Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Europese Raad - Landbouw

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

2199. Raad - LANDBOUW

Brussels (19-07-1999) -Nr. 10132/99 (Presse 224)


10132/99 (Presse 224)

(OR. en)

2199e zitting van de Raad


- LANDBOUW -

Brussel, 19 juli 1999

Voorzitter :

de heer Kalevi HEMILÄ

Minister van Landbouw van de Republiek Finland

Voor meer informatie: tel. 285.78.33 of 285.68.08

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP

De heer Kalevi HEMILÄ - voorzitter van de Raad (Landbouw) - vestigde de aandacht op de belangrijkste prioriteiten van het Finse voorzitterschap voor de komende zes maanden.

Deze prioriteiten hebben allereerst betrekking op het mandaat voor de volgende WTO-onderhandelingsronde. Tijdens de informele bijeenkomst in Tampere op 12-14 september 1999 zal een eerste gedachtewisseling worden gehouden.

Het Finse voorzitterschap is eveneens voornemens regelgeving te bevorderen waarmee de levering van veilige voedingsmiddelen aan de consument wordt gegarandeerd en de gezondheid en het welzijn van dieren wordt bevorderd. De volgende kwesties dienen onder meer te worden aangepakt: etikettering van rundvlees, bestrijding van TSE-ziekten, beperking van het gebruik van hormonen en antibiotica, controle op de handel in diervoeding, alsmede een algehele vernieuwing van de EU-regelgeving inzake voedingsmiddelenhygiëne; dit alles dient tijdens een openbaar debat van de Raad in oktober te worden besproken. In dit verband zal Finland de noodzaak onderstrepen van samenwerking tussen de landbouw- en de volksgezondheidssector, om situaties als de dioxinecrisis te voorkomen.

Het voorzitterschap verwacht ook besprekingen te zullen voeren over de aanstaande hervormingen van de gemeenschappelijke marktordeningen voor bananen, vlas en hennep, rijst en katoen.

Tot slot wenst het voorzitterschap te benadrukken dat bosbouw van groot belang is, niet als een gemeenschappelijke marktordening, maar als achtergrond voor alle besluiten van de Gemeenschap.

VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN IN DERDE LANDEN

De Raad hield een beleidsdebat over de belangrijkste punten naar aanleiding van het Commissievoorstel; tot slot van dit debat


- stemde de Raad in met de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 37);

- stelde de Raad vast dat het Commissievoorstel, afgezien van de aanpassingen die daarin moeten worden aangebracht, in ruime mate wordt gesteund;

- stelde de Raad vast dat de meeste delegaties het beginsel van de verplichte cofinanciering door de lidstaten niet kunnen aanvaarden;

- bevestigde de Raad het nut van het zoeken naar andere beheersmodellen;

- droeg de Raad het Speciaal Comité Landbouw op om het Commissievoorstel in het licht van dit debat verder te bestuderen en hem zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen, opdat de Raad een slotconclusie kan opstellen.

Er zij aan herinnerd dat met het voorstel wordt beoogd een coherent beleid te ontwikkelen voor voorlichting over en bevordering van de afzet van bepaalde landbouwproducten in derde landen. Dit voorstel is bedoeld als steun voor de aanpassing van de Europese landbouw- en voedingssector aan dalende uitvoerrestituties middels een beter concurrentievermogen en een grotere nadruk op de kwaliteit en de veiligheid van zijn producten. Momenteel blijven afzetbevorderende activiteiten in derde landen beperkt tot bepaalde sectoren zoals olijfolie en vezelvlas.

DIOXINE

Ingevolge de conclusies van de laatste Raad Landbouw met betrekking tot de dioxine die is aangetroffen in Belgische veevoeders en in bepaalde levensmiddelen, stelde Commissielid FISCHLER de Raad op de hoogte van de maatregelen die worden beoogd om de regelgeving inzake diervoeding naar aanleiding van deze crisis aan te passen.

Na een korte gedachtewisseling


- bevestigde de Raad zijn conclusies van juni en stelde hij vast dat de lidstaten en de Commissie blijk geven van de politieke wil om onverwijld uitvoering te geven aan deze conclusies;
- toonde de Raad zich in dit verband in principe ingenomen met het door de Commissie gepresenteerde, goed onderbouwde regelgevingsprogramma waarmee wordt beoogd de regelgeving inzake diervoeding aan te passen en maatregelen voor te stellen inzake dierlijk afval;

- verzocht de Raad de Commissie zich te blijven inspannen voor een snelle oplossing van de nog bestaande problemen in de handel met derde landen;

- droeg de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers op om de door de Commissie aangekondigde voorstellen snel en tijdig te bestuderen, waarbij het Comité rekening moet houden met de opmerkingen die de lidstaten tijdens het debat hebben gemaakt en niet mag vergeten dat de Raad zich ten doel heeft gesteld het werk, indien mogelijk, vóór het einde van het Finse voorzitterschap af te ronden;

- nam de Raad nota van de opmerkingen en verzoeken van de Belgische en de Nederlandse delegatie met betrekking tot de economische gevolgen van de dioxinecrisis.

OVERDRAAGBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATHIEËN

De Raad heeft van de Commissie een voorstel ontvangen voor een beschikking betreffende op de verwerking van bepaalde dierlijke afvallen toepasselijke maatregelen ter bescherming tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën, tot intrekking van Beschikking 96/449/EG van de Commissie en tot wijziging van Beschikking 97/735//EG van de Commissie.

In het licht van het debat heeft de Commissie artikel 7 van haar voorstel zodanig gewijzigd dat de bepalingen pas vanaf 1 januari 2001 op gesmolten vet van toepassing zullen zijn.

De Raad heeft over het gewijzigd voorstel gestemd, waarna de voorzitter vaststelde dat een gekwalificeerde meerderheid vóór heeft gestemd, terwijl de Duitse en de Italiaanse delegatie tegen hebben gestemd.

Derhalve is het Commissievoorstel, in de gewijzigde versie aangenomen.

Er zij aan herinnerd dat met het voorstel wordt beoogd


- een enkel procédé te gebruiken voor de verwerking van hoogrisico- en laagrisico-afvallen van zoogdieren: toepassing van een hittebehandeling in het kader van een destructiemethode waarbij gedurende ten minste 20 minuten een temperatuur van ten minste 133°C bij drie bar wordt gehandhaafd;

- minimumvereisten vast te stellen voor de productie van gesmolten vet (talg) verkregen van weefsel van herkauwers: het maximumgehalte aan nog resterende onoplosbare onzuiverheden mag niet meer dan 0,15 gewichtspercent bedragen;
- specifieke regels vast te stellen voor de erkenning en de controle van afvalverwerkende inrichtingen.

Er is voor de toepassing van bovenstaande voorschriften ook voorzien in vrijstellingen, evenals in overgangsperioden.

BESCHERMING TEGEN ZOÖNOSES *

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid (de Deense delegatie stemde tegen) een wijziging aangenomen van Richtlijn 92/117/EEG inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen.

Met de wijziging wordt beoogd bepaalde in de oorspronkelijke richtlijn gestelde termijnen te verlengen, zodat de Commissie meer tijd heeft om een algemene strategie uit te werken voor de bescherming van de consument tegen zoönoses, waaronder bijvoorbeeld nieuwe meldingssystemen, verbeterde beschermingsstrategieën tegen salmonella bij pluimvee en bescherming tegen andere zoönoses dan salmonella.

Over deze tekst, die nu gebaseerd is op artikel 152, lid 4, van het Verdrag van Amsterdam (medebeslissing met het Europees Parlement), had het EP al vóór de inwerkingtreding van het Verdrag een eerste advies uitgebracht. Gezien het feit dat geen van de Instellingen wijzigingen in het voorstel heeft aangebracht en beide Instellingen instemmen met de rechtsgrondslag, zal de wijziging worden aangenomen na de eerste lezing in de medebeslissingsprocedure.

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

LANDBOUW

Bescherming van legkippen *

Na tijdens zijn zitting van 14/15 juni 1999 tot een politiek akkoord te zijn gekomen (zie Mededeling aan de pers 9000/99) heeft de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen (de Spaanse delegatie stemde tegen en de Oostenrijkse delegatie onthield zich van stemming) een richtlijn aangenomen tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen.

De tekst heeft ten doel communautaire minimumnormen vast te stellen, waarbij elke lidstaat evenwel de mogelijkheid behoudt op zijn grondgebied strengere normen in te voeren. De richtlijn voorziet in het bijzonder in een verbod op krachtens de huidige regelgeving toegestane, niet aangepaste "legbatterijen" vanaf 1 januari 2012 (met een overgangsperiode van 10 jaar, dus te rekenen vanaf 1 januari 2002, de voor de omzetting van de richtlijn in het nationale recht vastgestelde datum). Bovendien is al vanaf 1 januari 2003 het bouwen of voor het eerst in gebruik nemen van deze kooien verboden, en wordt vanaf diezelfde datum de vereiste minimum kooioppervlakte voor bestaande niet aangepaste kooien verhoogd van 450 tot 550 cm2 per kip.

Biologische landbouw *

Na tijdens zijn zitting van 14/15 juni 1999 tot een politiek akkoord te zijn gekomen (zie Mededeling aan de pers 9000/99), nam de Raad een wijziging aan waarbij Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen wordt aangevuld met betrekking tot de dierlijke productie.

De wijziging treedt in werking 12 maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, met uitzondering van het verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen, dat met onmiddellijke ingang in werking treedt. Zij voorziet in geharmoniseerde voorschriften voor dierlijke productie, rekening houdend met het groeiende belang van zowel de producenten als de consumenten. Zij is erop gericht bepaalde bronnen van onzekerheid voor zowel bestaande als beginnende producenten, alsmede mogelijke belemmeringen voor het vrije verkeer van de producten op te heffen.

Prijzenpakket 1999/2000

Na tijdens zijn zitting van 14/15 juni 1999 tot een politiek akkoord te zijn gekomen (zie Mededeling aan de pers 9000/99), nam de Raad met gekwalificeerde meerderheid (de Italiaanse delegatie stemde tegen), onderstaande verordeningen aan:


- tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen
- houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wat het maximumareaal voor bevloeide teelten betreft (vermindering van de compensatiebetaling, evenredig aan de vastgestelde overschrijding)

- tot vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijs van padie voor het verkoopseizoen 1999/2000
- tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

- tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1999/2000

- tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000

- tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (betreffende nieuwe-aanplantrechten)

- tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen, alsmede van Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen (doelstelling: een uitstel met 12 maanden van de oorspronkelijk vastgestelde data waarop de Commissie een verslag moet indienen over het maximumgehalte aan zwaveldioxide van deze wijnen)
- tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in het wijnoogstjaar 1998/1999
- tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring naar seizoen van de basisprijs in de sector schapenvlees voor het verkoopseizoen 2000.

Consumptiemelk

De Raad nam met gekwalificeerde meerderheid (de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie stemden tegen) een wijziging aan van Verordening (EG) nr. 2597/97 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk.

Doel van de verordening is het schrappen van de bepaling dat consumptiemelk een gehalte aan vetvrije droge stof moet hebben van ten minste 8,50 % (m/m), te controleren bij melk met een vetgehalte van 3,50 % (m/m) of het equivalent daarvan voor melk met een ander vetgehalte. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de ervaring in sommige lidstaten (Spanje en Ierland), waar rauwe melk dit percentage gedurende het gehele jaar of een gedeelte van het jaar niet bereikt, en worden regelmatige leveringen van de producten in dergelijke regio's gewaarborgd.

Invoer van suiker uit India en de ACS-landen

Ingevolge het door de Raad op 23.11.1998 goedgekeurde mandaat en de door de Commissie gevoerde onderhandelingen, keurde de Raad een besluit goed over de sluiting van overeenkomsten met India en bepaalde ACS-landen, in de vorm van een briefwisseling, over gegarandeerde prijzen voor de invoer van suiker voor de leveringsperiode 1998/1999.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan Protocol nr. 8 bij de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst en de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India betreffende rietsuiker. Hierin wordt bepaald dat een communautaire onderneming tegen gegarandeerde prijzen rietsuiker koopt en importeert, te vergelijken met de prijzen die aan de communautaire producenten worden gegarandeerd, indien de betrokken exporterende landen niet in staat zijn in de Gemeenschap te verkopen tegen prijzen die gelijk zijn aan of hoger dan de gegarandeerde prijzen.

Graanhandelsverdrag 1995

De Raad nam een besluit aan waarbij wordt vastgesteld dat de Gemeenschap, die in de Internationale Graanraad vertegenwoordigd wordt door de Commissie, voorstander is van een verlenging van de Graanhandelsovereenkomst van 1995 met twee jaar.

Veterinaire overeenkomst tussen de EG en de VS *

De Raad heeft vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden voor de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de VS inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten, die op 17 maart 1998 is aangenomen (zie Mededeling aan de pers 6627/98). De Overeenkomst wordt op 20 juli 1999 door de partijen ondertekend.

ENERGY

Trans-Europese netwerken in de energiesector

De Raad nam een beschikking aan tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector.

Deze beschikking houdt een bijwerking in van Beschikking nr. 1254/96/EG waarin een indicatieve lijst van projecten van gemeenschappelijk belang op energiegebied wordt opgesteld, overeenkomstig de ontwikkelingen in onderling gekoppelde energienetwerken binnen de Gemeenschap en daarbuiten, rekening houdend met het uitbreidingsproces en meer in het algemeen met de intensivering van de betrekkingen met derde landen op energiegebied. Ook wordt de omschrijving van een aantal reeds op deze lijst voorkomende projecten gewijzigd.

VERVOER


- GALILEO: Een rol voor Europa bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie van satellietnavigatiediensten


- Vertragingen in het luchtverkeer in Europa

Gezien de goedkeuring van de resoluties tijdens de Raad Vervoer van 17 juni 1999, nam de Raad formeel resoluties aan over


- een rol voor Europa bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie van satellietnavigatiediensten - GALILEO-Ontwerpfase, en
- de situatie inzake vertragingen in het luchtverkeer in Europa.

Deze resoluties staan in Mededeling aan de pers van de Raad Vervoer van 17 juni 1999 (nr. 9004/99 Presse 134-G).

INTERNE MARKT

Technische harmonisatie van voertuigen en onderdelen van voertuigen - "Parallelle overeenkomst"

De Raad besloot tot ondertekening door de Gemeenschap van de Overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen. Aangezien het Europees Parlement moet instemmen alvorens de Gemeenschap de overeenkomst daadwerkelijk kan ondertekenen, nam de Raad ook een "gemeenschappelijke beleidslijn" aan met het oog op de aanneming van het besluit tot goedkeuring van de overeenkomst. Hopelijk stemt het Europees Parlement in vóór 25 oktober 1999, datum waarop de Overeenkomst in werking moet treden.

De Overeenkomst, waarover is onderhandeld in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), wordt algemeen aangeduid als de "Parallelle Overeenkomst", aangezien de toepassing ervan parallel zal lopen aan de (inmiddels herziene) VN/ECE-overeenkomst van 1958, waarin reeds werd voorzien in een technische harmonisatie van wielvoertuigen. De belangrijkste bestaansreden voor de "Parallelle Overeenkomst" is dat bepaalde landen, zoals de VS, die geen partij zijn bij eerdere overeenkomsten maar wel belangrijke markten vertegenwoordigen voor auto's en/of belangrijke autoconstructeurs zijn, in staat moeten worden gesteld deel te nemen aan het internationale harmonisatiestreven op dit terrein.

Het doel van de Overeenkomst is een wereldomvattend proces in te stellen waarbij de overeenkomstsluitende partijen uit alle delen van de wereld gezamenlijk mondiale technische reglementen kunnen ontwikkelen met betrekking tot de veiligheid, milieubescherming, energie-efficiëntie en diefstalbeveiliging van wielvoertuigen, onderdelen en uitrustingsstukken. Door de harmonisatie van bestaande technische voorschriften en de ontwikkeling van nieuwe voorschriften, moeten technische belemmeringen voor de internationale handel vérgaand worden afgebouwd./newsroom/press/c/ACF1BC.html

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...