Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Adviesraad 'Asielinformatie en de Europese Unie'

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE BUZA

www.minbuza.nl

MIN BZ: ADVIESR. INTERNAT. VRAAGST.OVER ASIELINFO

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 16 juli 1999
Nummer: 068/99

DIT IS EEN BERICHT VAN DE ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

ASIELINFORMATIE EN DE EUROPESE UNIE

Asielinformatie is van cruciaal belang voor de vaststelling van het asielbeleid en voor verantwoorde individuele beslissingen. Op grond van besluitvorming binnen de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam van december 1998 moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding van het Verdrag maatregelen worden getroffen om te komen tot een gezamenlijke beoordeling van landen van oorsprong teneinde een landspecifieke geïntegreerde aanpak te formuleren. Een met waarborgen omklede gezamenlijke beoordeling van de situatie in landen van herkomst is van groot belang voor de harmonisatie van het asielbeleid.
Zo'n beoordeling zal moeten berusten op een deugdelijke verzameling van informatie over de situatie in landen van oorsprong. Dit stelt de Adviesraad Internationale vraagstukken in het advies 'asielinformatie en de Europese Unie', dat op 13 juli 1999 is uitgebracht aan minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie De Grave, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens en staats-secretaris van Buitenlandse Zaken Benschop.

Het advies is mede uitgebracht met het oog op de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere (Finland) in oktober 1999. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de Europese ontwikkelingen betreffende de informatievoorziening in asielzaken en worden de bestaande initiatieven onderling vergeleken. Vervolgens formuleert de AIV zijn uitgangspunten voor een EU-asielinformatiesysteem en komt tot een veertiental beleidsaanbevelingen aan de Nederlandse regering.

De AIV adviseert onder meer dat de Raad van de Europese Unie dient te besluiten, in het kader van het GBVB, op voordracht van de Europese Commissie of de lidstaten, over welke landen van herkomst van asielzoekers en andere derde landen landenrapporten worden opgesteld. Die landenrapporten kunnen enerzijds worden gebruikt in het kader van het asielbeleid van de lidstaten en voor de aanwijzing van categorieën asielzoekers voor tijdelijke bescherming en anderzijds voor het opstellen
van landspecifieke geïntegreerde actieplannen over landen van herkomst en transit.
Deze rapporten dienen met het oog op de openbaarheid en een zo groot mogelijke objectiviteit geen beleidsconclusies te bevatten.

In het kader van het Verdrag van Amsterdam dient een nieuw centrum te worden ingesteld, dat vooralsnog ondergebracht blijft bij het secretariaat van de Raad. De Europese Commissie dient volledig bij de informatieverzameling te worden betrokken en haar rol in dezen dient te worden versterkt. Ook de informatie van NGOs moet een grotere rol te gaan spelen bij de opstelling en beoordeling van landenrapporten. De op basis van de verzamelde informatie opgestelde landenrapporten zijn openbaar. Het Europees Parlement wordt van deze rapporten op de hoogte gebracht.

Voor daartoe bij besluit van de Raad aangewezen landen stelt de Raad op basis van een landenrapport binnen drie maanden na verschijning een landspecifiek geïntegreerd actieplan vast.Deze actieplannen worden voorbereid door de lidstaten en de Europese Commissie. Met het oog daarop dient de 'Groep op hoog niveau voor asiel en migratievraagstukken' te worden gecontinueerd, zij het dat de rol van de Europese Commissie daarin dient te worden versterkt. Sinds 1992 vindt in EU-verband uitwisseling van informatie plaats over de situatie in de landen van herkomst via het Centrum voor Informatie, Beraad en Gegevensuitwisseling inzake asielaangelegenheden (veelal aangeduid als CIREA). De huidige situatie, waarbij onduidelijk is in hoeverre bij het opstellen van ambtsberichten gebruik gemaakt wordt van CIREA-informatie, acht de AIV uiterst onbevredigend. De landenrapporten dienen integraal te worden opgenomen in de nationale ambtsberichten en kunnen deze op den duur vervangen. De Nederlandse regering dient haar beleidsconclusies met betrekking tot een bepaald land van herkomst op deze landenrapporten (eventueel aangevuld in een nationaal ambtsbericht) en op de gezamenlijke beoordeling van de Raad te baseren.

Dit advies over asielinformatie en de Europese Unie is voorbereid in de Commissie Mensenrechten, onder voorzitterschap van Prof. mr. C. Flinterman, en vastgesteld in de AIV, die onder leiding staat van voormalig minister-president Prof. drs. R.F.M. Lubbers.

(De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviesorgaan van de regering. Hij brengt adviezen uit aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De Adviesraad heeft vier permanente commissies voor advisering op de beleids terreinen van mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese Integratie.)

...

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie