Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Brunssum

Datum nieuwsfeit: 15-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Brunssum

Nieuws

Gemeente Brunssum

Grenze(n)loos Gastvrij

Laatste wijziging 15 juli 1999

Goed voor milieu en portemonnee

Kledingcontainers goed gebruiken
De regionale reinigingsdienst Rd4 heeft op bijna honderd plaatsen in Parkstad Limburg containers staan waarin burgers ouder kleding, textiel en schoenen kwijt kunnen. Deze kledingcontainers zijn meestal te vinden bij de zogenaamde straatclusters, samen met glas-, blik- en/of papiercontainers.
Als dit afval goed wordt gescheiden, hoeft het niet meer duur verbrand te worden. Het kan dan bijvoorbeeld worden verkocht aan textielverwerkende bedrijven. Zo levert het zelfs nog geld op. Dit geld komt ten goede aan de afvalstoffenheffing. Het is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de burgers.

Helaas keren de textielverwerkende bedrijven nog veel te vaak volledige partijen textiel uit de Rd4 containers af, omdat ze vochtig of te vervuild zijn. Dan moeten deze partijen alsnog worden verbrand. Vocht is heel slecht voor textiel. Het gaat dan schimmelen waardoor het absoluut onbruikbaar wordt. Ook olieresten in textiel zijn moeilijk te verwijderen, ze verspreiden zich en zorgen ervoor dat recyclen van het textiel onmogelijk wordt.

Om dit allemaal te voorkomen hanteert de Rd4 sinds kort de volgende gebruiksvoorschriften voor textielcontainers:


* Kleding en textiel zo droog mogelijk aanbieden.


* Verpak de kleding en textiel altijd in een gesloten plastic zak en gooi het dan pas in de container. Hierdoor verspreiden vocht en vuil zich tenminste niet door de hele container en worden de spullen ook niet zo snel gestolen.


* Poetsdoeken, met name met olie-achtige resten, moeten bij het restafval. Beslist niet in de kledingcontainer.


* Schoenen kunnen ook in de kledingcontainer. Bindt ze dan per paar aan elkaar. Schoenen kunnen ook vochtig zijn. Doe ze daarom ook in een gesloten plastic zak.

Als u meer vragen hebt kunt u contact opnemen met de Rd4 servicetelefoon 5437 100.


Regionale Indicatiestelling Oostelijk Zuid-Limburg (RIO)

Als u voor uzelf of voor familieleden een beroep wil doen op de professionele zorginstellingen kunt u contact opnemen met de Stichting Regionale Indicatiestelling Oostelijk Zuid-Limburg (RIO). U kunt bij de RIO terecht voor de volgende voorzieningen:


* huishoudelijke hulp


* verzorging of verpleging in de thuissituatie


* dagopvang of dagverzorging voor ouderen


* dagbehandeling in een verzorgingshuis of verpleeghuis


* opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.


* kortdurende opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

U kunt rechtstreeks naar het kantoor van de RIO in Heerlen toe gaan. Het is gevestigd aan de Heerlerbaan 125 en is op werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefonisch is de RIO te bereiken op telefoonnummer 5410 555.


Ophalen oudpapier in juli/augustus

Zaterdag 31 juli:
Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Op de Vos, Klingelsberg. Zaterdag 14 augustus: De Kling, De Streek,
Zaterdag 21 augustus: Rumpen/Rumpenerbeemden, Componistenbuurt, Haansberg, Hemelder, Kleikoelen, Schuttersveld. Zaterdag 28 augustus: Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Treebeek, Op gen Haan, Kerkeveld, Hofpoel, Op de Vos, Klingelsberg.

Let op! In verband met vakanties is het ophaalschema gewijzigd.

De aangeleverde pakketten mogen niet meer wegen dan 15 à 20 kilo. Anders zijn ze niet meer te tillen voor de mensen die het papier ophalen. Ook moeten de pakketten uiterlijk om 9.00 uur aan de straat staan.
Burgers die met een grote hoeveelheid oud papier zitten, kunnen daarvoor terecht op het milieupark aan de Molenvaart.

De bewoners wordt verzocht om op de ophaaldagen het papier op een zichtbare plaats buiten te zetten.
Oud papier inleveren kan ook in het milieupark aan de Molenvaart.


Instellen parkeerverbod

Instellen parkeerverbod in een gedeelte van het Ambacht In het Ambacht het gedeelte gelegen tussen de Maastrichterstraat en de Touwslager is aan de oostzijde voor een klein gedeelte parkeren toegestaan. Aan de westzijde mag voor het grootste gedeelte normaal worden geparkeerd.
Hierdoor komt het voor dat er tweezijdig wordt geparkeerd met als gevolg dat door de geringe breedte van de weg de doorgang voor grotere voertuigen wordt belemmerd.
Het College van B&W is dan ook voornemens een parkeerverbod in te stellen voor het gehele gedeelte van de oostzijde van het Ambacht gelegen tussen de Maastrichterstraat en de Touwslager. Het parkeerverbod zal worden aangegeven door een onderbroken gele streep.

Instellen parkeerverbod in de Molenvaart.
De bereikbaarheid van de bedrijven voor grotere voertuigen in de Watermolen geeft problemen daar tweezijdig parkeren is toegestaan. Het College van B&W heeft daarom besloten een parkeerverbod in te stellen voor de westzijde van de Watermolen en dit aan te geven door het plaatsen van een tweetal borden E1.

Instellen parkeerverbod in een gedeelte van de Heugerstraat. Vooral tijdens activiteiten in de sporthal Rumpen wordt het gedeelte van de Heugerstraat gelegen tussen de Rumpenerstraat en de Hoefnagelshof dichtgeparkeerd met voertuigen. Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie en wordt de doorgang geblokkeerd.
Onder normale omstandigheden is de noodzaak om in dit gedeelte van de Heugerstraat te parkeren niet aanwezig daar zich in de onmiddellijke nabijheid de parkeerplaats van de sporthal bevindt. Het College van B&W heeft daarom besloten een parkeerverbod in te stellen voor genoemd gedeelte van de Heugerstraat door het plaatsen van een tweetal borden E1.

Instellen parkeerverbod in de Molenvaart.
Door het aanleggen van een tweetal rotondes is via de Molenvaart een aantrekkelijke route ontstaan voor doorgaand verkeer. Met name vrachtverkeer maakt steeds meer gebruik van deze weg. De aanwezigheid van een aantal bedrijven en het aanwezig zijn van het milieupark en de laatstelijk geopende parkeerplaats voor vrachtauto=s en bussen heeft een verdere toename van het verkeer ten gevolge gehad. Daar in de Molenvaart tweezijdig parkeren is toegestaan, ontstaat hierdoor een wanordelijke, onoverzichtelijke en soms onveilige verkeerssituatie.
Het College van B&W heeft daarom besloten een parkeerverbod in te stellen voor de gehele Molenvaart en dit aan te geven door het plaatsen van een tweetal borden E1.


Nieuwe marktcommissie geïnstalleerd

Burgemeester Jacobs heeft donderdag 8 juli, in het bijzijn van de wethouder marktzaken, dhr. Pierik, de nieuwe marktcommissie geinstalleerd.
In de marktcommissie zitten drie vertegenwoordigers van de marktkooplieden: de heren J. Wiersma, P. Heinen en L. Ruiter. De vertegenwoordiger uit de belangenorganisatie van de kooplieden is de heer A. Ruiter. Er zitten vijf consumenten in de marktcommissie. De heer P. Wollersheim en de dames M.T. Heitlager, C.M.M.J. Kisters, E. Unal en A. Cornelissen. Namens de plaatselijke middenstand heeft mevrouw S. Paas (Stap - In) zitting.


Cliëntenraad voor Brunssum

Burgemeester Jacobs heeft dinsdag 6 juli de eerste cliëntenraad van Brunssum geïnstalleerd. De doelstelling van deze raad is onder meer het gevraagd en ongevraagd adviseren over de Algemene bijstandswet en het daarmee samenhangende minima- en armoedebeleid. Het gaat daarbij zowel om beleidsvoornemens als om uitvoering van de wet.

De cliëntenraad heeft tien zetels. Hiervan zijn er vijf gereserveerd voor klanten en vijf voor vertegenwoordigers van de professionele instellingen en/of belangengroeperingen. In de startfase is de wethouder van Sociale Zaken, Paul van Betuw, voorzitter. Bij het samenstellen van de cliëntenraad is de gemeente erin geslaagd om een gelijke verdeling te krijgen tussen mannen, vrouwen en doelgroepen (ouderen, alleenstaand, eenouder-gezin e.d.).

Vacature
In de cliëntenraad hebben de volgende personen zitting namens de uitkeringsgerechtigden: mw. M.Pawlak, mw. J.Damen, K.Stevelmans en W. van der Schaft. Voor deze afvaardiging is nog één vacture. Mensen die hierin zijn geïnteresseerd kunnen contact opnemen met mw. Marion Leurs, tel. 5278 464, of met Jan Gerards, tel. 5278 441.

Namens de professionele instellingen zitten de volgende personen in de cliëntenraad: mw. A.Goertz (Maatschappelijk Werk Brunssum), J.Kok (Stichting Ouderen Welzijn), G. van den Broek (FNV), mw. J.Quadvlieg-van dam (Rode Kruis Welfare) en mw. C.Kisters.

Samen
Een van de eerste acties voor de cliëntenraad is aan de slag gaan met het participatieplan (procedures, evaluatie etc). In de startnotitie 'cliëntenparticipatie' zijn hiervoor al kaders aangegeven. Cliëntenraad en gemeente zullen binnen de gegeven uitgangspunten samen de juiste weg zoeken om deze nader in te vullen.

Advies
De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan. Bij elk advies moet de gemeente aangeven wat ermee is gedaan en als ze het advies niet opvolgen, aangeven waarom men afwijkt van de advisering.

Na één jaar wordt de cliëntenraad geëvalueerd.


Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bij elkaar op dinsdag 6 en woensdag 7 juli. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende besluiten genomen.

Bestemmingsplannen - lokaties
Walcundusstraat 1 voor het vergroten van een woonhuis. Jonker van Weerststraat 21 voor het vergroten van een woonhuis. Pastoor Hagenstraat 42 voor het bouwen van een woonhuis en een appartement.

Vrijstelling bestemmingsplan
Voor het bouwen van 32 HR atrium woningen en het aanleggen van wegen op het Amstenraderveld heeft de raad vrijstelling verleend voor het daar geldende bestemmingsplan.

Nota Integrale Openbare Orde en Veiligheid

De raad is akkoord gegaan met de nota Integrale Openbare Orde en Veiligheid. Daarin staat onder meer dat de rampenplannen AWACS en AFCENT vor 1 oktober van dit jaar moeten worden bijgesteld, dat er in september 1999 een bestuurlijke oefening milleniumproblematiek moet worden gehouden en dat voorbereidingen moeten worden getroffen om in 2000 een multidisciplinaire oefening AWACS te kunnen houden.

Gewijzigde verordening leerlingenvervoer
De verordening leerlingenvervoer is gebaseerd op een modelverordening van de VNG. Doordat er enkele tekstuele aanpassingen zijn gedaan en de oude afstandscriteria weer zijn ingevoerd, heeft de raad de verordening opnieuw vastgesteld. De regeling is daardoor weer nagenoeg gelijk aan die van het schooljaar 1998/1999.

Fusie PNEM/MEGA Groep met EDON Groep
Als aandeelhouder van de PNEM/MEGA Groep is de gemeenteraad akkoord gegaan met de fusieplannen van dit bedrijf met de EDON Groep.

Woonwagenrechten
Bewoners van woonwagens, die weigeren een huurcontract af te sluiten, kunnen via een belastingaanslag worden aangeslagen. Omdat de huren voor woonwagens met ingang van 1 juli 1999 worden verhoogd, zijn nu ook bedragen in de verordening verhoogd.

Nieuwbouw Brandweerkazerne
De raad is akkoord gegaan met een stappenplan om te komen tot de bouw van een brandweerkazerne. Daarbij wordt uitgegaan van drie mogelijke lokaties: Kruispunt Wijenweg/Brunssummerweg/Trichterweg, Emmaweg tussen Stassar en Van Mulken en bij de rotonde Emmaweg/Koolweg.

Verkeerscirculatieplan Centrum
Het Verkeerscirculatieplan Centrum voorziet in het instellen van éénrichtingverkeer (voor snelverkeer) op de centrumring (tegen de wijzers van de klok) en het instellen van éénrichtingverkeer op de Lindestraat (van oost naar west). Afslaand verkeer vanuit het Lindeplein richting Lindestraat wordt onmogelijk en de Hokkelenbergstraat wordt verkeersluw gemaat. Aanvullend op het verkeerscirculatieplan wordt op het kruispunt
Essenstraat/Maastrichterstraat/Dorpstraat/Lindestraat een rotonde aangelegd. Een meerderheid in de raad is met de uitvoering accoord gegaan.

RD4: Begroting 2000, Jaarekening 1998 en Managementrapportage Tegen de begroting 2000 van de Rd4 heeft de raad geen bezwaren ingediend. De Jaarrekening 1998 en de Managementrapportage heeft de raad voor kennisgeving aangenomen.

Aan/doorverkoop (verkoop) grond Emmaterrein (oude lokatie Gamma) Om woonvlek 2 op het Emmaterrein te kunnen realiseren heeft de gemeente grond gekocht van Gamma. Gamma krijgt voor vervangende nieuwbouw een alternatieve locatie aangewezen en een bijdrage in de verplaatsingskosten. In totaal gaat het om een bedrag van 1.783.490 gulden.

Internet via de CAI
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 juni staakten de stemmen rondom dit onderwerp (elf vóór en elf tegen). Bij de herstemming op woensdag 6 juli werd het voorstel van het college aangenomen. Dat betekent dat de verkoop van internet wordt meegenomen in de discussie rondom het totale CAI-net.

Beleidsplan 2000 - 2003
Bij de stemming voor het beleidsplan voor de periode 2000 - 2003 staakten de stemmen (11 vóór en 11 tegen). In de raadsvergadering van dinsdag 14 september wordt hierover opnieuw gestemd.


Kunststof tuinmeubelen naar het milieupark

De gemeente en de Reinigingsdienst Rd4 zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om zo weinig mogelijk afval te storten of te verbranden. Dat is goed voor het milieu èn de beurs van de burgers. Deze keer gaat het over tuinmeubels.
Vorig jaar is een succesvolle proef gehouden met een eigen container voor tuinmeubels op de milieuparken. Door een in Nederland ontwikkeld procédé kunnen deze meubels uitstekend worden gerecycled tot nieuwe kunststof tuinmeubels. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 26.000 stoeltjes in het Gelredome stadion in Arnhem. Ze zijn allemaal gemaakt van gerecycled kunststof, maar ze zien uit als nieuw en zijn ook nog absoluut brandveilig (branden niet, geven geen rookontwikkeling en

druipen niet als ze smelten).

Om dit project verder te laten slagen vragen gemeente en Rd4 het volgende van u:


* Biedt oude kunststof tuinmeubels niet meer aan bij grofvuil, maar breng ze naar het milieupark.


* Alleen oude tuinmeubels, die helemaal van kunststof zijn gemaakt, kunnen in de daarvoor bedoelde container op het milieupark. Andere materialen maken dat recyclen onmogelijk wordt. Dan moet de inhoud van de container alsnog worden verbrand. En dat is duur!!


* Er mag dus niet in de container:


- Tuinmeubels en onderdelen ervan, gemaakt van ijzer, hout, aluminium, geperst plaatmateriaal en dergelijke.


- Andere kunststof producten als kinderspeelgoed, pvc-pijpen, schrootjes, emmers, flacons en dergelijke.

De medewerkers op het milieupark zijn u graag van dienst en wijzen u graag waar u uw spullen kwijt kunt.
Meer informatie krijgt u via het servicenummer van de Rd4 5437 100.


Onderhoudswerkzaamheden Prins Hendriklaan en Schinvelderstraat

Gedurende twee weken is de Prins Hendriklaan en Schinvelderstraat afgesloten.
Van maandag 5 tot en met vrijdag 16 juli wordt gewerkt aan de Prins Hendriklaan. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in het deel dat ligt tussen de Rimburgerweg en de Dorpstraat. Ook wordt gewerkt aan de Schinvelderstraat (het verlengde van de Prins Hendriklaan); het deel dat ligt tussen de Dorpstraat en de Hoogenboschweg. Gedurende de werkzaamheden worden alle kruispunten aan deze wegen afgesloten voor alle verkeer. De enige uitzondering daarbij is het kruispunt Prins Hendriklaan - Schinvelderstraat - Dorpstraat - Pastoor Hagenstraat. Door het handhaven van deze doorsteek blijft het ziekenhuis bereikbaar voor het openbaar vervoer.

Eénrichting opgeheven
Om de bewoners van de Prins Hendriklaan in de gelegenheid te stellen hun woningen te bereiken wordt de éénrichting op de parallelweg op verschillenden plaatsen tijdelijk opgeheven.


- Flemingstraat tot aan huisnummer 3.

- Tegelstraat tot aan de Wilhelminastraat.

- Steenbergstraat tot aan Eggelaan.

- Doorvaartstraat tot aan de Wilhelminastraat.
- Vijverstraat tot aan de Zandstraat.

Bushaltes
In de periode dat de Prins Hendriklaan is afgesloten vervallen in die straat alle bushaltes, óók het overstapstation in de Wilhelminastraat. Alle lijndiensten gaan dan via het Centrum en doen het Lindeplein aan.

De bushaltes bij het Lindeplein kunnen benut worden om over te stappen. Het ziekenhuis kan alleen bereikt worden met Hermes lijn 34. Ook op deze lijn kan men opstappen op het Lindeplein.

Omleidingen
Voor het doorgaand verkeer worden verschillende omleidingen aangelegd. Door middel van duidelijke aanwijzingen worden de weggebruikers op deze omleidingen geattendeerd.

1. Richting Hoensbroek/Heerlen, via Haefland, de Kennedylaan en de S20 naar de Emmaweg;
2. Richting Landgraaf/Kerkrade, via de Hoogenboschweg, de Boschstraat en de Ganzepool naar de Rimburgerweg;
3. Richting Schinveld/Roermond via de Ganzepool, de Boschstraat, de Hoogenboschweg en de Molenvaart naar de Schinvelderstraat; 4. Richting Schinveld/Roermond via de S20, de Kennedylaan en Haefland naar de Schinvelderstraat.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker verkeer de heer J.Nijssen tel. 5278580.


Koninklijke Onderscheidingen op tijd aanvragen

Uiterlijk 1 augustus voor lintjesregen 2000
Ter gelegenheid van Koninginnedag 1999 worden op 29 april 2000 weer de jaarlijkse 'lintjes uitgereikt. Verzoeken voor een lintje voor die gelegenheid moeten uiterlijk 01 augustus 1999 zijn ingediend bij de gemeente Brunssum.

Koninklijke onderscheidingen kunnen op verschillende momenten worden uitgereikt.
In ieder geval tijdens de Algemene Dekoratieverlening ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin op 30 april van elk jaar. Deze jaarlijks terugkerende gelegenheid is beter bekend als de 'lintjesregen'.
De andere mogelijkheid is een tussentijdse verlening die in principe gedurende het gehele jaar aan de orde kan komen. Het gaat dan om een gelegenheid die betrekking heeft op bijzondere gebeurtenissen in relatie tot de nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging, een 'kroonjaar' van de vrijwilliger of iets dergelijks.

Tijdstip

Het tijdstip van het indienen van de aanvragen verschilt voor de beide mogelijkheden.
Aanvragen voor de Algemene Dekoratieverlening op 29 april moeten zijn ingediend uiterlijk eind augustus in het jaar eraan voorafgaand. Voor de tussentijdse verleningen geldt dat aanvragen minstens vier maanden vóór de uitreikdatum binnen moeten zijn.

Criteria
In het nieuwe decoratiestelsel (in werking sinds augustus 1996) ligt bij de beoordeling de nadruk op de persoonlijke verdiensten of prestaties van betrokkene. Dit zijn activiteiten die iemand onderneemt zonder ervoor betaald te worden. Het voornaamste uitgangspunt voor de verlening van een Koninklijke Onderscheiding zijn dus de maatschappelijke nevenactiviteiten. Er is wel rekening gehouden met de mogelijkheid om jaren van inzet voor verschillende organisaties en verenigingen 'op te tellen'. De nadruk ligt nu op de kwaliteit van de betrokkenheid. Het aantal jaren dat iemand eenzelfde functie heeft bekleed, is naar de achtergrond verschoven.
Een Koninklijke Onderscheiding bij gelegenheid van een afscheid van de werkgever, of een persoonlijk dienstjubileum wordt helaas niet meer gegeven. Wat iemand op zijn werk heeft gedaan, telt tegenwoordig alleen mee als aanvullend element.

Indienen van een aanvraag
Wanneer u iemand wil voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding moet u een verzoek indienen bij de burgemeester. Adresseren aan: 'De burgemeester van Brunssum', t.a.v. Mw. M. van de Oever, secretariaat.

Informatie over Koninklijke Onderscheidingen krijgt u ook bij Mw. M. van den Oever (telefoon 5278 551). Zij bespreekt met u de mogelijkheden om iemand voor te dragen en de wijze waarop dat moet gebeuren. Bij haar krijgt u ook een speciaal ontworpen formulier waarop u de gevraagde gegevens kunt invullen.

Het zal duidelijk zijn dat indienen van een aanvraag niet automatisch leidt tot het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding.

Procedure
Uw voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding wordt door de Burgemeester ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg. Daarna gaat het via het ingestelde Kapittel voor de Civiele Orden naar het betreffende Ministerie. H.M. de Koningin verleent formeel de onderscheiding.
Aanvragen moeten zeer zorgvuldig en vooral ZEER VERTROUWELIJK worden behandeld. Dit om teleurstellingen ter voorkomen. Maar ook omdat het in de meeste gevallen voor de voorgedragene een verrassing is als hij/zij een onderscheiding krijgt.

Jaarlijks terugkerend
Het is vaak moeilijk om personen met bijzondere verdiensten op te sporen.
Daarom roept de gemeente verenigingen, instellingen, bedrijven, organisaties en dergelijke op, om door het jaar heen de burgemeester te attenderen op bijzondere personen die zich mogelijk in uw organisatie bevinden. Persoonlijke mijlpalen van individuele leden of werkne(e)m(st)ers, maar ook jubilea van personen en/of organisaties vernemen wij graag van u. In dat geval kunnen wij hierop dan ook tijdig inspelen.

Sinds de werking van het nieuwe decoratiestelsel in augustus 1996, hebben steeds meer vrijwilligers, vrouwen en vertegenwoordigers van minderheidsgroeperingen een 'lintje' gekregen. De gemeente Brunssum juicht deze ontwikkeling van harte toe.


Spreekuur wethouders

Op donderdag is er van 17.00 tot 18.30 uur inloopspreekuur voor de wethouders in het Bestuurscentrum. Iedere week zijn twee wethouders aanwezig voor mensen die persoonlijk contact willen met collegeleden.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een van de wethouders, via het secretariaat. Voor een gesprek met wethouder De Boer kunt u bellen met telefoonnummer 5278 551 en voor de wethouders Van Betuw, Koppe, Pierik en Steiner met telefoonnummer 5278 552.

Het telefonisch spreekuur van burgemeester Jacobs vervalt op dinsdag 27 juli.


Weekmarkt
Iedere zaterdag op het Lindeplein van 9.00 tot 15.00 uur. Iedere woensdag in Treebeek van 9.00 tot 12.00 uur.

Een bezoek zeker waard!!


Inleveren asbest

Burgers die asbest houdende materialen willen inleveren moeten dat bijna altijd schriftelijk melden bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit moet in de regel gebeuren acht dagen voordat u begint met het verwijderen van het asbest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Mertens, telefoon 5278661.


Tarieven voor toegang en gebruik van internetdiensten via de Centrale Antenne Inrichting Brunssum
Alle tarieven incl. 17,5 % btw

eenmalig maandelijks
Persoonlijk basisabonnement (1pc) inclusief 1 modem en maximaal 200 mb IP-traffic per maand 58.75
Abonnement tot 500 mb 88,--
Heraansluiting binnen 6 maanden na beeindiging van de voorgaande overeenkomst betreffende de toegang en het gebruik van internetdiensten via de CAI Brunssum 100.--
Mutatiekosten per wijziging van lager naar hoger 6,75 Mutatiekosten per wijziging van hoger naar lager kostenloos BEDRIJFSMATIGE AANSLUITINGEN
Meerkosten voor een geroute vast IP-nummer ; alleen mogelijk in combinatie met een basisabonnement, meerkosten per mb IP-traffic boven de 200 mb bedragen f 0,45 33,--
Toestemming tot aansluiting van een LAN op de kabelmodem (nog steeds via 1 IP-nummer) Alleen mogelijk in combinatie met een basisabonnement, meerkosten per mb IP-traffic boven de 200 mb bedragen f 0,45 0,45

Meerkosten per 5 mb extra mailbox rimte om een bestaande mailbox te vergroten 16,00
Per extra mailbox van 5 mb inclusief eigen E-mail adres en password 8,00
Optionele firewall bescherming achter de firewall van brunssum.nl kostenloos
Meerkosten per 5 mb extra www ruimte (de IP-traffic limiet blijft echter op de standaard 500 mb per maand staan 16,--

Bij overschrijding van de limiet (waarschuwing bij bereiken van 175 of 475 mb) wordt de rest van de maand afgesloten.

Ingangsdatum 1 juni 1999


Ophalen grof tuinafval

Het voorjaar is de tijd bij uitstek voor werkzaamheden in de tuin. Dat levert nogal eens grote hoeveelheden tuinafval op. Wanneer u wilt dat dat snoeiafval bij u thuis wordt opgehaald kunt u contact opnemen met de regionale reinigingsdienst Rd4, telefoon 5437 100.


Verkeersspreekuur

Het verkeersspreekuur wordt iedere twee weken gehouden van 15.00 tot 17.00 uur op kamer 603 in de hoogbouw van het Bestuurscentrum.

Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 20 juli 1999 en op dinsdag

03 augustus 1999. Telefonisch een afspraak maken kan bij de heer Van de Ruit op nummer 5278 623.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...