Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notitie 'Pensioenen en EMU in het kader van vergrijzing'

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Pensioenen en EMU


DIRECTIE ALGEMENE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE POLITIEK

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFEP/99-52m

20 juli 1999

Onderwerp

Pensioenen en EMU

Geachte Voorzitter,

Eind vorig jaar hebben enkele leden van de Tweede Kamer vragen gesteld over de relatie tussen begrotingsdiscipline en pensioenstelsels in de EMU-landen. Deze vragen zijn beantwoord in een gezamenlijke brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën (25 januari 1999, ASEA/AEV/99/442).

In genoemde brief is aan de Tweede Kamer gemeld dat er een inventarisatie komt van de beschikbare studies, waarbij tevens wordt bezien of bepaalde aspecten nadere studie behoeven. Bijgevoegde notitie voorziet in een dergelijke inventarisatie.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Pensioenen en EMU in het kader van vergrijzing


1. Inleiding

De Europese bevolking zal in de komende decennia vergrijzen doordat het aantal geboorten sinds de tweede helft van de jaren zestig is gedaald en de levensverwachting is toegenomen.1 Het aantal mensen ouder dan 65 jaar als percentage van de totale bevolking zal tussen nu en 2030 bijna verdubbelen. Met name vanaf 2010 zal het aantal ouderen oplopen wanneer de mensen uit de naoorlogse geboortegolf de 65-jarige leeftijd bereiken. Figuur 1 laat de verandering in de leeftijdsopbouw van de bevolking in Europa zien aan de hand van de grijze druk. De grijze druk is het aantal mensen ouder dan 65 jaar ten opzichte van het aantal mensen tussen 15 en 64 jaar. In de meeste landen van de Europese Unie zal de grijze druk naar verwachting oplopen tot 40% in 2030. Uit figuur 1 blijkt dat de verhouding tussen het aantal 65-plussers en het aantal 15- tot 64-jarigen in Nederland nu nog relatief laag is maar tot 2030 een relatief sterke groei zal vertonen. Nederland zal daarmee één van de landen met de hoogste grijze druk worden.2

Figuur 1 Grijze druk in Europese Unie (aantal 65-plussers t.o.v. aantal 15- tot 64-jarigen)

Bron OESO (1995)

Gegeven de voorzieningen die de overheid voor ouderen heeft getroffen, zal de vergrijzing leiden tot een sterke stijging van de publieke uitgaven, vooral voor pensioenen en zorg.3 Met de publieke pensioenuitgaven worden hier de uitgaven voor pensioenen bedoeld die ten laste komen van de overheid (zoals de AOW in Nederland).

Door de komst van de EMU zijn de landen die deelnemen aan de gemeenschappelijke munt sterker dan voorheen met elkaar verbonden. In deze notitie staat de vraag centraal hoe de landen van de EMU de kosten van de vergrijzing opvangen. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst in paragraaf 2 gekeken hoe in de landen van de Europese Unie de financiering van de pensioenen is geregeld. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het relatieve belang van het omslagstelsel in verhouding tot kapitaaldekking, op de gemiddelde pensioengerechtigde leeftijd en op de hoogte van pensioenuitkeringen. Tevens worden aan de hand van studies door de OESO de verwachte pensioenuitgaven van de overheden in de Europese Unie in beeld gebracht bij ongewijzigd beleid. Daarna komt in paragraaf 3 aan de orde op welke wijze de stijgende pensioenuitgaven kunnen worden opgevangen zonder in te grijpen in het pensioenstelsel en welke risicos voor de EMU daaraan zijn verbonden. In paragraaf 4 wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om in de toekomst het pensioenstelsel betaalbaar te houden. De notitie sluit af met een samenvatting en conclusie (paragraaf 5). Tevens wordt aangegeven naar welke aspecten nader onderzoek kan worden verricht (paragraaf 6).


Tekst is te lang voor een persbericht. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie