Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laser-Nieuwsbrief WTS en Regeling oogstschade

Datum nieuwsfeit: 12-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TuinbouwNet

LASER-NIEUWSBRIEF, week 27

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 27

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Algemeen Overleg van de Vaste Kamer commissies LNV en BZK op 29 juni

laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van WTS en ROS

maatwerk in enkele sectoren

bezwaar en beroepsprocedures

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade (ROS) 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

Algemeen Overleg Tweede Kamer d.d. 29 juni van Vaste Kamercommissie LNV en BZK met Minister Brinkhorst en Staatssecretaris De Vries.

Van de zijde van de Tweede Kamer namen PvdA, VVD, CDA en SP deel aan het Algemeen Overleg (AO). Ten algemene spreken de aanwezige kamerleden hun waardering uit over de totale afhandeling van de waterschaderegeling. Er is sprake geweest van een consciëntieuze aanpak en er zijn weinig klachten binnen gekomen. De PvdA merkt op dat tijdens dit AO weinig nieuwe gezichtspunten naar voren zullen komen; immers de beantwoording van de Kamervragen inzake Tussenklapperpolder en het Borgstelingsfonds zijn afdoende behandeld.

Het CDA vraagt de bewindslieden ten aanzien van de laatste knelgevallen, aanvraagdatum boomteelt, schade fruitteelt, en schade bij witloftrekkers wat meer ruimte en mogelijkheden te creëren en vraagt hiervoor ook nadrukkelijk de steun van de coalitiefracties. Deze steun blijft vervolgens uit.

De vragen van de kamerleden richten zich op de afhandeling van de laatste gevallen, met name de glastuinbouw en de witloftrekkerij. Staatssecretaris De Vries geeft aan dat in de glastuinbouw extra werk nodig was i.v.m. het vaststellen van nieuwe normbedragen voor gewassen, waarvan nog geen historische gegevens bekend waren. Minister Brinkhorst legt uit dat witloftrekkerij een vervolgactiviteit is die niet tot het primaire proces behoort, en daardoor niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Met betrekking tot knelgevallen waar continuïteitsproblemen optreden geeft minister Brinkhorst aan dat er sprake is van een combinatie van factoren; er zijn veel gemengde bedrijven bij met varkenshouderij, die dan ook te maken hebben met de slechte prijzen in de varkenshouderij. Minister Brinkhorst ziet geen noodzaak tot het treffen van extra voorzieningen. Voor deze bedrijven is het maatwerk van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen beschikbaar eventueel gecombineerd net de bijzondere mogelijkheden van het Borgstellingsfonds

Tevens wordt geïnformeerd naar de rechtsgang die voor bezwaren mogelijk is.

Staatssecretaris De Vries geeft aan dat bezwaar tegen beslissingen bij LASER kan worden gemaakt. (In de praktijk blijkt dat deze procedure zorgvuldig wordt bevonden en dat de meeste bezwaren bevredigend kunnen worden afgehandeld.)

Na de bezwaarschriftenprocedure bij LASER is via de administratieve rechter beroep mogelijk en uiteindelijk cassatie bij de Hoge Raad. Tegemoetkomingen die op basis van uitspraken worden toegekend, worden uiteraard vergoed.

Door PvdA en VVD wordt gevraagd naar de verzekeringsmogelijkheden van waterschade door het bedrijfsleven en het overleg hierover met de verzekeraars. Zij willen hier na de zomer over doorspreken.

Staatssecretaris De Vries licht toe dat LTO-Nederland met anderen een onderzoek heeft gedaan. Dit wordt betrokken bij het zoeken naar verzekeringsmogelijkheden van waterschade. De staatssecretaris zal na behandeling van dit punt in het Kabinet schriftelijk rapporteren.

Stand van zaken per 1 juli 1999

Van de 19.000 meldingen zijn 13.000 aanvragen van agrarische bedrijven ingediend. Gemiddeld 80% van de agrarische meldingen is afgehandeld, de gedupeerden zijn in kennis gesteld van de beslissing en hebben hun tegemoetkoming ontvangen. Hiermee is de uitvoering van alle regelingen op schema. Het gros van de tegemoetkomingen is uitgekeerd. Circa 1850 dossiers zijn om diverse redenen nog niet afgehandeld

Gemiddeld ligt het percentage afwijzingen bij de agrarische bedrijven op 15%. Hierbij zij aangetekend dat de voorwaarden voor deelname aan de ROS strenger zijn dan de WTS. Dit heeft met name in het voortraject een groter percentage afwijzingen tot gevolg gehad.

Maatwerk

Zoals bekend, is gekozen voor een zorgvuldige aanpak, waarbij alle bedrijven door een of meer taxateurs zijn bezocht. Voor deelsectoren kon niet worden gewerkt met beschikbare algemene normen, maar moest maatwerk worden geleverd. Op dit punt is er bijvoorbeeld veel extra werk verricht in de sectoren boomteelt en glastuinbouw. Dit maatwerk maakte veel ingelaste herhaalde taxaties noodzakelijk om tot een weloverwogen besluitvorming te komen omtrent de berekening van de tegemoetkoming. De resterende 1850 aanvragen worden uiteraard ook zo spoedig mogelijk afgehandeld. Overigens die bedrijven die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen en nog niet definitief zijn uitbetaald, hebben desgewenst een voorschot ontvangen, zodat liquiditeitstekorten zoveel mogelijk zijn voorkomen.

Glastuinbouw

Voor deze sector, zijn herhaalde taxaties nodig geweest, soms omdat normen voor de veelal specifieke gewassen en variëteiten niet bekend waren en soms omdat het herstelvermogen van het gewas op het moment van de taxatie niet goed ingeschat kon worden. Hierdoor was het moeilijk de gederfde inkomsten in het vervolgtraject na het schademoment te bepalen. Op basis van de eerste schattingen zijn wel reeds voorschotten uitgekeerd. Nu meer inzicht verkregen is in de feitelijk behaalde opbrengsten van het schadegewas kunnen op enkele tientallen dossiers na, alle glastuinbouwdossiers afgewerkt worden. Binnen een aantal weken zullen vele beschikkingen verstuurd worden. In een aantal gevallen zal de definitieve tegemoetkoming lager zijn dan de aanvankelijke raming en zullen in voorkomend geval bij te hoog uitbetaalde voorschotten terugvorderingen gedaan worden. Het betreffen renteloze terugvorderingen mits geen sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik en mits binnen de gestelde termijn van 6 weken na beslissing de terugvordering geïnd is. Er zijn een aantal glastuinbouwbedrijven die nog geen informatie hebben overgelegd, ondanks enkele aanmaningen. Deze lopen het risico dat het gehele voorschot wordt teruggevorderd.

Fruitteelt-meerjarige gewassen

Het betreft met name de vaststelling welke schade een direct gevolg is van de waterschade 1998 en hoe de taxatie van de schade zal geschieden. Slechts dan wordt een schade tegemoetkoming uitgekeerd indien sprake is van een direct causaal verband. Derhalve kunnen de ziekteverschijnselen die ten gevolge van Pseudomonas infectie zijn waargenomen niet toegeschreven worden aan de calamiteiten op 13/14 september en eind oktober. Dit is uit onderzoek gebleken.

Eventueel optredende vervolgschade heeft vooral betrekking op dode bomen, kanker gezwellen en dode wortels. Deze verschijnselen kunnen wel direct in relatie staan met de rampen op de genoemde data. Derhalve worden ruim 1000 dossiers t/m 52 weken na de waterschaderamp gevolgd, omdat schade pas later zichtbaar kan worden. Eerst daarna kunnen deze dossiers worden afgesloten en tegemoetkomingen worden uitgekeerd.

Geïnundeerde polders(Tussenklappenpolder)

In goed overleg met de Provincie Groningen en LASER zijn praktische afspraken gemaakt over de behandeling van schadegevallen in de geïnundeerde polders in Groningen. De polders vallen in ieder geval onder het schadegebied van de WTS. De mogelijkheden die de WTS regeling biedt, zullen dan ook zoveel mogelijk worden gebruikt. De provincie zal daarnaast individuele gevallen een aanvullende tegemoetkoming in de schade verstrekken, teneinde "onbillijkheden van overwegende aard" te voorkomen. De gedupeerden hebben in de week van 14 juni hun WTS vergoeding uitbetaald gekregen voor zover aan alle voorwaarden zoals gesteld in de WTS regeling is voldaan. Het provinciale deel is eind juni uitbetaald.

Witlofteelt

De ROS geeft een tegemoetkoming aan de schade in het primaire productieproces, d.w.z. schade aan de gewassen op het veld. In de witlofsector wordt schade aan de teelt van witlof pennen dan ook vergoed, mits de schade tijdig is gemeld. De schade aan vervolgactiviteiten zoals dienstverlening, distributie en afzet die niet behoren tot het primaire productieproces behoren tot een andere categorie dan die aan de teelt van het primaire gewas. De schade aan de trek van witlof gaat dan ook om omzetschade en die is krachtens een besluit van het kabinet uitgesloten van tegemoetkoming. Het trekken van witlof is een vervolgactiviteit op het primaire productieproces van de teelt van de witlofpennen en komt dus niet voor tegemoetkoming in aanmerking. Witloftrekkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het Borgstellingsfonds. Tot op heden zijn hiervoor nog geen aanvragen binnengekomen.

In zijn algemeenheid zijn telers en trekkers met voorrang behandeld. Eveneens hebben experts speciale snijproeven/ trekproeven verricht om de eventuele schade te kunnen vaststellen.

Nog deze maand krijgt iedereen die zich heeft gemeld bericht of men wel of niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Bezwaarschriften

Tot op heden zijn er voor WTS 1, WTS2 en ROS 330, 204 resp. 350 bezwaarschriften ingediend. Naar verwachting zal voor WTS2 en ROS dit aantal nog wijzigen omdat:

Een deel van de beslissingen eerst recentelijk verstuurd is, daarvoor is de bezwaartermijn van 6 weken nog niet is verlopen

voor het andere deel de definitieve tegemoetkoming nog niet is vastgesteld.

Pas als alle schadeclaims zijn beoordeeld en de tegemoetkomingen in de schade zijn uitbetaald kan een volledig beeld in de bezwaarschriften worden verkregen.

De binnengekomen bezwaarschriften hebben vooral betrekking op de meldingsfase (tijdigheid en gebied). De overige richten zich op de hoogte van het taxatiebedrag. Het tot op heden ontvangen percentage bezwaarschriften voor WTS1 en WTS2 valt relatief mee. Veel aanvankelijke bezwaren blijken door een duidelijke uitleg van het call-centre met betrekking tot de systematiek en berekeningswijze weggenomen te kunnen worden.

Voor ROS is het aantal ingediende bezwaarschriften, circa 350, hoger dan geprognosticeerd. Deze betreffen vooral het percentage eigen risico en de referentiejaren. De bezwaren hebben vooral te maken met de bepalingen van de Regeling oogstschade.

Hoewel de voorwaarden gunstig lijken voor afdoende afhandeling van bezwaarschriften is een voorspelling van de financiële gevolgen hiervan op dit moment nog niet mogelijk.

Den Haag, 5 juli 1999

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie