Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen onafhankelijkheid assurantietussenpersonen

Datum nieuwsfeit: 16-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN:ONAFHANKELIJKHEID ASSURANTIETUSSENPERSOON

PERSBERICHTNR. 99/168 Den Haag 16 juli 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS VAN FINANCIEN EN ECONOMISCHE ZAKEN OP

VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

WITTEVEEN-HEVINGA OVER DE ONAFHANKELIJKHEID VAN

ASSURANTIETUSSENPERSONEN

VRAGEN:


1.

Kent u de berichten , met betrekking tot het toelaten van verzekeringsmaatschappijen tot de organisatie van onafhankelijke assurantietussenpersonen NVA? Is de onafhankelijkheid van assurantietussenpersonen een punt van zorg voor u?


2.

Hoe beoordeelt u de uitspraken van de NVA-directeur Pennink en NVA-voorzitter Swenker, 1, 2 dat de onafhankelijkheid van een assurantietussenpersoon niet in het geding hoeft te komen als het betreffende kantoor geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een verzekeringsmaatschappij, mits er maar geen productieafspraken worden gemaakt? En in verband hiermee: hoe beoordeelt u de opmerking van NbvA woordvoerder P. Oostdam dat volledig eigendom van een verzekeraar van een assurantiekantoor indruist tegen de onafhankelijkheid van een dergelijk kantoor?1


3.

Hoe oordeelt u over de vermeende aantasting van de onafhankelijkheid van de onafhankelijkheid van de assurantietussenpersonen die gedeeltelijk of geheel in eigendom zijn van een verzekeringsmaatschappij?


4.

Is het waar dat .een behoorlijk aantal verzekeraars deelnemen in grotere assurantiekantoren.?2


5.

Hebt u inzicht in de mate waarin verzekeringskantoren in eigendom zijn van verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, zoudt u daar dan verslag willen doen aan de Tweede Kamer? Zo neen, acht u het vanuit het oogpunt van een vrije en transparante markt en uit het oogpunt van consumentenbescherming opportuun om inzicht in de eigendomsrelaties tussen verzekeringsmaatschappijen en assurantiepersonen te krijgen? Hoe denkt u de vrije en transparante marktwering en consumentenbescherming in dit kader te beschermen?

ANTWOORDEN:


1.

Ja, de berichten met betrekking tot 'het toelaten van verzekeringsmaatschappijen tot de organisatie van onafhankelijke tussenpersonen' zijn bekend. In de memorie van toelichting bij het recent bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet (Kamerstukken II, 1998/99, 26 531, nr. 3) is in paragraaf 6.6. ingegaan op de onafhankelijkheid respectievelijk ongebondenheid van tussenpersonen.
Hierin is aangegeven dat het primair aan de consument is om te beoordelen of de eventuele bindingen die een tussenpersoon heeft met verzekeraars voor hem relevant zijn en of hij het van belang acht of een tussenpersoon meer of minder onafhankelijk tot een bepaald advies komt.
Zoals aangekondigd in de Nota informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten van 8 juli 1999 wordt momenteel onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen regelgeving in de verschillende sectoren van bemiddeling in financiële diensten (hieronder valt ook de assurantiebemiddeling). Hierbij wordt een verklaring gezocht voor deze verschillen en worden de praktische gevolgen ervan voor bemiddelaars en consumenten in kaart gebracht. Vervolgens zal worden bezien of, en zo ja welke, nadere regels aan deze bemiddeling moeten worden gesteld.


2. en 3.
Inzake de opmerkingen van de vertegenwoordigers van NVA en nbva over het al dan niet verenigbaar zijn van het in eigendom hebben door een verzekeraar van een tussenpersoon met de onafhankelijkheid van die tussenpersoon, zij allereerst verwezen naar bijgevoegde circulaire van de NVA. De NVA-statuten bepalen dat de leden gehouden zijn hun bedrijf te voeren ..zonder contractueel gebonden te zijn verzekeringen of andere financiële producten onder te brengen bij enige verzekeraar, derde gevolmachtigde of andere instelling... Het NVA-bestuur acht het hieraan primair invulling geven via een verbod voor leden om voor meer dan eenderde van het aandelenkapitaal in het bezit van een verzekeraar te zijn geen goede waarborg meer. In de circulaire wordt aangegeven dat de NVA over de invulling van de kernwaarde onafhankelijkheid nader wil discussiëren met haar leden. Naar van de NVA is vernomen zal hierover ook met de Consumentenbond in contact worden getreden. Overigens merk ik op dat er een veelheid van bindingen en relaties tussen tussenpersonen en verzekeraars voorkomt. Te denken valt aan: . administratieve bindingen, die ertoe kunnen leiden dat de contacten met de betrokken verzekeraar(s) worden geïntensiveerd; . financiële bindingen, zoals leningen of het financieren door een verzekeraar van opleidingen of bepaalde voorzieningen; . facilitaire bindingen, zoals computerprogrammatuur en deskundigheid;
. beloningen in directe of indirecte vorm;
. productieafspraken met de verzekeraar.
Een tussenpersoon zal in de praktijk gelet op zijn rol in de distributieketen tussen verzekeraar en consument altijd relaties onderhouden met verzekeraars. Materieel zal er daarbij voor beide partijen nooit volledige onafhankelijkheid kunnen zijn. Tenslotte is het aan marktpartijen om invulling te geven aan een geclaimde mate van onafhankelijkheid en daarvoor criteria te hanteren. Het is hierbij goed denkbaar dat representatieve beroepsorganisaties tot een andere invulling komen.


4. en 5.
Er bestaat geen systematische verplichting voor bedrijven om inzicht te geven in aandeelhouderschap en/of deelname in of door andere ondernemingen. Deze informatie is ook niet te achterhalen bij de Kamers van Koophandel, tenzij er sprake is van slechts één aandeelhouder. In hoeverre verzekeraars -al dan niet indirect- deelnemen in assurantietussenpersonen, dan wel verzekeringskantoren
-indirect-eigendom zijn van verzekeraars is derhalve ook niet systematisch geregistreerd. Zoals reeds eerder aangegeven zal het kabinet bezien of, en zo ja welke, nadere regels aan de bemiddeling in financiële diensten moeten worden gesteld.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Telefoonnummer: 070 - 342 7140

16 jul 99 12:13

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie