Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Procedure certificering export levende dieren Belgie

Datum nieuwsfeit: 12-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

12/08/99

PERSBERICHT

Procedure voor het onderzoek met het oog op certificering van de export en intra-communautaire handel voor levende dieren (runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee) en eieren

Datum van opmaak: 12/08/1999
Datum van in werking treding van deze procedure: 13/08/1999

Deze procedure vervangt de vorige procedure dd. 04/08/1999.


1.Inleiding

Voor de uitvoer en de intra-communautaire handel van runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee, evenals van eieren is vanaf heden en tot nader bericht een PCB-analyse vereist. Het gezondheidscertificaat voor deze dieren kan slechts afgeleverd worden nadat een PCB-analyse op een representatief monster van het betrokken lot is uitgevoerd én het resultaat lager of gelijk is aan 200 ng PCB/g vet.

De procedure voor de afgeleide producten is ter beschikking bij het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK).

Het spreekt vanzelf dat de afvoer van de dieren naar het slachthuis moet vergezeld zijn van het attest (zie ook verder).


2. Laboratoria

De analyses dienen uitgevoerd te worden in de laboratoria die op de lijst vermeld staan welke beschikbaar is bij de volgende contactadressen:

Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en Verwerkte Producten

Contactpersoon : ir. Geert De Poorter
Verantwoordelijke Laboratoria

WTC III, achtste verdieping Crisiscel Dioxine Resultaten Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Tel.: 02/208.38.59
Telefax: 02/208.38.66

Algemene Eetwareninspectie

Contactpersoon : ir. Bruno Buts
Monsternamecoördinator

RAC
Esplanadegebouw 11de verd. Pachecolaan 19 bus 5
B-1010 Brussel
Tel.: 02/210.48.31.
Fax : 02/210.48.16.


3. Definities


- Lot pluimvee, varkens en kalveren : Het geheel van dieren bestemd voor export en intra-communautaire handel, aanwezig op eenzelfde bedrijf dat gevoederd wordt met voeder van eenzelfde fabrikant.
- Lot runderen : een groep dieren bestemd voor gezamenlijke export.
- Lot eieren : het geheel van eieren bestemd voor export en intra-communautaire handel, afkomstig van eenzelfde bedrijf waarbij de leghennen of moederdieren gevoederd zijn met voeder van eenzelfde fabrikant.
Bedrijfsdierenarts : de erkende dierenarts die met de verantwoordelijke van een bedrijf een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van de epidemiologische bewaking.
- Witte bedrijven : alle bedrijven die tot op heden nooit onder bewarend beslag werden geplaatst.
- µg/kg = ng/g.

- monster : voor dieren is dit het lichaamsvet; voor eieren is dit de eidooier.


4. Procedure voor varkens, pluimvee en eieren afkomstig van witte bedrijven


4.1. Monstername

Er worden per lot 3 dieren at random bemonsterd, van ieder dier wordt ca. 40 g vet genomen of in het geval van eieren minstens 100 g dooier.

De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts. Monstername op dieren gebeurt na euthanasie volgens de instructie "EUTHANASIE VAN VARKENS, PLUIMVEE : AANBEVOLEN METHODES" (zie bijlage). Voor varkens dient het minimum levend gewicht 80 kg te bedragen en voor pluimvee is de minimum leeftijd 3 weken. De individuele monsters worden in hetzelfde monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan waarop een etiket wordt gekleefd met hierop DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan door een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" door de bedrijfsdierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld. Het is de taak van de Provinciale Laboratoria om voldoende monsternamemateriaal ter beschikking te stellen van de bedrijfsdierenartsen.


4.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" naar het voor de regio bevoegde laboratorium van het Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding gezonden of gebracht door de bedrijfsdierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst . De bedrijfsdierenartsen van Vlaams-Brabant sturen hun monsters naar het Provinciaal Verbond van de Provincie Antwerpen. De bedrijfsdierenartsen van Waals-Brabant en van het oosten van het land sturen hun monsters naar het Provinciaal Laboratorium van Loncin. Het Provinciaal Laboratorium zal de monsters versturen (eveneens via een koeriersdienst) samen met de originele aanvraagformulieren naar een erkend analyse-laboratorium. Om te weten naar welk erkend laboratorium de monsters moeten gestuurd worden zal de monsternamecoördinator de Provinciale Laboratoria regelmatig een lijst overhandigen.

Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator wordt opgevolgd door deze Provinciale Laboratoria, om overbelasting in de analyse-laboratoria te vermijden. Het Provinciaal Laboratorium bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN".


4.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

Het ontvangen monster moet eerst volledig gehomogeniseerd worden. De apparatuur voor deze homogenisatie dient telkenmale grondig gereinigd te worden om versleping te vermijden.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. bedrijfsdierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is, wordt het verslag per post opgestuurd. Een kopie wordt verzonden of gefaxt naar het Provinciaal laboratorium. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


4.4. Attestering

Van zodra dat de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de bedrijfsdierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende bedrijf originele attesten afleveren voor te exporteren loten (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Elk attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan, het gezondheidscertificaat opstelt. De originele attesten worden hierna bewaart door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Per gezondheidscertificaat moet een origineel attest opgesteld worden door de bedrijfsdierenarts. (Kopijen van attesten zijn verboden) Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


4.5. Gezondheidscertificaat

Het gezondheidscertificaat zoals voorzien in Beschikking 1999/449/EG, gewijzigd bij Beschikking 1999/551/EG wordt gebruikt.


5. Procedure voor vleeskalveren afkomstig van witte bedrijven


5.1. Monstername

Er worden per lot 3 dieren at random bemonsterd, van ieder dier wordt ca. 40 g vet genomen (eenzelfde dier kan slechts éénmaal bemonsterd worden).
De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts of de SGS-dierenarts. De monstername gebeurt op de levende dieren of op een proefslachting van 3 dieren in het slachthuis. De staalname moet uitgevoerd worden op dieren met een gewicht van minimum 140 kg. De individuele monsters worden in hetzelfde monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan waarop een etiket wordt gekleefd met hierop DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" door de dierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld.


5.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" rechtstreeks naar SGS-Agrilab gestuurd of gebracht door de betrokken dierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst. Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator worden opgevolgd. SGS-Agrilab bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN".


5.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

Het ontvangen monster moet eerst volledig gehomogeniseerd worden. De apparatuur voor deze homogenisatie dient telkenmale grondig gereinigd te worden om versleping te vermijden.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. (bedrijfs)dierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is wordt het verslag per post opgestuurd. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG PCB ONDERZOEK VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


5.4. Attestering

Van zodra dat de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de (bedrijfs)dierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende bedrijf originele attesten afleveren voor te exporteren loten (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN RUNDEREN, VLEESKALVEREN, VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Elk attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan het gezondheidscertificaat opstelt. De originele attesten worden hierna bewaard door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Per gezondheidscertificaat moet een origineel attest opgesteld worden door de (bedrijfs)dierenarts. (Kopijen van attesten zijn verboden).

Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


5.5. Gezondheidscertificaat

Idem 4.5.


6. Procedure voor runderen afkomstig van witte bedrijven


6.1. Monstername

Indien het lot bestaat uit 1 tot 7 runderen moet elk dier individueel bemonsterd worden. Indien het lot bestaat uit 8 tot en met 500 runderen moeten er 7 dieren at random bemonsterd worden. Eenzelfde dier mag slechts éénmaal bemonsterd worden. De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts. De monstername gebeurt op de levende dieren of op een proefslachting in het slachthuis. De staalname moet uitgevoerd worden binnen de maand voorafgaand aan de uitvoer. Van ieder dier wordt ca. 100 g vet genomen.
De individuele monsters worden in afzonderlijk monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan. Op ieder monsterrecipiënt wordt DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer vermeld. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" door de bedrijfsdierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld.


6.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het voor de regio bevoegde laboratorium van het Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding gezonden of gebracht door de bedrijfsdierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst . De bedrijfsdierenartsen van Vlaams-Brabant sturen hun monsters naar het Provinciaal Verbond van de Provincie Antwerpen. De bedrijfsdierenartsen van Waals-Brabant en van het oosten van het land sturen hun monsters naar het Provinciaal Laboratorium van Loncin. Het Provinciaal Laboratorium zal de monsters versturen (eveneens via koeriersdienst) samen met de originele aanvraagformulieren naar een erkend analyse-laboratorium. Om te weten naar welk erkend laboratorium de monsters moeten gestuurd worden, zal de monsternamecoördinator de Provinciale Laboratoria regelmatig een lijst overhandigen.

Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator worden opgevolgd door deze Provinciale Laboratoria om overbelasting in de analyse-laboratoria te vermijden. Het Provinciaal laboratorium bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN".


6.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. bedrijfsdierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is wordt het verslag per post opgestuurd. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


6.4. Attestering

Van zodra de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de bedrijfsdierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende lot een attest afleveren in het kader van de export (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN RUNDEREN, VLEESKALVEREN, VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Dit attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan het gezondheidscertificaat opstelt. Het originele attest wordt hierna bewaard door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


6.5. Gezondheidscertificaat

Idem zoals bij 4.5.


7. Procedure voor runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee en eieren afkomstig van bedrijven waarop het bewarend beslag opgeheven werd

Wanneer op loten dieren zoals gedefinieerd in punt 3 reeds gunstige analyses werden uitgevoerd die de opheffing van de in beslagname van het bedrijf tot gevolg hadden, kunnen deze resultaten gebruikt worden voor de attestering van de betreffende diersoort. Hiervoor maakt de inspecteur van het Ministerie van Landbouw kopijen van alle resultaten van de betreffende loten over aan de bedrijfsdierenarts. De verdere procedures zoals beschreven in de respectievelijke paragrafen 4.4, 5.4, 6.4 en 4.5, 5.5, 6.5 blijven van toepassing.

BIJLAGE

EUTHANASIE VAN VARKENS, PLUIMVEE : AANBEVOLEN METHODES

I. Pluimvee

* injectie van een overdosis barbituraat intracardiaal (of intraperitonaal)

* injectie van 2 à 3 cc T61 intracardiaal (of intraperitonaal)
* inhalatie van ether of chloroform (in een gesloten recipient)
* cervicale dislocatie (indien toegepast door ervaren competent persoon) eventueel gevolgd door uitbloeding
* decapitatie is slechts aan te bevelen bij verdoofde dieren.

II. Varkens

* injectie van T61

* injectie van een overdosis barbituraat of een ander hypnoticum.

De toediening is intraveneus, en bij biggen intracardiaal. Intrapulmonaire injectie geeft excitatie en een laattijdig intreden van de dood en is daarom niet aanvaardbaar.

Bij varkens is het gebruik van een schietmasker door een ervaren competent persoon, onmiddellijk gevolgd door het verbloeden door insnijding van tenminste één van beide halsslagaders, eveneens aanvaardbaar.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...