Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbodiensten positief over reïntegratie zieke werknemers

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: arbodiensten positief over

Nr. 99/136
19 juli 1999

Arbodiensten positief over mogelijkheden reïntegratie zieke werknemers

De meeste arbodiensten zijn positief over de nieuwe subsidiemogelijkheden die de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten aan bedrijven biedt om werknemers met een arbeidshandicap weer aan de slag te krijgen. Wel is er kritiek op de soms traag verlopende aanvraagprocedure voor een subsidie. Over de hoogte van het subsidiebedrag zijn de arbodiensten goed te spreken.

Dit blijkt uit een peiling onder arbodiensten die het onderzoeksinstituut TNO Arbeid in samenwerking met de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) heeft uitgevoerd. In totaal hebben 74 van de 91 aangeschreven arbodiensten een vragenlijst ingevuld. De peiling beslaat de periode oktober 1998 tot en met maart 1999. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verslag ervan naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste ervaringen van de arbodiensten met de reïntegratiewet zullen worden meegenomen in een brede evaluatie van deze wet.

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten moet het voor bedrijven eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap in dienst te houden of te nemen. Voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer in het bedrijf kunnen werkgevers met behulp van hun arbodienst een budget van f 8.000, - aanvragen bij de uitvoeringsinstelling. Voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer is een budget van f 24.000, - beschikbaar.

De meeste arbodiensten hebben naar eigen zeggen zowel hun eigen personeel als de bedrijven voor wie ze werken schriftelijk geïnformeerd over de .ins en outs. van de nieuwe reïntegratiewet. De werkgevers zijn veelal ook nog in persoonlijke gesprekken over de wet geïnformeerd. Van de ondervraagde arbodiensten verwacht 38% dat er door de nieuwe wet meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer. Desalniettemin zijn de
meeste werkgevers, volgens de arbodiensten, nog onvoldoende bekend met de precieze mogelijkheden die de nieuwe wet biedt.

Staatssecretaris Hoogervorst schrijft in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer
dat dit jaar een nieuwe voorlichtingsronde is gestart over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, in vervolg op de voorlichtingscampagne van vorig jaar.

Van de 74 ondervraagde arbodiensten hadden 28 diensten ten tijde van de peiling een aanvraag voor een zogenoemd herplaatsingsbudget meegemaakt. Bijna driekwart van deze 28 diensten oordeelde ongunstig over de wijze waarop de uitvoeringinstellingen in de sociale zekerheid (uvi.s) de aanvragen uiteindelijk hebben gehonoreerd. De uvi.s wordt met name traagheid bij de afhandeling verweten. Ook is er kritiek op de onduidelijkheid bij de uvi.s rond de toekenningsvoorwaarden. De arbodiensten hebben de indruk dat hierover bij de uvi.s interpretatieverschillen bestaan.

De eerste ervaringen met de budgetten zelf zijn daarentegen positief. De 28 diensten vinden het bedrag dat zij hebben gekregen voor herplaatsing van een werknemer op een andere functie binnen het bedrijf toereikend voor een succesvolle reïntegratie. Ook de eerste ervaringen (onder 8 van de 74 arbodiensten) met het budget voor het aannemen van een arbeidsgehandicapte werknemer zijn positief.

Van de arbodiensten voert tweederde periodiek overleg met één of meer uvi.s over de reïntegratiemogelijkheden van werknemers met een arbeidshandicap. Een kwart van de arbodiensten geeft aan dat nog niet te doen, maar dat wel te willen. Circa de helft van de diensten die periodiek overleggen met de uvi.s, beoordeelt dit overleg als optimaal. De andere helft vindt echter dat het beter kan. Het overleg moet volgens deze arbodiensten gestructureerder worden. Ook willen zij komen tot een betere samenwerking.
Staatssecretaris Hoogervorst verwacht dat zijn in mei naar de Tweede Kamer gestuurde voorstellen om tot een snellere reïntegratie van werknemers in het eerste ziektejaar te komen een belangrijke impuls zullen geven aan de samenwerking tussen werkgevers, arbodiensten en uvi.s. Deze voorstellen beogen de procedures te stroomlijnen, zodat werkgevers, arbodiensten en uvi.s zonder veel rompslomp snel met de reïntegratie aan de slag kunnen.

Driekwart van de arbodiensten blijkt samenwerkingsafspraken te hebben met externe zorgverleners, vooral met psychologen en psychiaters. Ook zijn er veel afspraken gemaakt met fysiotherapeuten en rugadviescentra. De samenwerking komt er in het algemeen op neer dat deze zorgverleners worden ingeschakeld voor nadere diagnostiek en/of de verdere individuele begeleiding van een werknemer. De financiering hiervan lijkt vooral voor rekening van de werkgever te komen. Daarnaast wordt de zorg gefinancierd door uvi.s en zorgverzekeraars en in mindere mate door schadeverzekeraars.

De arbodiensten blijken bij hun reïntegratie-activiteiten tot nu toe nog nauwelijks
geconfronteerd te zijn met eisen of voorwaarden daaraan van de kant van de verzekeraars van de werkgevers.

Behalve de reïntegratiewet kan ook de zogenoemde FARBO-regeling worden beschouwd als een middel om de kansen van arbeidsgehandicapten op werk of behoud van werk te vergroten. De (fiscale) regeling houdt in dat ondernemers hun investeringen in bepaalde apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren, op een door hen gekozen moment mogen afschrijven. Het blijkt dat deze regeling bij ondernemers beter bekend is dan bij de arbodiensten.


Het rapport 'Het arbodienstenpanel, rapportage tweede peiling' is te bestellen bij TNO Arbeid. Telefoon: 023-5549393. Het ISBN is: 90-6363-178-3

19 jul 99 14:54

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie