Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 17-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 17 augustus 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.

Experiment Leefbaarheidsplannen

Het college besluit in afwijking van het besluit van 13 juli j.l. over het experiment leefbaarheidsplannen, tot het volgende: Uitvoering te geven aan het experiment opstellen van leefbaarheidsplannen, conform het besluit van provinciale staten van 29 maart 1999.
In te stemmen met de opdrachtverlening aan bureau AMER. Bij het najaarsbericht aan provinciale staten voor te stellen het reeds gereserveerde bedrag van f.100..000,- met f.50.000,- te verhogen, ten laste van de post onvoorzien. Vooruitlopend hierop tot besteding van het bedrag te mogen overgaan. Het Plan van Aanpak ter kennisname toe te zenden aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur en de Commissie van de budget verhoging in kennis te stellen.


2.

Vervolg Aanpak herziening bestemmingsplannen

Het college besluit:
Kennis te nemen van de stand van zaken Vervolg Aanpak herziening bestemmingsplannen;
In te stemmen met de conclusie, dat de meeste gemeenten constructief hebben meegewerkt aan deze actie;
Te constateren dat er m.b.t. enkele gemeenten nog nadere actie nodig is, en waar ambtelijk niet voldoende wordt bereikt, de GS Commissie Ruimtelijke Ordening zonodig tot bestuurlijke actie te laten overgaan;
Middels brieven gemeenten die tot nu toe niet of niet voldoende hebben gereageerd, nader aan te schrijven;
De VNHG middels brief te informeren;
De commissie ROB en de subcommissie voor de gemeentelijke plannen te informeren over de stand van zaken.


3.

Beantwoording statenvragen GroenLinks inzake proefboring naar aardgas bij Castricum

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.


4.

Opdrachtverlening opstellen Masterplan Crailo

Het college besluit:
Kennis te nemen van de offertes van de stedebouwkundige bureaus ARCADIS, AUKETT + BRO;
Bureau BRO opdracht te verlenen tot het opstellen van het Masterplan Crailo;
De bureaus ARCADIS en AUKETT te berichten dat zij niet geselecteerd zijn;
Het besluit van 20 juli 1999 inzake de kosten van het Masterplan Crailo te handhaven, d.w.z. de kosten door te berekenen; De Directieraad te machtigen opdracht te verlenen aan het geselecteerde bureau.


5.

Vaststelling ontwerp-begroting en beleidsplan 2000

Het college besluit met inachtnemning van gemaakte opmerkingen: Het beleidsplan 2000 vast te stellen en de ontwerpbegroting voor
2000 in beginsel vast te stellen;
Het communicatieplan bij het beleidsplan vast te stellen; De projecten Stoomgemaal Cruquius, Herinrichting Theater de Purmaryn en Aansluiting A7 Noorder-Koggenland aan Provinciale Staten voor te leggen als honorering FINH-projecten in het kader van de begroting 2000
De ontwerp-voordracht nr. 55 voor Provinciale Staten vast te stellen;
De voordracht met beleidsplan en begrotingsstukken inclusief FINH-projecten te agenderen voor de PS-vergaderingen van 13 september 1999 (eerste ronde Algemene Beschouwingen) en 8 november
1999 (laatste ronde Algemene Beschouwingen) en daarvoor de stukken aan de leden van PS toe te zenden;
Alle PS-commissies advies te vragen over ontwerp-begroting en beleidsplan in de volgende vergaderingen:

14 september PS-commissie ELE

15 september PS-commissies ZWC en FSB

16 september PS-commissie OOPO

22 september PS-commissie ROB

22 september PS-commissie WVV

23 september PS-commissie MWG


6.

Vergelijking tussen de uitkomsten van Debatten van de Toekomst, het collegeprogramma en het bestaande beleid

Het college besluit:
kennis te nemen van de vergelijking tussen de uitkomsten van Debatten van de Toekomst, het collegeprogramma 1999-2003 en het bestaande beleid van de provincie Noord-Holland; de vergelijking ter informatie aan Provinciale Staten te sturen met de stukken voor het agendapunt Beleidsplan en begroting 2000 (algemene en financiële beschouwingen eerste termijn) voor de Statenvergadering van 13 september 1999.


7.

Beantwoording vragen P.J.M. Poelmann en G.M.J.A. Le Belle n.a.v. Ceteco-affaire

Het college stelt, behoudens aanpassing, de antwoorden vast.


8.

Driehoek van Boreel

Het college besluit:
De Dienst Landelijk Gebied te verzoeken in overleg te treden met de NV PWN om tot aankoop te komen van de Driehoek van Boreel. In principe 1/3 deel van het nadelige verschil tussen de boekwaarde van de grond en de marktwaarde tot een maximum van 1 miljoen gulden te dekken onder voorwaarden;
Omtrent de genoemde dekking in het kader van de integrale afweging bij het Najaarsbericht 1999 een voorstel te doen aan Provinciale Staten.
Over dit principe-besluit het advies te vragen aan de commissie OOPO.


9.

Portefeuilleverdeling t.a.v. het IPO

Het college besluit:
de portefeuille Interprovinciaal Overleg toe te delen aan mw. mr. N. Klijn, met als vervanger de heer E. Neef;
de leden van provinciale staten, het dagelijks bestuur van het IPO en de colleges van GS van de andere provincies te informeren over dit besluit;
de wijziging in de portefeuilleverdeling bekend te maken in het Provinciaal Blad van Noord-Holland, te deponeren bij de afdeling Kabinet en in te schrijven in het openbare register genoemd in het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin 1999.


10.

Vergaderschema provinciale staten voor 2000

Het college besluit:
de concept-voordracht in principe vast te stellen; de concept-voordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.


11.

Notitie Stand van zaken beheersplannen legionella

Het college besluit uitstel te verlenen voor het indienen van een beheersplan van de termijn van 1/9/99 waar dat naar het oordeel van het bureau Toezicht redelijk is.
Inrichtingen die niet (tijdig) reageren per individueel geval bezien en indien noodzakelijk en mogelijk middels een beschikking verplichten alsnog te voldoen aan het opstellen en opsturen van een beheersplan waarbij bij niet nakoming daarvan zal worden overgegaan tot bestuursrechtelijke maatregelen.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake Zeepoort-IJmond

Het college stelt de antwoorden vast.


13.

Ontwerp-agenda voor de vergadering van provinciale staten te houden op
13 september 1999

Het college besluit de agenda vast te stellen.


14.

Uitstel data subsidieaanvragen SDV, BLS

Het college besluit in te stemmen met het uitstellen van de indieningsdata voor subsidieverzoeken in het kader van Stads- en dorpsvernieuwing (SDV) en Besluit locatiegebonden subsidie (BLS) tot 1 juli 2000.


15.

Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap van Rijnland

Het college besluit:
In beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Het onder 1 genoemde besluit ter advisering voorleggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water enGroen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.
De GS-commissie voor Water te machtigen het onder 1 bedoelde besluit om te zetten in een definitief besluit bij positieve advisering door de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen.


16.

Bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied t.b.v. GIS

Het college besluit:
in het kader van de integrale afweging bij het najaarsbericht 1999 in beginsel onder voorwaarden te besluiten over de bestemming van f. 150.000,= uit de algemene middelen ten gunste van een projectsubsidie voor een GIS-project bij de Dienst Landelijk Gebied, waarmee de uitvoering van het natuurbeleid gericht op de totstandkoming van de provinciale Ecologische hoofdstructuur op eenvoudige wijze ruimtelijk inzichtelijk kan worden gemaakt (prestatiemonitoring);
de PS-commissie voor Milieu, Water, Energie en Groen hierover om advies te vragen.


17.

Voortgang proces bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen, onderdeel inkomsten

Het college besluit:
kennis te nemen van de notitie Maatschappelijk ondernemerschap in dagrecreatiemogelijkheden, welke gebaseerd is op het besluit van GS d.d. 12 januari 1999;
in te stemmen met het proces om tot besluitvorming in de recreatieschappen te komen over de mogelijkheden voor inkomsten in dagrecreatiegebieden;
de statencommissie OPOO hierover te raadplegen; indien de statencommissie OPOO instemt met dit proces, de gedeputeerde mw. A. Goijert te mandateren het verdere proces te begeleiden en uit te voeren.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten:

over de nummers:
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 10, 14
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 8, 18
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 5, 6, 7, 13
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 3, 4, 15
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 11, 12, 16, 17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...