Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over proefboren voor de kust van Castricum

Datum nieuwsfeit: 08-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag, 8 juli 1999

Vragen van de leden Witteveen-Hevinga en Crone (beiden PvdA ) aan de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


1.Bent u op de hoogte van de gang van zaken rondom de MER - procedure inzake de aanvraag voor een vergunning tot proefboren voor de kust van Castricum, aangevraagd door het bedrijf Clyde Petroleum Exploratie BV? 1) 2)


2.Welke stoffen bevatten boorgruis en boorspoeling? Hebben deze stoffen negatieve gevolgen voor gezondheid , natuur en milieu? Zo ja welke? 3)


3.Welke stoffen komen vrij bij het affakkelen? Hebben deze negatieve gevolgen voor gezondheid, natuur en milieu? 3)


4.Bent u op de hoogte van de bezwaren die gerezen zijn tegen het verlenen van bedoelde vergunning? Het gaat dan om mogelijke schade in het water, de zeebodem, de lucht en duinrand, maar ook om de omvang van de schade bij calamiteiten, en de gevolgen van de proefboring voor zwemmers en recreanten. Wat is uw oordeel hierover? 2) en 3)


5.Is het waar dat het provinciaal bestuur van Noord Holland van mening is dat booractiviteiten achterwege moeten blijven in het deel van de Noordzee dat valt binnen de Ecologische hoofdstructuur? Zo ja, welke conclusie's verbindt u hieraan?


6.Wat is uw oordeel over de bezwaren die het Produktschap Vis heeft tegen het lozen van boorgruis en boorspoeling in zee in plaats van te verwerken op het land? 4)


7.Wat is uw oordeel over het standpunt 5) dat de voor de vergunning benodigde Milieu Effect Rapportage ernstige tekortkomingen bevat? Het gaat dan onder andere om een ernstige onderschatting van de in het gebied aanwezige biodiversiteit, veroorzaakt door ondeugdelijke onderzoeksmethoden. Hierdoor kan geen juist beeld worden gevormd van de milieu-effecten. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet?

Z.O.Z.


8.Is voldaan aan alle criteria waaraan de MER moet worden getoetst? Wat is het oordeel van de Commissie MER hierover? Is er sprake van tekortkomingen? Zo ja, kunt u de ernst van deze tekortkomingen toelichten?


9.Hoe verhoudt de bedoelde proefboring zich tot de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur?

10.Bent u bereid zo nodig opdracht te geven tot het verrichten van een aanvullende cq. nieuwe MER? Wilt u uw antwoord toelichten?

1) brief Gemeentebestuur van Castricum d.d. 16 februari 1999 aan het Ministerie van EZ DG voor Energie 2) Noord Hollands Dagblad d.d. 1/2/'99
3) Noord Hollands Dagblad d.d. 2/2/'99
4) brief aan Ministerie EZ d.d. 15 februari 1999 van Produktschap Vis en MER , par. 6.3 en 7.1. 5) brief aan Minister van EZ d.d. 4 december 1998 van de dr.J.A.Kaandorp (Marien bioloog) en prof. dr. P.M.A. Sloot (chemisch fysicus) d.d. 4 december 1998

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie