Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen tegen dioxinen in kaoliniet-klei uit Duitsland

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Keywords: dioxine

Overzicht van de correspondentie met het parlement / Dossier Dioxine Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB 991539
datum
16-07-1999

onderwerp
Dioxinen in kaoliniet-klei doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 1 juli jl. (kenmerk VVM/992466), bent u geïnformeerd over de mogelijke besmetting met dioxinen van kaoliniet-klei en hiermee geproduceerde premixen voor veevoeder, afkomstig uit Duitsland. In deze brief is aangegeven dat de AID op grond van mededelingen van de Duitse autoriteiten traceringsonderzoeken is gestart en dat door het Productschap Diervoeder een verbod was afgekondigd op het verwerken van kaoliniet-klei en hiermee vervaardigde premixen in diervoeder en het verhandelen hiervan, tenzij is aangetoond dat er geen sprake is van verhoogde dioxinebelasting. Inmiddels is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen, die voor mij aanleiding vormen om u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nader over deze zaak te berichten.

up

datum
16-07-1999

kenmerk
KAB 991539

bijlage

1. Maatregelen Europese Commissie/tracering
Op 6 juli heeft de Europese Commissie de lidstaten verzocht om maatregelen te nemen. Naar aanleiding hiervan is in Nederland aanvullend op de eerdere maatregelen een verbod ingesteld op het verhandelen van mengvoer waarin meer dan 1% mogelijk verontreinigde premixen zijn verwerkt. In middels heeft de Europese Commissie aangegeven dat bedoeld was een verbod op mengvoer waarin meer dan 1% mogelijk verontreinigde kaoliniet-klei is verwerkt. Tevens gaf de de Europese Commissie op 6 juli op grond van de toen voorliggende informatie aan van mening te zijn dat de maatregelen vooralsnog beperkt konden blijven tot kaoliniet-klei en hiermee verkregen producten die een relatie hadden tot de twee betrokken Duitse bedrijven. De Nederlandse maatregelen zijn hiermee in overeenstemming gebracht. De beperkende maatregelen waren met ingang van 12 juli daarom niet meer van toepassing op kaoliniet-klei en premixen waarvan kon worden aangetoond dat er geen relatie is met de twee betrokken Duitse bedrijven.

Uit het traceringsonderzoek is gebleken dat vier Nederlandse bedrijven mogelijk ook verontreinigd kaoliniet-klei hebben ontvangen, terwijl dit voor een vijfde Nederlandse bedrijf nog wordt nagegaan. De AID heeft de bestemmingen van de kaoliniet-klei en de hiermee vervaardigde premixen in beeld gebracht. Van getraceerde leveringen aan het buitenland zijn de betrokken overheden van de lidstaten (België, Frankrijk en Italië) en de Europese Commissie op de hoogte gebracht.

Door de AID zijn begin juli monsters genomen van kaoliniet-klei, hiermee vervaardigde premixen en mengvoeders waarin mogelijk verontreinigde premixen met meer dan 1% zijn verwerkt. De uitslagen van het onderzoek zijn nog niet bekend. Tevens worden monsters genomen van producten van dieren van Nederlandse veehouderijen die mogelijk verontreinigd voer hebben gehad. De eerste resultaten worden begin volgende week verwacht.

2. Aanvullende informatie Duitsland
De afgelopen dagen heeft LNV aanvullende informatie van de Duitse autoriteiten gekregen. Daaruit blijkt dat in Duitsland ook verhoogde dioxinegehalten zijn aangetroffen in kaoliniet-klei afkomstig uit twee andere mijnen dan de tot nu toe verdachte mijn. Uit op 15 juli ontvangen informatie blijkt dat één Nederlandse bedrijf kaoliniet-klei heeft ontvangen, die afkomstig is uit één van de twee mijnen waar deze week de verontreiniging van kaoliniet met dioxine is vastgesteld. Ten aanzien van verontreinigd kaoliniet afkomstig uit de twee deze week nieuw gemelde mijnen zijn dezelfde maatregelen genomen als naar aanleiding van de eerste melding van eind juni. De Algemene Inspectie Dienst is verzocht onmiddellijk een traceringsonderzoek in te stellen naar aanleiding van de op 15 juli ontvangen informatie over de levering van mogelijk verontreinigd kaoliniet klei aan een Nederlands bedrijf.

Daarnaast hebben de Duitse autoriteiten gemeld dat in Duitsland verhoogde dioxinegehalten zijn gevonden in 5 monsters broedeieren en 2 monsters vlees van moederdieren afkomstig van enkele Duitse pluimveebedrijven die voeder hebben gehad dat verontreinigd kaoliniet-klei bevatte. Deze kaoliniet-klei was afkomstig van twee reeds bekende Duitse kaoliniet-klei leveranciers.

In de genoemde onderzochte Duitse broedeieren en het vlees van moederdieren was sprake van uitschieters tot 41.6 pg i-TEQ/ g vet resp. 30.6 pg i-TEQ / g vet. Dit is ca. 10 maal zo hoog als het normale dioxinegehalte in eieren en pluimvee. De Duitse autoriteiten hebben aangegeven dat de verhoogde gehalten zijn aangetroffen op vermeerderingsbedrijven en dat de onderzochte producten geen levensmiddelen betreffen die op de markt worden gebracht.

3. Ingezette acties
Hoewel de dioxinegehalten in de Duitse dierlijke producten veel lager liggen dan de aangetroffen gehalten in de Belgische affaire is oplettendheid gewenst, er zijn immers aanzienlijke overschrijdingen van normale dioxinegehalten vastgesteld. Het is daarom van belang dat de Duitse autoriteiten zo spoedig mogelijk nadere informatie verschaffen over de situatie en de genomen maatregelen. Mogelijke relaties met Nederland dienen in beeld te worden gebracht. Hierop heeft de CVO reeds bij zijn Duitse collega aangedrongen. Bovendien heb ik schriftelijk bij de Duitse (Bonds-)minister van Landbouw verzocht om nadere informatie omtrent de in verschillende producten aangetroffen dioxinegehaltes en over de uitvoer vanuit Duitsland naar Nederland van mogelijk besmette producten (veevoeder en producten van dierlijke oorsprong).

In Nederland neemt de RVV monsters van dierlijke producten afkomstig van dieren die zijn gevoederd met mogelijk verontreinigd mengvoer. De kans is gering dat in Nederland vergelijkbare gehalten als in Duitsland zullen worden aangetoond omdat in Nederland aanzienlijk minder kaoliniet-klei in het mengvoer wordt verwerkt dan bij de onderzochte Duitse pluimveebedrijven. In het voer van deze Duitse bedrijven was meer dan 3% kaoliniet-klei verwerkt, terwijl in het AID-onderzoek de aangetroffen verwerkingspercentages van kaoliniet-klei in mengvoer allemaal onder de 1% lagen. Niettemin heb ik op basis van een stringente invulling van het voorzorgbeginsel naar aanleiding van de nieuwe berichten uit Duitsland besloten het regime dat vóór 12 juli bestond te herstellen. Dit betekent dat nu weer sprake is van een verbod op het verwerken van kaolinietklei en van premixen geproduceerd met kaolinietklei, tenzij is aangetoond dat er geen sprake is van een verontreiniging met dioxine. Europeesrechtelijk wordt voor het doorvoeren van deze maatregel een beroep gedaan op de vrijwaringsclausule van de veevoederrichtlijn.

In de lopende monitoringsprogramma's voor voedingsmiddelen, producten van dierlijke oorsprong en mengvoeders zijn tot op heden geen dioxinegehalten boven de normale waarden gevonden. De in veevoer verwerkte kaoliniet-klei is geblokkeerd. Daarnaast hebben de Duitse autoriteiten aangegeven dat de verhoogde gehalten alleen op vermeerderingsbedrijven zijn aangetroffen en dat de onderzochte producten geen levensmiddelen betreffen die op de markt worden gebracht. De betrokken voederfabrikant heeft naast Duitse afnemers alleen afnemers in Oostenrijk. Daarnaast wordt het kaoliniet-klei slechts in beperkte mate in mengvoer verwerkt. Op grond van de thans beschikbare informatie achten wij, in afwachting van de bemonsteringsresultaten, verdere aanvullende maatregelen ten aanzien van Nederlandse dierlijke producten daarom niet nodig.

Het feit dat verontreinigde kaoliniet-klei afkomstig is van meerdere mijnen, wijst er op dat er sprake is van een bredere verontreiniging dan tot nu toe werd aangenomen. Mede naar aanleiding van discussie in het Permanent Comité Diervoeders van 15 juli jl. heeft de Commissie de Lidstaten verzocht om de volgende maatregelen. Ten eerste dienen de producenten van kaoliniet-klei hun product te bemonsteren op de aanwezigheid van dioxinen. Voorts dient het verwerken van kaoliniet-klei te worden opgeschort totdat is gebleken dat er geen sprake is van verhoogde dioxinegehalten. Aanvullend heb ik, zoals hierboven gesteld, het Productschap Diervoeders verzocht maatregelen ten aanzien van premixen te nemen. Hoewel ik de risico's voor de volksgezondheid gering acht, heb ik deze maatregelen getroffen om mogelijk verdere verspreiding van dioxinen tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Regeringsbeleid ten aanzien van dioxinen om vermijdbare blootstelling tegen te gaan.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie