Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen geweld tegen Serviërs en zigeuners Kosovo

Datum nieuwsfeit: 30-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Europa

DEU/ME/Joego

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 30 augustus 1999
Kenmerk DEU-454/99
Blad 1/1
Bijlage(n) -
Betreft

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen

over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 11 augustus jl., nr. 2989916930, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de minister van Defensie, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989916930

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van het lid Marijnissen over geweld tegen Serviërs en zigeuners in Kosovo.

Vraag 1

Kent u het rapport 'Abuses against Serbs and Roma in the new Kosovo' van Human Rights Watch en het bericht 'Campagne Kosovo tegen Serviërs is systematisch'? (NRC, 4 augustus jl.)

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is het waar dat sinds de intocht van KFOR in Kosovo minstens 200 Serviërs en zigeuners zijn vermoord en 164.000 Serviërs Kosovo hebben ontvlucht?

Antwoord

Ja. Volgens de VN zijn in juli in Kosovo 225 moorden gepleegd, voornamelijk op Serviërs en Roma. Sinds de intensivering van het conflict in Kosovo, in maart 1998, zijn volgens UNHCR in totaal
179.000 Serviërs en Roma vanuit Kosovo naar Servië en Montenegro gevlucht, van wie 130.000 sinds de terug-trekking van de Servische troepen in juni jl.

Vraag 3

Deelt u de conclusies van het HRW-rapport dat KFOR niet in staat is de veiligheid van burgers in Kosovo te garanderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Vraag 4

Deelt u de conclusie van het HRW-rapport dat zowel 'UNMIK als KFOR traag, ongeïnteresseerd en inadequaat reageren op de mishandeling, ontvoering, mishandeling en moord op Serviërs en zigeuners in Kosovo? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Antwoord

De Regering deelt de zorg van Human Rights Watch over geweld tegen Serviërs en Roma in Kosovo. De Regering is tegelijkertijd van mening dat zowel KFOR als UNMIK zich zeer inspannen om de verschillende in Kosovo samenlevende bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te beschermen. KFOR patrouilleert dagelijks en KFOR-militairen hebben de opdracht robuust en onpartijdig te reageren indien zij worden geconfronteerd met situaties waarin de veiligheid van burgers gevaar loopt. UNMIK heeft rechters aangesteld en tussen KFOR en UNMIK zijn afspraken gemaakt over de aanhouding, voorgeleiding en eventuele berechting van verdachten.

De ontplooiing van een civiele politiemacht door UNMIK, die langzamerhand op gang komt, moet leiden tot een verdere verbetering van de veiligheidssituatie.

Daarvoor is vanzelfsprekend ook de opstel-ling van de lokale partijen zelf van belang.

Vraag 5

Bent u van mening dat met de huidige inzet van de internationale gemeenschap de politieke doelen van het vredesakkoord, een ongedeeld Joegoslavië, een multi-etnisch Kosovo, terugkeer van alle vluchtelingen en herstel van recht en orde gehaald kunnen worden? Zo ja, hoe dan? Zo neen, wat gaat u daar aan doen?

Antwoord

Pas als de internationale aanwezigheid in Kosovo geheel op sterkte is, hetgeen op dit moment nog niet het geval is, kan worden bezien of die inzet volstaat voor de verwezenlijking van de door de internationale gemeenschap gestelde doelen. De voorziene internationale inzet moet zo spoedig mogelijk op peil worden gebracht. Waar mogelijk levert Nederland daaraan een bijdrage.

Daarenboven dient men zich te realiseren dat welke inspanning van de internationale gemeenschap dan ook er niet binnen één maand voor kan zorgen dat ongedaan wordt gemaakt wat Milosevic c.s. de afgelopen 10 jaar heeft aangericht.

Vraag 6

Is het waar dat een groot aantal Serviërs en zigeuners zich noodgedwongen hebben gevestigd in enclaves en dat een van die enclaves zich bevindt in Orahovac, waar Nederlandse KFOR-militairen zijn gestationeerd? Zo ja, is KFOR gehouden te zorgen voor de veiligheid van de burgers in deze enclave? Hoe ziet u de toekomst van deze mensen?

Antwoord

In Orahovac bevindt zich een groep van naar schatting ruim 2100 Servische Kosovaren. Naast bewoners van het betreffende stadsdeel (er woonden voor het conflict zo'n 3600 etnische Serviërs in de gemeente Orahovac) gaat het om mensen uit de omliggende dorpen die bescherming hebben gezocht in de eigen etnische groep. KFOR heeft de taak toe te zien op voor de veiligheid van alle burgers van Kosovo, dus ook voor die van de etnische Serviërs in Orahovac.

Vraag 7

Kent u het bericht 'UÇK vormt leger, politiemacht en geheime dienst'? (Volkskrant, 2 augustus jl.)

Vraag 8

Werkt het UÇK aan de vorming van een nieuw leger, een geheime dienst, een nationale garde en een politiemacht? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met de afspraken die met het UÇK gemaakt zijn? Welke conclusies trekt u daar uit?

Antwoord

Er is toenemende zorg over pogingen van het UCK om de eigen organisatie grotendeels in stand te houden met het oog op de uitoefening van militaire- en politietaken. Dit is niet in overeenstemming met het politieke primaat van UNMIK in Kosovo. De naleving door het UCK van de gemaakte afspraken wordt met kracht door KFOR en UNMIK bevorderd.

Vraag 9

Deelt u de mening dat de uitlatingen van Rustem Mustafa (Volkskrant, 2 augustus jl.), alias Commandant Remi, erop wijzen dat het UÇK geenszins van plan is te demilitariseren, zoals is overeengekomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat stelt u voor om de afgesproken demilitarisatie van het UÇK alsnog te bewerkstelligen?

Antwoord

Neen. Uitspraken van lokale commandanten zijn niet bepalend voor de positie van het gehele UCK. Zowel politiek leider Hacim Thaci als militair leider Agim Ceku hebben zich bij herhaling gecommitteerd aan de met KFOR overeengekomen demilitarisering van het UCK.

KFOR is tot op heden tevreden over de mate van naleving door het UCK van de gemaakte afspraken met betrekking tot demilitarisering. Op 19 september moet de demilitarisering voltooid zijn.

Vraag 10

Neemt u de uitspraken dat het UÇK desnoods tegen KFOR zal vechten serieus? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe anticipeert u op een dergelijke situatie?

Antwoord

De doelstellingen van de internationale gemeenschap en die van sommige extreme elementen van het UCK zijn niet dezelfde. Mede met het oog op mogelijke spanningen dientengevolge beschikt KFOR over escalatiedominantie.

Zowel de stabilisering van de situatie in Kosovo door KFOR en door de ontplooiing van de civiele politiemacht van UNMIK als de betrokkenheid van gematigde UCK'ers en vertegenwoordigers van de andere Kosovo-Albanese partijen bij het bestuur van Kosovo zullen er toe bij moeten dragen dat de steun voor radicale stromingen binnen het UCK afneemt. Ook van de beoogde opleving van de economie in Kosovo wordt wat dat betreft een positief effect verwacht.

Vraag 11

Hoe beoordeelt u het feit dat majoor Joosten van KFOR bevestigt dat KFOR zaken doet met het lokale bestuur dat door het UÇK wordt uitgeoefend, terwijl het lokale bestuur juist in handen van UNMIK zou moeten zijn?

Antwoord

UNMIK heeft vooralsnog niet in alle gemeenten van Kosovo het bestuur op zich kunnen nemen. Wel zijn op de meeste plaatsen tenminste vertegenwoordigers van UNMIK op lokaal niveau aanwezig. De uitoefening van het bestuur geschiedt, onder auspiciën van UNMIK en in afwachting van later te organiseren verkiezingen, door vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen, waaronder zich ook, maar zeker niet uitsluitend, UCK'ers bevinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie