Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABVAKABO: Koopkrachtdaling WIW-ers onaanvaarbaar

Datum nieuwsfeit: 16-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

Koopkrachtdaling WIW-ers onaanvaarbaar

ABVAKABO FNV heeft vastgesteld dat veel werknemers in het kader van de WIW in de komende tijd te maken krijgen met een forse netto inkomensdaling, soms oplopend tot meer dan f200,- per maand. Deze daling wordt veroorzaakt door belastingtechnisch wijzigingen voor deze specifieke groep werknemers. ABVAKABO FNV heeft zich vandaag middels onderstaande brief tot de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewend met het verzoek deze kwestie op zeer korte termijn aan te pakken en de inkomensdaling ongedaan te maken. Hieronder volgt de integrale tekst van de brief aan de minister.

Geachte minister en staatssecretaris,

Hierbij wendt ABVAKABO FNV zich tot u met een zeer urgent probleem met betrekking tot voormalige banenpoolers die per 1 januari 1998 overgegaan zijn naar de WIW. De afgelopen weken hebben wij tientallen brieven ontvangen van leden, die er in netto besteedbaar inkomen zeer fors op achteruit zijn gegaan. In een aantal gevallen gaat het om een inkomensachteruitgang groter dan f. 200,-- netto per maand, terwijl het hier werknemers betreft die een inkomen op of net boven het minimuminkomen hebben.

Afgelopen dinsdag is deze problematiek aan de orde geweest aan de hand van Kamervragen. Gezien de korte beschikbare tijd is het onderwerp ons inziens echter niet goed uitgediscussieerd. Wij verzoeken u echter om op zo'n kort mogelijke termijn de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen, dat deze groep WIW-ers (circa 7.000 werknemers) er in koopkracht op achteruit gaan.

In de Kamer is de problematiek van banenpoolers die naar de WIW doorgestroomd zijn, reeds eerder aan de orde geweest. Hierbij heeft de Tweede Kamer duidelijke standpunten ingenomen: het voorkomen van de armoedeval en het voorkomen dat de doorstroming leidt tot een achteruitgang in het netto besteedbaar inkomen. Wij verwijzen u hiervoor bijvoorbeeld naar de met grote meerderheid aangenomen motie van PVDA-kamerlid Kalsbeek-Jasperse en D66-kamerlid Bakker (25122, nr.
37, 25 juni 1997). De afgelopen weken zijn veel banenpoolers echter geconfronteerd met een zeer sterke inkomensachteruitgang, die met name veroorzaakt wordt door een forse verlaging van de individuele huursubsidie. Daarnaast is er vaak ook sprake van andere vormen van een armoedeval door het verminderen van de rechten op inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelding.

Het urgente probleem is ontstaan bij de toekenningen van de huursubsidie, die ex-banenpoolers de afgelopen weken hebben ontvangen. De hoogte van de toegekende huursubsidie werd vorig jaar gebaseerd op het belastbaar inkomen van 1997. De beschikkingen die de afgelopen weken ontvangen werden, waren gebaseerd op het belastbaar inkomen van
1998. Zoals bekend zijn de banenpoolers per 1 januari 1998 doorgestroomd naar de WIW, met geen of nauwelijks een toename van het netto inkomen. Het lagere belastingtarief tengevolge van de wet Vermeend/Moor, werd opgehoogd naar het normale tarief in de eerste schijf. Als gevolg van netto-inkomensgaranties is daarnaast gewerkt met compensaties door middel van de overhevelingstoeslag en tijdelijke toeslagen op het bruto loon, waardoor het bruto loon hoger werd, zonder dat dit gevolgen voor het netto inkomen heeft gehad. De toeslagen zijn echter wel meegeteld bij het rekeninkomen, waarop de huursubsidie gebaseerd wordt. De effecten hiervan zijn gigantisch. Wij hebben brieven en overzichten van leden ontvangen waarbij de huursubsidie met honderden guldens per maand (!) verlaagd is. Desgewenst kunnen wij u deze overzichten overhandigen. Per 1 juli a.s. zullen deze werknemers er fors in netto besteedbaar inkomen achteruitgaan, hetgeen in strijd is met de door de Kamer uitgesproken wens. In voornoemde motie wordt het Kabinet verzocht maatregelen te nemen om te zorgen, dat de banenpoolers die doorstromen naar de WIW een tenminste gelijkblijvend netto besteedbaar inkomen houdt. Ons inziens vergt de nu ontstane situatie dat het Kabinet dergelijke maatregelen op zeer korte termijn treft. Immers per 1 juli worden ex-banenpoolers getroffen door de inkomensachteruitgang, die soms hoger dan 10% ligt.

Een mogelijkheid voor een oplossing op de korte termijn kan ons inziens de hardheidsclausule in de huursubsidiewet (m.n. artikel 26, b) bieden. Inkomensbestand-delen die te maken hebben met de compensatie voor het vervallen van de wet Vermeend/Moor zouden in ieder geval buiten beschouwing moeten blijven, maar het zou onze voorkeur hebben dat de huursubsidie voor het komende jaar bij gelijkblijvende omstandigheden gelijk blijft aan het vorige jaar. Wij verzoeken u dan ook om op korte termijn voor deze groep een generieke maatregel in de sfeer van de huursubsidie te treffen (met eventueel individuele toetsing), zodat er geen sprake is van een achteruitgang van netto besteedbaar inkomen, als gevolg van een verlaging van de toegekende huursubsidie.
Voor de wat langere termijn moeten wellicht andere oplossingen gezocht worden. Voorzover het oplossingen betreft welke de CAO en deze doelgroep betreffen, is ABVAKABO FNV graag bereid hierover verder met u te overleggen.

Het probleem van de armoedeval en hoge marginale tarieven bij een loonsverhoging is echter reeds langer bekend en is onlangs bevestigd door onderzoeken van de gemeenten Leeuwarden en Groningen. De voorbeelden uit diverse onderzoeken en brieven van leden wijzen erop, dat inkomensverbeterin-gen vrijwel geheel of geheel weglekken door een vermindering van rechten op inkomensafhankelij-ke subsidies. Dit probleem vereist nadere concrete maatregelen die ons inziens niet mogen leiden tot een inkomensachteruitgang van de laagste inkomens. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geleidelijker laten verlopen van de verlagingen van subsidies en bijdragen bij een inkomensverbetering en andere maatregelen, die de afgelopen tijd door de FNV voorgesteld zijn.
Indien de WIW problematiek in samenhang met de armoedeval opgelost moet worden, zal ABVAKABO FNV haar bijdrage via de FNV leveren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Hoogachtend,
mw. M.E.P. Caljouw
Bondssecretaris
afschrift aan:

- woordvoerders Tweede Kamerfracties


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie