Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdam Exchanges: inrichting emissiemarkt moderniseren

Datum nieuwsfeit: 09-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Amsterdam Exchanges

09 Jul 1999 Amsterdam Exchanges wil inrichting emissiemarkt moderniseren

Amsterdam Exchanges wil de noteringseisen voor nieuwe ondernemingen in beperkte mate verlagen onder een gelijktijdige verhoging van de eisen ten aanzien van de publicatieverplichtingen en het begeleidende emissiehuis. De nieuw voorgestelde noteringseisen liggen nog steeds aanmerkelijk boven de Europese minimumeisen en zijn voor wat betreft de Officiële Markt ook strenger dan hetgeen in Europa gangbaar is. Hiermee wordt beoogd beter in te spelen op de grotere marktdynamiek, terwijl tegelijkertijd de bescherming voor beleggers wordt gehandhaafd.

Dit stelt Amsterdam Exchanges voor in de consultatienota Primaire Markt, waarover Amsterdam Exchanges in gesprek zal treden met de betrokken marktpartijen. Amsterdam Exchanges baseert haar voorstellen op een breed internationaal onderzoek naar de regelgeving en marktusances op de primaire markt. Dit onderzoek is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC) en omvat een zogenaamde 'desk-research' naar de regelgeving en usances van een groot aantal buitenlandse primaire markten alsmede een uitvoerige interviewronde onder de belangrijkste spelers op deze markten in diverse landen.

Ten aanzien van de Nieuwe Markt wil Amsterdam Exchanges de afspraken zoals gemaakt binnen het samenwerkingsverband Euro.NM implementeren. Dit zal leiden tot meer transparantie en het Europese karakter van dit marktsegment duidelijk onderstrepen.

De laatste jaren is de markt voor nieuw (risicodragend) vermogen, ook wel de primaire markt genoemd, sterk gergroeid. Nieuwe typen ondernemingen zoeken een beursnotering, de groei van de markt heeft naar verwachting een permanent karakter en de concurrentie tussen de markten neemt door de globalisering van de kapitaalstromen verder toe.

De primaire markt heeft betrekking op een breed scala van activiteiten en effecten. In deze consultatienota gaat de aandacht echter uitsluitend uit naar emissies van aandelen, uitgegeven door ondernemingen, en de doorlopende verplichtingen voor ondernemingen, die aandelen in de notering hebben. Andere facetten van de primaire markt, zoals vervolgemissies, herplaatsingen, aandelenemissies door beleggingsinstellingen en de emissie van obligaties en warrants, zullen in de geest van de visie zoals in dit consultatiedocument weergegeven, in een later stadium geëvalueerd worden.

Bijlage: Belangrijkste voorstellen consultatienota PrimaireMarkt

Belangrijkste voorstellen consultatienota Primaire Markt:

Noteringseisen
Voor de Officiële Markt worden de volgende maatregelen voorgesteld: Jaren winst uit de laatste 5 boekjaren Lock-up periode Eigen vermogen (na emissie) Beurswaarde
(na emissie) Opmerkingen
0 6 mnd S50 mln S150 mln Vrijwel conform de huidige regelgeving (minder lange lock-up, eigen vermogen-eis strikter ) 1 6 mnd S30 mln S100 mln Nieuw
2 6 mnd S15 mln S150 mln Nieuw
3 of meer Geen S 5 mln Conform de huidige regelgeving

NB. Een onderneming zal of aan de eigen vermogenseis moeten voldoen, of aan de beurswaarde eis. Wel geldt de eigen vermogenseis van s5 mln als absoluut minimum.

Voorts wil Amsterdam Exchanges, voor zover dat nog niet is geschied, voor haar Nieuwe Markt (NMAX) de inhoud van de harmonisation agreement, gesloten met alle deelnemers aan Euro.NM, zo spoedig mogelijk implementeren. Vergelijking met de Amsterdamse regels leert dat in de harmonisation agreement:

- de lock-up regeling soepeler is dan de regeling die nu voor de Nieuwe Markt geldt;

- de lock-up regeling anderzijds voor elke genoteerde onderneming van toepassing is terwijl bij Amsterdam Exchanges alleen een lock-up regeling geldt bij minder dan 3 jaar winst in de laatste 5 jaar;
- de lock-up regeling uitsluitend van toepassing is voor oprichters, directie en commissarissen en niet geldt voor andere 5%-aandeelhouders;

- de minimum omvang van de onderneming hoger wordt vastgesteld (aandelenkapitaal wordt

- s 1,5 mln vs s 1 mln nu en de beurswaarde dient tenminste s 5 mln te zijn na emissie vs nu s 1 mln);

- een bepaling is opgenomen die voorschrijft dat de aandelen die bij een beursgang aan de markt worden aangeboden voor tenminste 50% nieuwe aandelen dienen te zijn; maximaal 50% mag derhalve worden herplaatst. In bepaalde omstandigheden kan van dit beginsel worden afgeweken.

Prospectuseisen
De informatieverplichtingen dienen op diverse punten aangescherpt te worden; dit past ook in het streven om de belegger zoveel mogelijk relevante informatie te verschaffen zodat deze zichzelf een oordeel kan vormen.

Voorgesteld wordt om de eisen ten aanzien van de inhoud van het prospectus aan te scherpen op de volgende punten:
- management Discussion & Analysis (MD&A) paragraaf
- informatie inzake het management

- corporate governance

- risicoparagraaf

- strategie
teneinde meer in lijn te komen met verplichtingen zoals die in het Verenigd Koninkrijk en de USA van kracht zijn.

Taal
Het Nederlandse taalgebied is beperkt en heeft buiten Nederland en Belgie geen bereik. Het dwingend voorschrijven van prospectussen in de Nederlandse taal voor alle emissies zou een belangrijke stap terug zijn in een wereld die stappen vooruit zet. Echter indien een IPO in belangrijke mate tevens is gericht op Nederlandse particuliere beleggers, wil Amsterdam Exchanges wel verplicht stellen dat een in de Nederlandse taal gestelde synopsis aan het prospectus wordt toegevoegd.

Sponsor
Ten aanzien van de sponsor wordt voorgesteld een systematiek te introduceren, die vergelijkbaar is met die in het Verenigd Koninkrijk. Meer concrete eisen aan de sponsor passen in de gedachte dat de sponsor niet alleen verantwoordelijk is voor de due diligence, maar tevens een belangrijke rol vervult ten aanzien van de selectie van aan de beurs te noteren ondernemingen.

Beschikbaarheid prospectus en lengte inschrijvingsperiode Amsterdam Exchanges meent dat, bij introductie door emissie, het prospectus eerder beschikbaar moet zijn dan momenteel soms het geval is. Rekening houdend met de distributieproblematiek zou Amsterdam Exchanges het prospectus bij voorkeur 5 beursdagen voor de start van de inschrijvingsperiode ter beschikking stellen. Erkend moet echter worden dat een dergelijke periode moeilijk algemeen is voor te schrijven vanwege het risico voor het syndicaat dat het emissieklimaat als gevolg van algemene marktontwikkelingen na publicatie van het prospectus omslaat. Des te langer de periode, des te groter het risico. Amsterdam Exchanges acht een periode van 3 beursdagen voordat de inschrijving opent derhalve acceptabel, mits de belegger zonder vertraging over het prospectus kan beschikken. Inclusief één weekend ontstaat dan een periode van tenminste 5 dagen waarin het prospectus daadwerkelijk kan worden bestudeerd en uitgaande van inschrijving op de laatste inschrijvingsdag, heeft de belegger 8 dagen ter beschikking.
De volgende procedure ten aanzien van de beschikbaarheid van het prospectus en minimum lengte van de inschrijvingsperiode wordt voorgesteld:

(di wo do vr ma di wo do)

1 2 3 4 5 6 7
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----
------------|---------------|-----------------| pers advertentie prijsrange sluiting eerste
bericht pink herring en maximum inschrijving notering
beschikbaar aantal aandelen 16.30 uur
bekend 09.00 uur
start inschrijving

N.B.: de genoemde dagen zijn slechts ter illustratie; het proces kan op elke willekeurige dag van de week starten.

Een goede bereikbaarheid van het prospectus voor de beleggers zou in belangrijke mate kunnen worden bevorderd door gebruik van Internet. Publicatie van een prospectus op Internet lijkt vooralsnog echter in juridische zin beperkingen te hebben. Amsterdam Exchanges wil initiatieven ontplooien teneinde met emissiehuizen, toezichthouders en andere marktpartijen deze juridische beperkingen nader te analyseren, met als doel dat oplossingen worden gevonden zodat Internet gebruikt kan worden als medium voor verspreiding van informatie die in het prospectus is opgenomen.

Toewijzing
Amsterdam Exchanges wil in overleg treden met de emissiehuizen over een mogelijke standaard format waarmee na de beursgang nadere informatie over de inschrijving en toewijzing kan worden gepubliceerd. Hierin zou naar de mening van Amsterdam Exchanges tenminste duidelijk moeten worden:

- de verhouding particuliere en professionele belegger
- de verhouding tussen binnen- en buitenland
- toewijzingspercentages binnen en buiten het syndicaat.

Green shoe
Teneinde volstrekte duidelijkheid te verschaffen aangaande het gebruik van de green shoe, zal Amsterdam Exchanges voorschrijven dat een green shoe uitsluitend mag worden gebruikt om koersdalingen op te vangen. Het gebruik van de green shoe in een markt waar de koersen stijgen door verkoop van nog niet gealloceerde aandelen tegen marktprijs zal verboden worden.

Kwartaalberichten
Aangezien in Europa publicatie van kwartaalcijfers niet algemeen gebruikelijk is, vindt Amsterdam Exchanges dat zij op dit moment moet volstaan met een oproep aan de op haar markt genoteerde uitgevende instellingen om vrijwillig over te gaan op de publicatie van kwartaalcijfers, in het kader van verbetering van de transparantie voor beleggers. Voorts zal met de genoteerde uitgevende instellingen overlegd worden of op termijn verplichte kwartaalcijfers wèl tot de mogelijkheden behoren.

Accounting principles
Amsterdam Exchanges meent dat een harmonisatie van accounting principles wenselijk is aangezien de vergelijkbaarheid van genoteerde ondernemingen voor beleggers hiermee wordt bevorderd. Amsterdam Exchanges heeft in dit verband een duidelijke voorkeur om met de betrokken ondernemingen publicatie van de jaarrekening volgens IAS overeen te komen. Amsterdam Exchanges meent dat de Wet op de Jaarrekening zodanig aangepast moet worden dat ook met IAS kan worden volstaan.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie