Omdat tot op heden geen juridische basis bestaat voor het niet terugvorderen door de Vlaamse overheid aan de vakbonden van de salaris- sen van de drie vrijgestelden, keurt de Vlaamse regering nu principieel een besluit in die zin goed. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

* * *

De tijdelijke aanstelling van enkele interdepartementale en departementale opdrachthouders bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt bekrachtigd.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Aan de Proeftuinen voor Boomkwekerij, Bloemisterij en Snijbloementeelt in Destelbergen wordt een subsidie van 50 % op het investeringsprogramma 1999-2001 toegekend. De totale subsidie bedraagt 7,6 miljoen fr.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering keurt een bijakte bij het samenwer- kingsakkoord tussen de Vlaamse regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de realisatie van de infra- structuur en de kostenverdeling voor de sanering van de bekkens van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone goed. De bijakte legt de verdeelsleutel vast voor de financiering van waterzuiveringswerken in het noordelijk deel van Brussel.

* * *

De Vlaamse regering beslist dat de Vlaamse minister van Tewerkstelling bij ministerieel besluit kan bepalen welke langdurig niet-werkende werkzoekenden in het toepassings- gebied van het besluit i.v.m. de invoegbedrijven kunnen worden opgenomen. De minister kan dit omdat hij de peri- odes kan bepalen die met een periode van inschrijving van niet-werkende werkzoekende worden gelijkgesteld.

* * *

De Vlaamse regering beslist tot een uitbreiding van de toegangsmogelijkheden tot het Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commercikle sector en het Derde Arbeidscircuit. Het gaat enerzijds om een uit- breiding van de rechtstreekse toegangsmogelijkheden tot het stelsel, de zgn. statuut-gelijkstellingen; anderzijds gaat het om gelijkstellingen met een periode van uitke- ringsgerechtigde werkloosheid of een periode van niet- werkende werkzoekende. Naar analogie met de gesco-regle- mentering wordt de mogelijkheid voorzien dat de minister de periodes kan bepalen die met een periode van werkloos- heid of inschrijving als niet-werkende werkzoekende wor- den gelijkgesteld.

* * *

Op 13/4/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een wijziging van het besluit inzake de Individuele Beroeps- opleiding in een Onderneming (IBO) goed. Na advies van de Raad van State wordt dit besluit nu definitief goedgekeurd.

* * *

Na advies van de Raad van State wordt het personeelssta- tuut van de contractuele personeelsleden die bij T-Inte- rim belast zijn met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers, definitief goedgekeurd.

* * *

Na advies van de Raad van State wordt de uitstapregeling bij de VDAB definitief goedgekeurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Theo KELCHTERMANS en Eddy BALDEWIJNS :

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt het financieel statuut van de leidend ambtenaar van de VDAB definitief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van de interestvoorwaarden die in het kader van het Centraal Thesauriebeheer worden toegekend aan de aangesloten Vlaamse openbare instellingen, om op die wijze een ondui- delijkheid en de daaruit voortvloeiende verkeerde inter- pretaties te vermijden.

* * *

In het najaar van 1998 kende de Vlaamse regering aan het wetenschappelijk instituut Louis Pasteur een subsidie van 6,2 miljoen fr. toe voor de uitbouw van een Vlaams regis- ter voor vroegtijdige kankeropsporing i.s.m. de Vlaamse Liga tegen Kanker. De subsidie had betrekking op de periode tot eind juni 1999. Omdat het instituut pas diep in 1998 de zekerheid kreeg dat de Vlaamse regering bereid was te investeren in het project, kon het de oorspronke- lijke timing niet aanhouden. Daarom stemt de Vlaamse regering nu in met een verleging van de termijn tot 30/11/1999.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering keurt een herstructureringsplan voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in Oudenaarde goed. Deze goedkeuring is nodig opdat de nieuwe maatschappij CVBA Sociale Huisvesting Vlaamse Ardennen, die het resul- taat is van de fusie van de drie bestaande huisvestings- maatschappijen in Oudenaarde, gelijkgeschakeld kan wor- den met een onderneming in moeilijkheden of in herstruc- turering.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na advies van de Raad van State worden drie besluiten i.v.m. de erkenning en subsidikring van de universitaire steunpunten (w.o. het universitair steunpunt intercultu- reel onderwijs en het universitair steunpunt Nederlands als tweede taal) definitief goedgekeurd.

* * *

De Vlaamse regering keurt voor drie secundaire scholen een afwijking van de rationalisatienorm goed voor het schooljaar 1999-2000. Zij keurt ook de programmatie van specifieke structuuronderelen van de 2de of 3de graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronder- deel van scholen die al dan niet behoren tot een scholengemeenschap, goed.

* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over de door de Vlaamse regering op 8/6/1999 principieel goedgekeurde wijziging van de besluiten betreffende de inspectie en begeleidingsdiensten. Teneinde de Raad van State om advies binnen de maand te kunnen verzoeken, keurt de Vlaamse regering het besluit nu opnieuw principieel goed.

* * *

Na advies van de Raad van State wordt het personeelskader van de diensten van het college van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen definitief goedgekeurd.

* * *

Op advies van een interdisciplinaire commissie keurt de Vlaamse regering voor 1999 de financiering van de projec- ten en instituten "kunst" goed. Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen (Antwerpen) ontvangt maximaal 25 miljoen fr., het Orpheus Instituut (Leuven) 6 miljoen, het project P.A.R.T.S. (Brussel) 16 miljoen, Operastudio Vlaanderen (Antwerpen) 5 miljoen, Vrije Val II (Antwer- pen) 0,3 miljoen, Labo 19 (Antwerpen) 6 miljoen, ASK! (Gent) 0,35 miljoen, en het project Behoudsmedewerke- r/Patrimonium Consulting Agent (Gent) 4,5 miljoen fr.

* * *

De Vlaamse regering verleent aan het Koninklijk Antheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Dendermonde toelating om vanaf het komende schooljaar een nieuwe vestigingsplaats in gebruik te nemen in Hamme.

* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt de op 8/6/1999 principieel goedgekeurde wijziging van het besluit i.v.m. het deeltijds beroepssecundair onderwijs opnieuw princi- pieel goedgekeurd, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State. De wijziging heeft betrekking op de gewettigde afwezigheden.

* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt het besluit dat de bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen voor de opstellers en interculturele medewerkers in de Centra voor Leerlingenbegeleiding bepaalt, opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Op 8/6/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een aanpassing goed van de reglementering inzake de bekwaam- heidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs goed. Na onderhandelingen met de vakbonden wordt dit besluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de Raad van State worden twee besluiten i.v.m. de geontegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering en de economische boekhouding voor scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs definitief goedgekeurd.


einde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie