Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goed eerste halfjaar 1999 Nationale Investeringsbank

Datum nieuwsfeit: 25-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Logo

Nieuwsbericht

Goed eerste halfjaar 1999 voor de Nationale Investeringsbank (25 augustus 1999)

stijging nettowinst in eerste helft 1999 met 11%

toename totale baten met 16%

groei kredietportefeuille met 14%

forse millenniumvoorziening getroffen

rating NIB onveranderd goed

verwachte stijging nettowinst over heel 1999: tenminste 10%

In de eerste helft van 1999 hebben de resultaten van De Nationale Investeringsbank N.V. (NIB) zich positief ontwikkeld. De nettowinst over deze periode is met 11% gestegen tot NLG 168,2 miljoen (EUR 76,3 miljoen). In de vergelijkbare periode van 1998 bedroeg de nettowinst NLG 151,4 miljoen (EUR 68,7 miljoen), een als gevolg van de verkoop van enkele participaties incidenteel hoog bedrag.

De totale baten van de bank namen toe van NLG 321,4 miljoen (EUR 145,8 miljoen) in de eerste helft van 1998 tot NLG 372,2 miljoen (EUR 168,9 miljoen) in de eerste helft van dit jaar, een stijging met 16%.

In het resultaat over de eerste helft van 1999 is voorzichtigheidshalve een voorziening in verband met het millenniumprobleem van NLG 44,1 miljoen (EUR 20,0 miljoen) opgenomen. Aangezien de systemen van de bank reeds met goed resultaat op hun millenniumbestendigheid zijn getest, heeft deze voorziening volledig betrekking op mogelijke millenniumproblemen bij debiteuren.

Commerciële ontwikkeling

In het afgelopen halfjaar heeft de bank een aantal belangrijke transacties afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn het verzorgen van de emissie en plaatsing van NLG 100 miljoen (EUR 45 miljoen) cumulatief preferente aandelen Krasnapolsky; het arrangeren en plaatsen van een vastgoedfinanciering ten behoeve van Westersuyker ten bedrage van NLG 300 miljoen (EUR 136 miljoen); de plaatsing van NLG 640 miljoen (EUR 290 miljoen) verhandelbare hypotheekobligaties en de plaatsing als leadmanager van NLG 90 miljoen (EUR 41 miljoen) cumulatief preferente aandelen Aalberts Industries.

De overname van de bank door ABP-PGGM Capital Holdings N.V., een gezamenlijke holding van de pensioenfondsen ABP en PGGM waarin elk een 50%-belang heeft, is inmiddels volledig afgerond. Mede door deze overname zal de commerciële slagkracht van de bank verder toenemen.

Financiële ontwikkeling

Mede als gevolg van de verkoop van een tweetal participaties was het resultaat uit het participatiebedrijf in de eerste helft van 1998 reeds bijzonder hoog. In de eerste helft van dit jaar is dit resultaat nog verder toegenomen. Deze stijging is mede het gevolg van een bate van NLG 33 miljoen (EUR 15 miljoen) uit hoofde van de verkoop van een klein deel van het belang van de bank in F. van Lanschot.

Aangezien het beleid erop is gericht vrijwel alle rente- en valutarisico's die de bank loopt onmiddellijk af te dekken, hebben rente- en valutafluctuaties het resultaat niet in betekenende mate beïnvloed. Ook onderhoudt de bank geen handelsposities van betekenis op dit gebied.

In lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, mag, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over het gehele jaar rekening worden gehouden met een stijging van de winst met tenminste 10%.

Het balanstotaal per 30 juni 1999 bedraagt NLG 32,9 miljard (EUR 14,9 miljard), hetgeen een toename betekent van circa 20% ten opzichte van ultimo 1998. Belangrijkste oorzaak van deze toename is de groei van de kredietportefeuille met 14%. Deze is sinds ultimo 1998 toegenomen van NLG 20,7 miljard (EUR 9,4 miljard) tot NLG 23,7 miljard (EUR 10,7 miljard). Zowel de portefeuille bedrijfskredietverlening als de hypotheekportefeuille hebben belangrijk bijgedragen aan deze groei. De gemiddelde marge op de uitstaande portefeuille bleef nagenoeg gelijk.

In de eerste zes maanden van 1999 zijn de totale baten gestegen van NLG 321,4 miljoen (EUR 145,8 miljoen) over het eerste halfjaar 1998 tot NLG 372,2 miljoen (EUR 168,9 miljoen), een stijging met 16%. Een belangrijk onderdeel van de totale baten wordt gevormd door het renteresultaat. Dit bedraagt over het eerste halfjaar 1999 NLG 180,3 miljoen (EUR 81,8 miljoen) en is daarmee 16% hoger dan in de eerste zes maanden van 1998.

De provisiebaten zijn met 4% gestegen van NLG 20,5 miljoen (EUR 9,3 miljoen) in de eerste helft van vorig jaar tot NLG 21,3 miljoen (EUR 9,6 miljoen) in de eerste helft van 1999. De baten van het effectenbedrijf zijn iets lager dan in de eerste helft van 1998. Dit is het gevolg van een qua omvang incidenteel grote bate in de overeenkomstige periode van 1998. De baten van de Corporate & Institutional Finance activiteiten ontwikkelden zich in de eerste helft van dit jaar voorspoedig.

De baten van het participatiebedrijf zijn belangrijk toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 1998. Deze baten komen in de winst- en verliesrekening onder diverse rubrieken tot uitdrukking. Onder "Opbrengsten uit effecten en deelnemingen" worden de resultaten uit deelnemingen in participatiemaatschappijen en overige deelnemingen, alsmede dividenden uit participaties verantwoord. In het eerste halfjaar van 1999 bedroegen deze baten NLG 98,9 miljoen (EUR 44,9 miljoen), tegenover NLG 50,5 miljoen (EUR 22,9 miljoen) over het eerste halfjaar 1998, een toename met 96%. Deze stijging wordt in belangrijke mate verklaard door de bate van NLG 33 miljoen (EUR 15 miljoen) uit hoofde van de verkoop van een klein deel van het belang in F. van Lanschot.

Onder het "Resultaat uit financiële transacties" zijn onder meer verkoopwinsten en eventuele afwaarderingen op participaties verantwoord. In de eerste zes maanden van 1999 bedroeg het resultaat uit financiële transacties NLG 63,3 miljoen (EUR 28,7 miljoen), tegenover NLG 86,5 miljoen (EUR 39,3 miljoen) in de overeenkomstige periode van 1998 (- 27%).

De overige baten omvatten zowel vergoedingen van derden voor advies- en andere werkzaamheden als inkomsten uit onroerend goed. De overige baten zijn toegenomen van NLG 7,9 miljoen (EUR 3,6 miljoen) in de eerste helft van 1998 tot NLG 8,4 miljoen (EUR 3,8 miljoen) in de eerste helft van dit jaar.

De bedrijfslasten zijn toegenomen van NLG 68,4 miljoen (EUR 31,0 miljoen) tot NLG 83,4 miljoen (EUR 37,9 miljoen), een stijging met 22%. De belangrijkste oorzaken van deze toename zijn de groei van het aantal medewerkers in verband met de groei van de activiteiten en de stijging van de salarissen. Ook zijn kosten verantwoord in verband met de overname van de bank door ABP/PGGM.

Als gevolg van belangrijke baten onder de deelnemingsvrijstelling en een aanzienlijke dotatie waardeverandering van vorderingen blijft de post belastingen bescheiden van omvang.

De BIS-ratio per ultimo juni 1999 bedraagt 13,8% (ultimo 1998: 13,7%). De verhouding tussen het kernkapitaal en het totaal van de gewogen solvabiliteitsplichtige posten (Tier 1) bedraagt medio 1999 9,0%. Ultimo 1998 bedroeg dit percentage 9,7%. In verband met de overname van de bank door de pensioenfondsen hebben de rating-agencies de AA rating van de bank opnieuw getoetst. Inmiddels hebben Moody's en Fitch/IBCA de AA rating herbevestigd.

Kerncijfers 1994-1999

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie