Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 20 juli 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Millenniumproject Kwartaalrapportage
2. Rijksbijdrage Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk
3. Richtlijnen MER Omlegging N201 om Aalsmeer
4. Plan van aanpak Visie Hollandse kust 2050
5. Programma's Duurzame bedrijventerreinen en Herstructureren bedrijventerreinen

6. Richtlijnen MER Aanleg Ondergronds Logistiek Systeem
7. Ondergronds Logistiek Systeem

8. Uitvoeringsproject bedrijfsterrein Crailo (opstellen ruimtelijke vlekkenplan Masterplan Crailo)

9. Startnotitie MER, AZ-Stadion, gemeente Alkmaar
10. Bestemmingsplan Opperdoes, Almsdorperweg-Zwarte Pad gemeente Noorder-Koggenland

11. Notitie inzake Ceteco affaire

12. FEZ Beantwoording statenvragen van de heren P.S.Visser en H.J.Weeda (PvdA) inzake levering strategische goederen van het bedrijf Dynaf

13. Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid de heer B.B.Schneiders (PvdA) over art.50 Reglement van orde inzake de mobiliteitseffecten Containerterminal Amsterdam
14. Beantwoording schriftelijke vragen statenleden J.J.Schipper (CDA) en J.Th.G.van der Wardt (CDA) inzake infrastructuur in West-Friesland

15. Mandaatbesluit Projectleider Vergunningen Schiphol 5P
16. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie en Klachtencommissie 1998
17. Voortgangsrapportage Resider-IJmond 1998
18. Eindrapport RITTS Noord-Holland

Onderwerp Besluit

1.
Millenniumproject Kwartaalrapportage Het college besluit: Akkoord te gaan met de kwartaalrapportage eind juni 1999. Kennis te nemen van conceptverslag en projectboek eind juni 1999
2.
Rijksbijdrage Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk Het college besluit een aanvraag te richten aan Novem ter verkrijging van 87,5% van de out-of-pocket kosten zijnde de rijksbijdrage die door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar is gesteld voor de onderzoeksfase van het Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk.
3.
Richtlijnen MER Omlegging N201 om Aalsmeer Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het Milieu-effectrapport (MER) Omlegging N201 om Aalsmeer alsmede de Nota van Antwoord dienaangaande;

2. de concept-richtlijnen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen;

3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen bij positieve advisering van de statencommissie MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen.
4.
Plan van aanpak Visie Hollandse kust 2050

Het college besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak Visie Hollandse Kust 2050;

kernbesluiten uit het plan van aanpak zijn:
a) in samenwerking met provincie Zuid-Holland een gezamenlijke visie voor de Hollandse kust te ontwikkelen;
b) een gefaseerde aanpak van het project;
c) de eerste fase laten bestaan uit een studie die zich richt op de duurzame veiligheid van de Hollandse kust om te komen tot een aantal kansrijke alternatieve oplossingsrichtingen;
d) het inhuren van externe expertise voor met name de inhoudelijke inbreng;
e) na afronding van de eerste fase een bestuurlijk besluit nemen over het al dan niet in studie nemen van de (nog nader te benoemen) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken (zgn. Go-NoGo besluit);
f) indien tot een tweede fase wordt besloten het toepassen van de zgn "lagenbenadering" als werkmethode bij het oplossen van de regionale (landzijdige) vraagstukken. Het thema water is daarbij leidend beginsel.
g) instellen van een stuurgroep kust waarin deelnemen gedeputeerden water en ruimtelijke ordening uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en een vertegenwoordiging vanuit het rijk.

5.
Programma's Duurzame bedrijventerreinen en Herstructureren bedrijventerreinen

Het college besluit:

1. het programma Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen te wijzigen tot een algemene bijdrage regeling (in de vorm van een doelsubsidieverordening), analoog aan het programma Herstructurering Bedrijventerreinen. Een bijdrage aan derden mogelijk te maken van maximaal (fl.100.000,- voor plan- en ontwerp kosten en maximaal (fl.
1.500,- per bedrijf voor het doorlichten van bedrijven (duurzaamheids-scans);

2. de looptijd van de programma's Herstructurering en Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen te verlengen tot 2004;
3. lopende pilotprojecten (duurzame bedrijventerreinen) volgens plan te continueren; een eventueel vierde pilot als onderdeel van de nieuwe bijdrage regeling te beschouwen;

4. de programma's Herstructurering en Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen als een twee-eenheid te beschouwen: gezamenlijk richting gemeenten en bedrijfsleven stimulerend optreden (uitvoering communicatie plan), maar concrete projecten/aanvragen voor ondersteuning gescheiden behandelen (eigen criteria, eigen fondsen);
5. conform de verdeling van verantwoordelijkheden tijdens de vorige college periode de gedeputeerde Economie, Landbouw en Europa te beschouwen als verantwoordelijke voor het programma Herstructureren Bedrijventerreinen, en de gedeputeerde Milieu, Water, Energie en Groen te beschouwen als verantwoordelijke voor het programma Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen.

6.
Richtlijnen MER Aanleg Ondergronds Logistiek Systeem

Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van de concept-richtlijnen voor het Milieu-effectrapport (MER) voor de Aanleg van een Ondergronds Logistiek (transport)Systeem (OLS) te Aalsmeer, Schiphol en Hoofddorp;
2. de concept-richtlijnen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen;

3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen bij positieve advisering van de statencommissie MWG, de richtlijnen definitief vast te stellen.
7.
Ondergronds Logistiek Systeem Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de huidige organisatorische inbedding van het project Ondergronds Logistiek Systeem.

2. In te stemmen met de conclusie dat de bestuurlijke betrokkenheid op dit moment onvoldoende is gerealiseerd.

3. In te stemmen met de oprichting van een bestuurlijk platform "Duurzame innovatieve transportsystemen regio Schiphol" teneinde het commitment te vergroten.

4. De provincie te laten vertegenwoordigen door de gedeputeerde Verkeer en Vervoer.

8.
Uitvoeringsproject bedrijfsterrein Crailo (opstellen ruimtelijke vlekkenplan Masterplan Crailo)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de aanzet van het Plan van Aanpak en dit verder door de werkgroep uit te laten werken.

2. Kennis te nemen van de offerte-aanvragen aan de bureaus Aukett+Kokon, BRO en Arcadis.

3. De dekking van de kosten van het ruimtelijk vlekkenplan Crailo (Masterplan Crailo), te regelen bij het najaarsbericht in het kader van de begroting.
Het college gaat ervan uit dat de door de provincie in het project te steken kosten voorzover mogelijk via de grondexploitatie terugkomen bij de provincie en dat dit aldus wordt geregeld.
4. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening & Bestuur te verzoeken te adviseren omtrent besluit- onderdeel nr. 3 en uw besluit ter kennisname te zenden aan de Statencommissie ELE.
9.
Startnotitie MER, AZ-Stadion, gemeente Alkmaar Het college besluit:

1. In te stemmen met de reactie op de Startnotitie MER voor de (her)vestiging van het AZ-stadion in Alkmaar.

2. De gemeente daarvan in kennis te stellen.
10.

Bestemmingsplan Opperdoes, Almsdorperweg-Zwarte Pad gemeente Noorder-Koggenland

Het college besluit:

1. reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen in behandeling zijn genomen en dat deze aanleiding hebben gegeven aan een deel van het plan de goedkeuring te onthouden, zoals in het dictum van ons besluit is overwogen en zoals dat met een rode lijn omgeven op de plankaart is aangeduid;

2. goedkeuring te onthouden aan artikel 5 (agrarische bedrijven) van de planvoorschriften teneinde dit te doen aanpassen overeenkomstig wij in het dictum van ons besluit hebben overwogen;
3. goedkeuring te onthouden aan de zinsnede "en het recreatief medegebruik" zoals voorkomend in artikel 7 en artikel 10 van de planvoorschriften, met het oogmerk dit gebruik nader te omschrijven, zoals overwogen in het dictum van ons besluit;

4. voor het overige goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Noorder-Koggenland tot vaststelling van het bestemmingsplan "Opperdoes, Almerdorperweg-Zwarte Pad".
11.
Notitie inzake Ceteco affaire

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie.

2. De notitie in aangepaste vorm naar de statencommissie Financiën en de Rekeningencommissie te zenden.


12.
FEZ

Beantwoording statenvragen van de heren P.S.Visser en H.J.Weeda (PvdA) inzake levering strategische goederen van het bedrijf Dynaf Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid de heer B.B.Schneiders (PvdA) over art.50 Reglement van orde inzake de mobiliteitseffecten Containerterminal Amsterdam Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.
14.
Beantwoording schriftelijke vragen statenleden J.J.Schipper (CDA) en J.Th.G.van der Wardt (CDA) inzake infrastructuur in West-Friesland

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.
15.
Mandaatbesluit Projectleider Vergunningen Schiphol 5P

Het college besluit:

1. Het mandaat besluit projectleider vergunningverlening Schiphol 5P vast te stellen.

2. De heer L.van der Linde van de afdeling projecten als vaste vervanger aan te wijzen.

16.
Jaarverslag Hoor- en adviescommissie en Klachtencommissie 1998

Het college besluit:

1. In beginsel de voordracht vast te stellen waarmee het jaarverslag van 1998 van de Hoor- en adviescommissie aan provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden.

2. De ontwerpvoordracht om advies te zenden aan de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

3. De portefeuillehouder juridische zaken te machtigen de voordracht definitief vast te stellen.

17.
Voortgangsrapportage Resider-IJmond 1998

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportgae RESIDER IJmond 1998 en de planning 1999 en 2000.

2. De voortgangsrapportage ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa op 8 september 1999.

18.
Eindrapport RITTS Noord-Holland

Het college besluit:
1. Het eindrapport RITTS Noord-Holland "Een Vlinderdas met Toekomst" voor kennisgeving aan te nemen.

2. Het eindrapport RITTS Noord-Holland te betrekken bij de jaarliljkse uitwerking van het provinciale Technologie Programma.
3. Het eindrapport ter kennisgeving toe te sturen aan de PS-commissie ELE.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 16
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 11, 12, 13, 14
S. Raben tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17,
18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...