Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 17-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 17 augustus 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.

Experiment Leefbaarheidsplannen

Het college besluit in afwijking van het besluit van 13 juli j.l. over het experiment leefbaarheidsplannen, tot het volgende: Uitvoering te geven aan het experiment opstellen van leefbaarheidsplannen, conform het besluit van provinciale staten van 29 maart 1999.
In te stemmen met de opdrachtverlening aan bureau AMER. Bij het najaarsbericht aan provinciale staten voor te stellen het reeds gereserveerde bedrag van f.100..000,- met f.50.000,- te verhogen, ten laste van de post onvoorzien. Vooruitlopend hierop tot besteding van het bedrag te mogen overgaan. Het Plan van Aanpak ter kennisname toe te zenden aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur en de Commissie van de budget verhoging in kennis te stellen.


2.

Vervolg Aanpak herziening bestemmingsplannen

Het college besluit:
Kennis te nemen van de stand van zaken Vervolg Aanpak herziening bestemmingsplannen;
In te stemmen met de conclusie, dat de meeste gemeenten constructief hebben meegewerkt aan deze actie;
Te constateren dat er m.b.t. enkele gemeenten nog nadere actie nodig is, en waar ambtelijk niet voldoende wordt bereikt, de GS Commissie Ruimtelijke Ordening zonodig tot bestuurlijke actie te laten overgaan;
Middels brieven gemeenten die tot nu toe niet of niet voldoende hebben gereageerd, nader aan te schrijven;
De VNHG middels brief te informeren;
De commissie ROB en de subcommissie voor de gemeentelijke plannen te informeren over de stand van zaken.


3.

Beantwoording statenvragen GroenLinks inzake proefboring naar aardgas bij Castricum

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.


4.

Opdrachtverlening opstellen Masterplan Crailo

Het college besluit:
Kennis te nemen van de offertes van de stedebouwkundige bureaus ARCADIS, AUKETT + BRO;
Bureau BRO opdracht te verlenen tot het opstellen van het Masterplan Crailo;
De bureaus ARCADIS en AUKETT te berichten dat zij niet geselecteerd zijn;
Het besluit van 20 juli 1999 inzake de kosten van het Masterplan Crailo te handhaven, d.w.z. de kosten door te berekenen; De Directieraad te machtigen opdracht te verlenen aan het geselecteerde bureau.


5.

Vaststelling ontwerp-begroting en beleidsplan 2000

Het college besluit met inachtnemning van gemaakte opmerkingen: Het beleidsplan 2000 vast te stellen en de ontwerpbegroting voor
2000 in beginsel vast te stellen;
Het communicatieplan bij het beleidsplan vast te stellen; De projecten Stoomgemaal Cruquius, Herinrichting Theater de Purmaryn en Aansluiting A7 Noorder-Koggenland aan Provinciale Staten voor te leggen als honorering FINH-projecten in het kader van de begroting 2000
De ontwerp-voordracht nr. 55 voor Provinciale Staten vast te stellen;
De voordracht met beleidsplan en begrotingsstukken inclusief FINH-projecten te agenderen voor de PS-vergaderingen van 13 september 1999 (eerste ronde Algemene Beschouwingen) en 8 november
1999 (laatste ronde Algemene Beschouwingen) en daarvoor de stukken aan de leden van PS toe te zenden;
Alle PS-commissies advies te vragen over ontwerp-begroting en beleidsplan in de volgende vergaderingen:

14 september PS-commissie ELE

15 september PS-commissies ZWC en FSB

16 september PS-commissie OOPO

22 september PS-commissie ROB

22 september PS-commissie WVV

23 september PS-commissie MWG


6.

Vergelijking tussen de uitkomsten van Debatten van de Toekomst, het collegeprogramma en het bestaande beleid

Het college besluit:
kennis te nemen van de vergelijking tussen de uitkomsten van Debatten van de Toekomst, het collegeprogramma 1999-2003 en het bestaande beleid van de provincie Noord-Holland; de vergelijking ter informatie aan Provinciale Staten te sturen met de stukken voor het agendapunt Beleidsplan en begroting 2000 (algemene en financiële beschouwingen eerste termijn) voor de Statenvergadering van 13 september 1999.


7.

Beantwoording vragen P.J.M. Poelmann en G.M.J.A. Le Belle n.a.v. Ceteco-affaire

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.


8.

Driehoek van Boreel

Het college besluit:
De Dienst Landelijk Gebied te verzoeken in overleg te treden met de NV PWN om tot aankoop te komen van de Driehoek van Boreel. In principe 1/3 deel van het nadelige verschil tussen de boekwaarde van de grond en de marktwaarde tot een maximum van 1 miljoen gulden te dekken onder voorwaarden;
Omtrent de genoemde dekking in het kader van de integrale afweging bij het Najaarsbericht 1999 een voorstel te doen aan Provinciale Staten.
Over dit principe-besluit het advies te vragen aan de commissie OOPO.


9.

Portefeuilleverdeling t.a.v. het IPO

Het college besluit:
de portefeuille Interprovinciaal Overleg toe te delen aan mw. mr. N. Klijn, met als vervanger de heer E. Neef;
de leden van provinciale staten, het dagelijks bestuur van het IPO en de colleges van GS van de andere provincies te informeren over dit besluit;
de wijziging in de portefeuilleverdeling bekend te maken in het Provinciaal Blad van Noord-Holland, te deponeren bij de afdeling Kabinet en in te schrijven in het openbare register genoemd in het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin 1999.


10.

Vergaderschema provinciale staten voor 2000

Het college besluit:
de concept-voordracht in principe vast te stellen; de concept-voordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.


11.

Notitie Stand van zaken beheersplannen legionella

Het college besluit uitstel te verlenen voor het indienen van een beheersplan van de termijn van 1/9/99 waar dat naar het oordeel van het bureau Toezicht redelijk is.
Inrichtingen die niet (tijdig) reageren per individueel geval bezien en indien noodzakelijk en mogelijk middels een beschikking verplichten alsnog te voldoen aan het opstellen en opsturen van een beheersplan waarbij bij niet nakoming daarvan zal worden overgegaan tot bestuursrechtelijke maatregelen.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake Zeepoort-IJmond

Het college stelt de antwoorden vast.


13.

Ontwerp-agenda voor de vergadering van provinciale staten te houden op
13 september 1999

Het college besluit de agenda vast te stellen.


14.

Uitstel data subsidieaanvragen SDV, BLS

Het college besluit in te stemmen met het uitstellen van de indieningsdata voor subsidieverzoeken in het kader van Stads- en dorpsvernieuwing (SDV) en Besluit locatiegebonden subsidie (BLS) tot 1 juli 2000.


15.

Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap van Rijnland

Het college besluit:
In beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Het onder 1 genoemde besluit ter advisering voorleggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water enGroen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.
De GS-commissie voor Water te machtigen het onder 1 bedoelde besluit om te zetten in een definitief besluit bij positieve advisering door de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen.


16.

Bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied t.b.v. GIS

Het college besluit:
in het kader van de integrale afweging bij het najaarsbericht 1999 in beginsel onder voorwaarden te besluiten over de bestemming van f. 150.000,= uit de algemene middelen ten gunste van een projectsubsidie voor een GIS-project bij de Dienst Landelijk Gebied, waarmee de uitvoering van het natuurbeleid gericht op de totstandkoming van de provinciale Ecologische hoofdstructuur op eenvoudige wijze ruimtelijk inzichtelijk kan worden gemaakt (prestatiemonitoring);
de PS-commissie voor Milieu, Water, Energie en Groen hierover om advies te vragen.


17.

Voortgang proces bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen, onderdeel inkomsten

Het college besluit:
kennis te nemen van de notitie Maatschappelijk ondernemerschap in dagrecreatiemogelijkheden, welke gebaseerd is op het besluit van GS d.d. 12 januari 1999;
in te stemmen met het proces om tot besluitvorming in de recreatieschappen te komen over de mogelijkheden voor inkomsten in dagrecreatiegebieden;
de statencommissie OPOO hierover te raadplegen; indien de statencommissie OPOO instemt met dit proces, de gedeputeerde mw. A. Goijert te mandateren het verdere proces te begeleiden en uit te voeren.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten:

over de nummers:
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 10, 14
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 8, 18
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 5, 6, 7, 13
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 3, 4, 15
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 11, 12, 16, 17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie