Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Herfkens inzake tien jaar procesbenadering in SNV

Datum nieuwsfeit: 20-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SC)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 augustus 1999
Kenmerk SC-126/99
Blad 1/6
Bijlage(n) 1
Betreft Mijn toezegging betreffende SNV en procesbenadering

Zeer geachte Voorzitter,

Ingevolge mijn toezegging tijdens het algemeen overleg d.d. 15 juni
1999 betreffende IOB-evaluaties (waaronder SNV en procesbenadering), kan ik U als volgt informeren.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Tien jaar procesbenadering in SNV

Achtergronden en context

Benaderingen en methoden in ontwikkelingssamenwerking zijn voordurend in beweging. Dit heeft te maken met een veranderende visie op ontwikkeling en ontwikkelingsprocessen. Ook de ideeën over de rol van internationale samenwerking in die processen veranderen. Zo kreeg eind jaren 80 de procesbenadering een plaats in het discours rond de ontwikkelingssamenwerking.

Die benadering analyseerde ontwikkeling als een proces dat moet worden gedragen door de direct betrokkenen. De effectiviteit van de internationale hulpinspanning voor ontwikkeling was gering, onder andere om de volgende redenen:


- hulp was te zeer donor-driven;


- interventies waren te rigide van opzet en te veel volgens een blauwdruk;


- er was onvoldoende aandacht voor de dynamiek van lokale processen;


- participatie van de bevolking vond te weinig geïnstitutionaliseerd plaats;


- er werd te weinig gebruik gemaakt van lokale capaciteit en potentieel.

Deze tekortkomingen vergden een nieuwe benadering. De feitelijke benaming ervan konden variëren per land of organisatie: men sprak van participatieve ontwikkeling, of van programmatische- of procesmatige aanpak, of van procesbenadering.

De nieuwe aanpak bouwde voort op concepten uit de wereld van het participatief actieonderzoek, participatie-ontwikkeling en opbouwwerk. Hoewel er soms zeer verschillende accenten werden gelegd, kwam de kern van al deze nieuwe benaderingen op hoofdlijnen overeen:


- flexibiliteit in de programmering;


- institutionalisering van participatie (scaling up);


- aansluiting bij lokale en nationale processen;


- versterking van lokale aspiraties en capaciteit als uitgangspunt.

Deze alternatieve aanpak van ontwikkelingssamenwerking zou een hogere graad van ownership realiseren. Veranderingsprocessen zouden dynamischer, rechtvaardiger en duurzamer zijn.

Het was geheel in de lijn van dit nieuwe discours rond participatie en flexibiliteit dat voor SNV de procesbenadering het centraal beleidsuitgangspunt werd. Dit vond plaats aan het begin van de jaren
90.

De voorliggende notitie beschrijft op beknopte wijze hoe deze benadering is geëvolueerd binnen SNV. Het is overigens opmerkelijk hoezeer de doelstellingen en uitgangspunten van de oorspronkelijke discussie (van eind jaren 80) nog steeds actueel zijn in het hedendaagse debat. Aan het slot van deze notitie zal dan ook worden ingegaan op de vraag hoe deprocesbenadering past binnen de huidige beleidsmatige prioriteiten van SNV en hoe deze op hun beurt passen in de bredere discussie rond de effectiviteit van
ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

SNV en de procesbenadering

SNV werkt traditioneel in de minst ontwikkelde landen en binnen die landen in (zeer) marginale gebieden. Deze zijn vooral gekenmerkt door zwakke bestuurlijke structuren en beperkte mogelijkheden. Tegelijkertijd kenmerken ze zich ook door een enorme behoefte aan ondersteuning.

Omdat de noden in die marginale gebieden zo groot zijn, doet het gevaar zich extra gelden dat externe interventies onvoldoende rekening houden met de lokale dynamiek en potentieel. Dit, om toch maar zo snel mogelijk de concrete oplossingen te produceren die zo bitter nodig zijn. Deze "snelle resultaten" zijn echter zelden duurzaam of effectief. Misschien wel meer dan andere OS-organisaties werden SNV-experts in het veld direct geconfronteerd met de beperkingen van die "snelle, concrete oplossingen" en de daaraan verbonden dilemma's.

In de algemene beleidsnota 'Duidelijk op weg - SNV-beleid in de jaren negentig'' (1993) werd de procesbenadering officieel geïntroduceerd. De nota stelt over de nieuwe aanpak:

'(deze) neemt het perspectief van een groep armen, hun woongebied, hun afhankelijkheid van een verzorgingssysteem, hun relaties met bepaalde machtsgroepen en hun ontwikkelingspeil tot uitgangspunt. Dat betekent dus een situering in meer dimensies binnen een systeem. Zo komt men tot een ontwikkelingsplan dat uiteindelijk de invloed van de groep op het systeem waarin zij functioneert, zou kunnen vergroten, waardoor dat meer tegemoet komt aan wensen en behoeften van die groep. Kenmerkend voor deze aanpak is de procesbenadering. Daarmee wordt bedoeld: flexibele structurering van het ontwikkelingsproces, gedacht vanuit de mogelijkheid en ambities van de armen en onderdrukten zelf.'

Uit deze bewoording blijkt dat de procesbenadering meer een filosofie over ontwikkeling was dan een concrete benadering. Deze relativering werd ook weerspiegeld in de zinsnede:

'De formulering van een verbeterde SNV-strategie voor het komende decennium laat onverlet dat deze in de praktijk slechts stapsgewijs en zeker niet (direct) op alle plaatsen geïntroduceerd kan worden. % Het gaat immers vooral om beleidsvoornemens, niet om reeds in de praktijk veelvuldig beproefd beleid'.

SNV beoogde met dit nieuwe beleid dus vooral op een flexibele wijze een krachtige ondersteuning te geven aan lokale initiatieven en aan capaciteitsversterking van de bevolking.

Verdere uitwerking van de procesbenadering vond plaats middels van (concept) beleidsnota's. Deze nota's schreven een aantal "recepten" voor die niet in alle SNVprogrammalanden even toepasbaar of relevant bleken. Voorts was de directe ondersteuning van Den Haag aan veldkantoren bij de uitwerking van de procesbenadering onvoldoend.

Hierdoor ontstond in de veldgebieden ruimte voor zeer uiteenlopende interpretaties. Deze waren niet altijd even evenwichtig, bijvoorbeeld als het ging om afwegingen tussen de nadruk op proces versus resultaat, tussen directe bestrijding van armoede versus aandacht voor capaciteitsopbouw, tussen wenselijkheid van veranderingen versus de haalbaarheid, tussen het werken via bestaande structuren versus direct met de bevolking.

Al spoedig moet SNV concluderen dat de wisselende resultaten toe te schrijven zijn aan zeer verschillende manieren waarop de procesbenadering toegepast wordt. Ook wordt duidelijk dat voor een meer evenwichtige toepassing van de procesbenadering, de randvoorwaarden verder verduidelijkt dienen te worden.

Ontwikkelingen sinds de oorspronkelijke introductie van de procesbenadering in SNV

Met voornoemde inzichten, heeft SNV in 1996 de formulering van het beleid met betrekking tot de procesbenadering nader aangescherpt (werknotitie 'De Procesmatige Aanpak' van 1997). De kern van de procesbenadering is niet gewijzigd. Dit betekent dat procesmatig werken zich richt op het mobiliseren, stimuleren en versterken van de eigen rol van lokale groeperingen en op het vergroten van hun uitvoeringscapaciteit. Daartoe moeten de programma's flexibel van opzet zijn en neemt SNV de rol aan van procesbegeleider. Hiermee werd _ zowel voor de experts in het veld, als voor het hoofdkantoor _ een kader gecreëerd voor een evenwichtiger toepassing van de procesbenadering.

Het gaat hier specifiek om de volgende twee zaken:


1. De procesbenadering staat als benadering niet op zichzelf maar vormt een integraal onderdeel van een strategie gericht op armoedebestrijding. Problemen in ontwikkelingslanden vereisen aandacht zowel voor processen als voor technische oplossingen, in hun onderlinge samenhang. Dat wil zeggen dat de behoeften op de langere termijn én op de korte termijn op een evenwichtige manier moeten worden aangepakt. In lijn daarmee zijn ook de methodes aangepast. Naast participatieve planningsmethodes gebruikt SNV methodes om tot bewustere en technisch beter onderbouwde keuzes voor bepaalde interventies te komen, ten einde de kwaliteit ervan te verhogen (afbakening van aanbod, haalbaarheidsonderzoeken en dergelijke).


2. In het bijgestelde beleid wordt expliciet gesteld dat ownership niet beperkt kan worden tot één specifieke (basis-)groepering in de samenleving. Integendeel, ook het vermogen van publieke en particuliere instanties om de belangen van doelgroepen te behartigen, moet actief worden ondersteund en ontwikkeld: institutioneel onvermogen duidt immers niet noodzakelijkerwijs op onwil. Er zijn dus meerdere manieren om good governance te bereiken naast het "afdwingen"daarvan door een weerbare doelgroep. Voor SNV krijgen de relaties tussen micro- en macroniveau hiermee nadrukkelijk aandacht.

Bovenstaande aanpassingen in het SNV beleid zijn met betrekking tot methodes en expertise verder uitgewerkt volgens drie lijnen.

Procesmatige planning:

een planningsmethode die een goed evenwicht biedt tussen de vereiste flexibiliteit enerzijds en de noodzaak voor een adequaat managementsysteem en resultaatgerichtheid anderzijds.

Organisatieversterking:

steun aan lokale organisaties waarbij zowel aandacht is voor organisatieprocessen en institutionele capaciteit (duurzame capaciteitsversterking) als voor versterking van technische capaciteit voor het aanpakken van operationele problemen.

Institutionele interactie:

ondersteuning van de dialoog tussen alle betrokken actoren (overheid, bevolking, maatschappelijk middenveld, privé sector) om tot een efficiënte en breed gedragen aanpak te komen van de problemen op microniveau. Samenwerking is geen vanzelfsprekendheid maar moet groeien. Binnen deze context vervult SNV de rol van procesbegeleider. Deze rol kan gecombineerd worden met andere rollen (bemiddelaar, technische advisering, programma beheer en -uitvoering).

De plaats van de procesbenadering in het huidige beleid van SNV

De procesmatige aanpak speelt nog altijd een grote rol binnen SNV, met name in één van de centrale aandachtsvelden, te weten de ondersteuning van lokale bestuursprocessen ("local governance"). Hiermee bedoelt SNV de wijze waarop de lokale overheid, bevolking, het maatschappelijk middenveld en de privé-sector samenwerken bij het vaststellen van de lokale ontwikkelingsagenda en bij de uitvoering ervan. De achterliggende doelstellingen van de inzet van SNV-deskundigheid ter ondersteuning van lokale bestuursprocessen, zijn:


1. Verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking, waarbij de verdeling van rollen en taken tussen de lokale overheid, de burgers en de privé sector expliciet aandacht krijgt;


2. Bijdragen aan een transparanter overheidsbestuur en aan mechanismen voor het afleggen van verantwoording tussen lokale partijen;


3. Bijdragen aan een meer democratische besluitvorming over beleid en controle over de uitvoering.

De rol van SNV hierin concentreert zich op procesadvisering, technische advies, en eventueel ander vormen van programmaondersteuning of _beheer. Deze ondersteuning kan worden gegeven aan lokale overheden, NGO's, basisgroeperingen en de privé-sector.

In de SNV praktijk ter ondersteuning van lokale bestuursprocessen, krijgt de procesmatige aanpak gestalte op twee manieren. Ten eerste speelt deze aanpak een rol in het kader van ondersteuning van lokale overheden en instanties bij het interactief formuleren van een algemeen beleidskader (bijvoorbeeld streekontwikkelingsplannen) en het identificeren binnen dit kader van sectorale prioriteiten en strategieën. Ten tweede wordt de procesmatige aanpak gebruikt in situaties waarin SNV activiteiten zich toespitsen op ondersteuning van specifieke sectoren (promotie van economische bedrijvigheid, duurzame landbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen). In die zin kan een procesmatige werkwijze zeer effectief zijn bij de ondersteuning van een sectorbeleid.

Conclusie

Anno 1999 hanteert SNV nog altijd een procesmatige aanpak. De procesbenadering en de daarbij behorende instrumenten en methodologiën zijn geen doel op zich meer, maar staan ten dienste van het bredere beleid van SNV. Deze procesmatige aanpak is in de optiek van SNV essentieel voor duurzame capaciteitsversterking en een ownership bij lokale instanties van ontwikkelingsprocessen. Ownership van ontwikkelingsprocessen wordt door een veelheid van factoren bepaald, waaronder het participatieve karakter en de flexibiliteit van interventies. SNV's ervaring met de procesmatige aanpak stelt haar in staat om deze factoren op een gebalanceerde wijze in te bouwen in haar samenwerkingsstrategieën.

Tot slot is het van belang op te merken dat de problematiek waarop de procesbenadering aanvankelijk een antwoord op trachtte te formuleren, nog steeds zeer actueel is. SNV, als operationele organisatie, staat dicht bij de praktijk en heeft juist op basis daarvan oorspronkelijk gekozen voor de procesbenadering. Uitgewerkt langs de hierboven aangegeven lijnen zal SNV de proces matige aanpak ook in de toekomst blijven gebruiken om haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling vorm te geven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...