Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over dioxine in veevoeder

Datum nieuwsfeit: 20-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement / Dossier Dioxine Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19993754
datum
20-08-1999

onderwerp
Antwoorden op kamervragen van lid Stellingwerf (RPF) 2989916660 inzake dioxine in veevoeder
(TRC 1999/2037) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het Kamerlid Stellingwerf (RPF) inzake het dioxinegehalte in vetten en oliën ten behoeve van diervoeders.


Ja.

2/3 Uitgangspunt voor het regeringsbeleid is toepassing van het voorzorgsprincipe en het vermijden van onnodige blootstelling van de consument aan dioxine. Voor veevoeder en veevoedergrondstoffen bestonden tot de dioxinecrisis geen normen behoudens voor citruspellets. De norm voor citruspellets bedraagt 0,5 pq/g-product en is gebaseerd op het gegeven dat de aanwezigheid van dioxine in dit product vermijdbaar is. Voor vetten is nadien - in aansluiting op de normstelling voor melkvet
- een voorlopige norm gehanteerd van 6 pq/g-vet. Bij vetten is bekend dat enige mate van verontreiniging als gevolg van de natuurlijke achtergrondbelasting onvermijdbaar is.

up

datum
20-08-1999

kenmerk
DL. 19993754

bijlage

Voor kaoliniet en daarop gebaseerde premixen is door het Permanent Comité Diervoeder van de Europese Commissie de conclusie getrokken dat gegeven de geconstateerde dioxinebesmetting vooralsnog dient te worden afgezien van het gebruik, tenzij uit onderzoek is aangetoond dat deze producten niet gecontamineerd zijn. Er zijn tot dusverre geen indicaties dat enige verontreiniging in kaoliniet onvermijdbaar is. Nederland hanteert daarom uit voorzorg vooralsnog de detectiegrens die overeenkomt met de norm 0,5 pq/g-kaoliniet voor vrijgave van partijen. Partijen die hier niet aan voldoen, blijven in dit stadium geblokkeerd.

Nederland heeft in Brussel aangedrongen op communautaire normstelling voor kaoliniet. De Europese Commissie heeft aangegeven dat voor de vaststelling van de norm advies gevraagd zal worden aan het Wetenschappelijk Comité voor Diervoeding.

4
Ik acht het niet onrechtvaardig of onjuist dat het betrokken bedrijfsleven financiële gevolgen ondervindt van door de overheid in het belang van de volksgezondheid getroffen maatregelen, bijvoorbeeld daar waar het gaat om de kosten van blokkeren of vernietigen van ondeugdelijke partijen.
Voorzover zich in de markt prijseffecten voordoen, is dit een ondernemersrisico.

5/6/7
Ten principale dient de private sector zelf voorzieningen te treffen om te anticiperen op eventuele financiële risico's, bijvoorbeeld door het afsluiten van verzekeringen. Daarbij hoort het al dan niet in collectief verband verhalen van de schade op de veroorzaker. In welke mate indirecte schade als gevolg van inzakkende marktprijzen daarin meegenomen kan worden, zal moeten blijken.
Ik heb er verschillende malen bij LTO Nederland op aangedrongen te komen tot een verzekeringsstelsel en hier ook enige financiële impulsen voor gegeven. Ondernemers die tijdelijk in de problemen dreigen te geraken, kunnen een beroep doen op de overbruggingsfaciliteiten in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Overigens voorziet in het geval van besmettelijke dierziekten het Politioneel Fonds, dat wordt opgevolgd door het Diergezondheidsfonds, in de financiering van schade die optreedt bij bestrijding van uitbraken van dierziekten.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie