Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Nationale Ombudsman op Eurotoprapport

Datum nieuwsfeit: 18-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nieuwsoverzicht

Reactie op Eurotoprapport

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. Peper
Postbus 20011
2500 EA 's-GRAVENHAGE

Den Haag, 18 augustus 1999

Ons nummer
97.03898 159
Uw brief
14 juli 1999
Uw kenmerk
EA99/U66312
Bijlagen

Behandelend medewerker
mr. S.J.P. Snijder
Onderwerp
reactie rapport Eurotop

Geachte heer Peper,

Gaarne dank ik u voor de brief van u en van de Minister en de Staatssecretaris van Justitie van 14 juli 1999, met uw gezamenlijke reactie op rapport 98/505 van 17 november 1998 (Eurotop).

Met instemming heb ik ervan kennis genomen dat het rapport ertoe heeft geleid dat de procedures bij het NCC zijn aangepast, zodat de IND steeds zal worden betrokken bij de voorbereiding van grootschalige evenementen waarbij zich ordeverstoringen kunnen voordoen door toedoen van personen uit het buitenland. Ik wijs overigens op het belang van betrokkenheid van de IND ook tijdens dergelijke evenementen, om aldus te waarborgen dat waar nodig voorgenomen besluiten adequaat worden getoetst aan het vreemdelingenrecht, en zo nodig kunnen worden voorgelegd aan de Staatssecretaris van Justitie. Verder heb ik met instemming gelezen dat bij de voorbereiding van het EK 2000 rekening zal worden gehouden met het feit dat bij eventuele uitzettingen steeds zal moeten gehandeld op grond van een individuele last, ook als het zou gaan om grotere aantallen buitenlanders. In uw brief laat u ook weten dat u voornemens bent een aantal wettelijke voorzieningen te treffen die van nut kunnen zijn bij het optreden bij grootschalige verstoringen van de openbare orde. Het is aan de Raad van State om een oordeel te geven over voornemens tot wetswijziging. Daarom neem ik uw brief op dit punt voor kennisgeving aan.

Uw gezamenlijke brief geeft mij echter op een tweetal punten wel aanleiding tot een reactie:


1. Uw zienswijze op het vreemdelingenrechtelijke deel van het Eurotop-rapport

In § 4 van uw brief stelt u zich op het standpunt dat de uitgezette EU-onderdanen niet waren aan te merken als gemeenschapsonderdanen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Vreemdelingenwet (dat overigens pas per 1 juli 1998, dus na de Eurotop, een definitie van deze term bevat). Aldus bezien, konden zij naar uw oordeel op grond van artikel 8, eerste lid onder c Vw worden geweigerd, en wel zonder dat behoefde te worden voldaan aan het criterium van actuele bedreiging van de openbare orde en aan een aantal bijzondere procedurele voorwaarden. U meent dat ik een en ander heb miskend, en daarom de klachten op dit punt op onjuiste gronden gegrond heb verklaard.

Het spijt mij dat hetgeen u aanvoert mij geenszins kan overtuigen. Daartoe is het volgende van belang.

Uit het EG-verdrag vloeit rechtstreeks een verblijfsrecht voort voor, onder meer, verstrekkers en ontvangers van diensten. Dit begrip is zeer ruim te interpreteren, en omvat vrijwel iedere EU-onderdaan die zich verplaatst binnen het grondgebied van de EU, mits deze bij binnenkomst beschikt over een geldig identiteitsbewijs of paspoort. Ik wijs in dit verband meer in het bijzonder op Richtlijn 68/360, alsmede op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (onder meer 186/87
- Cowan - alsmede, ten aanzien van Nederland, 68/89, en wat het verblijfsrecht van dienstont-vangers betreft, 357/89 - Raulin). In de feiten en omstandigheden van de Eurotop-zaak zie ik geen enkel argument waarom de betrokken vreemdelingen niet zouden moeten worden aangemerkt als onderdanen van de lidstaten van de EU die op grond van het EG-verdrag een verblijfsrecht in Nederland bezitten. Daarom ben ik van oordeel dat de EU-onderdanen die ten tijde van de Eurotop zijn uitgezet wel degelijk moeten worden aangemerkt als gemeenschapsonderdanen in de zin van artikel 1 Vw. Uw reactie gaat aan het voorgaande geheel voorbij. Alleen al daarom is uw zienswijze niet houdbaar.

Echter, uw standpunt verdraagt zich ook niet met de Nederlandse vreemdelingenwetgeving. Immers, artikel 46 van het Vreemdelingenbesluit (Vb) geeft EU-onderdanen een vrije termijn van drie maanden (en niet van dertig dagen, zoals u in uw reactie stelt). Bovendien kan aan hen, ingevolge artikel 91 Vb, slechts de toegang en verdere toegang worden geweigerd indien sprake is van actuele bedreiging van de openbare orde. Vervolgens gelden dan de eisen die voortvloeien uit de artikelen 92, 100, 101 en 102 Vb. Ik verwijs ook naar de in het rapport opgenomen uitspraken van de rechtbank 's-Gravenhage, zitting houdend in Amsterdam, van 28 januari 1998 en 9 september 1998, terwijl daarnaast nog kan worden gewezen op de uitspraak van deze rechtbank van 10 juli 1998 (AWB 98/5017 VRWET). In dit verband merk ik verder nog op dat blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 91 Vb en uit de Nederlandse jurisprudentie terzake volgt dat onder het verschaffen van toegang mede moet worden begrepen het verblijf in de vrije termijn.

Gezien het voorgaande zie ik in uw reactie geen reden tot een andere beoordeling van de bewuste uitzettingen dan zoals ik die, met uitvoerige motivering, in het Eurotop-rapport heb gegeven. Uw reactie op dit punt heb ik met enige bezorgdheid gelezen. Immers, de vraag dringt zich nu nog te meer op of een juiste vreemdelingenrechtelijke beoordeling van dit soort aangelegenheden van de kant van het bevoegd gezag wel voldoende verzekerd is. Dat onderstreept alleen maar mijn aanbeveling in het Eurotop-rapport inzake het zich grondig rekenschap geven van de mogelijkheden en beperkingen van het vreemdelingenrecht, zeker ook wanneer het EU-onderdanen betreft.


2. De noodbevelbevoegdheid

In uw gezamenlijke reactie gaat u ook in op de vraag of er ruimte is voor het mandateren van de noodbevelbevoegdheid ex artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet. U merkt op dat mijn beoordeling meer ruimte biedt voor mandaat dan wet en jurisprudentie toelaten. Graag preciseer ik, voorzover nodig, mijn opvatting op dit punt.

De noodbevelbevoegdheid is een zeer verstrekkende, en niet zonder reden opgedragen aan de burgemeester. Daarom ben ik, met u, van oordeel dat de burgemeester ook daadwerkelijk en onverkort de verantwoordelijkheid moet dragen voor het gebruik van deze bevoegdheid. Deze opvatting heeft mij gebracht tot het oordeel in het Eurotop-rapport dat de burgemeester in dit geval te veel beleidsvrijheid heeft gelaten aan het beleidscentrum/de politie, en ten onrechte uiteindelijk niet daadwerkelijk betrokken is geweest bij het besluit tot het geven van een noodbevel.

Dit neemt niet weg dat ik, meer in algemene zin bezien, in artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht niet een blokkade op voorhand heb willen zien voor elke vorm van mandaat van de noodbevelbevoegdheid. Ik heb echter uitdrukkelijk aangegeven (blz. 203) dat een eventueel mandaat - overigens in de praktijk dan vermoedelijk een uitzonderlijk geval - zodanig geformuleerd zal moeten zijn dat het uiteindelijk geven van een noodbevel geen enkele beoordelingsvrijheid laat aan de politie. Door deze voorwaarde wordt naar mijn oordeel ten volle recht gedaan aan de eerder genoemde verantwoordelijkheid van de burgemeester zelf, zodat er dan geen strijd behoeft te zijn met artikel 10:3 Awb.

In de door u aangehaalde reactie van de burgemeester van Amsterdam wordt een onderscheid gemaakt tussen een uit te vaardigen mandaatbesluit en het noodbevel zelf, dat aan de burge-meester 'ter goedkeuring' wordt voorgelegd. Zoals u terecht aangeeft, impliceert die goedkeuring het geven van het noodbevel. Het lijkt mij dan ook verwarrend wanneer in die situatie ook een mandaatbesluit zou worden genomen, waar het in feite gaat om voorbereidingshandelingen voor het door de burgemeester te geven noodbevel. Het komt mij voor dat voor die voorbereidingshande-lingen geen mandaatbesluit nodig is.

Ik stel het op prijs om uw reactie te horen op het vreemdelingenrechtelijke punt in deze brief.

Deze brief stuur ik ook aan de beide andere ondertekenaars van de brief van 14 juli 1999, alsmede in afschrift aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en aan de burgemeester van Amsterdam.

Hoogachtend,
DE NATIONALE OMBUDSMAN,

mr. dr. M. Oosting

© 1999 De Nationale ombudsman

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...