Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

AEGON's nettowinst stijgt met 14% tot eur 679 miljoen

Datum nieuwsfeit: 12-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AEGON

AEGON's NETTOWINST STIJGT MET 14% TOT EUR 679 MILJOEN; 15% STIJGING NETTOWINST PER AANDEEL IN EERSTE HALFJAAR 1999

INTERIM-DIVIDEND VASTGESTELD OP EUR 0,51 (+21%) - VOORUITZICHTEN VOOR GEHELE JAAR VERHOOGD

 
  Kerncijfers       Eerste    Eerste   Eerste  Toename Autonome 
  eerste        halfjaar   halfjaar  halfjaar        groei 
  halfjaar 1999    1999 (NLG)  1999 (EUR) 1998 (EUR) 
  (bedragen x 
miljoen behalve
gegevens per
aandeel)
Nettowinst per 2,60 1,18 1,03 15% 13% aandeel
Netto winst 1.496 679 595 14% 12% Winst voor 2.012 913 777 18% 16% belastingen
Brutopremies 14.232 6.458 6.138 5% 7% Opbrengst 5.710 2.591 2.522 3% 3% beleggingen
Totaal omzet* 20.669 9.379 8.988 4% 6% Eigen vermogen 20.752 9.417 7.934 ** 19% Totaal activa 333.033 151.124 131.196 ** 15%


*) De omzetcijfers zijn exclusief annuity-, GIC- en spaarstortingen.
**) Per 31 december 1998.

Vooruitzichten 1999 verhoogd
AEGON heeft zijn verwachtingen ten aanzien van de resultaten over 1999 naar boven bijgesteld. Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden - zoals nadelige wisselkoers-invloeden en bewegingen in de financiële markten - en met inbegrip van de Transamerica acquisitie verwachten wij over 1999 een toename van de winst tussen de 22% en 25% (eerder tussen 18% en 20%) en van de winst per aandeel tussen de 15% en 18% (eerder tussen 12% en 15%) in euro's. De aangekondigde acquisitie van de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange zal na effectuering een klein aanvullend positief effect hebben op de winst en de winst per aandeel.

Samenvatting


* De autonome groei van de nettowinst per aandeel bedroeg over de eerste helft van dit jaar 13%. De totale nettowinst bedroeg EUR 679 miljoen en de nettowinst per aandeel bedroeg EUR 1,18.
* Per gewoon aandeel is een 21% hoger interim-dividend vastgesteld van EUR 0,51 (NLG 1,12). Dit is in lijn met AEGON's beleid om - onder normale omstandigheden - een interim-dividend uit te keren ter hoogte van 50% van het totale dividend over het voorgaande jaar. Het interim-dividend wordt vanaf 17 september 1999 betaalbaar gesteld.
* De drie grootste landenunits - Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk - rapporteerden een winstgroei in dubbele cijfers. In Amerika steeg de nettowinst 13% tot USD 364 miljoen (EUR 335 miljoen), in Nederland 15% tot EUR 329 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk 29% tot GBP 40 miljoen (EUR 60 miljoen). Het winstaandeel van AEGON in de Britse activiteiten steeg eind vorig jaar van 95% naar 100%. De gemiddelde wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro waren lager dan aan het eind van het eerste halfjaar van 1998, hetgeen een licht negatief effect had op de geconsolideerde resultaten in euro's. Het verlies van EUR 6 miljoen gerapporteerd onder Overige landen is voornamelijk het gevolg van een verdere daling van de resultaten van AEGON Spanje.

* De totale omzet steeg 4% tot EUR 9.379 miljoen en het premie-inkomen steeg 5% tot EUR 6.458 miljoen. Het premie-inkomen in Amerika bedroeg in totaal USD 1.885 miljoen, een daling ten opzichte van het premie-inkomen van USD 2.114 miljoen over het eerste halfjaar van 1998. Vorig jaar zorgde een voorgestelde wijziging in de belastingwetgeving in de VS voor een substantiële stijging in de verkoop van grote koopsomcontracten, hetgeen zich in het eerste halfjaar van 1999 niet herhaalde. Het premie-inkomen in Nederland steeg 9% tot EUR 2.025 miljoen, in het Verenigd Koninkrijk 20% tot GBP 1.569 miljoen en in de overige landen 15% (gezamenlijk) tot EUR 374 miljoen.

* Het eigen vermogen steeg 19% van EUR 7.934 miljoen aan het eind van 1998 tot EUR 9.417 miljoen per 30 juni van dit jaar. De EUR 1.483 miljoen stijging is voornamelijk het gevolg van ingehouden winst, resultaten uit beleggingen in zakelijke waarden en een stijging van de wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond vanaf 31 december 1998. In verband met de Transamerica acquisitie zijn in juli ongeveer 74,2 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven.
* De resultaten van Transamerica Corporation zijn niet in de gerapporteerde cijfers begrepen. De resultaten van Transamerica zullen vanaf de afronding van de transactie (21 juli 1999) voor de eerste maal worden opgenomen in de negenmaandsrapportage van de Groep.

Commentaar van de voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur, Kees Storm, over de halfjaarcijfers 1999: "Goede autonome groei blijft de belangrijkste drijvende kracht achter de toename van de winst van AEGON. De fusie van Transamerica met AEGON USA zal een extra stimulans geven aan de resultaten over het 3e en 4e kwartaal van dit jaar en over de komende jaren conform de eerder uitgesproken verwachting."

Verslag van de Raad van Bestuur

GROEI VANAF EEN VERHOOGD NIVEAU

De nettowinst over de eerste zes maanden van 1999 bedroeg in totaal EUR 679 miljoen en de nettowinst per aandeel steeg tot EUR 1,18. Wij zijn verheugd onze aandeelhouders te kunnen mededelen dat een 21% hoger interim-dividend is vastgesteld van EUR 0,51 (NLG 1,12) per gewoon aandeel. Onze vooruitzichten voor het gehele jaar 1999 zijn naar boven bijgesteld op basis van een sterker dan verwachte stijging van de winstbijdragen, voornamelijk van Amerika - nog afgezien van het extra effect van de Transamerica acquisitie - en van de bankactiviteiten. De effecten van acquisities, desinvesteringen en wisselkoersbewegingen buiten beschouwing latend, blijft de groei van de nettowinst onze langetermijndoelstelling van ten minste 10% per jaar overtreffen. Over het eerste halfjaar van 1999 bedroeg de autonome groei van de totale nettowinst 12% en van de nettowinst per aandeel 13%. Dit onderstreept eens te meer dat autonome groei de belangrijkste drijvende kracht is achter de voortgaande winststijging, terwijl selectieve acquisities deze groei een extra stimulans kunnen geven.

Dit is de eerste resultaatspublicatie onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in zijn nieuwe samenstelling. Per 21 juli 1999 (de dag waarop de Transamerica acquisitie is voltooid) maakt de voormalige voorzitter van Transamerica, de heer Frank Herringer, deel uit van onze Raad. Deze zelfde dag markeert tevens de start van de integratieactiviteiten van Transamerica en AEGON USA, vijf maanden na de aankondiging van de fusieplannen. De uitstekende strategische verenigbaarheid en de veronderstelde synergie-effecten van de verzekeringsactiviteiten zullen naar verwachting binnen drie jaar kunnen leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van USD 150 miljoen en de mogelijkheden versterken voor verdere groei in Amerika, Canada en Azië. Met de acquisitie van Transamerica voegt de Groep twee nieuwe activiteiten toe aan de operaties in Amerika: levensherverzekeringen en een Canadees levensverzekeringsbedrijf. Tevens versterken wij onze positie in 'long-term care' verzekeringen, 'worksite marketing' (waarbij via de werkgever potentiële klanten worden benaderd voor financieel advies), gegarandeerde beleggingscontracten (GIC's), annuities, door de Amerikaanse overheid erkende personeelspensioenregelingen (401(k) plans), verzekerde schaderegelingssommen (structured settlements), risicoverzekeringen en universal life producten, terwijl de toevoeging van een merk dat nationale bekendheid geniet in de VS en van een nieuw distributienetwerk kan worden gebruikt voor uitbreiding van onze activiteiten.

Transamerica's resultaten over het eerste halfjaar, op basis van Amerikaanse waarderings-grondslagen, laten een uitstekende stijging zien, voornamelijk als gevolg van de 18% stijging van de winst voor belastingen van de levensverzekeringsactiviteiten in de VS en Canada. De winst van de niet-verzekeringsactiviteiten was 8% lager als gevolg van een lagere bezettingsgraad in de lease-activiteiten en een voor de hele branche geldende wijziging in de verslaggevingsregels van de vastgoedactiviteiten. Op vergelijkbare basis waren de resultaten van de niet-verzekeringsactiviteiten 8% hoger dan in dezelfde periode 1998. AEGON zal deze resultaten niet consolideren, maar zal de niet-verzekeringsactiviteiten als deelneming verantwoorden. Het dividend van deze activiteiten zal worden gebruikt ter compensatie van de financieringslasten in verband met de deelneming. De waarde van de verzekerings- en niet-verzekeringsactiviteiten, die ten tijde van de aankondiging van de acquisitie van Transamerica werd bepaald, is bevestigd door de halfjaarresultaten.

Na de Transamerica transactie in juli hebben wij als belangrijkste acquisitie de overname van de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk voor ongeveer GBP 700 miljoen bekendgemaakt. Zoals in een vandaag separaat verzonden persbericht nader is toegelicht, zal deze transactie een belangrijke versterking betekenen van de marktpositie van AEGON UK en nieuwe producten toevoegen aan het assortiment. De transacties zijn in overeenstemming met AEGON’s reeds lang geldende strategische uitgangspunten:


* concentratie op kernactiviteiten en het zoeken van groeimogelijkheden vooral in de markt van levensverzekeringen, pensioenen en daaraan verwante spaar- en beleggingsproducten;

* vasthouden aan een sterk gedecentraliseerde organisatiestructuur, waarin het management van de individuele business units in hoge mate onafhankelijk opereert;

* versterking van de marktpositie in verschillende landen, met name in die landen waar AEGON al actief is, en voortgaande internationale groei;
* en een sterke nadruk op winstgevende groei, in plaats van groeien om de groei of alleen maar om een stijging van de omzet te realiseren.

Met betrekking tot de 'jaar 2000' problematiek bevestigen wij nogmaals dat de AEGON onderdelen in alle landen, zowel vanuit marketing- als administratief oogpunt, klaar zijn voor het nieuwe millennium. Zoals in ons jaarverslag gemeld, zijn alle bedrijfskritische IT-systemen aangepast en getest.

De volgende tabel geeft een overzicht van de nettowinst over het eerste halfjaar van 1999, geografisch en naar activiteit, in euro's. Voor cijfers in Nederlandse guldens en Amerikaanse dollars verwijzen wij naar de bijlagen (Excel). Om een beter inzicht te geven in de onderliggende ontwikkeling van de winstbijdragen van de verschillende landen zijn de Groep overheadkosten niet langer opgenomen in de resultaten van de business units, maar in de regel 'Financieringslasten en Overige'.

 
  (x EUR     Nederland Amerika Verenigd  Overige Eerste Eerste  Toename 
  miljoen)         (1)   Koninkrijk landen zes   zes   t.o.v. 
                        (2)   maanden maanden 1998 
                            1999  1998 
  Levens        312   451     79    4   846   749  13% 
  verzekering 
(incl.
annuities)
Ziektekosten- 10 61 2 73 47 55% en
ongevallen
verzekering
Schade 17 1 -10 8 28 -71% verzekeringen
Bank 79 79 53 49% activiteiten
Financierings -93 -100 -7% lasten
en Overige (3)
Winst voor 418 513 79 -4 belastingen
business units
Winst voor 913 777 18% belastingen
Belastingen -89 -178 -19 -2 business
units
Belastingen -234 -182 29% Nettowinst 329 335 60 -6 business
units

Nettowinst 679 595 14% Nettowinst 285 298 48 9 business units

eerste
halfjaar 1998
Toename t.o.v. 15% 12% 25% -167% 1998
Toename t.o.v. 13%
1998, excl.
Labouchere

Voetnoten bij de tabel:
(1) De cijfers onder ‘Amerika’ omvatten de resultaten van AEGON USA en AEGON Mexico.
(2) De cijfers onder ‘Overige landen’ omvatten de resultaten van ÁB-AEGON in Hongarije, AEGON Spanje, AEGON België, AEGON Lebensversicherungs-AG in Duitsland, AEGON Taiwan en AEGON Filippijnen.
(3) De overheadkosten van de Groep zijn nu verantwoord onder 'Financieringslasten & Overige' en worden niet meer aan de diverse activiteiten en landenunits toegerekend. De cijfers van vorig jaar zijn dienovereenkomstig herrekend.

Het resultaat uit levensverzekerings- en pensioenactiviteiten (84% van de winst voor belastingen en financieringslasten en overige) steeg over het eerste halfjaar van 1999 met 13% tot EUR 846 miljoen. In absolute termen werd de sterkste stijging gerealiseerd door de activiteiten in Amerika, tot een totaal van EUR 451 miljoen in vergelijking met EUR 402 miljoen over dezelfde periode vorig jaar (plus 13% in USD). Het resultaat uit levensverzekeringen in Nederland nam met 11% toe tot EUR 312 miljoen. De bijdrage van AEGON UK aan de winst voor belastingen uit levensverzekeringen en pensioenen bedroeg in totaal EUR 79 miljoen, een stijging van 20% in GBP. Zonder de invloed van AEGON's 5% hogere aandeel in de winst (nu 100%) zou de stijging in GBP 15% hebben bedragen. De winst uit levensverzekeringen en pensioenen in Overige landen steeg van een verlies van EUR 1 miljoen in 1998 tot een positief resultaat van EUR 4 miljoen in de eerste helft van dit jaar, voornamelijk als gevolg van betere resultaten in Duitsland en Hongarije. In Amerika steeg de winst uit ziektekosten- en ongevallenverzekering tot in totaal EUR 61 miljoen in de eerste helft van dit jaar (+65% in USD). In Nederland steeg de winst tot EUR 10 miljoen (+11%). De winstbijdrage van deze productgroep in Overige landen verdubbelde van EUR 1 miljoen in de eerste helft van 1998 tot EUR 2 miljoen over de eerste zes maanden van dit jaar. Het saldo van de winst voor belastingen uit schadeverzekeringen bleef positief en bedroeg in de eerste helft van dit jaar in totaal EUR 8 miljoen. In Nederland steeg in deze productgroep de winst tot EUR 17 miljoen. Het verlies van EUR 10 miljoen, zoals verantwoord onder Overige landen, is een gevolg van de negatieve resultaten in deze productgroep in Spanje. De winst voor belastingen van de bankactiviteiten (Bank Labouchere en AEGON Bank) steeg 49% (EUR 26 miljoen) tot een totaal van EUR 79 miljoen over de eerste helft van dit jaar.

Nederland
De nettowinst in Nederland steeg tot een totaal van EUR 329 miljoen (+15%). De stijging in de winst voor belastingen bedroeg 17%. Hogere beleggingsresultaten en een betere brutomarge waren de belangrijkste redenen van de 11% stijging van de winst voor belastingen uit de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten. De verbeterde resultaten van AEGON Zakelijke Markt Leven hebben hieraan het grootste deel bijgedragen. In de eerste zes maanden van 1999 steeg de brutopremie uit levensverzekeringen 9% tot EUR 1.680 miljoen. Met name door een toename van de premie-inkomsten van Van Nierop en AEGON Zakelijke Markt Leven steeg de nieuwe productie uit koopsommen met 12%. De nieuwe productie uit levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling steeg met 4%.
De premieverhogingen van sommige ziektekosten- en ongevallenproducten en een effectievere schade-afhandeling in de sectoren brand, aansprakelijkheid, ziektekosten en ongevallen en andere schadeverzekeringen, waren de belangrijkste oorzaak van de 17% stijging van de winst voor belastingen uit schadeverzekeringen tot in totaal EUR 27 miljoen. Margeverbetering en productinnovatie versterkten de winstbijdrage van AEGON Bank en Bank Labouchere. De winst voor belastingen uit de bankactiviteiten steeg in vergelijking met de eersten zes maanden van vorig jaar met 49% tot een totaal van EUR 79 miljoen over het eerste halfjaar van 1999.

Amerika
De nettowinst in Amerika steeg over de eerste zes maanden van dit jaar 13% tot USD 364 miljoen (een stijging van 12% in euro's). De winst voor belastingen steeg 17% tot USD 558 miljoen (+16% in euro's). De belangrijkste bijdrage aan de stijging van de resultaten is afkomstig uit variabele levensverzekeringen en annuities, pensioenen, aanvullende ziektekostenverzekeringen en de home service activiteiten. De winst uit levensverzekeringen, inclusief annuities en GIC's, bedroeg in totaal USD 491 miljoen, in vergelijking met USD 436 miljoen in 1998; een stijging van 13%. Annuity- en GIC-stortingen stegen 37% tot een totaal van USD 5.581 miljoen. Het premie-inkomen uit levensverzekeringen (exclusief annuity- en GIC-stortingen) bedroeg over de eerste zes maanden in totaal USD
1.208 miljoen in vergelijking met USD 1.422 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Het premie-inkomen uit grote koopsomcontracten daalde tot USD 75 miljoen, vergeleken met USD 353 miljoen in 1998. Het verkoopniveau van deze producten varieert aanzienlijk van periode tot periode en werd in 1998 beïnvloed door een voorstel tot wijziging van de belastingwet. Dit had vorig jaar een positieve invloed op de verkoop. Periodieke premie-inkomsten namen met 6% toe als gevolg van sterke groei in de verkoop van variabele en vaste universal life producten. De winst voor belastingen uit ziektekosten- en ongevallenverzekering steeg 65% tot USD 66 miljoen. De premie-inkomsten uit ziektekosten- en ongevallenverzekering bedroegen USD 675 miljoen in vergelijking met USD 680 miljoen over het eerste halfjaar van 1998. Deze lagere premie-inkomsten zijn een gevolg van de uitloop van beëindigde activiteiten op ziektekostengebied. Dit buiten beschouwing latend stegen de premies 7%. De winstbijdrage van de Mexicaanse activiteiten toonde opnieuw een gezonde toename. Hierbij moet opgemerkt worden dat de resultaten van Afore Banamex AEGON (een pensioenfondsbeheerder die midden 1998 is opgericht) vanaf de tweede helft van vorig jaar zijn toegevoegd aan de winst van Seguros Banamex AEGON (een levensverzekeringsbedrijf).
De resultaten van Transamerica zullen vanaf 21 juli 1999 in de rapportages worden verantwoord. Als gevolg van de overgang naar Nederlandse waarderingsgrondslagen zal voor Transamerica een andere resultatenstroom ontstaan, waardoor historische vergelijkingen minder goed gemaakt kunnen worden.

Verenigd Koninkrijk
De bijdrage van AEGON UK aan de nettowinst bedroeg GBP 40 miljoen (EUR 60 miljoen) voor de eerste zes maanden van 1999, hetgeen een stijging betekent van 29% in Britse ponden. Dit is inclusief het effect van de 5% stijging van het winstaandeel van de AEGON Groep. AEGON's aandeel in de winst van de niet-winstdelende portefeuille van Scottish Equitable plc steeg aan het eind van 1998 van 95% tot 100%. De hogere opbrengsten als gevolg van de voortgaande groei van de activiteiten ondersteunden de winsttoename. AEGON UK rapporteerde een 20% hoger premie-inkomen van in totaal GBP 1.569 miljoen in de eerste helft van dit jaar. De nieuwe productie steeg met 24%, uitgaande van de in de bedrijfstak gebruikelijke maatstaf van nieuwe jaarlijkse premies plus 1/10 van de koopsommen, hetgeen het succes onderstreept van zowel unit-linked pensioenen als andere beleggingsproducten.

Overige landen
In Overige landen werden de positieve resultaten van ÁB-AEGON in Hongarije en de andere activiteiten tenietgedaan door de winstdaling in Spanje in de eerste zes maanden met als uitkomst een nettoverlies van EUR 6 miljoen. De technische voorzieningen van AEGON Spanje werden versterkt, zowel met het oog op een mogelijke verdere ongunstige afwikkeling van de schadereserves, met name met betrekking tot de motorrijtuigenverzekeringen, alsook rekening houdend met een verdere verslechtering van de markt voor autoverzekeringen in 1999. In Hongarije verbeterden de resultaten uit schadeverzekeringen, alhoewel ze nadelig werden beïnvloed door schadeclaims wegens stormen en overstromingen in het tweede kwartaal. De totale winst voor belastingen uit levensverzekeringen van de activiteiten onder Overige landen steeg tot EUR 4 miljoen (over dezelfde periode vorig jaar werd een verlies van EUR 1 miljoen gerapporteerd). Met name Moneymaxx in Duitsland en de activiteiten in Hongarije droegen bij aan de verbetering van de resultaten.

Resultaten zakelijke waarden
Op 30 juni 1999 bedroeg het saldo van de herwaarderingsreserve EUR 4.264 miljoen (eind 1998 EUR 3.754 miljoen). In de eerste zes maanden van 1999 werd EUR 627 miljoen van de gerealiseerde en niet gerealiseerde winsten op de voor eigen rekening gehouden beleggingen in aandelen en vastgoed toegevoegd aan de herwaarderingsreserve, terwijl daarentegen EUR 153 miljoen als indirect rendement ten gunste werd gebracht van het resultaat voor belastingen van de Groep. In dezelfde periode vorig jaar was dit EUR 143 miljoen. Als gevolg van het bereiken van het gemaximeerde rendement van 7% is een bedrag van EUR 12 miljoen niet ten gunste gebracht van het resultaat.

Eigen vermogen en kapitaalmarkt
Vanaf eind 1998 tot 30 juni van dit jaar steeg het eigen vermogen met 19% tot EUR 9.417 miljoen. De stijging ten gevolge van de nieuw uitgegeven aandelen in verband met de op 21 juli 1999 geëffectueerde Transamerica transactie is niet hierin begrepen. De stijging in de eerste zes maanden van dit jaar is voornamelijk toe te schrijven aan valutawinsten door hogere slotkoersen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro, door ingehouden winst en de resultaten uit beleggingen in zakelijke waarden.

Zoals is aangekondigd op de datum van effectuering (21 juli 1999), onmiddellijk na de goedkeuring door de aandeelhouders van Transamerica, zijn 89,5 miljoen AEGON aandelen overgedragen plus een bedrag van USD 2.918 miljoen in contanten voor alle uitstaande aandelen van Transamerica Corporation. Dit betreft ongeveer 74,2 miljoen nieuw uitgegeven aandelen AEGON (ongeveer 83%), terwijl de overige 15,3 miljoen aandelen (ongeveer 17%) werd geleverd door onze grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON. Het totale aantal uitstaande aandelen bedroeg per 31 juli 1999 658.720.032.

Interim-dividend
Per gewoon aandeel van NLG 0,50 is een 21% hoger interim-dividend vastgesteld van EUR 0,51 (NLG 1,12), hetgeen overeenkomt met 50% van het totale dividend over 1998. Het interim-dividend zal naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in aandelen worden uitgekeerd. Gezien de sterke vermogenspositie van AEGON stimuleren wij de keuze voor het dividend in contanten. Daarom zal de waarde van het dividend in aandelen 2% tot 5% lager zijn dan het dividend in contanten.

Vanaf 16 augustus 1999 tot en met 6 september 1999 kunnen aandeelhouders hun voorkeur kenbaar maken voor betaling van het dividend in contanten of in aandelen. Het AEGON aandeel wordt vanaf 16 augustus 1999 ex-dividend genoteerd. De exacte waarde van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van de aandelen AEGON op de Amsterdam Exchanges in de vijfdaagse periode van 7 tot en met 13 september 1999. Dividenden in contanten of aandelen worden vanaf 17 september betaalbaar gesteld. De nieuw uit te geven aandelen geven recht op het slotdividend over 1999 en daarop volgende jaren.

Vooruitzichten 1999 verhoogd
AEGON heeft zijn verwachtingen ten aanzien van de resultaten over 1999 naar boven bijgesteld. Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden - zoals nadelige wisselkoersinvloeden en bewegingen in de financiële markten - en met inbegrip van de Transamerica acquisitie verwachten wij over 1999 een toename van de winst tussen de 22% en 25% (eerder tussen 18% en 20%) en van de winst per aandeel tussen de 15% en 18% (eerder tussen 12% en 15%) in euro's. De aangekondigde acquisitie van de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange zal na effectuering een klein aanvullend positief effect hebben op de winst en de winst per aandeel.

’s Gravenhage, 12 augustus 1999

Eerste halfjaar cijfers 1999 (Excel)

Voor nadere informatie:
AEGON N.V.
Afdeling Group Communications
Tel. 070 - 344 83 44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie