Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 13 juli 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Aanbestedingsregels
2 Beantwoording schriftelijke vragen statenleden G.Le Belle en P.Poelmann inzake het inschakelen van externe adviseurs/onderzoeksbureaus
3 Ondermandatering personeelsbesluiten 4 Evaluatie Veelzijdig Personeelsbeleid en hoofdlijnen voor nieuw beleid
5 Schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma aangaande de gang van zaken bij de verkiezingen van de bestuursleden van de Noord-Hollandse waterschappen ten noorden van het Noordzeekanaal 6 Legionella; stand van zaken en besluitvorming vervolgtraject
7 Beantwoording statenvragen van mw.A.Dekker en hr.C.Mooij (VVD)
8 Agenda voor Europese Strategie
9 Huis der Nederlandse Provincies in Brussel 10 Experiment Leefbaarheidsplannen
11 Stedelijke vernieuwing
12 Startnotitie regiovisie GGZ
13 Art.19 WRO bouwplan 168 woningen te Lisserbroek 14 Bestemmingsplan Schiphol-West e.o., tweede herziening 15 Beslissing op verzoek van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO bouw bedrijfswoning perceel Gemaalweg/Dorpsweg te Hensbroek, gemeente Obdam.
16 Jaarverslag Comité van de Regio's

Onderwerp Besluit

1.
Aanbestedingsregels Het college besluit de Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland vast te stellen

2.
Beantwoording schriftelijke vragen statenleden G.Le Belle en P.Poelmann inzake het inschakelen van externe
adviseurs/onderzoeksbureaus Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Ondermandatering personeelsbesluiten Het college besluit:
1. Goed te keuren de door de Directieraad vastgestelde Ondermandaatlijst Personeelsbesluiten voor Afdelingshoofden, het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie en het bureauhoofd vvan het bureau advies en beheer van de afdeling Personeel en Organisatie.
2. Het bij hun besluit van 4 maart 1997 vastgestelde Mandaatbesluit Personeelszaken te wijzigen.

3. De onder 1 en 2 bedoelde besluiten in werking te laten treden op de datum van inschrijving in het openbaar mandaatregister en terug te laten werken tot en met 1 maart 1999.

4.
Evaluatie Veelzijdig Personeelsbeleid en hoofdlijnen voor nieuw beleid Het college besluit:

1. Kennis te nemen van inliggend evaluatierapport Veelzijdig Personeelsbeleid, opgesteld door Research voor Beleid.
2. In principe het Veelzijdig Personeelsbeleid in de huidige vorm niet te continueren.

3. In principe tot het opstellen van een breed georiënteerd nieuw Arbeidsmarktbeleid, waarvan de projectmatige uitvoering plaatsvindt in Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten.

4. Gelet op de aanbevelingen van het rapport van Research voor Beleid en de resultaten van het Debat voor de Toekomst de beleidsinsplanningen, totnutoe gericht op het MKB, te versterken langs de volgende hoofdlijnen

- nadere uitwerking te geven aan de rol van de provincie m.b.t. Arbeidsmarktbeleid in de portefeuille van mevrouw Klijn, inclusief voorstellen t.a.v. financiële en formatieve aanvulling . verbreding naar niet-marktsectoren (in het bijzonder de sector zorg);
. aandacht voor regionale afstemming op de arbeidsmarkt, de positie van de RBA's en CWI's en de vorming van regionale platforms; . aandacht voor daadwerkelijke participatie op de arbeidsmarkt door arbeidsgehandicapten;
. gelet op demografische ontwikkelingen nader inzicht te verkrijgen in de positie van senioren op de arbeidsmarkt;
. gelet op de toenemende drop-out problematiek in het onderwijs aandacht voor deelname van jongeren op de arbeidsmarkt; . nadrukkelijke aandacht besteden aan dwarsverbanden met andere Europese, nationale en provinciale projecten die bijdragen aan werkgelegenheid;
. herdefiniëring van de rol van de provincie, nl. prominenter aanwezig, stimulerend, regisserend en herkenbaar voor de burger.
- verbreding te geven aan veelzijdige Arbeidsmarktprojecten in de portefeuille van mevrouw Goijert
. projectmatige uitvoering van het Arbeidsmarktbeleid, binnen de daarin gestelde beleidskaders;
. aandacht voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
5. De portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid en Veelzijdig Personeelsbeleid/Onderwijs te verzoeken met nadere voorstellen te komen als uitwerking van punt 4.

6. Kennis te nemen van de verwachte overschrijding van het budget 1999 van Veelzijdig Personeelsbeleid.

7. Aan PS voor te stellen om bij het najaarsbericht f.400.000,- extra te ramen, e.e.a. in lijn met de bij de begrotingsbehandeling 1999 aangenomen motie 55-17.

8. Het evaluatierapport Veelzijdig Personeelsbeleid ter kennisname te sturen aan de statencommissies ELE en ZWC.

9. Het evaluatie rapport ter kennisname te sturen aan de statencommissie OOPO en FSB en de besluiten onder 3. en 6. voor advies voor te leggen aan deze commissies.

5.
Schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma aangaande de gang van zaken bij de verkiezingen van de bestuursleden van de Noord-Hollandse waterschappen ten noorden van het Noordzeekanaal Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Legionella; stand van zaken en besluitvorming vervolgtraject Het college besluit:

1. Alle zwembaden aan te schrijven om vóór 1 september 1999 :
- een risico-analyse te laten uitvoeren door een erkend bedrijf of instelling en daarover aan GS te rapporteren

- indien dit naar aanleiding van de risico-analyse noodzakelijk blijkt direct preventieve maatregelen te nemen en daarover aan GS te rapporteren

- een beheersplan op te stellen dat moet waarborgen dat de ontwikkeling van Legionella P. blijvend wordt voorkomen en dit plan bij GS in te dienen

2. Na 1 september 1999 een steekproef te houden onder de zwemgelegenheden op de aanwezigheid van Legionelle Pneumophila-bacterie, waarbij indien de bacterie wordt aangetoond direct maatregelen moeten worden genomen, te weten buitengebruikstelling van het warmwatertoestel, communicatie naar de pers over de Legionella constatering, maatregelen door de zwemgelegenheid, herbemonstering, heropening indien bemonsteringsresultaat dat toelaat (gemiddeld na 12 dagen) en communicatie naar de pers over het Legionella-vrij zijn van de zwemgelegenheid.

3. Op korte termijn controles uit te voeren bij bedrijven, die de geadviseerde maatregelen reeds hebben genomen, op de effectiviteit van de risico-analyse, de eventueel genomen preventieve maatregelen en het ingediende beheersplan.

7.
Beantwoording statenvragen van mw.A.Dekker en hr.C.Mooij (VVD) Het college stelt de antwoorden vast

8.
Agenda voor Europese Strategie Het college besluit:
1. Instemmen met de Agenda voor Europese Strategie en kennis te nemen van het daarbij behorende werkplan, waarbij als speerpunten moeten worden aangemerkt:

- de relatie tussen provinciaal Europees beleid en de burger ("Op de burger betrokken")

- snelle kennisopbouw en kennisverbreding binnen de eigen organisatie over Europa (o.a. Leergang Europa).

2. Bij e.e.a. aan te tekenen dat projecten expliciet en tijdig aan het college dienen te worden voorgelegd ter besluitvorming over co-financiering.

3 De Agenda voor Europese Strategie over twee jaar te evalueren op uitvoering en mate van doorlopende actualisering.
4 De Agenda voor Europese Strategie ter advisering voor te leggen aan de commissie Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 8 september 1999. De leden van de commissie Strategie en Beleidsvorming worden uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn.
5 Na bespreking in deze Statencommissie de Agenda voor te leggen aan PS in zijn vergadering van 11 oktober.

9.
Huis der Nederlandse Provincies in Brussel Het college besluit:

1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inhoudende
- In te stemmen met de statuten voor oprichting van de Internationale Vereniging 'Huis der Nederlandse Provincies' naar Belgisch recht;
- In te stemmen met toetreding van de provincie Noord-Holland tot deze vereniging;

- de heer Verburg voor te dragen als lid van de Algemene Ledenvergadering van het 'Huis der Nederlandse Provincies';
- In te stemmen met toetreding van het IPO tot deze vereniging;. in principe vast te stellen.

2. Het onder 1 genoemde principe besluit ter advisering voor te leggen aan de commissie voor Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 8 september 1999.

3. Bij gebleken instemming van deze Statencommissie de voordracht ter vaststelling voor te leggen aan PS in haar vergadering van 11 oktober
1999.

10.
Experiment Leefbaarheidsplannen Het college besluit:
1. Naar aanleiding van motie 55-8 van Provinciale Staten, uitvoering te geven aan het experiment opstellen van een tweetal leefbaarheidsplannen, zoals toegelicht in de Nota voor GS.
2. Behoudens wijziging in te stemmen met opdrachtverlening aan bureau AMER.

3. Behoudens wijziging, in te stemmen met de uitnodigingsbrief aan gemeenten om zich op te geven voor deelname aan het experiment.
4. Het Plan van Aanpak ter kennisname toe te zenden aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

11.
Stedelijke vernieuwing Het college besluit:
1. Overeenkomstig het besluit van 30 maart jongstleden een ontwerp-beleidskader stedelijke vernieuwing voor te bereiden.
2. Aan de gemeenten een brief te sturen waarin:
- de gemeenten worden geïnformeerd over het in voorbereiding zijnde beleidskader

- alle niet-rechtstreekse gemeenten worden uitgenodigd nu met de voorbereiding van hun plannen voor stedelijke vernieuwing in de periode 2000-2004 te beginnen. De programma's en notities 2000-2004 moeten juli 2000 gereed zijn.

- de gemeente gewezen wordt op het belang van gebiedsgerichte/bovenlokale afstemming en de functie die de regionale samenwerkingsverbanden daarbij kunnen spelen.

3. Het voorlopig beleidskader rond 1 september in GS te bespreken. Daarbij te bezien of het voorlopig beleidskader zich leent om als startnotitie conform het besluit van PS d.d. 6 oktober 1997 in Provinciale Staten te worden behandeld.

4. Dit najaar regioconferenties te organiseren, waarbij gesproken zal worden over het voorlopig beleidskader en de opgave en prioriteiten bij de stedelijke vernieuwing in de regio. Het ontwerp-beleidskader zal begin 2000 ter vaststelling worden voorgelegd aan PS.
5. Mede gezien de bestaande functionele samenhangen tussen steden en dorpen vooralsnog uit te gaan van een regioindeling conform de bestaande samenwerkingsverbanden en in afwachting van verdere besluitvorming nader te bezien of en op welke wijze de stedelijke vernieuwing in gebiedgerichte programma's zal worden meegenomen.
12.
Startnotitie regiovisie GGZ Het college besluit:
- in te stemmen met de inhoud van de startnotitie voor de regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg;

- de gedeputeerde Zorg te machtigen om de startnotitie, en dan met name de knelpuntenanalyse, aan te vullen indien de in juli a.s. geplande inbreng van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam daartoe aanleiding geeft;

- de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende de startnotitie voor de regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg in principe vast te stellen;

- de statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn, Cultuur;

- de startnotitie ter becommentariëring aan alle betrokken partijen toe te sturen.

13.
Art.19 WRO bouwplan 168 woningen te Lisserbroek Het college besluit tot afgifte over te gaan van de verklaring van geen bezwaar ex art.19 WRO en art.50, lid 5 van de Woningwet, voor de bouw van 168 woningen in Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer
14.
Bestemmingsplan Schiphol-West e.o., tweede herziening Het college besluit:

1. Reclamant mr.Wentink-Quelle te berichten dat de bedenkingen niet in behandeling worden genomen wegens te late indiening van de zienswijzen.

2. Het bestemmingsplan Schiphol-West e.o., tweede herziening goed te keuren

15.
Beslissing op verzoek van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO bouw bedrijfswoning perceel Gemaalweg/Dorpsweg te Hensbroek, gemeente Obdam. Het college besluit de verklaring van geen bezwaar af te geven.

16.
Jaarverslag Comité van de Regio's Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 1998 van het Comité van de Regio's.

2. Het jaarverslag ter kennisneming voor te leggen aan de Commissie Economie, Landbouw en Europa.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 7
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2, 3, 4
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 5, 6, 8, 9, 16
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 1
S.Raben tel. (023) 514 40 07 10, 11, 12, 13, 14, 15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie