Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laser-Nieuwsbrief WTS en Regeling oogstschade

Datum nieuwsfeit: 12-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TuinbouwNet

LASER-NIEUWSBRIEF, week 27

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 27

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Algemeen Overleg van de Vaste Kamer commissies LNV en BZK op 29 juni

laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van WTS en ROS

maatwerk in enkele sectoren

bezwaar en beroepsprocedures

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade (ROS) 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

Algemeen Overleg Tweede Kamer d.d. 29 juni van Vaste Kamercommissie LNV en BZK met Minister Brinkhorst en Staatssecretaris De Vries.

Van de zijde van de Tweede Kamer namen PvdA, VVD, CDA en SP deel aan het Algemeen Overleg (AO). Ten algemene spreken de aanwezige kamerleden hun waardering uit over de totale afhandeling van de waterschaderegeling. Er is sprake geweest van een consciëntieuze aanpak en er zijn weinig klachten binnen gekomen. De PvdA merkt op dat tijdens dit AO weinig nieuwe gezichtspunten naar voren zullen komen; immers de beantwoording van de Kamervragen inzake Tussenklapperpolder en het Borgstelingsfonds zijn afdoende behandeld.

Het CDA vraagt de bewindslieden ten aanzien van de laatste knelgevallen, aanvraagdatum boomteelt, schade fruitteelt, en schade bij witloftrekkers wat meer ruimte en mogelijkheden te creëren en vraagt hiervoor ook nadrukkelijk de steun van de coalitiefracties. Deze steun blijft vervolgens uit.

De vragen van de kamerleden richten zich op de afhandeling van de laatste gevallen, met name de glastuinbouw en de witloftrekkerij. Staatssecretaris De Vries geeft aan dat in de glastuinbouw extra werk nodig was i.v.m. het vaststellen van nieuwe normbedragen voor gewassen, waarvan nog geen historische gegevens bekend waren. Minister Brinkhorst legt uit dat witloftrekkerij een vervolgactiviteit is die niet tot het primaire proces behoort, en daardoor niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Met betrekking tot knelgevallen waar continuïteitsproblemen optreden geeft minister Brinkhorst aan dat er sprake is van een combinatie van factoren; er zijn veel gemengde bedrijven bij met varkenshouderij, die dan ook te maken hebben met de slechte prijzen in de varkenshouderij. Minister Brinkhorst ziet geen noodzaak tot het treffen van extra voorzieningen. Voor deze bedrijven is het maatwerk van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen beschikbaar eventueel gecombineerd net de bijzondere mogelijkheden van het Borgstellingsfonds

Tevens wordt geïnformeerd naar de rechtsgang die voor bezwaren mogelijk is.

Staatssecretaris De Vries geeft aan dat bezwaar tegen beslissingen bij LASER kan worden gemaakt. (In de praktijk blijkt dat deze procedure zorgvuldig wordt bevonden en dat de meeste bezwaren bevredigend kunnen worden afgehandeld.)

Na de bezwaarschriftenprocedure bij LASER is via de administratieve rechter beroep mogelijk en uiteindelijk cassatie bij de Hoge Raad. Tegemoetkomingen die op basis van uitspraken worden toegekend, worden uiteraard vergoed.

Door PvdA en VVD wordt gevraagd naar de verzekeringsmogelijkheden van waterschade door het bedrijfsleven en het overleg hierover met de verzekeraars. Zij willen hier na de zomer over doorspreken.

Staatssecretaris De Vries licht toe dat LTO-Nederland met anderen een onderzoek heeft gedaan. Dit wordt betrokken bij het zoeken naar verzekeringsmogelijkheden van waterschade. De staatssecretaris zal na behandeling van dit punt in het Kabinet schriftelijk rapporteren.

Stand van zaken per 1 juli 1999

Van de 19.000 meldingen zijn 13.000 aanvragen van agrarische bedrijven ingediend. Gemiddeld 80% van de agrarische meldingen is afgehandeld, de gedupeerden zijn in kennis gesteld van de beslissing en hebben hun tegemoetkoming ontvangen. Hiermee is de uitvoering van alle regelingen op schema. Het gros van de tegemoetkomingen is uitgekeerd. Circa 1850 dossiers zijn om diverse redenen nog niet afgehandeld

Gemiddeld ligt het percentage afwijzingen bij de agrarische bedrijven op 15%. Hierbij zij aangetekend dat de voorwaarden voor deelname aan de ROS strenger zijn dan de WTS. Dit heeft met name in het voortraject een groter percentage afwijzingen tot gevolg gehad.

Maatwerk

Zoals bekend, is gekozen voor een zorgvuldige aanpak, waarbij alle bedrijven door een of meer taxateurs zijn bezocht. Voor deelsectoren kon niet worden gewerkt met beschikbare algemene normen, maar moest maatwerk worden geleverd. Op dit punt is er bijvoorbeeld veel extra werk verricht in de sectoren boomteelt en glastuinbouw. Dit maatwerk maakte veel ingelaste herhaalde taxaties noodzakelijk om tot een weloverwogen besluitvorming te komen omtrent de berekening van de tegemoetkoming. De resterende 1850 aanvragen worden uiteraard ook zo spoedig mogelijk afgehandeld. Overigens die bedrijven die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen en nog niet definitief zijn uitbetaald, hebben desgewenst een voorschot ontvangen, zodat liquiditeitstekorten zoveel mogelijk zijn voorkomen.

Glastuinbouw

Voor deze sector, zijn herhaalde taxaties nodig geweest, soms omdat normen voor de veelal specifieke gewassen en variëteiten niet bekend waren en soms omdat het herstelvermogen van het gewas op het moment van de taxatie niet goed ingeschat kon worden. Hierdoor was het moeilijk de gederfde inkomsten in het vervolgtraject na het schademoment te bepalen. Op basis van de eerste schattingen zijn wel reeds voorschotten uitgekeerd. Nu meer inzicht verkregen is in de feitelijk behaalde opbrengsten van het schadegewas kunnen op enkele tientallen dossiers na, alle glastuinbouwdossiers afgewerkt worden. Binnen een aantal weken zullen vele beschikkingen verstuurd worden. In een aantal gevallen zal de definitieve tegemoetkoming lager zijn dan de aanvankelijke raming en zullen in voorkomend geval bij te hoog uitbetaalde voorschotten terugvorderingen gedaan worden. Het betreffen renteloze terugvorderingen mits geen sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik en mits binnen de gestelde termijn van 6 weken na beslissing de terugvordering geïnd is. Er zijn een aantal glastuinbouwbedrijven die nog geen informatie hebben overgelegd, ondanks enkele aanmaningen. Deze lopen het risico dat het gehele voorschot wordt teruggevorderd.

Fruitteelt-meerjarige gewassen

Het betreft met name de vaststelling welke schade een direct gevolg is van de waterschade 1998 en hoe de taxatie van de schade zal geschieden. Slechts dan wordt een schade tegemoetkoming uitgekeerd indien sprake is van een direct causaal verband. Derhalve kunnen de ziekteverschijnselen die ten gevolge van Pseudomonas infectie zijn waargenomen niet toegeschreven worden aan de calamiteiten op 13/14 september en eind oktober. Dit is uit onderzoek gebleken.

Eventueel optredende vervolgschade heeft vooral betrekking op dode bomen, kanker gezwellen en dode wortels. Deze verschijnselen kunnen wel direct in relatie staan met de rampen op de genoemde data. Derhalve worden ruim 1000 dossiers t/m 52 weken na de waterschaderamp gevolgd, omdat schade pas later zichtbaar kan worden. Eerst daarna kunnen deze dossiers worden afgesloten en tegemoetkomingen worden uitgekeerd.

Geïnundeerde polders(Tussenklappenpolder)

In goed overleg met de Provincie Groningen en LASER zijn praktische afspraken gemaakt over de behandeling van schadegevallen in de geïnundeerde polders in Groningen. De polders vallen in ieder geval onder het schadegebied van de WTS. De mogelijkheden die de WTS regeling biedt, zullen dan ook zoveel mogelijk worden gebruikt. De provincie zal daarnaast individuele gevallen een aanvullende tegemoetkoming in de schade verstrekken, teneinde "onbillijkheden van overwegende aard" te voorkomen. De gedupeerden hebben in de week van 14 juni hun WTS vergoeding uitbetaald gekregen voor zover aan alle voorwaarden zoals gesteld in de WTS regeling is voldaan. Het provinciale deel is eind juni uitbetaald.

Witlofteelt

De ROS geeft een tegemoetkoming aan de schade in het primaire productieproces, d.w.z. schade aan de gewassen op het veld. In de witlofsector wordt schade aan de teelt van witlof pennen dan ook vergoed, mits de schade tijdig is gemeld. De schade aan vervolgactiviteiten zoals dienstverlening, distributie en afzet die niet behoren tot het primaire productieproces behoren tot een andere categorie dan die aan de teelt van het primaire gewas. De schade aan de trek van witlof gaat dan ook om omzetschade en die is krachtens een besluit van het kabinet uitgesloten van tegemoetkoming. Het trekken van witlof is een vervolgactiviteit op het primaire productieproces van de teelt van de witlofpennen en komt dus niet voor tegemoetkoming in aanmerking. Witloftrekkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het Borgstellingsfonds. Tot op heden zijn hiervoor nog geen aanvragen binnengekomen.

In zijn algemeenheid zijn telers en trekkers met voorrang behandeld. Eveneens hebben experts speciale snijproeven/ trekproeven verricht om de eventuele schade te kunnen vaststellen.

Nog deze maand krijgt iedereen die zich heeft gemeld bericht of men wel of niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Bezwaarschriften

Tot op heden zijn er voor WTS 1, WTS2 en ROS 330, 204 resp. 350 bezwaarschriften ingediend. Naar verwachting zal voor WTS2 en ROS dit aantal nog wijzigen omdat:

Een deel van de beslissingen eerst recentelijk verstuurd is, daarvoor is de bezwaartermijn van 6 weken nog niet is verlopen

voor het andere deel de definitieve tegemoetkoming nog niet is vastgesteld.

Pas als alle schadeclaims zijn beoordeeld en de tegemoetkomingen in de schade zijn uitbetaald kan een volledig beeld in de bezwaarschriften worden verkregen.

De binnengekomen bezwaarschriften hebben vooral betrekking op de meldingsfase (tijdigheid en gebied). De overige richten zich op de hoogte van het taxatiebedrag. Het tot op heden ontvangen percentage bezwaarschriften voor WTS1 en WTS2 valt relatief mee. Veel aanvankelijke bezwaren blijken door een duidelijke uitleg van het call-centre met betrekking tot de systematiek en berekeningswijze weggenomen te kunnen worden.

Voor ROS is het aantal ingediende bezwaarschriften, circa 350, hoger dan geprognosticeerd. Deze betreffen vooral het percentage eigen risico en de referentiejaren. De bezwaren hebben vooral te maken met de bepalingen van de Regeling oogstschade.

Hoewel de voorwaarden gunstig lijken voor afdoende afhandeling van bezwaarschriften is een voorspelling van de financiële gevolgen hiervan op dit moment nog niet mogelijk.

Den Haag, 5 juli 1999

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...