Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Datum nieuwsfeit: 13-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

MINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV99/149 M s-Gravenhage, 13 augustus 1999

Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 7, derde lid, 25, derde lid, 26, 34, eerste, derde en vierde lid, en 37a, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, op de bij die Wet behorende tabel I, onderdeel a, post 31, en tabel II, onderdeel a, post 8, onder a en onder b, alsmede op artikel 12, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 19681) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 3, onderdeel b, vervalt.
B. In artikel 19 wordt de zinsnede De schriftelijke opdracht tot uitvoer uit de Gemeenschap of tot opslag in een entrepot, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het besluit vervangen door: De schriftelijke opdracht, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het besluit, tot uitvoer uit de Gemeenschap of tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots op basis van artikel 98, eerste lid, onderdeel b, van het Communautair douanewetboek,.
C. In artikel 25, derde lid, wordt de zinsnede kan volstaan met het gedurende tien jaren ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen vervangen door: kan volstaan met het ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen gedurende de termijn, bedoeld in artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in artikel 34a van de wet. D. In artikel 26, eerste lid, onderdeel c, wordt na de woorden plegen te verlenen ingevoegd: , behoudens voorzover zij goederen leveren als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet. E. In artikel 31, zesde lid, wordt de zinsnede zijn verplicht de aantekeningen gedurende tien jaren te bewaren vervangen door: zijn verplicht de aantekeningen te bewaren gedurende de termijn, bedoeld in artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in artikel 34a van de wet. F. In artikel 34, onderdeel c, worden de woorden grafische bestuurssystemen vervangen door: grafische besturingssystemen. G. In artikel 36b worden de woorden niet bestemd zijn vervangen door: niet geschikt zijn.
H. Aan artikel 36cb, zevende lid, onderdeel b, wordt na bijlage K toegevoegd: , dan wel dat die goederen weliswaar goederen zijn die zijn genoemd in die bijlage, maar geschikt zijn om zonder nadere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht.

ARTIKEL II

In de bijlagen bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 worden de volgende wijzigingen aangebracht. I. Bijlage H wordt vervangen door bijlage H zoals die is opgenomen in de BIJLAGE bij deze regeling.
J. In bijlage K wordt na de goederenomschrijving met vermelding van de post
3206 30 00 ingevoegd: Onkruidbestrijdingsmiddelen . 3808 30 27;.

ARTIKEL III


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. Artikel I, onderdeel D, is niet van toepassing met betrekking tot verzoeken als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, die zijn gedaan voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Deze regeling strekt ertoe de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: de uitvoeringsbeschikking) op een aantal punten, veelal niet inhoudelijk, te wijzigen.

Ingevolge artikel I, onderdeel A, vervalt artikel 3, onderdeel b, van de uitvoeringsbeschikking. Dit onderdeel b - ingevolge welke publiekrechtelijke lichamen als ondernemer worden aangemerkt met betrekking tot het bouwrijp maken van grond - heeft zijn belang verloren en kan vervallen (zie de memorie van toelichting inzake het wetsvoorstel bouwkavels: kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, blz. 7).

Artikel I, onderdeel B, brengt de in artikel 19 van de uitvoeringsbeschikking gehanteerde omschrijving van de schriftelijke opdracht die moet worden overgelegd voor toepassing van het nultarief in situaties als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, in overeenstemming met de omschrijving die wordt gebruikt in genoemd onderdeel d.

De wijzigingen - ingevolge artikel I, onderdelen C en E - van de artikelen 25 en 31 van de uitvoeringsbeschikking, strekken ertoe de in die artikelen geregelde termijn voor het bewaren van (aantekeningen van) facturen in overeenstemming te brengen met de termijnen die gelden ingevolge de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (Stb. 184). Artikel III van die wet betreft de verkorting - van tien jaren naar zeven jaren - van de algemene bewaartermijn van artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, terwijl artikel V van die wet voor de omzetbelasting de uitzondering daarop betreft - handhaving van de tienjaarstermijn - voor (de inhoud van) boeken, bescheiden en andere gegevensdragers betreffende onroerende zaken, als geregeld in artikel 34a van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de wet). De artikelen 25, derde lid, en 31, zesde lid, verwijzen daartoe naar genoemde artikelen 52, vierde lid, en 34a.

Ingevolge de in artikel I, onderdeel D, opgenomen wijziging van artikel 26, eerste lid, onderdeel c, is het niet langer mogelijk te kiezen voor de toepassing van het kasstelsel met betrekking tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet. Op basis van dat wetsartikel wordt de vestiging enz. van beperkt zakelijke rechten als eenmalig belastbaar feit aangemerkt. In verband met dat eenmalige karakter wordt bij dergelijke rechten de verschuldigde BTW niet berekend over de periodiek te ontvangen canon, retributie of huur, maar over de contante waarde daarvan (artikel 8, vijfde lid, onderdeel b, van de wet en artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968). Gelet daarop ligt het niet in de rede om toe te staan dat de ondernemer, via een beroep op de toepassing van het kasstelsel van artikel 26 van de uitvoeringsbeschikking, kan bewerkstelligen dat de verschuldigdheid van die BTW wordt verschoven naar de tijdstippen waarop de periodiek verschuldigde canon en dergelijke door hem wordt ontvangen.

Met de wijziging van artikel 34, onderdeel c - opgenomen in artikel I, onderdeel F - worden de in dat onderdeel c bedoelde systemen ten behoeve van visueel gehandicapten thans op een meer correcte wijze aangeduid.

In artikel I, onderdelen G en H, wordt de tekst van de artikelen 36b en 36cb van de uitvoeringsbeschikking meer in overeenstemming gebracht met de ratio van de regeling met betrekking tot het plaatsgebonden entrepot (toepassing van het nultarief voor goederen die regelmatig en in bulkhoeveelheden worden verhandeld tussen ondernemers), zonder daarmee een inhoudelijke wijziging in de toepassing ervan te bewerkstelligen. Met de keuze voor het woord geschikt in artikel 36b worden de oorspronkelijke toelichting en de tekst van de regeling met elkaar in overeenstemming gebracht. De objectievere term geschikt sluit beter aan bij de aard van de goederen waar het hier om gaat, namelijk goederen die zonder nadere be- of verwerking niet in de particuliere gebruikssfeer zijn te brengen. De wijziging van artikel 36cb beoogt duidelijker tot uitdrukking te brengen wanneer sprake is van de beëindiging van de opslag van goederen in een plaatsgebonden entrepot. Niet alleen is daarvan sprake indien de goederen zodanig zijn bewerkt of verwerkt dat ze daarmee niet meer kwalificeren als goederen die zijn genoemd in bijlage K bij de uitvoeringsbeschikking. Beëindiging van de opslag is ook aan de orde indien de bewerkte of verwerkte goederen nog wel als zodanig kwalificeren, maar door die be- of verwerking geschikt zijn geworden - zonder nadere be- of verwerking - in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht.

Artikel II, onderdeel A, bewerkstelligt de vervanging van de bestaande bijlage H van de uitvoeringsbeschikking. Deze nieuwe bijlage H met het formulier Opgaaf Omzetbelasting Intracommunautaire leveringen is, ingevolge artikel 33a van de uitvoeringsbeschikking, als bijlage bij de onderhavige ministeriële regeling opgenomen. De wijziging in dit onderdeel is niet van materiële aard - het betreft met name wijzigingen in genoemd formulier die samenhangen met de introductie van de euro - en behoeft verder geen toelichting.

Artikel II, onderdeel B, heeft betrekking op een uitbreiding van bijlage K van de uitvoeringsbeschikking. In deze bijlage zijn de producten opgenomen die ingevolge tabel II, onderdeel a, post 8, onder b, van de wet, met toepassing van het tarief van nihil mogen worden verhandeld in een zogenoemd plaatsgebonden BTW-entrepot. Het gaat hierbij om producten die veelvuldig worden verhandeld in het internationale handelsverkeer en die daarnaast niet geschikt zijn om zonder nadere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht. De onderhavige wijziging voorziet erin dat onkruidbestrijdingsmiddelen die zijn verpakt in eenheden van 50 kg en meer in bijlage K worden opgenomen. Deze wijziging geschiedt op verzoek van het bedrijfsleven.

Ingevolge artikel III, eerste lid, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel III, tweede lid, ten slotte, voorziet erin dat de beperking van de mogelijkheid om het kasstelsel toe te passen slechts van toepassing is op verzoeken terzake die worden gedaan op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...