Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 13 juli

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 13 juli 1999 vastgesteld op 20 juli 1999.

Aanpassing subsidie
Limburgse Museum en
Industrion. Beschikking
uit voorziening groot
onderhoud Bonnefanten.

GS hebben een statenvoorstel
vastgesteld inhoudende:

- aanpassing van de subsidiebedragen
voor het Limburgs Museum en
Industrion;

- beschikking uit voorziening groot
onderhoud Bonnefantenmuseum;

- aanvullend advieswerk Twijnstra
Gudde te dekken uit reserve musea.

Subsidies uit het budget
voor welzijn, zorg en
cultuur, derde tranche

1999.

GS hebben besloten om 27 subsidie-
aanvragen te honoreren tot een totaal
bedrag van f 465.909,--.

Jaarverslag Jeugdhulp-
verlening 1998.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
het jaarverslag Jeugdhulpverlening

1998 te sturen aan de Vaste Commissie
voor Welzijn, Zorg en Cultuur, de
Minister van Justitie en de Staats-
secretaris van VWS.

Subsidieverzoek stichting
Europees Orgelconcours
Maastricht t.b.v. de
organisatie van het
orgelconcours 2000.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de stichting Europees Orgelconcours
Maastricht een subsidie toe te kennen
van maximaal f 30.000,-- voor de
organisatie van het Europees
Orgelconcours l'Europe & l'Orgue 2000.

Subsidieverzoek MECC voor
de operaproduktie "La
Traviata".

Gedeputeerde Staten hebben besloten
voor de operaproduktie 'La Traviata'
een garantiesubsidie van maximaal
f 50.000,-- beschikbaar te stellen aan
het MECC.

Richtlijnen en
aanvullende richtlijnen
voor het MER
"Verplaatsing brug
Roosteren".

Gedeputeerde Staten hebben de
richtlijnen alsmede de aanvullende
richtlijnen voor het MER "Verplaatsing
brug Roosteren" vastgesteld.

Reactie overleg d.d. 1 juli

1999 Kamercommissie VROM
open provinciegrenzen
voor brandbaar afval.

GS reageren naar de Minister van VROM
naar aanleiding van het overleg d.d.

1 juli 1999 van de Kamercommissie VROM
over het opengaan van de provincie-
grenzen voor brandbaar afval.

Financiering vervoer-
management Limburg 1999.

Voorstel voor de financiering van
Vervoermanagement Limburg in 1999
door Rijk, provincie, gemeenten en
bedrijfsleven gezamenlijk.

Afdoening ontgrondings-
vergunningen.

GS hebben ingestemd met een nieuwe
werkwijze met betrekking tot de afhan-
deling van ontgrondingsvergunningen.
De gemeentebesturen zijn door GS aan-
gewezen als wettelijk adviseur.
Door het invoeren van vooroverleg
wordt getracht de doorlooptijden van
vergunningsprocedures te bekorten.

Definitieve standpunt van
Gedeputeerde Staten over
de Trajectnota/MER Zand-
maas/Maasroute.

Gedeputeerde Staten houden vast aan
het op 22 juni jl. verzonden voorlopi-
ge standpunt inzake de trajectnota/
MER Zandmaas.

OV-jaarkaarten voor
statenleden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de leden van de vaste commissie voor
Financiën en Algemene Zaken te
informeren over het verstrekken van
OV-jaarkaarten aan statenleden.
Verzoek van Sanders en
Geraedts BV om een ont-
grondingsvergunning in het
projectgebied Hoogterras
Tegelen-Belfeld.
GS verlenen Sanders en Geraedts BV
in beginsel een vergunning om 300.000
ton tegelenklei te winnen en een
natuurontwikkelingsgebied te realiseren
in het projectgebied hoogterras
Tegelen-Belfeld.

Aanvraag van de CIV te
Beuningen om verlenging
van ontgrondingsvergun-
ningen in de Bergerheide-
Noord en-Zuid.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de door de Centrale Industriezand
Voorziening BV te Beuningen gevraagde
verlenging van de ontgrondingsvergun-
ningen voor de locaties Bergerheide-
Noord en -Zuid te Bergen, te weigeren.

Eerst aanzet voor nieuw
beleidskader ter stimu-
lering van de sociale
ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd
met een startnotitie over nieuw beleid
ter stimulering van de sociale ont-
wikkeling in Limburg.
Het is de bedoeling om dit start-
document aan relevante partners voor te
leggen. Dit opdat uiteindelijk hieruit
een door iedereen onderschreven,
concrete, integrale en effectieve aan-
pak van problemen en potenties op het
gebied van de sociale ontwikkeling in
Limburg mogelijk wordt.

Eenmalig provinciaal
subsidie ten behoeve van
het Afrikamuseum te
Cadier & Keer.

GS hebben in principe ingestemd met
het verzoek van het Afrikamuseum om
een provinciale bijdrage ad
f 200.000,-- beschikbaar te stellen
ter realisering van de verbouwing en
herinrichting van het museum, mits een
bedrijfsplan en een meerjarenbegroting

1999-2003 worden voorgelegd en door
GS worden goedgekeurd.

Aanvullend provinciaal
subsidie t.b.v. het project
"Odapark/Theehuis" te
Venray.

GS stellen, aanvullend aan een in

1997 toegekend provinciaal subsidie
van f 100.000,--, andermaal een
bijdrage beschikbaar van f 180.000,--
voor het project "Odapark/Theehuis"
te Venray.

Subsidieverlening voor de
regio-promotie van Zuid-
Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de VVV Zuid-Limburg een bijdrage te
verlenen van f 200.000,-- in de kosten
van de promotie van de toeristische
regio Zuid-Limburg.

Besluit om drie ontwerp-
opgaven uit de POL-Schets
extern te laten uitvoeren
om ruimtelijke kwaliteit
te verbeelden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
drie ontwerp-opgaven uit de POL-Schets
extern te laten uitvoeren om in
Limburgse stedelijke gebieden
ruimtelijke kwaliteit te verbeelden.
Het betreft Venlo, Roermond en
Parkstad Limburg.

GS hebben de Handleiding
Bestemmingsplannen c.a.
vastgesteld.

GS hebben besloten om na intrekking
van de Handleiding Plannen Buitenge-
bied en de Nota Bouwstenen stads- en
dorpsgebieden de Handleiding Bestem-
mingsplannen c.a. vast te stellen.

Meerjarenbegroting 2000 -

2003.

GS hebben besloten in te stemmen
met de concept-begroting 2000 - 2003.

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen
beantwoord van de heer Guyt (PvdA) over
provinciale regelgeving in relatie tot
Europese wet- en regelgeving, van de
heren Koopmans en Knibbe (CDA) over de
gevolgen van de klimaatnota van
minister Pronk voor EPZ, van de heer
Sptgens (Nederland Mobiel) over
milieumaatregelen Brandweer Born, van
de heer IJff (PvdA) over bandenopslag
bij de oude steenfabriek aan de
Napoleonsbaan tussen Haelen en Neer en
over handhaving TeKa, van de heer
Claessens (CDA) over het Zinkwitterrein
in Limmel, van de heer Winteraeken
(GroenLinks) over transport en
BTW-problematiek huishoudelijk afval,
van mevrouw Meerten-Schoenmakers
(OU55+)over een mogelijke
bodemvervuiling bij Solvay, van de heer
Evers (PvdA) over grensoverschrijdende
treinverbindingen, van de heer Bus (SP)
over openbaar vervoer in Venlo en van
de heer Van Zutphen (SP) over
ESF-subsidies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie