Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winstherstel voor Delft Instruments

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

P E R S B E R I C H T

WINSTHERSTEL VOOR DELFT INSTRUMENTS N.V.


· Herstel van winstgevendheid

· Prognose 1999 NLG 10 miljoen winst

Kerncijfers (x NLG miljoen) 1e helft 1e helft geheel 1999 1998 1998
Netto-omzet 167,2 169,7 379,9
Bedrijfsresultaat 9,0 -0,1 6,4 Nettoresultaat gewone bedrijfsuitoefening 1,6 -4,3 -6,0 Nettoresultaat (na aandeel derden) 1,4 10,4 -43,7 Nettoresultaat per aandeel (x NLG 1) 0,17 1,35 -5,63 Nettoresultaat per aandeel (x EUR 1) 0,08 0,61 -2,55

Omzet en resultaat

Delft Instruments N.V. behaalde in de eerste zes maanden van 1999 een omzet van NLG 167,2 miljoen, een daling van 1,4% ten opzichte van NLG 169,7 miljoen in de eerste zes maanden van 1998. Gecorrigeerd voor de externe omzet van het per 01.01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. steeg de omzet met 1%.

Het bedrijfsresultaat bedroeg NLG 9,0 miljoen positief ten opzichte van het verlies van NLG 0,1 miljoen over de vergelijkbare periode van 1998. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen verbeterde tot een winst van NLG 1,6 miljoen ten opzichte van een verlies van NLG 4,3 miljoen in de eerste helft van 1998.

Het nettoresultaat (na aandeel derden) bedroeg NLG 1,4 miljoen (1e helft 1998: NLG 10,4 miljoen, waarin begrepen een boekwinst van NLG 14,5 miljoen op de verkoop van Enraf-Nonius B.V.).
Het nettoresultaat per aandeel kwam uit op NLG 0,17 (1e helft 1998: NLG 1,35) en bedroeg uitgedrukt in EUR 0,08 (1e helft 1998: EUR 0,61), over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 7.799.284 (1e helft 1998: 7.540.007).

Alle sectoren, Medisch, Industrieel/Wetenschappelijk en Overigen, hebben aan het herstel van het resultaat bijgedragen.

De uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling bedroegen 10,8% van de netto-omzet ten opzichte van de incidenteel hoge kosten van 15,4% in de eerste zes maanden van 1998, als gevolg van het in die periode versneld uitvoeren van software-projecten bij dochterondernemingen Nucletron en Enraf
De orderportefeuille is in de verslagperiode fors toegenomen en bedroeg ultimo juni 1999 NLG 171,2 miljoen, ten opzichte van NLG 116,8 miljoen ultimo 1998.
Het aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal verbeterde van 30% ultimo 1998 naar ruim 32% ultimo juni 1999.

Gang van zaken per sector

Sector Medisch
In de medische sector steeg de omzet duidelijk en verbeterde het bedrijfsresultaat.

De orderontvangst steeg fors, onder meer dankzij de Indonesië order bij Nucletron terwijl bij Nucletron ook een gedeelte van de eind 1998 gemiste orders alsnog binnenkwam.

Door Nucletron (radiotherapie en röntgendiagnostiek) kon reeds een klein gedeelte van de omvangrijke Indonesië order uitgeleverd worden, terwijl tevens een aantal projecten op het gebied van borstkas tuberculose onderzoek kon worden gerealiseerd.

Ook bij Oldelft Ultrasound (vervaardiging van TEE ultrasound probes) was de gang van zaken gunstig. Deze kleine doch technologisch zeer hoogwaardige activiteit is zeer winstgevend.

Oldelft Benelux (verkoop en onderhoud van medische kapitaalgoederen) vervult een steeds belangrijker rol als system integrator, waaronder op het gebied van PACS systemen (PACS = Picture Archiving and Communication System).

Sector Industrieel/Wetenschappelijk
De omzet in deze sector daalde licht ten opzichte van de eerste zes maanden van 1998.

In deze sector verbeterde het bedrijfsresultaat aanzienlijk en waren de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling weer op een aanvaardbaar niveau vergeleken met de situatie in de eerste helft van 1998. De orderontvangst daalde licht als gevolg van de situatie in de olie- en gasindustrie.

Bij Enraf (systemen voor niveaumeting in opslagtanks) was dit het gevolg van een lagere orderontvangst hetgeen samenhangt met de investeringsbereidheid in de olie- en gasindustrie. In de verslagperiode heeft Enraf een aantal nieuwe communicatieproducten met "embedded software" alsmede een nieuw softwarepakket voor voorraadbeheersing in bulk opslagplaatsen geïntroduceerd. Een groot aantal orders is intussen verkregen hetgeen een positieve indicatie van de marktacceptatie is. Na afsluiting van de verslagperiode, op 29 juli 1999, heeft Enraf de benzinestation/tankmonitoring activiteit aan Van Essen Instruments B.V. te Delft verkocht.

Bij Nonius (röntgendiffractometrie) liep de omzet terug als gevolg van een geringe orderportefeuille in het begin van de verslagperiode. Belangrijke orders werden o.m. verkregen van NASA. Dit leidde tot een bevredigend niveau van de orderportefeuille ultimo juni 1999. Delft Electronic Products (beeldversterker buizen) zag geen kans om het omzetniveau in de eerste 6 maanden van 1998 te handhaven als gevolg van de lage orderportefeuille ultimo 1998. Ultimo juni 1999 is deze situatie echter fors verbeterd.

Sector Overigen
Tot de sector Overigen behoren de business unit "Delft Sensor Systems" (DSS: persoonsgebonden zichtsystemen), de "Supply centres" Mechanical Parts Production (MPP: productie van fijnmechanische precisie onderdelen) en Advanced Instruments Manufacturing (AIM: productie van medische instrumenten). Gecorrigeerd voor het per 01.01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. daalde de omzet hetgeen geheel veroorzaakt werd door de gang van zaken bij Delft Sensor Systems.

Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich gunstig dankzij de genomen herstructureringsmaatregelen.

De orderontvangst in deze sector daalde fors, doch dit hangt samen met de grote order voor thermische zichtkijkers, LION, die in 1998 werd geboekt. Gecorrigeerd voor deze opdracht, waarvan de uitleveringen in de tweede jaarhelft 1999 aanvangen, is de orderontvangst gelijk gebleven.

Bij de Nederlandse tak van DSS is na de afslanking nu een situatie van volledige bezetting bereikt.

Bij AIM is de gang van zaken zeer bevredigend dankzij de opdrachten van de belangrijkste afnemer Enraf Nonius B.V., welk bedrijf evenals Nucletron B.V. een grote opdracht van de Indonesische gezondheidsautoriteiten heeft ontvangen.

Personeel

Het aantal medewerkers per 30 juni 1999 bedroeg 1058, een daling van 164 ten opzichte van 1222 medewerkers op 30 juni 1998.

Herstructureringsactiviteiten

Met de verkoop van het hoofdkantoor op 06.07.1999 zijn de in 1998 voorgenomen herstructureringsactiviteiten afgerond. Hierbij de aantekening dat wel overeenstemming is bereikt met de Indiase partner Bharat Electronics Ltd. doch dat de effectuering van overdracht van het aandeel in de joint-venture BE-Delft aan deze partner nog niet heeft plaatsgevonden. Dit hangende de goedkeuring van de Indiase overheid.

In afwijking van het oorspronkelijke pakket maatregelen wordt de DSS vestiging in Delft met gereduceerd personeelsgetal gecontinueerd. Dit is mogelijk gemaakt door verwerving van enige belangrijke opdrachten van het Ministerie van Defensie en de positieve inzet van het Ministerie van Economische Zaken.

Na afsluiting van de verslagperiode, op 17 juli 1999, is de laatste sanctie die het Amerikaanse "Department of Commerce" onze dochter OIP in België had opgelegd, opgeheven. Hoewel de opgelegde beperkingen de operationele gang van zaken de facto niet hinderden is deze mijlpaal in zo verre belangrijk dat hiermede Delft Instruments dit hoofdstuk definitief heeft afgesloten. Tevens is de verwachting dat na het vervallen van de laatste sanctie de verkoop van de defensieactiviteiten gemakkelijker zal zijn. Delft Instruments zal zich voor 100% concentreren op de ontwikkeling van de groep langs de lijnen van de in "Target 2001" geformuleerde doelstellingen.

"Target 2001"

Aan de inhoud van "Target 2001" wordt onverminderd vastgehouden.
· De sectoren Medisch en Industrieel vormen de speerpuntactiviteiten.
· Investeren in software productontwikkeling en software activiteiten.
· Selectieve acquisities (na 1999).

· Internationalisering van de succesvolle Oldelft Benelux formule (Sales & Service van medische kapitaalgoederen).

· Fase 1 (1999-2000): winstherstel.

· Fase 2 (vanaf 2000): expansie.

· Nettowinst in 2001: 7% van de omzet.

· Groei van de winst per aandeel: 10-15% per jaar vanaf 1999.

Vooruitzichten

Op basis van de goed gevulde orderportefeuille en op grond van de huidige inzichten is de verwachting dat het winstherstel zich in de tweede helft van 1999 versterkt voortzet. De verwachting is dat indien de marktomstandigheden niet wezenlijk veranderen, de omzet in geheel 1999 licht tot duidelijk boven de omzet in 1998 zal liggen. De defensieactiviteiten zullen hier minder dan 10% van uitmaken.

De nettowinst over het gehele jaar 1999 kan zich volgens de huidige inzichten ontwikkelen tot circa NLG 10 miljoen, behoudens buitengewone baten en lasten op desinvesteringen.

Delft, 25 augustus 1999

Delft Instruments N.V.
Raad van Bestuur
E.H. de Groot, voorzitter
M.J. Dekker

Voor nadere informatie:
E.H. de Groot, tel. 015 2601 206
Website: www.delftinstruments.com

Bijlagen:

· geconsolideerde resultatenrekening

· geconsolideerde balans

Geconsolideerd halfjaarresultaat Delft Instruments N.V. (in NLG mln):

1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 Geheel 1998

Netto omzet 167,2 169,7 379,9

Bedrijfsresultaat 9,0 -0,1 6,4

Financiële baten en lasten -6,0 -6,9 -12,9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting) 1,6 -4,3 -6.0

Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0 14,7 -37,4

Nettowinst (na aandeel derden) 1,4 10,4 -43,7

Idem per aandeel (in NLG) 0,17 1,35 -5,63

Operationele cash flow per aandeel (in NLG) 0,94 2,23 -3,91

Uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling (% van de netto omzet) 10,8 15,4 14,7

Het bedrijfsresultaat wordt bepaald op basis van de Delft Instruments jaarrekeningsgrondslagen, waarbij de verkoopkosten worden toegerekend rekening houdend met de gebruikelijke onevenredige omzetverdeling tussen een eerste en een tweede halfjaar.

Geconsolideerde balans Delft Instruments N.V. (in NLG mln)

Balans 99.06.30 98.12.31

Vaste activa 101 103

Vlottende activa 349 374

___ ___

Totale activa 450 477

Groepsvermogen 119 114

Vreemd vermogen lang 62 66

Vreemd vermogen kort 269 297

___ ___

Totale passiva 450 477

Aansprakelijk vermogen 146 144

Eigen vermogen per aandeel (in NLG) 14,99 14,65

Orderportefeuille 171,2 116,8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...