Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkelingssamenwerking over Onderwijsproject Guatemala

Datum nieuwsfeit: 19-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018


2500 EA DEN HAAG
Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek

Afdeling Onderwijs en Ontwikkelingslanden/Basic Education

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 augustus 1999
Kenmerk DCO/OO-526/99
Blad /2
Bijlage(n)
Betreft Onderwijsproject Guatemala

Tijdens het Nota-overleg (28 juni 1999) werd door Mevrouw Karimi de vraag gesteld welke consequenties het nieuwe landenbeleid heeft voor een goed lopend onderwijsproject in Guatemala. Hierop gaf ik aan schriftelijk te willen reageren. Voor de goede orde, het betreft hier het Maya-onderwijsproject PROMEM (Proyecto Movilizador de Educación Maya).

Guatemala zal in het kader van het nieuwe OS landenbeleid in de toekomst in aanmerking komen voor financiering van drie themaspecifieke instrumenten: milieu, goed bestuur en bedrijfsleven. Voor activiteiten welke niet vallen onder deze categorieën, o.a. binnen de sectoren plattelandsontwikkeling en onderwijs, is een afbouwperiode voorzien. Deze afbouw is bezien aan de hand van de volgende drie overwegingen: (a) betrouwbaar partnership; (b) voorkomen van kapitaalvernietiging; (c) afbouw waarbij de kans op duurzaamheid, c.q. voortgezette financiering door een andere donor geoptimaliseerd wordt.

Een van de onderwijsprojecten die Nederland op dit moment in Guatemala ondersteunt is het PROMEM. Dit project is mede tot stand gekomen als uitvloeisel van het in 1994 gehouden eerste Nationale Maya Onderwijs Congres. Op basis van de aanbevelingen van dit congres ging het project eind 1995 met technische ondersteuning van UNESCO van start. De doelstellingen van dit project zijn: de institutionele versterking van de verschillende Maya onderwijsorganisaties en de overkoepelende Nationale Raad voor Maya Onderwijs (CNEM) en het leveren van innovatieve bijdragen aan de nationale onderwijshervorming vanuit een Mayaperspectief. Gedurende de afgelopen drie jaar heeft PROMEM een belangrijke rol gespeeld binnen de onderwijsvernieuwingen in Guatemala. Naar aanleiding van het ondertekenen van de vredesakkoorden (eind 1996) heeft de discussie over Maya-onderwijs een enorme vlucht genomen. Ondanks de betrekkelijk korte levensduur draagt het project wezenlijk bij aan de opbouw van een multiculturele en democratische samenleving.

Op basis van de ervaringen uit de eerste fase, waarbij het CNEM en het Ministerie van Onderwijs naar elkaar toe zijn gegroeid, is de formulering van de vervolgfase in onderling overleg tot stand gekomen. De betrokkenheid vanuit het Ministerie van Onderwijs kwam mede tot stand door de toenemende politieke wil om, conform de vredesakkoorden, het interculturele onderwijs serieus te nemen. Hiertoe is een ministeriële overeenkomst met betrekking tot Maya onderwijsinnovaties gesloten. Daarnaast heeft de erkenning van de centrale rol en verantwoordelijkheid van de overheid voor onderwijs, door het CNEM, en de toenemende kwaliteit van de voorstellen van de Maya-organisaties, een belangrijke stimulerende werking gehad op deze samenwerking. Gesproken kan worden over een sociaal contract tussen overheid en Maya-organisaties. De deelname van een achttal Maya-organisaties (naast negen niet-Maya organisaties) in de commissie ter voorbereiding van de onderwijshervorming, onderstreept deze toenemende samenwerking en erkenning van Maya-organisaties. De komende periode zullen de eerste voorstellen voor een onderwijshervorming verder uitgewerkt en aangescherpt worden. De ondersteuning via het PROMEM van de Indiaanse organisaties in dit proces wordt als cruciaal gezien.

Op basis van bovenstaande is besloten dit project via een tweede en tevens laatste fase van drie jaar vanaf 1 juli 1999, voort te zetten. Kapitalisering van de Nederlandse steun en een duurzame verankering binnen het nationale onderwijsbeleid wordt hierdoor mogelijk. Om een verantwoorde Nederlandse terugtreding mogelijk te maken, zal Nederland gedurende deze periode in samenwerking met UNESCO steun verlenen aan het CNEM bij het zoeken naar mogelijke alternatieve financieringsbronnen na afronding van deze fase. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre de goed bestuur-elementen uit deze activiteit gecontinueerd kunnen worden. De verdere institutionele versterking van de Indiaanse basisorganisaties verenigd onder het CNEM heeft namelijk een reikwijdte voor het democratiseringsproces, die verder gaat dan alleen de onderwijssector.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie