Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst College B. en W. Oosterhout 23-8-1999

Datum nieuwsfeit: 23-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 23 augustus 1999

College stelt voorontwerp-bestemmingsplan Bouwlingplein en Heuvel vast

Burgemeester en wethouders vragen de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer in te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan "Bouwlingplein en Heuvel e.o.". Dit bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische onderbouwing voor de plannen voor de herontwikkeling van het Bouwlingplein. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, willen b. en w. echter groter maken. Dat gebeurt om een logisch en afgebakend geheel te krijgen en verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. Bovendien kan zo het beschermd stadsgezicht van Heuvel en Slotpark officieel in een bestemmingsplan worden vastgelegd.

De raadscommissie heeft eerder al groen licht gegeven voor de feitelijke herontwikkeling van het Bouwlingplan. Dat gebeurde door middel van de vaststelling van de "Structuurschets Bouwlingplein". Die herontwikkeling voorziet in het verleggen van het tracé van de Bouwlingstraat, waarbij aan weerszijden van de nieuw aan te leggen straat bebouwing komt in de vorm van kantoren, winkels en appartementen. Ook de verkeersstructuur zal veranderd worden.

In het voorontwerp-bestemmingsplan is geen ruimte voor nieuwe detailhandelsfuncties, met dien verstande dat de juridische afspraken met Vendex omtrent uitbreiding van het verkoop-vloeroppervlak in het voormalige Vendexcomplex juridisch zijn vastgelegd. Daarnaast voorziet het plan in de mogelijkheid tot vrijstelling voor de vestiging van horecafuncties "die passen bij het rustieke karakter van de Heuvel". Tenslotte wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid ingebouwd om op een enkel punt achttien meter - ter hoogte van de huidige opticien - de hoogte in te gaan.

College komt met voorstellen "opschoning" wachtlijst bouwkavels

Het college gaat de gemeenteraad een aantal maatregelen voorleggen die moeten leiden tot een "opschoning" van de lijst van kandidaat-kopers voor bouwkavels. Als die opschoning voldoende resultaat heeft, kan wellicht vanaf volgend jaar de huidige inschrijvingsstop weer worden opgeheven.

Op dit moment telt de wachtlijst voor bouwkavels in de gemeente Oosterhout 1200 namen, terwijl het aantal uit te geven kavels tot 2015 ongeveer vierhonderd bedraagt. Dat die lijst zo lang is, wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat geïnteresseerden slechts een maal ƒ 50 hoeven te betalen en vervolgens op de lijst blijven staan, ook al gaan ze op geen enkel aanbod in. Hiermee raakt de lijst vervuild met mensen die niet echt geïnteresseerd zijn.

Op initiatief van de VVD-fractie heeft de commissie Volkshuisvesting zich over de uitgifte van bouwkavels gebogen. Daarbij heeft de commissie uitgesproken dat personen die ingeschreven willen blijven staan, daarvoor een jaarlijkse heffing zouden moeten betalen. De inschrijvingsstop, die als onredelijk wordt ervaren, zou bij voorkeur moeten worden opgeheven.

Tegen die achtergrond stellen b. en w. voor met ingang van 1 januari 2000 jaarlijks een bedrag van ƒ 125 te vragen voor handhaving van de inschrijving als gegadigde. Hierdoor zal naar verwachting opschoning van de wachtlijst plaatsvinden. Jaarlijks ontvangen alle gegadigden per aangetekende brief een verzoek om betaling voor een bepaalde datum. Na het verstrijken van die betalingstermijn vervallen alle inschrijvingen waarvoor de jaarlijks verschuldigde vergoeding niet tijdig is betaald.

Als op 1 januari 2000 zou blijken dat het aantal gegadigden is verminderd tot vijfhonderd of minder, willen b. en w. overwegen de inschrijvingsstop op te heffen. Het criterium "vijfhonderd of lager" is ingegeven door het feit dat in Vrachelen 3e fase tussen 2002 en 2006 150 bouwkavels zullen worden uitgegeven; de ervaring is dat één op de drie tot vier gegadigden ook daadwerkelijk in zo'n kavel geïnteresseerd is.

B. en w. vragen de raad nog op een ander onderdeel de algemene uitgiftevoorwaarden aan te passen. Nu is het zo dat van kandidaat-kopers bij aanvaardig van de bouwkavel een aanbetaling van twintig procent van de koopsom wordt gevraagd. Voor veel kandidaat-kopers is dat een probleem, omdat de koopsom onderdeel uitmaakt van hun hypotheek. De hypotheekakte passeert echter gelijk met de koopacte, dus op het moment van aanvaarding van de kavel kunnen kandidaat-kopers nog niet over hun geld beschikken. Nu aanvaardt de gemeente inmiddels een bankgarantie - in plaats van betaling van twintig procent - maar niet alle hypotheekverschaffers kunnen zo'n garantie afgeven. Kandidaat-kopers die een hypotheek sluiten bij verzekeraars of pensioenfondsen, zijn hier dus in het nadeel. Om deze categorie tegemoet te komen, stellen b. en w. voor de aanbetaling te verlagen van twintig procent naar vijf procent van de koopsom. Voor projectontwikkelaars/aannemers geldt al sinds jaar en dag een aanbetaling van tien procent.

Incidentele maatregelen geen oplossing problematiek Marokkaanse jongeren

De problematiek van Marokkaanse jongeren in Oosterhout is zo ingewikkeld en weerbarstig, dat incidentele maatregelen geen soelaas bieden. Stichting Welzijn Oosterhout (SWO) zal daarom, in samenwerking met het gespecialiseerde bureau Balans, een plan van aanpak ontwikkelen voor een integrale benadering van de Marokkaanse jongerenproblematiek.

Burgemeester en wethouders zullen een voorstel van die strekking bespreken met de commissie Onderwijs en Welzijn. Tevens zullen b. en w. voorstellen het in juli 1998 gestarte project voor Marokkaanse jongeren definitief af te sluiten.

Dat project voorzag in een eigen ontmoetingsplaats voor Marokkaanse jongeren (16 tot 24 jaar) in het centrum voor buitenlanders Mare Nostrum. SWO stelde hier een beheerder/activiteitenbegeleider aan, die ook een duidelijke taak als mentor voor de Marokkaanse jongeren moest hebben. De Oosterhoutse gemeenteraad stelde voor het project ƒ 100.000 beschikbaar, waarbij als absolute voorwaarde gold dat het ontmoetingscentrum zou worden gesloten bij (regelmatige) overtreding van de huisregels.

In april van dit jaar zag SWO zich gedwongen tot sluiting over te gaan. Directe aanleiding was een aantal incidenten. Bovendien bleek een klein aantal Marokkaanse jongeren (de zogenaamde harde kern) een grote negatieve invloed te hebben op de andere jongeren (de risicogroep) die het centrum bezochten. De beroepskracht van SWO kwam daarbij eigenlijk nauwelijks toe aan het ontplooien van activiteiten en het begeleiden van Marokkaanse jongeren. Hij moest al zijn tijd steken in het open houden en beheersbaar houden van de ontmoetingsruimte. Verdere exploitatie van het ontmoetingscentrum in zijn huidige vorm zou dan ook onverantwoord zijn, aldus SWO in het evaluatierapport.

Volgens b. en w. was het mislukken van het project niet te voorzien. Veel gemeenten zijn zoekende naar oplossingen om de problematiek van de Marokkaanse jongeren in goede banen te leiden. Vaak gaat dat gepaard met vallen en opstaan. Het college erkent dat de breed gekozen opzet in dit project niet het gewenste resultaat heeft gehad. Herbezinning op dit gebied is gewenst.

SWO pleit nu voor een integrale aanpak van het probleem van de Marokkaanse jongeren in Oosterhout, waarbij alle betrokken partners op dezelfde wijze samenwerken. Scholen, ouders en andere instellingen zullen daarbij betrokken moeten worden, aldus SWO. Het college stelt voor bij die uitgangspunten aan te sluiten.

Hoge prioriteit verbeteren fietsvoorzieningen langs Ridderstraat

Bij het verbeteren van de veiligheid voor (brom)fietsers moet de Ridderstraat de hoogste prioriteit krijgen. Daarna volgen de Hoofseweg, de Abdis van Thornstraat, de Bredaseweg, de overige delen van de centrumtangent, de Slotlaan, de Beneluxweg en de Burg. Elkhuizenlaan.

Dat blijkt uit het voorstel over de vaststelling van de fietsnota, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september moet behandelen. Aan deze raadsbehandeling is een uitgebreid proces voorafgegaan. Bureau Oranjewoud heeft begin vorig jaar een concept-rapport opgesteld, die vervolgens onderwerp is geweest van een inspraakprocedure. Nu hebben burgemeester en wethouders het eindvoorstel geformuleerd.

De hoofddoelstelling van de fietsnota is het bevorderen van het fietsverkeer in de gemeente Oosterhout. Om ervoor te zorgen dat het lukt het autoverkeer binnen de stad terug te dringen, moeten bestaande knelpunten in de fietsinfrastructuur worden weggenomen. Het gebruik van de fiets moet gestimuleerd worden door onder andere het realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk.

Naar aanleiding van het advies van Oranjewoud hebben b. en w. aangegeven waar de prioriteiten liggen. Een aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de fietsnota is eerder al door b. en w. aangekondigd of zelfs al uitgevoerd. De overige investeringen uit de prioriteitenlijst zullen worden betrokken bij het opstellen van verdere gemeentelijke investeringsplannen. Daarbij zal ieder jaar weer worden bekeken of het uitvoering van het programma past binnen de personele en financiële capaciteit.

Naar aanleiding van de fietsnota spreken b. en w. zich in principe uit voor een systeem waarbij op rotondes langzaam verkeer voorrang heeft. Daarmee volgen b. en w. landelijke richtlijnen.

B. en w. vragen raad reserves over te maken aan bestuur openbaar onderwijs

Het college gaat de gemeenteraad vragen een bedrag van ƒ 975.000 over te maken op de rekening van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs (BCOO). Dat zijn de reserves die de gemeente in de loop der jaren heeft opgebouwd voor het in stand houden van het openbaar onderwijs in de gemeente. Nu de gemeente per 1 januari 1997 haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs heeft overgeheveld naar de onafhankelijke Bestuurscommissie, is het niet meer dan logisch dat dit nieuwe bestuur de beschikking over de reserves krijgt.

Uit het voorstel aan de raad blijkt dat de gemeente in de loop der tijd ƒ 216.222 aan reserves heeft opgebouwd voor personele kosten, ƒ 306.199 voor het onderwijsleerpakket, ƒ 153.684 voor preventief onderhoud en ƒ 185.612 voor meubilair. Op dit bedrag is vervolgens nog rente berekend over de jaren 1997, 1998 en 1999 - de jaren dat de reserve nog in beheer was bij de gemeente - waarmee het totaalbedrag uitkomt op ƒ 975.000. Met deze overheveling van reserves is rekening gehouden in de jaarrekeningen over 1996 en 1998. In totaal is daarbij uitgegaan van ruim ƒ 1 miljoen. De BCOO kan zich in deze overdracht van de reserves vinden. De overdracht heeft betrekkelijk lang op zich laten wachten, omdat het uitzoeken van de exacte reservepositie van het openbaar onderwijs een gecompliceerde onderneming bleek. Aan de overdracht bleken bovendien een aantal technische haken en ogen te zitten.

In de reserves is uitdrukkelijk geen rekening gehouden met de kosten van het opknappen van openbare basisschool Loevenstein. In verband met de onzekere toekomst van de school is de noodzakelijke renovatie sinds 1995 steeds vooruitgeschoven. Een eerste raming voor renovatie en ingrijpend onderhoud komt uit op ƒ 950.000. Met de bestuurscommissie is afgesproken dat deze klus voor rekening van de gemeente komt. Daarna kan dat gebouw dan in goede staat worden overgedragen aan de BCOO. Over de bekostiging van deze renovatie krijgt de raad nog een apart voorstel voorgelegd.

College vraagt medewerking vestiging agrarische groothandel aan Ekelstraat

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de verhuizing van het bedrijf Van Dongen Oosteind BV - groothandel in land- en tuinbouwartikelen en -benodigdheden - van de Provincialeweg 126 naar de Ekelstraat 1 in Oosteind. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit te nemen.

Van Dongen zit momenteel aan de Provincialeweg enigszins krap. De onderneming zou moeten investeren in nieuwe gebouwen, maar kan desondanks op de huidige locatie nooit een optimale situatie bereiken. Met name de ontsluiting van het perceel laat te wensen over.

Daarom heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op het perceel Ekelstraat 1. Daar is nu nog een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Dat bedrijf zal worden gesloten, omdat het in zijn totaliteit verhuisd is naar de Provincialeweg 156. Op deze locatie is, gelet op het beperkte oppervlak, nauwelijks ruimte voor een nieuw glastuinbouwbedrijf.

Van Dongen zou daar echter heel goed uit de voeten kunnen. Alle gewenste voorzieningen kunnen daar moeiteloos worden gerealiseerd, terwijl het bedrijf ook nog eens beter bereikbaar is voor zijn klanten uit de regio. Van Dongen wil ten behoeve van de groothandel een loods van 30 bij 60 meter bouwen, terwijl een deel van de glasopstand gehandhaafd blijft. Hier kunnen de producten van Van Dongen worden "getest".

Hoewel de vestiging van het bedrijf strijdig is met het bestemmingsplan, willen b. en w. toch medewerking verlenen. Het bestemmingsplan staat ter plaatse alleen agrarische activiteiten toe, terwijl Van Dongen in ieder geval duidelijk verwant is aan de agrarische sector. Bovendien is de locatie aan de Ekelstraat qua bereikbaarheid "een enorme verbetering ten opzichte van de huidige vestiging midden in Oosteind", aldus b. en w. Ook vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaat geen bezwaar tegen de plannen.

Bijkomend voordeel is bovendien dat de gemeente ook nog afspraken wil maken over het hergebruik van het pand van Van Dongen aan de Provincialeweg. Volgens het bestemmingsplan zou daar zelfs zware bedrijvigheid kunnen worden gevestigd. Om dat te voorkomen, wil het college met Van Dongen afspreken dat op het pand aan de Provincialeweg de regels betrekking hebben die ook gelden voor het hergebruik van agrarische complexen.

B. en w. willen meewerken aan uitbreiding camping `t Haasje

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen mee te werken aan de uitbreiding van camping `t Haasje (Klein Oosterhout). De camping wil uitbreiden omdat ze meer ruimte wil voor (slecht weer)voorzieningen, grotere standplaatsen met meer privacy en meer plaatsen voor passanten. Het aantal standplaatsen zal toenemen van 382 naar 466. De ingang van de camping blijft gehandhaafd aan de Ketenbaan, terwijl aan de Steenovensebaan een calamiteitenin/uitgang komt. De uitbreiding van de camping wordt ingepast in het landschap door het aanleggen van een bosplantsoen met een breedte van vijftien tot twintig meter.

Uitbreiding van de camping is in principe in strijd met het bestemmingsplan, dat ter plaatse uitgaat van agrarisch gebied. Daar staat echter tegenover dat de percelen deel uit maken van de toeristisch-recreatieve hoofdstructuur van het streekplaan. Binnen dit gebied staan behoud en versterking van de kwaliteit van bestaande (recreatieve) voorzieningen centraal. Omdat hier duidelijk sprake is van kwalitietsverbetering sluit de uitbreiding van de camping naadloos aan op dit onderdeel van het streekplan. Ook het door de gemeenteraad vastgestelde Toeristisch Recreatief Actieplan (TRAP) stelt dat de gemeente aan verzoeken om uitbreidingen van dergelijke recreatieve voorzieningen in beginsel medewerking moet verlenen.

De Provinciale Commissie voor Gemeentelijke Plannen heeft ook al aangegeven geen bezwaren tegen de uitbreiding van de camping te hebben.

College akkoord met restauratie- en bouwplan perceel Veerseweg 52

B. en w. gaan de gemeenteraad vragen mee te werken aan een restauratie- en bouwplan voor het perceel Veerseweg 52. Dit plan leidt ertoe dat de bestaande leerlooierij kan worden opgeknapt, terwijl op het perceel verder ruimte komt voor twee vrijstaande woningen. Om dit mogelijk te maken, moet de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen.

TBO Ontwikkeling in Rotterdam heeft, in samenwerking met de Oosterhoutse architect Frans van Leijsen, een plan ontwikkeld voor het restaureren van de looierij met bijbehorend woonhuis. Vanwege de hoge kosten van dat voornemen - restauratie en sanering van de onderliggende grond - wil de projectontwikkelaar echter ook twee vrijstaande woningen op het perceel bouwen.

Dat laatste nu is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Strikt formeel zou de gemeente dan ook geen medewerking kunnen verlenen, ware het niet dat hier voldoende argumenten zijn om
bestemmingsplanwijziging te motiveren.

De bouw van de twee vrijstaande woningen past in de bestaande bebouwingsstructuur langs de Veerseweg. De bouw levert daarnaast geen belemmering op voor een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats. Maar het belangrijkste argument is wel dat door de realisering van het plan de voormalige leerlooierij gehandhaafd wordt. Een dergelijke looierij - een "kooplooierij-aan-huis" - is volgens de gemeentelijke monumentencommissie zeldzaam geworden.

B. en w. willen daarom op korte termijn medewerking verlenen aan het plan. Ze stellen daarom de raad voor een artikel-19-procedure te beginnen, vooruitlopend op de definitieve bestemmingsplanwijziging. Haast is naar de mening van het college geboden, omdat bij langdurige leegstand de kans bestaat dat de looierij verder in verval raakt en gesloopt moet worden.

Individuele invalidenparkeerplaatsen alleen nog voor invalide bestuurders

De gemeente Oosterhout zal in de toekomst alleen nog maar invalidenparkeerplaatsen-op-kenteken verstrekken aan invalide autobestuurders. Er komt een eind aan de praktijk dat ook valide bestuurders een invalidenparkeerkaart-op-kenteken kunnen aanvragen als ze regelmatig invalide passagiers vervoeren.

Het college van b. en w. heeft hiertoe besloten, omdat de laatste jaren een zeer forse toename te zien hebben gegeven van invalidenparkeerplaatsen die zijn aangelegd voor valide bestuurders. Het komt zelfs voor dat valide bestuurders dichterbij de woning kunnen parkeren dan invalide bestuurders. Tegen deze ontwikkeling zijn recentelijk, zowel vanuit de burgerij als het Gehandicaptenplatform Oosterhout, bezwaren gekomen. Het Gehandicaptenplatform heeft nadrukkelijk gevraagd de regeling aan te passen.

B. en w. doen dat dus nu door alleen nog invalidenparkeerplaatsen op kenteken toe te wijzen als de aanvrager in het bezit is van een (landelijke) invalidenparkeerkaart als bestuurder. Bovendien blijft de regel gelden dat de aanvrager niet in het bezit mag zijn van een eigen parkeergelegenheid (na)bij de woning.

Bij zijn besluit heeft het college laten meewegen dat invalide passagiers door hun bestuurder voor de deur kunnen worden afgezet, waarna de bestuurder de auto elders kan parkeren. Noodzaak voor een gereserveerde parkeerplaats bij de woning is dan niet nodig.

Het college heeft tenslotte besloten een voorwaarde voor het verkrijgen van een invalidenparkeerplaats-op-kenteken te laten vervallen. In de oude regeling gold als voorwaarde dat er sprake moest zijn van zo'n hoge parkeerdruk, dat de aanvrager niet of nauwelijks regelmatig in de nabijheid van de eigen woning kan parkeren. B. en w. constateren dat die voorwaarde door de praktijk van alledag overbodig is geworden. In het algemeen kan namelijk worden gesteld dat de parkeerdruk in Oosterhout alleen maar toeneemt. De noodzaak van het aanbrengen van een individuele invalidenparkeerplaats blijft dan ook altijd aanwezig.

Raad gevraagd nieuwe regelingen monumentenzorg vast te stellen

De Oosterhoutse gemeenteraad wordt in zijn vergadering van dinsdag 28 september gevraagd vier verordeningen op het gebied van gemeentelijk monumentenbeleid vast te stellen. Deze (deels aangepaste) verordeningen zien het licht, nu de gemeente de eerste ervaringen op een rijtje heeft gezet die ze heeft opgedaan met het in 1995 van kracht geworden gemeentelijk monumentenbeleid. Sinds die tijd zijn zestig panden binnen de tangenten op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, terwijl naar schatting nog eens zo'n 140 panden in de rest van de gemeente voor zo'n status in aanmerking komen.

De Monumentenverordening 1999 is aangepast aan die laatste ervaringen en toegesneden op de te verwachten nieuwe ontwikkelingen. De verordening maakt het mogelijk panden, terreinen en stads- of dorpsgezichten te beschermen. Voor wijzigingen aan de panden is een aparte vergunning nodig. De nieuwe regeling gaat uit van voorbescherming. Als de eigenaar te horen heeft gekregen dat zijn pand is geïnventariseerd voor eventuele opname op de monumentenlijst, gelden de regels alsof het een gemeentelijk monument is. In de nieuwe verordening is ook archeologie opgenomen, terwijl de bescherming van bossen en bosschages is geschrapt. Hiervoor is namelijk al een aparte regeling in het leven geroepen.

De verordening op de Monumentencommissie regelt de werkwijze van de commissie die moet adviseren over aanwijzing of sloop van monumenten. De aanwijzing van gebieden als gemeentelijk monument in het kader van archeologie wordt in de nieuwe verordening mogelijk. De commissie adviseert verder bij toepassing van art. 19-procedures. Hiervoor worden nieuwe leden voor de commissie geworven.

Daarnaast komt er nog een verordening voor de commissie voor welstand en monumenten. Deze commissie is dé adviseur voor het wijzigen van beschermde panden en stads- of dorpsgezichten. Deze commissie zal worden uitgebreid tot vier leden.

En tenslotte komt er een subsidieverordening monumentenzorg, die regelt onder welke voorwaarden de gemeente subsidie verleent in de meerkosten van onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Jaarlijks zal er een subsidieplafond voor deze regeling worden vastgesteld.

B. en w. willen algemene subsidieregels grondig herzien

Het college wil de regels voor subsidieverlening door de gemeente gaan herzien. Dat is nodig omdat de huidige subsidieverordening niet meer voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt. Daarnaast moeten de regels duidelijker worden omschreven, zodat een inzichtelijker systeem bestaat.

Een van de grootste veranderingen is het feit dat het college voortaan in individuele gevallen over het verstrekken van subsidie beslist. Dat is duidelijker voor de gesubsidieerde instellingen en, doordat individuele subsidieverzoeken in één hand worden gehouden, organisatorisch efficiënter.

Die verschuiving in bevoegdheden betekent overigens niet dat de gemeenteraad over het subsidiebeleid niets meer te vertellen heeft. De raad stelt, door middel van de begroting, het budget vast en bepaalt daardoor de subsidieplafonds. Bovendien zal de raad verdeelregels vaststellen. Door die regels wordt duidelijk op welke manier het beschikbare budget wordt verdeeld. In de voorstellen voor vaststelling van de budgetten, plafonds en verdeelregels zal ook aandacht worden besteed aan nieuw beleid en het beëindigen van subsidies. Ook langs die weg heeft de raad dus een mogelijkheid het college te corrigeren.

De nieuwe verordening heeft betrekking op de meeste gemeentelijke subsidies. Een uitzondering geldt de subsidies in de volkshuisvesting, waarvoor eigen regelingen gelden.

Burgemeester en wethouders willen de nieuwe subsidieregels eerst bespreken met de betrokken raadscommissie. Daarna zal de gemeenteraad een definitief voorstel voorgelegd krijgen.

Onderzoek wijst uit: H19 heeft bezuinigingen Takendiscussie wél uitgevoerd

H19 heeft berekeningen van de subsidie en het doorvoeren van bezuinigingen op basis van de Takendiscussie overeenkomstig de afspraken uitgevoerd. Dit is gebeurd op basis van besluiten van de Oosterhoutse gemeenteraad.

Tot deze conclusie komt het college van b. en w. op basis van onderzoek dat is ingesteld na perspublicaties. Daarin wordt de suggestie gewekt dat het bestuur van H19 op een erg creatieve manier omgaat met subsidiegelden. Op basis daarvan zegde het college aan de raadscommissie Onderwijs en Welzijn een nader onderzoek toe. Dat onderzoek is inmiddels door de gemeente uitgevoerd, met steun van een onafhankelijk accountant.

Wel komt het onderzoek tot de conclusie dat H19 zich in 1997 niet gehouden heeft aan de afspraak om ƒ 103.920 te reserveren voor personeelsproblemen in de toekomst. De instelling heeft dat bedrag aangewend om de exploitatie op orde te krijgen. De hierover gemaakte afspraak is niet schriftelijk bevestigd, wat mogelijk aanleiding heeft gegeven tot misverstanden. Met de directie van H19 is afgesproken dat dit bedrag in 1999 alsnog voor personeelsproblemen wordt gereserveerd.

Naar de mening van het college is uit het onderzoek niet komen vast te staan, zoals wel is gesuggereerd, dat H19 zou hebben "gerommeld" met de uren voor dienstverlening. De personeelskosten worden gecontroleerd door de registeraccountant. Bovendien wordt, per kalenderjaar, het urenbudget voor de werkzaamheden van de verschillende afdelingen vastgelegd in een regeling. Evenmin klopt de stelling dat de subsidiemethodiek gekoppeld zou zijn aan de aantallen cursisten; die subsidie is gerelateerd aan de personeels- en huisvestingskosten.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 28 september vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-agenda voor de vergadering van de gemeenteraad van 28 september (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen, onder voorbehoud, de volgende onderwerpen:

* interpellatiedebat welzijnsaangelegenheden op verzoek van Groen Brabant, D66 en de Onafhankelijke Fractie;

* fietsnota gemeente Oosterhout;

* voorbereidingsbesluit voor uitbreiding camping `t Haasje;
* voorbereidingsbesluit voor de vestiging van een groothandel in land- en tuinbouwartikelen aan de Ekelstraat 1 te Oosteind;
* voorbereidingsbesluit voor de restauratie van de voormalige looierij en het oprichten van twee woningen op het perceel Veerseweg 52;

* voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van acht woningen aan het Giethuiserf;

* ruimtelijke inpassing van de tracés 1 en 2 van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Oosterhout en Breda;
* eindrapportages verkeersstudie BORD en categoriseringsstudie Ruit Midden-Brabant;

* nieuw voorbereidingsbesluit voor een benzinestation aan de Pasteurlaan;

* vaststelling van het bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan Dorst;
* vaststelling verordeningen die betrekking hebben op de gemeentelijke monumentenzorg;

* vaststelling van een kader waarbinnen borgstellingen of geldleningen worden verstrekt;

* Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2000-2005;
* vaststelling van het Milieuwerkprogramma 2000;
* Strategische Groene Zone Oosterhout-Teteringen;
* vervanging CAD-software sector Stadsontwikkeling;
* aanvaarding schenking kunstwerk door Stichting Oosterhouts Kunstbezit;

* overdracht reserves aan bestuurscommissie openbaar onderwijs;
* beslissing op bezwaarschrift Stichting Ouderenwerk Oosterhout tegen subsidietoekenning 1999;

* herhuisvesting van peuterspeelzaal `t Overstapje in Cascade;
* overheveling saldi andere voorzieningen;
* vaststelling 1e wijziging Verordening op de winkeltijden;
* gronduitgifte Hoevestein;

* verkoop van woon-werkkavels op bedrijventerrein De Wijsterd;
* vervangen van boeiboorden aan de panden Bunthoef en Mare Nostrum;
* vaststellen Beleidsuitgangspunten Besluit Woninggebonden Subsidies 1999/2000, Verordening Woninggebonden Subsidies 1999/2000 en Verdeelbesluit 1999;

* wijziging inschrijvingscriteria en algemene voorwaarden voor gronduitgfite;

* gronduitgifteprijs bouwkavels Oosteind;
* aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Brandweer Stadsgewest Breda;

* 1e wijziging van de Verordening vaste commissies van advies;
* delegatiebesluit uitvoering Wet inschakeling werkzoekenden.

Krediet gevraagd voor (her)huisvesting peuterspeelzaal `t Overstapje

Voor de (her)huisvestiging van peuterspeelzaal `t Overstapje in het pand Cascade vragen b. en w. de gemeenteraad een bedrag van ƒ 395.000 beschikbaar te stellen. Met een deel van dit bedrag - ƒ 250.000 - is in het investeringsplan voor 1999 al rekening gehouden. Voor het resterende bedrag is aanvullende dekking nodig. Dit bedrag zal de gemeente, op basis van de jaarlijkse kapitaallasten, met de peuterspeelzaal verrekenen.

`t Overstapje was tot voor kort gehuisvest in een gebouw op het terrein op de hoek van de Kruidenlaan en Burg. Elkhuizenlaan. Nu het gebouwtje is gesloopt voor de bouw van appartementencomplex Cascade, moet `t Overstapje elders onderdak vinden. Uiteindelijk is de gemeente uitgekomen op de begane grond van het appartementencomplex, waar al een aantal instellingen - Pedagogisch Ondersteunings Centrum, Onderwijsbegeleidingsdienst en GGD - gehuisvest worden.

In totaal is met de koop van de ruimte voor de peuterspeelzaal een bedrag van

ƒ 620.000 gemoeid. De projectontwikkelaar heeft zich contractueel verplicht een bijdrage van ƒ 225.000 in de kosten van herhuisvesting te betalen. Daardoor resteert voor de gemeente een bedrag van ƒ 395.000.

In 1998 246 meldingen overlast straatgroepen geregistreerd

Het project straatgroepen van de gemeente Oosterhout heeft in 1998 246 meldingen van overlast door straatgroepen ontvangen. Daarvan was het overgrote deel - 227 - afkomstig van de Oosterhoutse politie. Negen meldingen kwamen van medewerkers van de gemeente, terwijl inwoners van Oosterhout tien keer overlast meldden.

Het projectgroep straatgroepen is ontstaan op initiatief van de politie en de gemeente. Doel van het project is het beheersbaar maken en houden van overlastlocaties, het bevorderen van communicatie en begrip tussen omwonenden/winkeliers en jongeren en het organiseren van activiteiten voor jongeren. Behalve de gemeente en de politie nemen aan het project deel SWO, Kentron, POC en de winkeliersvereniging.

Niet verwonderlijk was het aantal meldingen in voorjaar en zomer het hoogst: 47 in mei, 22 in juni, 38 in juli en 22 in augustus. Kijkend naar de onderverdeling per wijk, kwamen de meeste meldingen (123) uit Dommelbergen, op ruime afstand gevolgd door Oosterheide (56), centrum (29) en Strijen (22). Geen meldingen kwamen er uit de kerkdorpen en Kanaaleiland.

Gemeente Oosterhout op schema bij aanpak millenniumproblematiek

De gemeente Oosterhout loopt op schema bij de aanpak van de millenniumproblematiek. Waar er sprake is van vertragingen, is dat het gevolg van vertragingen op landelijk niveau. Die vertraging doet zich onder andere voor bij het landelijk testen van vitale programma's als de Gemeentelijke Basisadministratie en pakketten voor gemeentelijke financiën, belastingen en sociale dienst.

Dat blijkt uit de bestuurlijke rapportage inzake het millenniumproject, waarvan b. en w. hebben kennisgenomen. Het opstellen van risico-inventarisaties, het uitvoeren van een intern testprogramma en het opstellen van noodscenario's verlopen volgens planning.

Op de vitale automatiseringsprogramma's is inmiddels een testprogramma ontwikkeld dat voor zeventig procent is uitgevoerd. Alle sectoren zijn inmiddels begonnen met het opstellen van noodplannen, voor het geval vitale onderdelen het onverhoopt toch zouden begeven.

Gemeente wil extra kosten bluskosten Houtrecycling niet betalen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur is het absoluut oneens met de stelling van Houtrecycling Benelux dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten die het bedrijf gemaakt heeft bij het blussen van de broeibrand die eind vorig jaar heeft gewoed in een houtdepot aan de Koopvaardijweg. Bij de bestrijding van de brand heeft Houtrecycling Benelux op eigen initiatief het bedrijf RISC ingeschakeld. De kosten daarvan wil het nu op de gemeente verhalen.

Volgens b. en w. is aansprakelijkheid voor de gemeente alleen aan de orde als er sprake zou zijn van een onrechtmatige daad. Dat is geenszins het geval. Natuurlijk was de hulp van het door Houtrecycling Benelux ingeschakelde bedrijf de brandweer welkom, maar daaruit mag niet de conclusie getrokken worden dat de Oosterhoutse brandweer over onvoldoende materieel en personeel beschikte om de brand afdoende te bestrijden. Als dat namelijk zo was geweest, dan had de Oosterhoutse brandweer bovendien een beroep gedaan op de korpsen uit de omgeving.

Raad gevraagd bezwaren ongegrond te verklaren tegen subsidie Ouderenwerk

De Oosterhoutse gemeenteraad wordt voorgesteld de bezwaren ongegrond te verklaren die de Stichting Ouderenwerk Oosterhout (SOO) heeft ingediend tegen de toegekende subsidie over het jaar 1999. Daarmee vragen b. en w. de raad het advies te volgen van de gemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften. SOO heeft aangevoerd dat die subsidie - ƒ 651.000 groot - geen ruimte bood voor nieuw beleid en geen rekening hield met de hogere huisvestingskosten.

De bezwaarschriftencommissie komt tot het oordeel dat de gemeente heeft mogen concluderen dat er in 1999 geen (financiële) ruimte is voor nieuw beleid. Dat nieuwe beleid is wel meegenomen in het, voor de periode 2000-2004 vastgestelde, meerjarenbeleidsplan.

Waar het de huisvestingskosten betreft, komt de commissie tot het oordeel dat SOO haar huisvestingsproblemen heeft opgelost zonder daarover vooraf overleg met de gemeente te voeren. De financiële gevolgen van deze oplossing komen daarom dus voor rekening van SOO, aldus de commissie.

Oosterhout wil WVG-hulpmiddelen samen met andere gemeenten aanbesteden

De gemeente Oosterhout is, bereid onder voorwaarden, samen met andere West-Brabantse gemeenten deel te nemen in een gemeenschappelijke Europese aanbesteding voor hulpmiddelen voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Het initiatief hiertoe is afkomstig van de gemeente Moerdijk.

Europese aanbesteding in breed verband biedt een aantal voordelen: er kan bespaard worden op de proceskosten, er is sprake van uitwisseling van expertise tussen gemeenten en het inkoopvolume wordt gebundeld. Met name dit laatste gegeven zou moeten leiden tot betere marktcondities. Overigens geldt voor de gemeente Oosterhout al een wettelijke verplichting tot Europese aanbesteding van WVG-hulpmiddelen, omdat het jaarlijkse bedrag hiervoor de minimumgrens van

ƒ 450.000 overstijgt.

Als voorwaarde voor deelname aan het project stelt het Oosterhoutse gemeentebestuur wel dat de tijdsplanning reëel moet zijn en dat Oosterhout deelneemt aan het opstellen van het bestek.

College komt met eerste wijziging van regeling voor commissievergaderingen

Raadsleden die geen (plaatsvervangend) lid van zijn van de commissie Algemene Zaken, kunnen besloten vergaderingen van die commissie niet bijwonen. Voor besloten vergaderingen van alle andere adviescommissies uit de gemeenteraad geldt die beperking niet.

Dat is de strekking van een voorstel dat het college van b. en w. de gemeenteraad zal voorleggen. Burgemeester en wethouders willen hiervoor de Verordening vaste commissies van advies wijzigen.

De reden om de besloten vergaderingen van de commissie Algemene Zaken alleen toegankelijk te laten zijn voor (plaatsvervangend) leden van de commissie, heeft te maken met de gevoelige informatie die in de commissie over tafel kan gaan. "In een aantal gevallen kan het nodig zijn dat de verstrekte informatie (gelet op persoonlijke, economische en/of financiële belangen dan wel het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de zaak betrokken personen) tot een zo klein mogelijk aantal mensen wordt beperkt", schrijven b. en w. in hun raadsvoorstel.

B. en w. vragen raad tot overheveling rijkssubsidie onderwijsvoorzieningen

B. en w. vragen de gemeenteraad een bedrag van ƒ 1.190.368 uit te betalen aan de verschillende Oosterhoutse schoolbesturen. Het gaat om geld dat de gemeente tot 1997 van het ministerie heeft ontvangen voor onderwijsvoorzieningen, maar dat de gemeente nog niet heeft besteed. Omdat de verantwoordelijkheid voor een deel van de programma's van eisen met ingang van 1 januari 1997 is overgegaan van de gemeente naar de schoolbesturen, moet de gemeente dat niet-bestede geld aan de schoolbesturen overhevelen. Behalve het bedrag van ƒ 1.190.368 ontvangen de schoolbesturen gezamenlijk ook nog ƒ 71.422. Dat is de rente die over het bedrag sinds april 1998 verschuldigd is.

College wil discussie over bijzondere onderwijsprojecten

Burgemeester en wethouders willen met de commissie Onderwijs en Welzijn en de Oosterhoutse schoolbesturen van gedachten wisselen over een aantal bijzondere projecten op het gebied van onderwijshuisvesting. Doel van dat overleg is het zoeken naar oplossingen van een aantal bijzondere problemen op het gebied van onderwijshuisvesting. Meer bepaald gaat het dan om de basisscholen Regenboog en Sterrendonk, Beiaard en Menorah en Zandheuvel en Santrijn, de herhuisvesting van Baronie College en Westhoek en de uitbreiding en aanpassing van het Oelbertgymnasium.

B. en w. wijzen kinderopvang in buitengebied Dorst af

Burgemeester en wethouders kunnen, om planologische redenen, geen medewerking verlenen aan de vestiging van kleinschalige kinderopvang aan de Setersedwarsweg in Dorst. Een dergelijk initiatief is in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien zou het kinderopvangcentrum worden aangemerkt als stankgevoelig object; in een agrarische omgeving past zo'n voorziening dus ook niet op grond van milieuregels.

Overigens zijn b. en w. in principe voorstander van de vestiging van (kleinschalige) kinderopvang in Dorst. Een dergelijke voorziening ontbreekt in het kerkdorp. Maar kinderopvang zou dan wel in of nabij de bebouwde kom moeten plaatsvinden.

Beleidsplan Algemene bijstandswet 2000 naar gemeenteraad

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad het beleidsplan Algemene bijstandswet 2000 vast te stellen. In dat plan wordt aangegeven welke activiteiten de gemeente ontwikkelt op het gebied van de bijstandswet. Die activiteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën: tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik, bevorderen van deelname aan betaalde arbeid en het betrekken van cliënten bij de uitvoering van de bijstandswet (cliëntenparticipatie).

In het beleidsplan geven b. en w. een eerste aanzet om te komen tot een analyse van het cliëntenbestand. De gemeente is inmiddels met deze, arbeidsintensieve, klus begonnen. De resultaten daarvan zullen begin 2000 bruikbaar zijn. Aan de hand daarvan kan dan worden bekeken of het beleid van de gemeente op onderdelen moet worden bijgesteld.

Gemeente wil Bredase commissie inhuren voor klachten over Wiw

Klachten over toepassing van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) door de gemeente Oosterhout, zullen in eerste instantie worden behandeld door een commissie die de gemeente Breda al in het leven heeft geroepen. Op basis van het advies van die commissie besluiten burgemeester en wethouders van Oosterhout dan over de ingediende klacht. B. en w. stellen de gemeenteraad een dergelijke regeling voor, omdat het aantal klachten over de Wiw te klein is om er een eigen Oosterhoutse commissie op na te houden.

In het kader van de wet kan Stichting Werk gesubsidieerde arbeid aanbieden. Dat gebeurt tegen een bepaalde inleenvergoeding. Als die inleenvergoeding te laag is, zou dat tot concurrentievervalsing kunnen leiden. In dat soort gevallen kunnen andere betrokkenen een klacht bij het college van b. en w. indienen.

Gronduitgifteprijs bouwkavels Oosteind wordt ƒ 400 per m²

Voor de vijf bouwkavels die de gemeente in het bestemmingsplan "Oosteind 1992" gaat uitgeven, willen b. en w. een prijs van ƒ 400 per m² hanteren. Een voorstel van die strekking doen ze aan de gemeenteraad.

Bij het opstellen van de plannen is nog uitgegaan van een lagere prijs, maar gezien de snelle ontwikkelingen in de huizenmarkt is die prijs inmiddels niet meer marktconform. Het bedrag van ƒ 400 per m² komt overeen met de grondkosten die in hetzelfde plan worden berekend voor de halfvrijstaande woningen.

Gemeente sponsort video bewustwordingscampagne tegen zinloos geweld

Burgemeester en wethouders hebben besloten een video-project van de "Stichting tegen zinloos geweld" te sponsoren. Het gaat om een video die gemaakt wordt in het kader van een (landelijke) bewustwordingscampagne tegen zinloos geweld voor de schoolgaande jeugd en sport- en jongerenorganisaties. De video zal een onderdeel krijgen dat specifiek op de Oosterhoutse situatie is gericht.

Omdat een dergelijk initiatief goed inpasbaar is in het plaatselijke preventieproject voor scholen hebben b. en w. besloten hiervoor ƒ 3000 beschikbaar te stellen.

Gemeente draagt bij in kosten bundel Oosterhoutse kunstenaars en schrijvers

De gemeente Oosterhout zal optreden als "sponsor" van een gezamenlijke bundel van het Oosterhouts Schrijvers Collectief (OSCO) en de Verenigde Oosterhoutse Beeldende Kunstenaars (VOBK). OSCO wil een derde gedichtenbundel uitbrengen, waarbij de dichters zich hebben laten inspireren door kunstwerken van VOBK-leden. In de bundel worden de gedichten en kunstwerken afgedrukt.

Omdat het om een full-colour-productie gaat, waarvan de kosten redelijk hoog zijn, zijn VOBK en OSCO op zoek gegaan naar sponsors. Daarbij hebben b. en w. zich bereid verklaard op voorhand honderd exemplaren af te nemen. De gemeente kan de bundels dan als relatiegeschenk gebruiken.

Voor de hiermee gepaard gaande kosten - ƒ 2500 in totaal - is binnen de huidige begroting budget beschikbaar.

Vervanging CAD-software vergt investering van ƒ 250.000

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een bedrag van ƒ 250.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de CAD-software in de gemeente. Dit grafische softwareprogramma wordt binnen de gemeente gebruikt voor de digitale Oosterhoutse basiskaart, stedenbouwkundige ontwerpen, digitale bestemmingsplannen en civieltechnische bestektekeningen. In het investeringsprogramma is met deze uitgave rekening gehouden.

College trekt verkeersbesluit "knip" Weststadweg officieel in

B. en w. hebben officieel het verkeersbesluit voor de "knip" in de Weststadweg ingetrokken. De maatregel, genomen in november 1996, was bedoeld om doorgaand verkeer uit de wijk Vrachelen te weren. Omdat de maatregel een onbedoeld neveneffect had - forse toename van verkeer op de Vrachelsestraat en door de kom van Den Hout - besloten b. en w. echter al weer begin 1997 de "knip" feitelijk op te heffen.

Van een officiële intrekking is evenwel geen sprake geweest. Dat betekent dat een in 1997 door een transportbedrijf gestarte bezwaar- en beroepsprocedure tegen de aanleg van de "knip" nog steeds doorloopt. Om te voorkomen dat straks de Raad van State zich moet buigen over een verkeersmaatregel die feitelijk niet meer van kracht is, heeft het college nu besloten het verkeersbesluit ook officieel in te trekken.

 

Oosterhout, 26 augustus 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie