Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst week 27 B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 08-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 6 juli 1999

Gemeente gaat toezicht houden op toepassing bouwstoffen

De gemeente Oosterhout krijgt er met ingang van 1 juli een nieuwe milieutaak bij, namelijk toezicht op het Bouwstoffenbesluit. Dat besluit stelt (milieu)regels aan het gebruik van bouwstoffen in en op de bodem en het oppervlaktewater bij zogenaamde civiele werken (zoals de aanleg van een weg of een geluidswal) en in bouwwerken waarvoor een bouwvergunning nodig is. Het doel van het besluit is uiteindelijk het bevorderen van hergebruik van bouwstoffen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In bouwstoffen kunnen namelijk verontreinigingen zitten, die kunnen uitlogen naar de onderliggende (water)bodem. Dat dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Het bouwbesluit maakt daarom in twee categorieën bouwstoffen. Categorie-1-bouwstoffen (zowel grond als vormgegeven bouwstoffen) nauwelijks verontreiniging. Categorie-2-bouwstoffen bevatten wel een dusdanige verontreiniging, dat deze stoffen alleen mogen worden toegepast in combinatie met bodembeschermende voorzieningen.

Bouwers moeten het voorgenomen gebruik voortaan melden bij de gemeente, behalve als het gaat om schone grond of categorie-1-bouwstoffen, waarvoor de leverancier van bouwmaterialen in de regel een kwaliteitsgarantie zal afgeven. In die gevallen is er geen meldingsplicht. Als er wel sprake is van een melding, zal dat in de regel gelijktijdig gebeuren met het aanvragen van de desbetreffende bouw- of aanlegvergunning. Verder is in het Bouwstoffenbesluit bepaald dat bouwstoffen - met uitzondering van schone grond - "terugneembaar" moeten worden toegepast. Als een werk zijn functie verliest, moet de toegepaste bouwstof verwijderd worden.

Niet alleen voor bouwwerken, maar ook voor beheer, verbouw en sloopwerkzaamheden heeft het Bouwstoffenbesluit gevolgen. Bij het vrijkomen van onder andere grond, puin en asfalt moet worden onderzocht of de bouwstof hergebruikt kan worden. Is dat niet het geval, dan is storten de enige oplossing.

Initiatiefnemers moeten toepassingen van een bouwstof melden bij de gemeente; de gemeente registreert de meldingen, maar geeft geen beschikking af. De uitvoering van het werk én de naleving van de regels blijft namelijk de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Wél zal en kan de gemeente controleren op die naleving, als er twijfels bestaan over de juistheid van de melding. De gemeente zal tevens moeten toezien op de terugname en juiste verwerking van bouwstoffen als een bouwwerk zijn functie heeft verloren.

Daarnaast heeft de gemeente, als opdrachtgever en uitvoerder van bouwwerken, zich natuurlijk ook zelf aan de regels van het Bouwstoffenbesluit te houden. Daarom hebben b. en w. besloten de controle op de regels neer te leggen bij de afdeling Milieu; deze afdeling houdt zich niet bezig met de uitvoering van de regels uit het Bouwstoffenbesluit.

De nieuwe taak gaat de gemeente Oosterhout extra inzet van personeel kosten. Voorlopig wordt rekening gehouden zevenhonderd extra uren voor de verwerking van de meldingen, het toezicht en de controle. Voor de uitvoering van het besluit zal de gemeente naar schatting een vergoeding van het rijk van ƒ 65.000 op jaarbasis ontvangen.

College besluit dit najaar over handhaving aflaatwerk en spuikanaal Jaagpad

Burgemeester en wethouders zullen in het najaar besluiten over de overname, door de gemeente van Rijkswaterstaat, van het oude spuikanaal tussen het Jaagpad en de brug over het Wilhelminakanaal (nabij sluis I) en het aflaatwerk. Rijkswaterstaat, dat ter plaatse een geheel nieuw aflaatwerk en gemaal bouwt, wil het spuikanaal dempen en het oude aflaatwerk slopen. Het Oosterhoutse gemeentebestuur hecht echter aan behoud van beide voorzieningen. Rijkswaterstaat wil aan het behoud wel meewerken, op voorwaarde dat beheer en onderhoud volledig voor rekening van de gemeente komen.

Momenteel onderzoekt de gemeente Oosterhout welke financiële consequenties dit heeft. Pas als dat bekend is, willen b. en w. een besluit nemen over het al dan niet handhaven van het aflaatwerk en het spuikanaal.

B. en w. nemen kennis van besteding geld Kosovaarse vluchtelingen

B. en w. hebben kennis genomen van de besteding van het bedrag van ƒ 52.000 dat de Oosterhoutse gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor ondersteuning van vluchtelingen uit Kosovo die zijn opgevangen in de Pontonnierskazerne in Raamsdonksveer.

De Oosterhoutse gelden worden voor de opvang van alle groeperingen ingezet. Zo is geld besteed voor de inrichting van een crèche en aan sport- en spelmateriaal voor oudere kinderen. Daarnaast is met het Oosterhoutse geld ten behoeve van de vrouwelijke vluchtelingen een kapsalon en vrouwenkamer ingericht, terwijl voor de Kosovaarse mannen een fietswerkplaats is ingericht. Tenslotte is het geld ook ingezet voor algemener gebruik (recreatiezaal, tijdschriften, muziek, kunstatelier, bibliotheek).

Subsidie voor themadag zinloos geweld

Het college van b. en w. heeft besloten een subsidie van ƒ 712 te verstrekken in de kosten van de op 10 april door SWO gehouden themadag "Stop (zinloos) geweld". De dag had tot doel jongeren te confronteren met het thema en hen bewust te maken van (de gevolgen van) gewelddadig gedrag. Verder had de dag tot doel straatgroepen en verschillende jongerenculturen nader met elkaar kennis te laten maken.

Het programma bestond uit twee onderdelen. In de middaguren was er een zaalvoetbaltoernooi waaraan acht teams (ongeveer vijftig jongeren) deelnemen. In jongerencentrum De Toonzaal was `s avonds een muziekprogramma met optredens van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse bands.

B. en w. akkoord met verkoop perceel PDV-locatie aan Vellekoop Keukens

Het college gaat akkoord met de vestiging van Vellekoop Keukens op de Benelux Boulevard (PDV-locatie) aan het Wilhelminakanaal-zuid. Het bedrijf wil daar op een perceel van 1.076 m² vloeroppervlak keukens verkopen. De vestiging van het bedrijf valt binnen de eerder hiervoor vastgestelde voorwaarden.

 

Oosterhout, 8 juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie