Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Datum nieuwsfeit: 13-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

MINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV99/149 M s-Gravenhage, 13 augustus 1999

Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 7, derde lid, 25, derde lid, 26, 34, eerste, derde en vierde lid, en 37a, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, op de bij die Wet behorende tabel I, onderdeel a, post 31, en tabel II, onderdeel a, post 8, onder a en onder b, alsmede op artikel 12, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 19681) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 3, onderdeel b, vervalt.
B. In artikel 19 wordt de zinsnede De schriftelijke opdracht tot uitvoer uit de Gemeenschap of tot opslag in een entrepot, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het besluit vervangen door: De schriftelijke opdracht, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het besluit, tot uitvoer uit de Gemeenschap of tot plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots op basis van artikel 98, eerste lid, onderdeel b, van het Communautair douanewetboek,.
C. In artikel 25, derde lid, wordt de zinsnede kan volstaan met het gedurende tien jaren ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen vervangen door: kan volstaan met het ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen gedurende de termijn, bedoeld in artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in artikel 34a van de wet. D. In artikel 26, eerste lid, onderdeel c, wordt na de woorden plegen te verlenen ingevoegd: , behoudens voorzover zij goederen leveren als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet. E. In artikel 31, zesde lid, wordt de zinsnede zijn verplicht de aantekeningen gedurende tien jaren te bewaren vervangen door: zijn verplicht de aantekeningen te bewaren gedurende de termijn, bedoeld in artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in artikel 34a van de wet. F. In artikel 34, onderdeel c, worden de woorden grafische bestuurssystemen vervangen door: grafische besturingssystemen. G. In artikel 36b worden de woorden niet bestemd zijn vervangen door: niet geschikt zijn.
H. Aan artikel 36cb, zevende lid, onderdeel b, wordt na bijlage K toegevoegd: , dan wel dat die goederen weliswaar goederen zijn die zijn genoemd in die bijlage, maar geschikt zijn om zonder nadere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht.

ARTIKEL II

In de bijlagen bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 worden de volgende wijzigingen aangebracht. I. Bijlage H wordt vervangen door bijlage H zoals die is opgenomen in de BIJLAGE bij deze regeling.
J. In bijlage K wordt na de goederenomschrijving met vermelding van de post
3206 30 00 ingevoegd: Onkruidbestrijdingsmiddelen . 3808 30 27;.

ARTIKEL III


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. Artikel I, onderdeel D, is niet van toepassing met betrekking tot verzoeken als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, die zijn gedaan voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Deze regeling strekt ertoe de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: de uitvoeringsbeschikking) op een aantal punten, veelal niet inhoudelijk, te wijzigen.

Ingevolge artikel I, onderdeel A, vervalt artikel 3, onderdeel b, van de uitvoeringsbeschikking. Dit onderdeel b - ingevolge welke publiekrechtelijke lichamen als ondernemer worden aangemerkt met betrekking tot het bouwrijp maken van grond - heeft zijn belang verloren en kan vervallen (zie de memorie van toelichting inzake het wetsvoorstel bouwkavels: kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, blz. 7).

Artikel I, onderdeel B, brengt de in artikel 19 van de uitvoeringsbeschikking gehanteerde omschrijving van de schriftelijke opdracht die moet worden overgelegd voor toepassing van het nultarief in situaties als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, in overeenstemming met de omschrijving die wordt gebruikt in genoemd onderdeel d.

De wijzigingen - ingevolge artikel I, onderdelen C en E - van de artikelen 25 en 31 van de uitvoeringsbeschikking, strekken ertoe de in die artikelen geregelde termijn voor het bewaren van (aantekeningen van) facturen in overeenstemming te brengen met de termijnen die gelden ingevolge de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (Stb. 184). Artikel III van die wet betreft de verkorting - van tien jaren naar zeven jaren - van de algemene bewaartermijn van artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, terwijl artikel V van die wet voor de omzetbelasting de uitzondering daarop betreft - handhaving van de tienjaarstermijn - voor (de inhoud van) boeken, bescheiden en andere gegevensdragers betreffende onroerende zaken, als geregeld in artikel 34a van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de wet). De artikelen 25, derde lid, en 31, zesde lid, verwijzen daartoe naar genoemde artikelen 52, vierde lid, en 34a.

Ingevolge de in artikel I, onderdeel D, opgenomen wijziging van artikel 26, eerste lid, onderdeel c, is het niet langer mogelijk te kiezen voor de toepassing van het kasstelsel met betrekking tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet. Op basis van dat wetsartikel wordt de vestiging enz. van beperkt zakelijke rechten als eenmalig belastbaar feit aangemerkt. In verband met dat eenmalige karakter wordt bij dergelijke rechten de verschuldigde BTW niet berekend over de periodiek te ontvangen canon, retributie of huur, maar over de contante waarde daarvan (artikel 8, vijfde lid, onderdeel b, van de wet en artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968). Gelet daarop ligt het niet in de rede om toe te staan dat de ondernemer, via een beroep op de toepassing van het kasstelsel van artikel 26 van de uitvoeringsbeschikking, kan bewerkstelligen dat de verschuldigdheid van die BTW wordt verschoven naar de tijdstippen waarop de periodiek verschuldigde canon en dergelijke door hem wordt ontvangen.

Met de wijziging van artikel 34, onderdeel c - opgenomen in artikel I, onderdeel F - worden de in dat onderdeel c bedoelde systemen ten behoeve van visueel gehandicapten thans op een meer correcte wijze aangeduid.

In artikel I, onderdelen G en H, wordt de tekst van de artikelen 36b en 36cb van de uitvoeringsbeschikking meer in overeenstemming gebracht met de ratio van de regeling met betrekking tot het plaatsgebonden entrepot (toepassing van het nultarief voor goederen die regelmatig en in bulkhoeveelheden worden verhandeld tussen ondernemers), zonder daarmee een inhoudelijke wijziging in de toepassing ervan te bewerkstelligen. Met de keuze voor het woord geschikt in artikel 36b worden de oorspronkelijke toelichting en de tekst van de regeling met elkaar in overeenstemming gebracht. De objectievere term geschikt sluit beter aan bij de aard van de goederen waar het hier om gaat, namelijk goederen die zonder nadere be- of verwerking niet in de particuliere gebruikssfeer zijn te brengen. De wijziging van artikel 36cb beoogt duidelijker tot uitdrukking te brengen wanneer sprake is van de beëindiging van de opslag van goederen in een plaatsgebonden entrepot. Niet alleen is daarvan sprake indien de goederen zodanig zijn bewerkt of verwerkt dat ze daarmee niet meer kwalificeren als goederen die zijn genoemd in bijlage K bij de uitvoeringsbeschikking. Beëindiging van de opslag is ook aan de orde indien de bewerkte of verwerkte goederen nog wel als zodanig kwalificeren, maar door die be- of verwerking geschikt zijn geworden - zonder nadere be- of verwerking - in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht.

Artikel II, onderdeel A, bewerkstelligt de vervanging van de bestaande bijlage H van de uitvoeringsbeschikking. Deze nieuwe bijlage H met het formulier Opgaaf Omzetbelasting Intracommunautaire leveringen is, ingevolge artikel 33a van de uitvoeringsbeschikking, als bijlage bij de onderhavige ministeriële regeling opgenomen. De wijziging in dit onderdeel is niet van materiële aard - het betreft met name wijzigingen in genoemd formulier die samenhangen met de introductie van de euro - en behoeft verder geen toelichting.

Artikel II, onderdeel B, heeft betrekking op een uitbreiding van bijlage K van de uitvoeringsbeschikking. In deze bijlage zijn de producten opgenomen die ingevolge tabel II, onderdeel a, post 8, onder b, van de wet, met toepassing van het tarief van nihil mogen worden verhandeld in een zogenoemd plaatsgebonden BTW-entrepot. Het gaat hierbij om producten die veelvuldig worden verhandeld in het internationale handelsverkeer en die daarnaast niet geschikt zijn om zonder nadere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht. De onderhavige wijziging voorziet erin dat onkruidbestrijdingsmiddelen die zijn verpakt in eenheden van 50 kg en meer in bijlage K worden opgenomen. Deze wijziging geschiedt op verzoek van het bedrijfsleven.

Ingevolge artikel III, eerste lid, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel III, tweede lid, ten slotte, voorziet erin dat de beperking van de mogelijkheid om het kasstelsel toe te passen slechts van toepassing is op verzoeken terzake die worden gedaan op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie