Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 04-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS

In samenwerking met bureau voorlichting gemeente Baarn

Afval scheiden in de keuken? Het beste resultaat

Het scheiden van huishoudelijk afval bij u thuis wordt regelmatig ter discussie gesteld. Maar een goede reden om al het afval weer in één afvalbak te gooien en pas te scheiden bij verwerking, is er niet. Onderzoek wijst uit dat oud papier en groente-, fruit- en tuinafval nog altijd het best apart ingezameld kunnen worden. Resultaat: gerecycled papier en compost die voldoen aan strenge kwaliteitseisen!

Volgens cijfers uit 1997 wordt in Nederland gemiddeld per inwoner 96 kg groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) gescheiden ingezameld. Dat is bijna 60 % van het gft-afval in huishoudelijk afval. Het gescheiden ingezamelde gft-afval is schoon en bevat gemiddeld slechts één procent verontreiniging. Het gft-afval is weinig vervuild, omdat tijdens de inzameling en overslag de kwaliteit wordt bewaakt. Ook de gescheiden papierinzameling is zeer succesvol. Aan papier wordt circa
60 kg per inwoner ingezameld.

Afval pas scheiden bij verwerking is onvoldoende Bij de start van de gescheiden inzameling van gft-afval en papier, begin jaren negentig, is uitgebreid nagegaan of het nodig was de burger te vragen om het huishoudelijk afval per soort aan te bieden. De keuze om zoveel mogelijk soorten afval apart te houden bleek juist, gezien de hoeveelheid die gescheiden werd ingezameld en de goede kwaliteit van het afval per soort. Onderzoek naar het scheiden van afval uit één bak toonde al snel aan dat de kwaliteit van bijvoorbeeld het gft-afval voor compost veel lager kwam te liggen. Het gft-afval bevatte te veel verontreinigingen. Niet alleen verontreinigingen als glassplinters, scherven, metaaldeeltjes, kunststof, steentjes enz., maar ook chemische verontreinigingen zorgden ervoor dat de compost niet kon voldoen aan de strenge normen voor kwaliteitscompost.

Geen reden tot stoppen
Het Rijksinstituut voor Milieuonderzoek (RIVM) bekijkt ieder jaar opnieuw waaruit het huishoudelijk afval precies bestaat. Die sorteeranalyses tonen aan dat in het huishoudelijk afval de hoeveelheid bijzonder afval, waaronder bijvoorbeeld klein chemisch afval (kca), niet afneemt. In de nabije toekomst moet dus ernstig worden getwijfeld aan de mogelijkheid om afval pas te gaan scheiden bij de verwerking. Gelet op het succes van afvalscheiding bij u thuis in de keuken, is er dus géén reden om te stoppen met de gescheiden inzameling zoals u tot nu toe gewend bent!

(bron: Ir. J. F. M. Daemen, Nascheiding geen alternatief voor bronscheiding, Informatiebulletin Preventie en Hergebruik, nr 2, jaargang 8, juni 1999, uitgave van het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik van het Afval Overleg Orgaan.)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Matthijs Sebastiaan, zv B Luiten en MJM Huuskes Stef, zv W Koenen en Y van der Schagt
Latif, zv M Akgün en M Akgün
Daan, zv J Westerhuis en 1 Koens
Paula Margaretha Maria, dv EPJM Zwanikken en MMC Koster Maartje, dv JAM Vriens en AJ Breunesse
Peter, zv W de Graaf en C Hop
Roderick Johannes, zv JA van Sambeek en AM Natter Hannah Ella Maria, dv P Diepstraten en DL van Kranenburg Loes Helena, dv AA den Hartog en Jvr. WM Storin van1s Gravensande Antonius Johannes Gerardus, zv AWG van Eijden en GEJ Vellekoop Emma, dv EWT Poort en MLA van Darn
Anne-Wil, dv H Berendse en R de Graaf
Lara, dv H de Graaff en AP van de Biezen
Eva Mae en Julia S~, dv JJCK Mastenbroek en DJA Herijgers Daan Moreno, zv B Lancé en SBL Vroman
Casper Jurgen Antonie, zv P Schneider en J Haveman Florence Noëlle, dv TOM Leijen en MBM Prevoo

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK

M Hilhorst en BN van Dijk
H Rebel en JH Blauwendraat

HUWELIJK

J de Bock en AYP van Rijn

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Vanavond is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

De komende weken worden er geen wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Nutsbedrijven
Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting

Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde straatlantaarn niet brandt, of de gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer 035 6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 1 tot en met 7 augustus en van 8 tot en met 14 augustus zullen er geen collecten worden gehouden waarvoor door het

college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Algemene wet bestuursrecht/uitwegvergunning
zij van plan zijn een uitwegvergunning te verlenen voor:
- het veranderen van een uitrit op de Gerrit van der Veenlaan, voor het perceel Gerrit van der Veenlaan 1a;

- het aanleggen van een uitrit op de Ericastraat, voor het perceel Ericastraat 1.

De plannen liggen van 6 augustus 1999 tot en met 19 augustus 1999 tijdens openingsuren ter inzage in kamer B.22 van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode, op grond van artikel
4:8 Algemene wet bestuursrecht, hun zienswijze over dit voornemen kenbaar maken. Dat kan mondeling via telefoonnummer 5481640 of schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders.

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats

Zij besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in Rustoord nabij nummer 10.

Het aanleggen van een invalidenparkeerplaats gebeurt door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren.

Het besluit ligt ter inzage van 6 augustus 1999 tot en met 16 september 1999 tijdens openingsuren in kamer B.22 van het gemeentehuis.
.

Gedurende de ter inzage termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend worden bij het college van burgemeester en

wethouders van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn. In geval van spoedeisende belangen, bestaat de mogelijkheid om -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de

Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel.nr. 5481640.

Beleid inzake bergingen op het bungalowpark te Lage Vuursche

hun college in zijn vergadering van 8 juni 1999 heeft besloten tot vaststel-ling van beleid inzake de toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ten behoeve van de (eventuele) bouw van vrijstaande bergingen op het bungalowpark te Lage Vuursche.

De vastgestelde beleidsregels kunnen worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.15 uur (andere tijden op afspraak) in het gemeentehuis, Stations-weg 18 te Baarn.

Nu het voornoemde beleid is vastgesteld geldt dit als beleid zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat de gemeente dient te handelen overeenkomstig dit beleid.
De Algemene wet bestuursrecht biedt echter geen mogelijkheid tot het instellen van bezwaar en/of beroep tegen beleidsregels.

Zakelijke inhoud beleid inzake bergingen op het bungalowpark te Lage Vuursche.

Op de percelen aan de Zevenlindenweg 5 (bun-galowpark "Lage Vuursche") te Baarn is het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1992" (hierna te noemen: het bestem-mingsplan) van toepassing. De percelen hebben de bestemming "Recre-atieve Doeleinden I", nader aange-duid met "B". Op basis van de bebou-wings-voorschriften behorende bij de genoemde bestemming mag de oppervlakte van een zomerhuis-je (tezamen met aange-bouwde bijgebouwen en overkapte bouwwerken geen gebouwen zijnde) niet meer dan 100 m² bedragen.

Aanvullend hierop wordt via het nieuwe beleid een beperkte mogelijkheid voor het realiseren van een vrijstaande berging door middel van het toepassen van artikel 18a WRO mogelijk gemaakt. Dit artikel biedt de mogelijkheid om ten behoeve van de realisering van bouwwerken van beperkte betekenis vrijstelling te verlenen van een bestemmingsplan.

Voor het verlenen van de vrijstelling ex artikel 18a WRO met betrekking tot het bungalowpark hebben wij besloten om de navolgende regel ter zake te hanteren:
Gezien het geldende planologische regime (waarin compacte bebou-wing wordt voorge-staan), hebben wij de voor bijgebouwen maximaal te realise-ren oppervlakte beperkt tot 6 m². Zo kunnen wij de eigenaren van de zomer-huisjes een handreiking doen, zonder daarbij de planologische, natuurwe-tenschappelij-ke en stedenbouwkundige richtlijnen van het bestem-mingsplan geweld aan te doen. Voorts zou een berging groter dan 6m² een intensiever gebruik c.q. permanente bewoning teveel in de hand werken. Voor het overige worden de voorschriften van het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken gehanteerd.

Verleende kap en bouwvergunningen

Hieronder zijn de belangrijkste besluiten vermeld waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

Plaats en inhoud van het besluit

Meerkoetweide 26

26-07-1999 het plaatsen van een blokhut
de Boeier 12

27-07-1999 het plaatsen van een dakkapel
Burgemeester Penstraat 39

27-07-1999 het plaatsen van een buitenberging Cornelis Dopperlaan 20

27-07-1999 het verbouwen/uitbreiden van een toilet en erker Eikenlaan 6 Lage Vuursche

27-07-1999 het verbouwen/uitbreiden van de woning Heemskerklaan 52

29-07-1999 het plaatsen van een dakkapel
Padangstraat 2

29-07-1999 het uitbreiden van een woning
Zandvoortweg/Plataanlaan

29-07-1999 het plaatsen van een schutting
Dorpsstraat 20 Lage Vuursche

30-07-1999 het bouwen/plaatsen van een schuur Ferdinand Huycklaan 22

30-07-1999 het bouwen/plaatsen van een berging Gen. K. van der Heijdenlaan 19

30-07-1999 het plaatsen van een fietsenhok
Hilversumsestraatweg 16

30-07-1999 het plaatsen van een houthok
Mozartlaan 24

30-07-1999 het verbouwen/uitbreiden van de garage Stationsplein 68

30-07-1999 het wijzigen van een gevel van een rijksmonument Zevenlindenweg 5 bungalow 9

30-07-1999 het verbouwen/wijzigen van een bungalow Hyacinthstraat 33
02-08-1999 het plaatsen van een dakkapel
de Meerpaal 1
02-08-1999 het plaatsen van een blokhut
Prinses Beatrixlaan 6
02-08-1999 het plaatsen van twee dakkapellen
Regenboog 56
02-08-1999 het uitbreiden van een woning
Torenlaan 3
02-08-1999 het plaatsen van een dakkapel

Spoorstraat 2
02-08-1999 1 berk
Veldheimweg 11
02-08-1999 1 conifeer

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Augustus 1999

25. Gemeenteraadsvergadering

September 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999

12. Commissie ABZ

13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal
14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting

28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
15. Commissie ABZ

24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...