Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Europese Begrotingsraad 16 juli 1999

Datum nieuwsfeit: 23-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische en Financiële Aangelegenheden (DIE/SF)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 23 juli 1999
Kenmerk 495/99
Blad /6
Bijlage(n)
Betreft Verslag Begrotingsraad 16 juli 1999

Conform de afspraken heb ik de eer u hierbij het verslag van de Begrotingsraad van 16 juli 1999 aan te bieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

VOORONTWERP VAN BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2000

De Raad heeft de ontwerpbegroting voor 2000 vastgesteld. Het is een evenwichtige ontwerpbegroting. Ten opzichte van het voorontwerp van de Commissie zijn de vastleggingen met 425 Meuro verlaagd en de betalingen met 1,7 miljard euro. De vastleggingskredieten bedragen nu in totaal 92.357 Meuro, wat 4,7% lager is (was -4,4%) dan de begroting
1999. De betalingskredieten bedragen in totaal 87.946 Meuro. Hierdoor is de stijging ten opzichte van 1999 teruggebracht van 4,7% naar 2,8%. De EG-begroting 2000 komt daarmee uit op 1,09% van het EU-BNP (in betalingskredieten). Ten opzichte van de Financiële Perspectieven zoals vastgesteld in Berlijn bestaat er voor de vastleggingen een marge van ruim 1,5 miljard euro (was 1,1 miljard euro) en voor de betalingen een marge van 3,3 miljard euro (was 1,7 miljard euro).

Kernpunten

De begrotingsprocedure 2000 is beïnvloed door de crisis op de Balkan. De Raad heeft geoordeeld dat bijstand en wederopbouw in Kosovo een absolute prioriteit vormt. Hij heeft binnen categorie 4 extern beleid
500 Meuro voor Kosovo vrijgemaakt. In 2000 is voor de gehele westelijke Balkan inclusief Kosovo 710 Meuro beschikbaar.

De Raad heeft traditiegetrouw een delegatie van het Europees Parlement ontvangen voor de aanvang van de eerste lezing van de Raad. Tijdens deze concertatie is getracht de mogelijke geschilpunten tussen het Europees Parlement en de Raad op te lossen. Het Europees Parlement heeft tijdens deze concertatie aangegeven niet te kunnen instemmen met het voorstel voor Kosovo en heeft aangegeven dat het een herziening van de Financiële Perspectieven wenst. Ook werd geen overeenstemming bereikt over categorie 1 (landbouwbeleid en ruraal beleid). De Raad en het Europees Parlement zullen na de eerste lezing van het Europees Parlement op 21 oktober 1999 op deze geschilpunten terug komen. De volgende Begrotingsraad is voorzien op 25-26 november 1999.


Onderstaande tabel geeft per uitgavencategorie de wijzigingen weer die de Raad heeft doorgevoerd ten opzichte van het voorontwerp van de Commissie.

vastleggingen mutatie t.o.v.

VOB 2000
betalingen mutatie t.o.v.

VOB 2000

1. Landbouw & ruraal 40526 -375 40526 -375

2.Structuur- en Cohesiefondsen 32678 0 30977 -1023
3.Intern Beleid 5812 -125 5411 -215

4.Extern Beleid 4604 +125 3437 +69

5.Administratie 4664 -50 4664 -50

6.Reserves 906 0 906 0

7.Preaccessie 3167 0 2025 -121

Totaal


92357


-425


87946


-1659

Hieronder volgt een toelichting per begrotingscategorie op de wijzigingen van de Raad op het voorontwerp van de Commissie. Ook worden de eerste reacties van het Europees Parlement op deze wijzigingen weergegeven.

Categorie 1: Landbouw en ruraal beleid

Wat betreft de landbouwuitgaven (marktordeningen) worden de in het voorontwerp van de Commissie gevraagde kredieten voor zowel vastleggingen als betalingen met een vast bedrag van 375 Meuro verlaagd. De bedragen voor de niet verplichte uitgaven voor ruraal beleid zijn conform het voorontwerp van de Commissie gehandhaafd.

Nederland heeft in de Raad aandacht gevraagd voor het promotiefonds voor de sierteelt. Dit programma is in 1997 van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar. Het programma heeft als doel de bloemenverkoop binnen de Gemeenschap te stimuleren. Uit de tussentijdse evaluaties is gebleken dat de resultaten van het promotiefonds positief zijn. Volgens de Raadverordening moet in het derde jaar een evaluatie plaatsvinden alvorens besloten kan worden tot eventuele voortzetting van het promotiefonds. De Commissie is nog niet begonnen met deze evaluatie waardoor de voortzetting van het programma in gevaar kan komen. Nederland heeft de Commissie derhalve opgeroepen zo spoedig mogelijk een eindevaluatie te doen zodat op basis hiervan een eventueel besluit tot voortzetting genomen kan worden.

Het Europees Parlement heeft in de Raad gepleit voor een reserve van
400 Meuro aan betalingen bovenop de ramingen van de Commissie bij het sub-plafond ruraal beleid. Het is van mening dat de Commissie de te verwachte bestedingen onderschat. De Commissie heeft de ramingen vastgesteld op 3.587 Meuro. Dit is799 Meuro minder dan het maximum voor dit sub-plafond. De Commissie baseert zich op ervaringsgegevens: het opstarten van nieuwe programma's levert onderbesteding op in de aanloopfase. De Raad deelt de mening van de Commissie en heeft de reserve afgewezen.

Bij de landbouwuitgaven is het Europees Parlement van mening dat de forfaitaire korting met 375 Meuro niet mogelijk is. Volgens het Europees Parlement heeft de Commissie de behoeften goed geraamd en zijn er geen mogelijkheden voor meer besparingen. De Raad wees erop dat de Commissie net als voorgaande jaren in oktober een nota van wijzigingen zal uitbrengen met geactualiseerde ramingen voor de landbouwuitgaven en de visserijovereenkomsten. Uit de nota zal blijken of de korting mogelijk is.

Categorie 2: Structuur- en cohesiefondsen

De door de Commissie voorgestelde omvang van de vastleggingskredieten is overgenomen namelijk 32.678 Meuro (-16,2% tegenover 1999). Bij de betalingskredieten wordt een korting doorgevoerd van 1.023 Meuro. Deze korting wordt gerealiseerd door een verandering in de verdeling over de jaren van het bevoorschottingspercentage. Het voorschotpercentage van 7% wordt onderverdeeld in 3,5% voor zowel 2000 als 2001 (en niet
4% voor 2000 zoals de Commissie had voorgesteld). Het voorschot wordt gebruikt om tot een vlotte betaling van communautaire bijdrage in de programma-uitgaven te komen.

Voor het communautaire URBAN-initiatief heeft de Raad een nieuwe begrotingslijn gecreëerd en 102 Meuro aan vastleggingskredieten en 28 Meuro aan betalingskredieten toegewezen.

De Raad heeft bij de vaststelling van categorie 2 een verklaring afgelegd over de onderuitputting 1999. In deze verklaring staat dat de Commissie in het najaar zal bezien of er onderuitputting in 1999 optreedt met mogelijke gevolgen voor 2000. De reden voor deze verklaring is dat de uitvoering van de begroting 1999 medio juni ruim
5% achterloopt op die van juni 1998.

Categorie 3: Intern beleid

Bij intern beleid zijn de vastleggingen door kleine kortingen op onder andere voorlichting en stimulerende maatregelen Midden- en Klein Bedrijf teruggebracht met 125 Meuro. De betalingen zijn met 215 Meuro verlaagd. De beschikbare marge onder het maximum van categorie 3 van de Financiële Perspectieven bedraagt 219 Meuro.

Categorie 4: Extern beleid

In categorie 4 is besloten de vastleggingskredieten te verhogen met
125 Meuro ende betalingskredieten met 69 Meuro. De verhogingen worden veroorzaakt door een overheveling uit de reserve voor het eventueel te sluiten visserij-akkoord met Marokko. De beschikbare marge onder het maximum van categorie 4 van de Financiële Perspectieven bedraagt 16 Meuro.

Voor Kosovo is een nieuwe begrotingslijn bijstand aan de wederopbouw van Kosovo opgenomen. Hier zijn 500 Meuro aan vastleggingen en 282 Meuro aan betalingen vrijgemaakt. De vastleggingen zijn opgebouwd uit drie bestanddelen (1) een reeds voor Kosovo gereserveerd bedrag van 70 Meuro, (2) een bedrag van 90 Meuro uit de humanitaire hulp en (3) een bedrag van 340 Meuro, dat wordt vergaard door een forfaitaire verlaging van 10% van het grootste deel van categorie 4. De drie uitzonderingen op de forfaitaire korting zijn de verplichte uitgaven (visserij-akkoorden e.d.), de humanitaire hulp en de gereserveerde hulp voor de Balkan. In 2000 is derhalve voor de gehele westelijke Balkan inclusief Kosovo 710 Meuro beschikbaar.

Nederland heeft bij dit voorstel een verklaring afgelegd waarin de Commissie wordt verzocht om bij het vrijmaken van middelen voor Kosovo de Minst Ontwikkelde landen en allerarmsten te ontzien. In dit kader is verwezen naar de ontwikkelingsstrategie waarin de Commissie zichzelf tot doelstelling heeft gesteld om in 2015 de armoede in de wereld te halveren. De verklaring werd door zes andere lidstaten ondersteund (Denemarken, Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zweden).

Het Europees Parlement is het niet eens met de beoogde aanpak voor Kosovo. Het Europees Parlement vindt dat de Financiële Perspectieven principieel opgehoogd moet worden om Kosovo financieel bij te staan.

Categorie 5: administratieve uitgaven

De administratieve uitgaven zijn zowel in verplichtingen als betalingen met 50 Meuro verlaagd. Deze verlaging is min of meer gelijk verdeeld over Commissie en kleine instellingen. De marge voor de vastleggingskredieten komt hiermee op 134 Meuro.

Overigens voorziet de ontwerpbegroting in een stijging van respectievelijk 6,2% bij het Hof van Justitie en 6,1% bij de Europese Rekenkamer. De stijging van de begroting van het Hof van Justitie maakt het mogelijk 45 nieuwe personeelsposten te creëren. Nederland heeft op deze stijging aangedrongen. Nederland verwacht door de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam een toename van de werkdruk van het Hof van Justitie op de gecommunautariseerde beleidsterreinen (asiel e.d.) in het bijzonder door de verwachte toevloed van prejudiciële zaken.

Het Europees Parlement en de Raad bereikten overeenstemming over de behandeling van de aanvullende begroting van de Commissie-Santer voor het begrotingsjaar 2000. De Commissie-Santer heeft op de valreep een aanvullende begroting voor 2000 ingediend waarin zij verzoekt om 150 extra personeelsposten. De Raad en het Europees Parlement vinden beiden dat het de taak van de nieuwe Commissie is om zo'n verzoek te doen. De Commissie-Prodi zal na een inventarisatie van de behoeften een aanvullende begroting indienen.

Ook werd een overeenstemming bereikt over het zo snel mogelijk van start laten gaan van de fraudebestrijdingseenheid OLAF. De beide begrotingsautoriteiten hebben zich gecommitteerd tot een snelle behandeling van een aanvullende begroting en de benoeming van de directeur zodat het bureau op 1 november van start kan gaan.

Categorie 7: pretoetredingsinstrumenten

De Raad heeft de betalingen voor PHARE met 55 miljoen en de betalingen voor het pretoetredingsinstrument voor infrastructuur ISPA met 66 miljoen verlaagd. De vastleggingskredieten zijn conform het voorontwerp van de begroting van de Commissie gehandhaafd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...