Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken vier ministers voor ontwikkelingssamenwerking

Datum nieuwsfeit: 30-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE BZ/OS

www.os.minbuza.nl

MINOS: Vier ministers voor ontwikkelingssamen...

Op 25 en 26 juni 1999 kwamen in Noorwegen vier ministers voor ontwikkelingssamenwerking bijeen om te komen tot afspraken over een gezamenlijke koers voor de toekomst. De vier ministers zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Noorwegen. De bijeenkomst leverde een agenda voor toekomstige samenwerking en een lijst van prioritaire aandachtspunten. Afgesproken werd om in het jaar 2000 in Nederland een tweede bijeenkomst van de vier ministers te organiseren. Hieronder volgt de vertaling van de persverklaring die aan het eind van de eerste bijeenkomst werd uitgegeven.

Persverklaring - Utstein Abbey, Noorwegen 26 juli 1999


- Donorlanden moeten beter coördineren, meer middelen beschikbaar stellen voor ontwikkelingssamenwerking en het multilaterale systeem versterken ten einde ontwikkelingslanden te helpen de armoede uit te bannen en een mondiale duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Aldus de vier ministers van Ontwikkelingssamenwerking Clare Short (Verenigd Koninkrijk), Eveline Herfkens (Nederland), Heidemarie Wieczorek-Zeul (Duitsland) en Hilde F. Johnson (Noorwegen) tijdens hun ontmoeting in de abdij op het Noorse eiland Utstein. Op 25 en 26 juli kwamen zij bijeen om toekomstige strategieën te bespreken voor samenwerking op een aantal punten van het ontwikkelingsbeleid.

Dit netwerk van vier ministers wil zich inzetten voor een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Zij formuleerden elf hoofdpunten die samen

met andere landen en internationale organisaties moeten worden aangepakt.

Met name op vier belangrijke gebieden moeten donorlanden orde op zaken stellen:

. Een betere coördinatie: Alle donorlanden moeten bereid zijn tot aanpassing van hun programma's om te komen tot een betere coördinatie en daarmee tot doelmatiger hulp. Het ontvangende land moet zelf richting kunnen geven. Een uitstekende basis hiervoor vormen het door de Wereldbank voorgestelde Comprehensive Development Framework en het UN-Development Assistance Framework (UNDAF), waaraan uitvoering zou moeten worden gegeven.

. Geen 'gebonden' hulp: Het verder terugdringen van 'gebonden' ontwikkelingshulp brengt verhoogde doelmatigheid, een betere kwaliteit en meer ontwikkeling voor elke euro met zich mee. Leden van de OESO moeten streven naar het zo spoedig mogelijk 'ontbinden' van de financiële en investeringshulp en van de voedselhulp aan de Minst Ontwikkelde Landen.

. De institutionele en financiële kloof: Het overbruggen van de institutionele en financiële kloof tussen humanitaire hulp en lange termijn- ontwikkelingssamenwerking is van vitaal belang. Al te vaak leidt het veronachtzamen van ontwikkelingsbehoeften tot nieuwe conflicten en humanitaire rampen.

. Meer samenhang in al het op ontwikkelingslanden gerichte beleid: Een betere praktische aanpak van de hulp is niet genoeg. Donorlanden moeten zich evenzeer inspannen om een coherent beleid tot stand te brengen op gebieden zoals handel, investeringen en milieu die een duurzame ontwikkeling ondersteunen.
Wij moeten ijveren voor de beschikbaarstelling van meer middelen en het aangeven van nieuwe prioriteiten:

. Het schuldeninitiatief: Door de uitvoering van maatregelen voor schuldverlichting, zoals voorgesteld op de recente Top van Keulen, zullen arme debiteurlanden meer geld kunnen uittrekken voor armoedevermindering. Wij moedigen alle crediteurlanden aan, bij te dragen aan de door de Club van Parijs voorgestelde oplossingen die een uitweg uit de schulden bieden. Een voor de hand liggende en belangrijke bijdrage zou zijn de resterende ODA-schuld van de armste landen die naar een doeltreffend beleid streven, te schrappen. Andere mogelijkheden zijn onder meer het kwijtschelden van handelskredieten naast multilaterale overeenkomsten of het geven van aanvullende bijdragen aan het HIPC-trust fund dat schuldverlichting door multilaterale instellingen ondersteunt. Het financieren van multilaterale schuldverlichting vereist trekking op een gering deel van de goudreserve van het IMF. Voorts zouden de benodigde multilaterale bijdragen niet ten koste mogen gaan van het vermogen van deze instellingen om hun klanten, de ontwikkelingslanden, van dienst te zijn. Ook bilaterale bijdragen zijn nodig, gebaseerd op een doorzichtige en billijke lastenverdeling. Tenslotte hangt het slagen van het Initiatief van de Top van Keulen af van het vermogen de schuldverlichting om te zetten in daadwerkelijke armoedevermindering en duurzame ontwikkeling. Het versterken van de sociale dimensie van de Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) van het IMF zou een essentiële bijdrage vormen.

. Het multilaterale systeem: Het steunen van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsbanken door het nakomen van de financiële verplichtingen, door inspanningen tot internationale coördinatie en door het stellen van beleidsprioriteiten. Het versterken van het multilaterale systeem is van vitaal belang. Het is essentieel dat de VN worden gesteund bij het vervullen van hun rol in de vergeten conflicten en crises in de wereld.

. Financiële ontwikkeling: De strijd tegen de mondiale armoededreiging vereist vindingrijkheid in denken en in optreden om de financiering van ontwikkelingshulp nieuw leven in te blazen. Een krachtiger inspanning is nodig om privé- kapitaal te trekken naar de meest behoeftige landen. Het potentieel voor partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector moet doelmatiger worden aangesproken. De officiële ontwikkelingshulp (ODA, Official Development Assistance) van de gezamenlijke OESO-landen blijft ver achter bij de internationaal aanvaarde doelstelling van 0,7 procent van het BNP. Wij zetten ons gezamenlijk in om het verminderen van de ODA tegen te gaan. Wij roepen alle betrokken partners op zich opnieuw te committeren aan internationale ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder het in de periode tot 2015 terugbrengen tot de helft, van het aantal mensen dat in absolute armoede leeft. Donorlanden kunnen hun betrokkenheid op duidelijke wijze tonen door meer hulp toe te wijzen aan landen waarin het de goede kant op gaat met het economisch beleid en goed bestuur, waaronder het streven naar grotere sociale gelijkheid, zodat onze burgers duidelijk kunnen zien dat hulp doeltreffend is voor de duurzame vermindering van armoede.

De ontwikkelingslanden moeten orde op zaken stellen op de volgende punten:

. Het bestrijden van corruptie: Corruptie is stelen van de armen en vormt een belangrijke hinderpaal op de weg naar ontwikkeling. Niet alleen dwarsboomt corruptie de economische ontwikkeling, maar zij ondermijnt ook de democratie en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de regering. Door middel van controlemechanismen, reorganisatie van de publieke sector en bestraffing van de schuldigen moet corruptie worden aangepakt.

. Het versterken van democratie en goed bestuur: Democratie en kundige en krachtige overheidsinstellingen vormen de beste garanties voor een duurzame ontwikkeling. Gebrek aan democratische participatie en zwakke overheidsorganen zijn belangrijke hordes die zowel door ontwikkelingslanden als door donorlanden moeten worden genomen.

. Het voorkomen van conflicten: Vrede is een fundamenteel vereiste voor ontwikkeling. Dit is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Conflicten waarin een vreedzame regeling is bereikt kunnen weer de kop opsteken tenzij de onderliggende oorzaken worden weggenomen. Ontwikkelingsinspanningen moeten strategisch worden ingezet, niet alleen om conflicten te voorkomen en te beslechten, maar ook om na het bijleggen van een geschil de vrede te consolideren.

. Het uitvoeren van beleid gericht op armoedevermindering: De ontwikkelingslanden moeten zelf een klimaat creëren dat bevorderlijk is voor het stimuleren van investeringen van de private sector, het waarborgen van een billijke verdeling en het doelmatiger en doorzichtiger maken van de
overheidsuitgaven.

De bijeenkomst in Utstein is nog maar het begin

De vier ministers zullen hun samenwerking op deze elf hoofdpunten van het ontwikkelingsbeleid voortzetten. Eveline Herfkens, de Nederlandse minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, treedt als gastvrouw op bij de volgende bijeenkomst in de zomer van 2000. Tot die tijd zullen de vier ministers zich gezamenlijk maar ook individueel inzetten voor de voortgang van de agenda die in Utstein is afgesproken.

30 jul 99 16:14

MINISTERIE BZ/OS

www.os.minbuza.nl

MINOS: Vier ministers voor ontwikkelingssamen...

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Op 25 en 26 juni 1999 kwamen in Noorwegen vier ministers voor ontwikkelingssamenwerking bijeen om te komen tot afspraken over een gezamenlijke koers voor de toekomst. De vier ministers zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Noorwegen. De bijeenkomst leverde een agenda voor toekomstige samenwerking en een lijst van prioritaire aandachtspunten. Afgesproken werd om in het jaar 2000 in Nederland een tweede bijeenkomst van de vier ministers te organiseren. Hieronder volgt de vertaling van de persverklaring die aan het eind van de eerste bijeenkomst werd uitgegeven.

Persverklaring - Utstein Abbey, Noorwegen 26 juli 1999


- Donorlanden moeten beter coördineren, meer middelen beschikbaar stellen voor ontwikkelingssamenwerking en het multilaterale systeem versterken ten einde ontwikkelingslanden te helpen de armoede uit te bannen en een mondiale duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Aldus de vier ministers van Ontwikkelingssamenwerking Clare Short (Verenigd Koninkrijk), Eveline Herfkens (Nederland), Heidemarie Wieczorek-Zeul (Duitsland) en Hilde F. Johnson (Noorwegen) tijdens hun ontmoeting in de abdij op het Noorse eiland Utstein. Op 25 en 26 juli kwamen zij bijeen om toekomstige strategieën te bespreken voor samenwerking op een aantal punten van het ontwikkelingsbeleid.

Dit netwerk van vier ministers wil zich inzetten voor een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Zij formuleerden elf hoofdpunten die samen

met andere landen en internationale organisaties moeten worden aangepakt.

Met name op vier belangrijke gebieden moeten donorlanden orde op zaken stellen:

. Een betere coördinatie: Alle donorlanden moeten bereid zijn tot aanpassing van hun programma's om te komen tot een betere coördinatie en daarmee tot doelmatiger hulp. Het ontvangende land moet zelf richting kunnen geven. Een uitstekende basis hiervoor vormen het door de Wereldbank voorgestelde Comprehensive Development Framework en het UN-Development Assistance Framework (UNDAF), waaraan uitvoering zou moeten worden gegeven.

. Geen 'gebonden' hulp: Het verder terugdringen van 'gebonden' ontwikkelingshulp brengt verhoogde doelmatigheid, een betere kwaliteit en meer ontwikkeling voor elke euro met zich mee. Leden van de OESO moeten streven naar het zo spoedig mogelijk 'ontbinden' van de financiële en investeringshulp en van de voedselhulp aan de Minst Ontwikkelde Landen.

. De institutionele en financiële kloof: Het overbruggen van de institutionele en financiële kloof tussen humanitaire hulp en lange termijn- ontwikkelingssamenwerking is van vitaal belang. Al te vaak leidt het veronachtzamen van ontwikkelingsbehoeften tot nieuwe conflicten en humanitaire rampen.

. Meer samenhang in al het op ontwikkelingslanden gerichte beleid: Een betere praktische aanpak van de hulp is niet genoeg. Donorlanden moeten zich evenzeer inspannen om een coherent beleid tot stand te brengen op gebieden zoals handel, investeringen en milieu die een duurzame ontwikkeling ondersteunen.
Wij moeten ijveren voor de beschikbaarstelling van meer middelen en het aangeven van nieuwe prioriteiten:

. Het schuldeninitiatief: Door de uitvoering van maatregelen voor schuldverlichting, zoals voorgesteld op de recente Top van Keulen, zullen arme debiteurlanden meer geld kunnen uittrekken voor armoedevermindering. Wij moedigen alle crediteurlanden aan, bij te dragen aan de door de Club van Parijs voorgestelde oplossingen die een uitweg uit de schulden bieden. Een voor de hand liggende en belangrijke bijdrage zou zijn de resterende ODA-schuld van de armste landen die naar een doeltreffend beleid streven, te schrappen. Andere mogelijkheden zijn onder meer het kwijtschelden van handelskredieten naast multilaterale overeenkomsten of het geven van aanvullende bijdragen aan het HIPC-trust fund dat schuldverlichting door multilaterale instellingen ondersteunt. Het financieren van multilaterale schuldverlichting vereist trekking op een gering deel van de goudreserve van het IMF. Voorts zouden de benodigde multilaterale bijdragen niet ten koste mogen gaan van het vermogen van deze instellingen om hun klanten, de ontwikkelingslanden, van dienst te zijn. Ook bilaterale bijdragen zijn nodig, gebaseerd op een doorzichtige en billijke lastenverdeling. Tenslotte hangt het slagen van het Initiatief van de Top van Keulen af van het vermogen de schuldverlichting om te zetten in daadwerkelijke armoedevermindering en duurzame ontwikkeling. Het versterken van de sociale dimensie van de Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) van het IMF zou een essentiële bijdrage vormen.

. Het multilaterale systeem: Het steunen van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsbanken door het nakomen van de financiële verplichtingen, door inspanningen tot internationale coördinatie en door het stellen van beleidsprioriteiten. Het versterken van het multilaterale systeem is van vitaal belang. Het is essentieel dat de VN worden gesteund bij het vervullen van hun rol in de vergeten conflicten en crises in de wereld.

. Financiële ontwikkeling: De strijd tegen de mondiale armoededreiging vereist vindingrijkheid in denken en in optreden om de financiering van ontwikkelingshulp nieuw leven in te blazen. Een krachtiger inspanning is nodig om privé- kapitaal te trekken naar de meest behoeftige landen. Het potentieel voor partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector moet doelmatiger worden aangesproken. De officiële ontwikkelingshulp (ODA, Official Development Assistance) van de gezamenlijke OESO-landen blijft ver achter bij de internationaal aanvaarde doelstelling van 0,7 procent van het BNP. Wij zetten ons gezamenlijk in om het verminderen van de ODA tegen te gaan. Wij roepen alle betrokken partners op zich opnieuw te committeren aan internationale ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder het in de periode tot 2015 terugbrengen tot de helft, van het aantal mensen dat in absolute armoede leeft. Donorlanden kunnen hun betrokkenheid op duidelijke wijze tonen door meer hulp toe te wijzen aan landen waarin het de goede kant op gaat met het economisch beleid en goed bestuur, waaronder het streven naar grotere sociale gelijkheid, zodat onze burgers duidelijk kunnen zien dat hulp doeltreffend is voor de duurzame vermindering van armoede.

De ontwikkelingslanden moeten orde op zaken stellen op de volgende punten:

. Het bestrijden van corruptie: Corruptie is stelen van de armen en vormt een belangrijke hinderpaal op de weg naar ontwikkeling. Niet alleen dwarsboomt corruptie de economische ontwikkeling, maar zij ondermijnt ook de democratie en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de regering. Door middel van controlemechanismen, reorganisatie van de publieke sector en bestraffing van de schuldigen moet corruptie worden aangepakt.

. Het versterken van democratie en goed bestuur: Democratie en kundige en krachtige overheidsinstellingen vormen de beste garanties voor een duurzame ontwikkeling. Gebrek aan democratische participatie en zwakke overheidsorganen zijn belangrijke hordes die zowel door ontwikkelingslanden als door donorlanden moeten worden genomen.

. Het voorkomen van conflicten: Vrede is een fundamenteel vereiste voor ontwikkeling. Dit is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Conflicten waarin een vreedzame regeling is bereikt kunnen weer de kop opsteken tenzij de onderliggende oorzaken worden weggenomen. Ontwikkelingsinspanningen moeten strategisch worden ingezet, niet alleen om conflicten te voorkomen en te beslechten, maar ook om na het bijleggen van een geschil de vrede te consolideren.

. Het uitvoeren van beleid gericht op armoedevermindering: De ontwikkelingslanden moeten zelf een klimaat creëren dat bevorderlijk is voor het stimuleren van investeringen van de private sector, het waarborgen van een billijke verdeling en het doelmatiger en doorzichtiger maken van de
overheidsuitgaven.

De bijeenkomst in Utstein is nog maar het begin

De vier ministers zullen hun samenwerking op deze elf hoofdpunten van het ontwikkelingsbeleid voortzetten. Eveline Herfkens, de Nederlandse minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, treedt als gastvrouw op bij de volgende bijeenkomst in de zomer van 2000. Tot die tijd zullen de vier ministers zich gezamenlijk maar ook individueel inzetten voor de voortgang van de agenda die in Utstein is afgesproken.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Op 25 en 26 juni 1999 kwamen in Noorwegen vier ministers voor ontwikkelingssamenwerking bijeen om te komen tot afspraken over een gezamenlijke koers voor de toekomst. De vier ministers zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Noorwegen. De bijeenkomst leverde een agenda voor toekomstige samenwerking en een lijst van prioritaire aandachtspunten. Afgesproken werd om in het jaar 2000 in Nederland een tweede bijeenkomst van de vier ministers te organiseren. Hieronder volgt de vertaling van de persverklaring die aan het eind van de eerste bijeenkomst werd uitgegeven.

Persverklaring - Utstein Abbey, Noorwegen 26 juli 1999


- Donorlanden moeten beter coördineren, meer middelen beschikbaar stellen voor ontwikkelingssamenwerking en het multilaterale systeem versterken ten einde ontwikkelingslanden te helpen de armoede uit te bannen en een mondiale duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Aldus de vier ministers van Ontwikkelingssamenwerking Clare Short (Verenigd Koninkrijk), Eveline Herfkens (Nederland), Heidemarie Wieczorek-Zeul (Duitsland) en Hilde F. Johnson (Noorwegen) tijdens hun ontmoeting in de abdij op het Noorse eiland Utstein. Op 25 en 26 juli kwamen zij bijeen om toekomstige strategieën te bespreken voor samenwerking op een aantal punten van het ontwikkelingsbeleid.

Dit netwerk van vier ministers wil zich inzetten voor een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Zij formuleerden elf hoofdpunten die samen

met andere landen en internationale organisaties moeten worden aangepakt.

Met name op vier belangrijke gebieden moeten donorlanden orde op zaken stellen:

. Een betere coördinatie: Alle donorlanden moeten bereid zijn tot aanpassing van hun programma's om te komen tot een betere coördinatie en daarmee tot doelmatiger hulp. Het ontvangende land moet zelf richting kunnen geven. Een uitstekende basis hiervoor vormen het door de Wereldbank voorgestelde Comprehensive Development Framework en het UN-Development Assistance Framework (UNDAF), waaraan uitvoering zou moeten worden gegeven.

. Geen 'gebonden' hulp: Het verder terugdringen van 'gebonden' ontwikkelingshulp brengt verhoogde doelmatigheid, een betere kwaliteit en meer ontwikkeling voor elke euro met zich mee. Leden van de OESO moeten streven naar het zo spoedig mogelijk 'ontbinden' van de financiële en investeringshulp en van de voedselhulp aan de Minst Ontwikkelde Landen.

. De institutionele en financiële kloof: Het overbruggen van de institutionele en financiële kloof tussen humanitaire hulp en lange termijn- ontwikkelingssamenwerking is van vitaal belang. Al te vaak leidt het veronachtzamen van ontwikkelingsbehoeften tot nieuwe conflicten en humanitaire rampen.

. Meer samenhang in al het op ontwikkelingslanden gerichte beleid: Een betere praktische aanpak van de hulp is niet genoeg. Donorlanden moeten zich evenzeer inspannen om een coherent beleid tot stand te brengen op gebieden zoals handel, investeringen en milieu die een duurzame ontwikkeling ondersteunen.
Wij moeten ijveren voor de beschikbaarstelling van meer middelen en het aangeven van nieuwe prioriteiten:

. Het schuldeninitiatief: Door de uitvoering van maatregelen voor schuldverlichting, zoals voorgesteld op de recente Top van Keulen, zullen arme debiteurlanden meer geld kunnen uittrekken voor armoedevermindering. Wij moedigen alle crediteurlanden aan, bij te dragen aan de door de Club van Parijs voorgestelde oplossingen die een uitweg uit de schulden bieden. Een voor de hand liggende en belangrijke bijdrage zou zijn de resterende ODA-schuld van de armste landen die naar een doeltreffend beleid streven, te schrappen. Andere mogelijkheden zijn onder meer het kwijtschelden van handelskredieten naast multilaterale overeenkomsten of het geven van aanvullende bijdragen aan het HIPC-trust fund dat schuldverlichting door multilaterale instellingen ondersteunt. Het financieren van multilaterale schuldverlichting vereist trekking op een gering deel van de goudreserve van het IMF. Voorts zouden de benodigde multilaterale bijdragen niet ten koste mogen gaan van het vermogen van deze instellingen om hun klanten, de ontwikkelingslanden, van dienst te zijn. Ook bilaterale bijdragen zijn nodig, gebaseerd op een doorzichtige en billijke lastenverdeling. Tenslotte hangt het slagen van het Initiatief van de Top van Keulen af van het vermogen de schuldverlichting om te zetten in daadwerkelijke armoedevermindering en duurzame ontwikkeling. Het versterken van de sociale dimensie van de Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) van het IMF zou een essentiële bijdrage vormen.

. Het multilaterale systeem: Het steunen van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsbanken door het nakomen van de financiële verplichtingen, door inspanningen tot internationale coördinatie en door het stellen van beleidsprioriteiten. Het versterken van het multilaterale systeem is van vitaal belang. Het is essentieel dat de VN worden gesteund bij het vervullen van hun rol in de vergeten conflicten en crises in de wereld.

. Financiële ontwikkeling: De strijd tegen de mondiale armoededreiging vereist vindingrijkheid in denken en in optreden om de financiering van ontwikkelingshulp nieuw leven in te blazen. Een krachtiger inspanning is nodig om privé- kapitaal te trekken naar de meest behoeftige landen. Het potentieel voor partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector moet doelmatiger worden aangesproken. De officiële ontwikkelingshulp (ODA, Official Development Assistance) van de gezamenlijke OESO-landen blijft ver achter bij de internationaal aanvaarde doelstelling van 0,7 procent van het BNP. Wij zetten ons gezamenlijk in om het verminderen van de ODA tegen te gaan. Wij roepen alle betrokken partners op zich opnieuw te committeren aan internationale ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder het in de periode tot 2015 terugbrengen tot de helft, van het aantal mensen dat in absolute armoede leeft. Donorlanden kunnen hun betrokkenheid op duidelijke wijze tonen door meer hulp toe te wijzen aan landen waarin het de goede kant op gaat met het economisch beleid en goed bestuur, waaronder het streven naar grotere sociale gelijkheid, zodat onze burgers duidelijk kunnen zien dat hulp doeltreffend is voor de duurzame vermindering van armoede.

De ontwikkelingslanden moeten orde op zaken stellen op de volgende punten:

. Het bestrijden van corruptie: Corruptie is stelen van de armen en vormt een belangrijke hinderpaal op de weg naar ontwikkeling. Niet alleen dwarsboomt corruptie de economische ontwikkeling, maar zij ondermijnt ook de democratie en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de regering. Door middel van controlemechanismen, reorganisatie van de publieke sector en bestraffing van de schuldigen moet corruptie worden aangepakt.

. Het versterken van democratie en goed bestuur: Democratie en kundige en krachtige overheidsinstellingen vormen de beste garanties voor een duurzame ontwikkeling. Gebrek aan democratische participatie en zwakke overheidsorganen zijn belangrijke hordes die zowel door ontwikkelingslanden als door donorlanden moeten worden genomen.

. Het voorkomen van conflicten: Vrede is een fundamenteel vereiste voor ontwikkeling. Dit is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Conflicten waarin een vreedzame regeling is bereikt kunnen weer de kop opsteken tenzij de onderliggende oorzaken worden weggenomen. Ontwikkelingsinspanningen moeten strategisch worden ingezet, niet alleen om conflicten te voorkomen en te beslechten, maar ook om na het bijleggen van een geschil de vrede te consolideren.

. Het uitvoeren van beleid gericht op armoedevermindering: De ontwikkelingslanden moeten zelf een klimaat creëren dat bevorderlijk is voor het stimuleren van investeringen van de private sector, het waarborgen van een billijke verdeling en het doelmatiger en doorzichtiger maken van de
overheidsuitgaven.

De bijeenkomst in Utstein is nog maar het begin

De vier ministers zullen hun samenwerking op deze elf hoofdpunten van het ontwikkelingsbeleid voortzetten. Eveline Herfkens, de Nederlandse minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, treedt als gastvrouw op bij de volgende bijeenkomst in de zomer van 2000. Tot die tijd zullen de vier ministers zich gezamenlijk maar ook individueel inzetten voor de voortgang van de agenda die in Utstein is afgesproken.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

30 jul 99 16:14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...