Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaar cijfers 1999 Internatio-Müller N.V

Datum nieuwsfeit: 17-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.

17 Augustus 1999

Internatio-Müller N.V. in het eerste halfjaar 1999

De nettowinst exclusief buitengewone baten en lasten van Internatio-Müller N.V. is over de eerste zes maanden 1999 toegenomen met 6,8% van 27,6 miljoen naar 29,5 miljoen.

Exclusief het resultaat uit deelnemingen steeg de nettowinst met 11,6% naar 28,0 miljoen.

Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen kwam uit op 42,1 miljoen, hetgeen 8,2% hoger lag dan het voorgaande jaar ( 38,9 miljoen). De belastingdruk bedroeg 28,4% (1998: 26,9%)

De winst per aandeel exclusief buitengewone baten en lasten steeg met 6,4% van 1,10 tot 1,17.

De netto omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 toegenomen met 66 miljoen (+6,3%) tot 1.104 miljoen. Acquisities minus deconsolidaties veroorzaakten per saldo een toename van 55 miljoen. Het valuta-effect in de omzet bedroeg 3 miljoen negatief.

Per divisie was de gang van zaken als volgt:

Handel

De omzet van de Interpharm-Groep (distributie van farmaceutische en drogisterijartikelen) steeg met 12,1% tot 399 miljoen. Interpharm B.V. behaalde een omzettoename van 13,6%. Dynadro realiseerde een omzetgroei van 8,6%. Ondanks de margedruk door de overheidsmaatregelen, de toenemende concurrentie in de markt en de gestegen kosten als gevolg van de ingebruikname van een nieuw geautomatiseerd systeem bleef het resultaat na rente van de Interpharm-Groep op 11,5 miljoen vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar ( 12,1 miljoen).

De omzet van Chemische Distributie steeg van 243 miljoen naar 271 miljoen, waarvan 41 miljoen als gevolg van acquisities minus deconsolidaties. Het totale resultaat na rente nam toe tot 12,9 miljoen (+25,2%) ten opzichte van 10,3 miljoen vorig jaar.

De gang van zaken in Europa stond onder druk vanwege de negatieve marktontwikkelingen. Inmiddels lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd. De situatie in Australië / Nieuw-Zeeland verbeterde. In de diverse Europese landen is verdere voortgang geboekt met de onderlinge uitwisseling van know-how en het gemeenschappelijk aantrekken van nieuwe vertegenwoordigingen. De integratie van de in 1998 nieuw verworven bedrijven verloopt voorspoedig.

Het resultaat van de groepsmaatschappijen actief in de sector Havendiensten verbeterde ten opzichte van 1998, evenwel als gevolg van de verminderde winstvorming bij de deelneming (30,56%) Europe Combined Terminals (ECT) daalde het resultaat na rente van deze sector per saldo van 2,1 naar 1,6 miljoen.

Techniek

In de divisie Techniek verbeterde het resultaat na rente met 3,9 miljoen tot 21,8 miljoen (+ 21,8%), waarvan 1 miljoen door toename bij Rudolf Otto Meyer (ROM) in Duitsland.

Imtech heeft een goed halfjaar achter de rug. Met uitzondering van de olie-, gas- en petrochemiemarkt werden hogere resultaten gehaald.

De orderportefeuille van Imtech bedroeg per 30 juni 1999 889 miljoen tegenover 826 miljoen medio 1998. De nog uit te voeren werkvoorraad was 381 miljoen; ultimo eerste halfjaar 1998 bedroeg deze 377 miljoen. De productie nam toe van 308 miljoen in 1998 naar 344 miljoen in 1999.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in Duitsland wist ROM haar positie te verbeteren. De regios Noord en Oost bleven bij de verwachtingen achter, daarentegen boekten de regio Zuidwest en de overige activiteiten betere resultaten.

De orderportefeuille van ROM nam met 25% toe van 708 miljoen medio 1998 naar 893 miljoen ultimo eerste halfjaar 1999. De werkvoorraad steeg dientengevolge met 98 miljoen van 429 miljoen in 1998 naar 527 miljoen per 30 juni 1999.

Acquisities

In de eerste helft van 1999 vonden twee acquisities plaats, namelijk:

* Baltic, dat zich richt op verkoop, installatie en beheer van bedrijfstelefoonsystemen. Omzet 7 miljoen; aantal medewerkers 40.

* Electro Begaux, een electrotechnische installateur in Antwerpen. Omzet 14 miljoen, aantal medewerkers 140.

Buitengewoon resultaat

Het saldo van buitengewone baten en lasten bedroeg 0 (vorig jaar 9,3 miljoen baat).

Financiële positie

Te opzichte van ultimo 1998 namen de vaste en vlottende activa toe met 41 miljoen, met name als gevolg van toename van het activiteitenniveau.

De verhouding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni 1999 20,4%; de verhouding garantievermogen : totaal passiva was per die datum 30,2%.

Van het keuzedividend over het boekjaar 1998 is 61% uitgekeerd in vorm van stockdividenden. Het uitstaand aandelenkapitaal breidde daardoor uit met 646.225 aandelen (2,6%).

De kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten bedroeg per 30 juni 1999 29 miljoen negatief, tegenover 38 miljoen negatief ultimo juni 1998.

De financiering hiervan geschiedde voornamelijk met kortlopende kredieten.

De verhouding netto schuld : eigen vermogen per 30 juni 1999 was 1,04 (vorig jaar 0,55).

De rentedekking over het eerste halfjaar was 7,9 (vorig jaar 13,3).

Medewerkers

Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 1999 11.989, tegenover ultimo 1998 12.033 medewerkers.

Vooruitzichten voor 1999

Internatio-Müller verwacht over geheel 1999 een hoger netto resultaat, exclusief buitengewone baten en lasten, dan over vorig jaar.

FINANCIËLE KALENDER

Publicatie jaarcijfers 1999: 21 maart 2000

Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 26 april 2000

Zie voor tabellen het originele bericht

Half jaar cijfers 1999

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

In 1.000

1e halfjaar 1999

2e halfjaar 1998

1e halfjaar 1998

Netto omzet

1.103.908

1.355.524

1.038.245

Wijziging onderhanden werk

184.966

7.664

150.166

Overige bedrijfsopbrengsten

10.822

9.480

9.149

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.299.696

1.372.668

1.197.560

Totaal bedrijfslasten

-1.253.077

-1.325.162

-1.158.097

Bedrijfsresultaat

46.619

47.506

39.463

Resultaten uit deelnemingen

1.588

4.072

2.622

Rente

-6.089

-6.137

-3.174

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

vóór belastingen

42.118

45.441

38.911

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-11.980

-11.532

-10.478

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

nà belastingen

30.138

33.909

28.433

Buitengewone baten en lasten


5.423

9.258

Groepsresultaat nà belastingen

30.138

39.332

37.691

Aandeel van derden

-597

-480

-783

Netto resultaat

29.541

38.852

36.908

Netto resultaat exclusief buitengewone baten en lasten

29.541

33.429

27.650

Kasstroom

41.563

50.396

48.169

Uitstaand gewoon aandelenkapitaal in 1.000

58.866

57.400

57.400

Netto resultaat per gewoon aandeel (fully diluted)

1,17

1,54

1,47

Netto resultaat excl. buitengewone resultaten per gewoon aandeel (fully diluted)

1,17

1,33

1,10

Kasstroom per gewoon aandeel (fully diluted)

1,64

2,00

1,92

Aantal medewerkers

11.989

12.033

11.949

GROEPSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

In mln

1e halfjaar 1999

vóór/nà rente

2e halfjaar 1998

vóór/nà rente

1e halfjaar 1998

vóór/nà rente

Interpharm-Groep

12,0

11,5

11,9

11,4

12,4

12,1

Chemische Distributie

13,7

12,9

11,8

11,3

11,7

10,3

Havendiensten

1,5

1,6

2,2

2,4

1,9

2,1

Divisie Handel

27,2

26,0

25,9

25,1

26,0

24,5

Imtech

17,8

17,5

19,8

19,3

14,7

14,6

ROM

5,5

4,3

8,7

6,8

4,5

3,3

Divisie Techniek

23,3

21,8

28,5

26,1

19,2

17,9

Niet toegerekende kosten

-2,3

-5,7

-2,8

-5,7

-3,1

-3,5

Groepstotaal

48,2

42,1

51,6

45,5

42,1

38,9

De cijfers in deze publicatie zijn niet door accountants gecontroleerd

NETTO OMZET

in mln

1e halfjaar 1999

2e halfjaar 1998

1e halfjaar 1998

Interpharm-Groep

399

373

356

Chemische Distributie

271

263

243

Havendiensten

17

18

17

Divisie Handel

687

654

616

Imtech

260

402

266

ROM

157

300

156

Divisie Techniek

417

702

422

Groepstotaal

1.104

1.356

1.038

BALANS in mln

Per 30.06.1999

Per 31.12.1998

Per 30.06.1998

Vaste activa

207

208

203

Vlottende activa

716

674

644

Totaal activa

923

882

847

Groepsvermogen

188

151

209

Langlopende schulden en voorzieningen

168

166

126

Banken

118

95

107

Crediteuren en overige passiva

449

470

405

Totaal passiva

923

882

847

BALANSVERHOUDINGEN

Groepsvermogen : totaal passiva

0,20

0,17

0,25

Garantievermogen: totaal passiva

0,30

0,27

0,25

Lang vermogen : totaal vaste activa

1,72

1,53

1,65

Totaal vlottende activa : kortlopende schulden

1,26

1,19

1,26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...